Anda di halaman 1dari 15

Bahagian A

1. Tandakan () pada tiga perkara yang berkaitan dengan etika kerja.


i

Amanah

ii

Cekap

iii

Menepati masa

iv

Berdisiplin

Patuh
[3 markah]

2. Rajah 1 menunjukkan carta alir perekaan projek.


Idea terbaik

A
Tidak
Sesi Kritik
Ya

Rajah 1
B

Tidak
Sesi Kritik
Ya
C

Padankan proses itu dengan menulis A,B atau C pada ruang yang disediakan

Model awal

ii

Lakaran

iii

Lukisan kerja

[3 markah]

3. Tandakan () pada tiga kaedah pengumpulan maklumat dan data yang betul di ruang
yang disediakan
i

Melayari internet

ii

Pengalaman sendiri

iii

Menonton televisyen

iv

Perbincangan kumpulan

Pembacaan dan penyelidikan

[3 markah]
4. Rajah 2 menunjukkan bacaan meter kWj

0 0 6 0 9

0 0 8 7 9

Jun

Julai

Kadar tarif
0.218 sen bagi 200 unit pertama
0.258 sen bagi 800 unit berikutnya

Rajah 2

a) Nyatakan bacaan semasa meter kWj itu.


.
[1 markah]
b) Hitung unit penggunaan elektrik pada akhir bulan Julai

..
[2 markah]

5. Rajah 3 menunjukkan satu litar skematik untuk projek elektronik

Rajah 3

Nyatakan komponen yang terdapat dalam litar itu pada ruang yang disediakan
i.

..

ii.

iii.

.
[3 markah]

6. Susun mengikut urutan yang betul langkah menggantikan sesendal pili yang rosak
dengan menulis 2,3 dan 4 pada ruang yang disediakan. Langkah 1 dan 5 telah di beri.
i

Tutup punca bekalan air

ii

Keluarkan sesendal dan ganti sesendal baru

iii

Gunakan playar muncung tirus untuk keluarkan pelompat

iv

Buka nat kepala pili dengan sepana hujung terbuka

Pasang semula pelompat dan nat kepala pili

[3 markah]

7. Nyatakan nama alat lukisan teknik berikut dengan menulis jawapan pada ruang yang
disediakan.

i.

ii.

iii.

[3 markah]
8. Rajah 4 menunjukkan sebuah mesin jahit
P
R

Rajah 4

Nyatakan nama bahagian yang berlabel pada ruang yang disediakan :


i

: ..

ii

: ..

iii

[3 markah]
9. Maklumat di bawah adalah tentang jenis-jenis kain dapur
A

Kain maslin

Kain pencuci

Kain pengelap
4

Padankan jenis kain dapur itu dengan kegunaannya yang khusus dengan menulis A, B
dan C pada ruang yang disediakan
i

Mengelap kuali dan periuk

ii

Menapis agar-agar yang telah di masak

iii

Mengeringkan pinggan mangkuk


[3 markah]

10. Tandakan () pada tiga aktiviti pembersihan berkala


i

Membersihkan kipas angin

ii

Menyapu lantai

iii

Mencuci permaidani

iv

Mengemop lantai

Menggilap perabot
[3 markah]

11. Nyatakan tiga ciri utama memilih pasu untuk tanaman hiasan
i.

ii.

iii.

.
[3 markah]

12. Rajah 5 menunjukkan satu bongkah dengan satah keratan penuh A-A.
A

Rajah 5
5

Tandakan ( ) pada yang betul dan ( X ) pada yang salah bagi keratan penuh bongkah di atas
pada ruang yang disediakan.

[ 3 markah ]
13. Namakan jenis litar di bawah
i)

ii)

iii)

[ 3 markah ]

14. Rajah 6 menunjukkan komponen dalam unit kawalan utama bekalan elektrik
domestik.

S
R

Rajah 6
Padankan fungsi komponen tersebut dengan menulis P, Q, R dan S pada ruang
yang disediakan.
a. Memutuskan bekalan elektrik secara automatik sekiranya
berlaku litar pintas.

b. Pengagih litar dan mengawal bekalan jika berlaku arus yang


berlebihan.

c. Menyukat dan merekod jumlah tenaga elektrik yang telah digunakan.


[3 markah]

15. Rajah 7 menunjukkan simbol komponen elektronik.

Q
Rajah 7

R
7

Padankan simbol komponen tersebut dengan komponen yang betul dengan menulis
P, Q atau R pada ruang yang disediakan.

[3 markah]

16. Nyatakan kaedah pematerian komponen IC NE 555.


i.

ii.

iii.

.
[3 markah]

17. Rajah 8 menunjukkan jenis-jenis gear .

Rajah 8

Padankan jenis gear di atas dengan contoh alatan yang betul dengan menulis A, B dan C
pada ruang yang disediakan.
1. Pintu pagar automatik
2. Gerudi tangan
3. Sepana boleh laras
[3 markah]

18. Senarai berikut menunjukkan langkah kerja memeriksa aras dan menukar minyak
pelincir yang tidak mengikut urutan. Tulis 1, 2, 3 atau 4 pada ruang yang disediakan
untuk menunjukkan urutan kerja itu. Jawapan 3 telah disediakan.
3

Menukar minyak pelincir

Memeriksa semula aras minyak pelincir

Memeriksa keadaan minyak pelincir

Memilih dan menggunakan alatan tangan yang sesuai


[ 3 markah ]
19. Rajah 9 menunjukkan bahagian luar enjin satu silinder empat lejang.

sirip
penyejuk
Bongkah enjin

takung
minyak pelincir

palam isi minyak

palam buang minyak


Rajah 9
Nyatakan bahagian yang terlibat dalam sistem pelinciran
i.

ii.

iii.

[ 3 markah ]
9

20. Penyataan di bawah menunjukkan galakan dan insentif yang diberikan oleh kerajaan
kepada usahawan bagi memastikan mereka mempunyai daya saing dan terus kekal
dalam pasaran.
Keterangan
Bermaksud memberikan pengecualian cukai selama beberapa
tahun kepada syarikat yang baru sehingga perniagaannya maju dan
stabil.

Bermaksud mengenakan cukai terhadap barang yang dibeli dari luar


negeri.
Bertujuan menaikkan harga barang import di pasaran tempatan dan
memberikan peluang kepada barang tempatan untuk bersaing.

Bermaksud mengehadkan jumlah pembelian barang dari luar negeri


yang hendak dijual di pasaran tempatan.
Bertujuan melindungi barang dalam negeri daripada persaingan
dengan barang import.

Padankan keterangan berikut berdasarkan nama galakan yang betul dengan menulis
A, B dan C pada ruang yang disediakan.
Jenis Galakan
Kuota

Duti Import

Taraf Perintis

[ 3 markah ]

10

Bahagian B
21. Rajah 10 menunjukkan lukisan sebuah bongkah yang di dimensi dalam unit milimeter.

Rajah 10
Berdasarkan Rajah 10,
a ) Lakarkan 3 sudut pandangan dan dimensikan objek itu diruang jawapan yang
disediakan.
Gunakan skala 1 petak : 10 mm pada jawapan anda.
[7 markah]

11

b ) Nyatakan tiga alatan lukisan teknik yang digunakan untuk melukis unjuran
ortografik itu .
i.
ii.
iii.

[ 3 markah ]

12

22. Rajah 11 menunjukkan takal dan tali sawat.

Rajah 11
(a)

Berdasarkan rajah 11,


(i) Nyatakan fungsi takal dan tali sawat ?
..
..
[ 2 markah ]
(ii)

Pada kedudukan manakah tali sawat menghasilkan kelajuan tinggi?

..
[ 1 markah ]
(iii)

Terangkan alasan jawapan pilihan anda di ( ii )?

..
..
[2 markah]
( b) Apakah yang akan terjadi jika tali sawat terputus?

[ 3 markah ]
13

(c)

Nyatakan contoh alatan dan mesin yang menggunakan takal dan tali sawat?
i.

ii.

.
[ 2 markah ]

23. Amin menghadapi masalah paras air dalam tangki simbah yang kurang . Keadaan ini
menyebabkan mangkuk tandas tidak dapat dicuci dengan sempurna. Oleh itu, Amin
perlu melaras air dalam tangki simbah.

B
A

a.

Huraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Amin untuk melaras air dari
aras A ke aras B.

[ 6 markah ]

b.

Berdasarkan rajah, namakan 4 bahagian-bahagian tangki simbah.


i.

ii.

..

iii.

iv.

[4 markah]
14

24. Rajah 12 menunjukkan sebuah produk tempat meletak tuala mandi yang basah dan
dibuat tanpa kemasan.
Kayu jerjak

Paku panel

Kayu beroti

Rajah 12
Berdasarkan Rajah 12 ,
(a)

Kenal pasti masalah pada produk dan cadangkan langkah penyelesaiannya.

[8 markah ]
(b)

Namakan dua bahan kemasan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan


produk tersebut supaya lebih berkualiti.
i.

..

ii.

..
[ 2 markah ]

15