Anda di halaman 1dari 5

ISL M8

MENCARI MAKLUMAT MENGENAI TOKOH PENDIDIKAN DAN


MEMBUAT CATATAN MENGENAINYA
Konsep Kerjaya Guru Sebagai Ibadah
PERSPEKTIF AGAMA
AGAMA ISLAM
Menurut konsep perguruan dalam islam ,pendidik atau guru merupakan
murabbi,mualim,muadib,alim atau ulamak. Hal ini menunjukkan guru
merupakan profesion yang mulia dalam perspektif agama islam. Guru juga
dikelaskan sebagai:
a) Al-mu'allim menyampaikan ilmu yang benar
b) Al-murabbi menjayakan proses tarbiah
c) Al-mu'addi mengajarkan adab dan budi pekerti
d) Al-mursyid membentuk kepimpinan insan
e) Al-mudarris menitipkan pelajaran dan kemahiran
f) Qdwatun hasanah beri contoh yang baik
Di samping itu, guru pergi ke sekolah dianggap sebagai pergi ke medan
jihad kerana mereka mereka bertindak untuk menentang, membasmi dan
mencegah kejahilan,kelemahan,kealpaan, kemunduran dan kehinaan
akibat tidak berilmu pengetahuan. Mengajar dengan perasaan ikhlas dan
tanpa sebarang muslihat dan tipu helah dianggap sebagai suatu ibadah.
Oleh itu, keikhlasan guru dalam mencurahkan ilmu akan menjadi
keberkatan kepada pelajar. wahyu yang diturunkan dalam Surah Iqra,
menyeru manusia untuk menuntut ilmu dan mencari keredaan Allah.
Ilmu membentuk keperibadian yang tinggi (bersih dan suci) serta minda
yang terbuka. Semua itu diadun dari curahan ilmu dari guru dan pendidik
yang mengajar. Ilmu ibarat mutiara yang bernilai tinggi apalagi ilmu yang
bersangkutan dengan ilmu ketuhanan.Tugas dan tanggungjawab guru
bukan hanya mendidik malah membimbing pelajar ke jalan kebenaran, ke
jalan takwa dan menunjuk jalan akhirat. Guru hendaklah menyedari
bahawa tugas mendidik anak bangsa merupakan suatu amanah Allah
Taala yang tidak boleh disia-siakan.
Guru juga mengamalkan konsep kerjayanya sebagai suatu ibadah dalam
melaksanakan prinsip-prinsip Maqasid Assyariah (menjaga, memelihara
dan memperkasakan agama, akal, nyawa,keturunan dan harta). Guru
menggembeling tenaga dalam menyemai benih-benih keimanan,
ketaqwaan dan keinsafan kepada generasi sekarang dan akan datang.

AGAMA BUDDHA
Agama Buddha merupakan agama yang mempunyai penganut yang
paling ramai di negara China. Agama ini sangat mementingkan ilmu dan
disiplin yang tinggi. Tempat untuk belajar ajaran Buddha dinamakan
Rumah rahib atau disebut Sangha. Kemasukan bukan sahaja kepada rahib
dan rahib perempuan sahaja tetapi kepada sesiapa sahaja yang berminat,
termasuk mereka yang bukan penganut Buddha. Kaedah penyampaian
adalah secara lisan sahaja. Oleh itu, murid-murid dikehendaki menghafal
segala yang terkandung dalam dhamma, iaitu kebenaran dan vinaya ,
iaitu disiplin atau peraturan.
Rahib dan rahib perempuan buddha juga amat dihormati oleh
penganutnya. Mereka dianggap sebagai role model kerana mereka
mempunyai ilmu yang lengkap dan mendalam mengenai doktrin dan
disiplin Buddha. Mereka sebagai sumber di mana penganut memperoleh
pahala melalui pemberian hadiah (berbentuk wang tunai atau barangan)
dan sokongan moral. Sebagai balasan, rahib dan rahib perempuan
dikehendaki menumpukan perhatian sepenuh kepada pengajian doktrin
Buddha, bertafakur dan berhemah tinggi.
AGAMA HINDU
Menurut agama Hindu, guru merupakan wakil yang dihantar oleh Tuhan ke
dunia ini. Justeru,guru merupakan pekerjaan yang mulia dan dipandang
tinggi oleh masyarakat Hindu. Hal ini dapat dilihat melalui hieraki sosial
masyarakat hindu, guru diberi penghormatan yang amat tinggi.
Murid-murid amat menghormati guru mereka dan tetap mengikuti segala
ajaran yang disampaikan agar memperoleh ilmu dan pengetahuan sama
ada yang melibatkan akademik,sosial dan keagamaan yang sempurna.
Tanggungjawab ibu bapa hanyalah kepada kebajikan fizikal anak-anak,
sementara guru bertanggungjawab terhadap kebajikan kerohanian anak
mereka. Mereka menggunakan cara hafalan. Menghabiskan masa untuk
memahami setiap ayat yang terkandung dalam kitab berkenaan. Apabila
guru sudah berpuas hati, barulah mereka dikatakan sudah menamatkan
pengajian mereka, lalu dibenarkan meninggalkan guru mereka.
AGAMA SIKH
Menurut agama sikh, guru merupakan jambatan yang menghubungkan
manusia dengan Tuhan. Betapa mulianya profesion perguruan kerana guru
dikaitkan dengan Tuhan bagi perspektif agama sikh. Guru Nanak adalah
pengasas agama Sikh dan dikenali sebagai guru pertama dalam rantaian
10 orang Guru. Guru yang terakhir dalam rantaian itu ialah Guru Gobind
Singh.
Guru merupakan orang yang sangat penting dalam masyarakat sikh
kerana mereka dianggap sebagai pelita jalan yang akan menunjukkan
jalan yang benar kepada murid muridnya. Mereka juga mempunyai budi

pekerti beliau yang baik dan ramah tamah. Oleh itu, murid-murid mereka
akan menjadi sempurna, berupaya mengatasi sebarang masalah yang
dihadapi, menjadi senang hati, dan bercantum menjadi satu dengan
kebanaran.
AGAMA KRISTIAN
Agama kristian merupakan agama yang yang memberi kedudukan yang
tinggi terhadap guru. Dalam agama ini sendiri, Yesus kristus merupakan
seorang guru yang agung. Yesus sentiasa berusaha untuk mengajar
tentang pelbagai perkara merangkumi duniawi dan surgawi dan memberi
nasihat kepada anak anak muridnya supaya mereka dapat melakukan
perkara yang baik berlandaskan firman Tuhan yang terdapat di dalam
Alkitab atau Bible.

Guru sebagai seorang pemimpin dan menjadi role model kepada anakanak murid hendaklah sentiasa berusaha untuk mendidik dan memberi
ilmu pengetahuan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Hal ini
membuatkan seseorang guru akan sentiasa berasa puas hati kerana dapat
melahirkan anak-anak murid yang berjaya dan menjadi manusia yang
berguna kepada bangsa dan agama. Tuhan lebih mengetahui tujuan dan
usaha kita sebagai seorang guru, keikhlasan kita akan sentiasa dilihatNya
dan Dia lebih mengetahui waktunya Dia akan membalas kebaikan kita
tersebut.
PANDANGAN DAN PENDAPAT AHLI FALSAFAH
Essensialisme
Falsafah ini diasaskan oleh William C. Bagley(1938). Antara pendidik yang
tergolong dalam mazhab ini ialah :
1. Thomas Briggs.
2. Frederick Breed.
3. Isaac L. Kandel.
Menurut falsafah ini, guru merupakan seorang model dan seorang yang
berpendidikan dan berpengetahuan dalam kebudayaan bangsa dan nilainilai tradisional masyarakat. Manakala pendapat Brickman(1958) ahli- ahli
essensialisme meletakkan guru di tengah- tengah(pusat) alam pendidikan.
Mereka menganggap bahawa inisiatif dalam pendidikan terletak di bahu
guru dan bukan di bahu pelajar. Guru juga seharusnya mencerminkan
kebaikan sesuatu masyarakat.
Guru memainkan peranan utama dalam proses pendidikan, membantu
pelajar memperoleh keperluan dan kualiti kehidupan orang dewasa agar
mereka berjaya hidup dalam masyarakat terus menerus.(James B. Conant

dan Hyman George Rickover) Guru juga harus mengamalkan sikap


pimpinan demokratik, mengambil inisiatif untuk menjalankan tugas
sebagai pengajar, kreatif, membentuk iklim kondusif untuk aktiviti
pengajaran dan pembelajaran dan mahir menggunakan teknik peneguhan
atau ganjaran dan denda.
Progresivisme
Falsafah ini diasaskan di Amerika Syarikat pada pertengahan tahun 1920an. Falsafah ini muncul daripada pragmatisme dan kemudian dibentuk
untuk pendidikan oleh John Dewey.
Menurut falsafah ini, guru merupakan pembimbing atau penasihat dalam
membantu pelajar- pelajar mengenali masalah- masalah yang dihadapi
oleh mereka dalam persekitaran yang berubah. Hal ini membolehkan
murid-murid dapat belajar dengan persekitaran yang baik dan selesa.
Rekonstruktivisme
Rekonstruktivisme merupakan falsafah pendidikan yang dipecahkan
daripada aliran fahaman progresivisme dan menjadi falsafah sendiri.
Pelopor utama ialah George S. Counts(1899- 1974) dan Harold O.
Rugg(1886- 1960). Kedua- duanya ialah penyokong pragmatisme John
Dewey.
Menurut falsafah ini, peranan guru bukanlah untuk menyampaikan
pengetahuan, tetapi berperanan untuk menimbulkan isu- isu sosial yang
dianggap penting. Hal ini dapat membentuk kematangan di dalam pelajar
dan mereka lebih mengenali diri sendiri. Di samping itu, guru perlu
menerang dan mencadangkan kepada para pelajarnya bentuk masyarakat
demokrasi yang merupakan suatu persekitaran yang baik di mana
manusia digalakkan untuk membentuk bakat yang ada pada diri mereka.
Eksistensialisme
Falsafah ini berdasarkan Naturalisme Rousseau dan mazhab Humanis.
Dipelopori oleh Carl Rogers(1902- 1987) .
Menurut falsafah ini pula, sebagai manusia yang bebas, guru mestilah
berusaha untuk mendedahkan dan memerangi semua kuasa dalam
kebudayaan dan masyarakat yang cuba menghilangkan sifat- sifat
perikemanusiaan manusia dengan menafikan kebebasannya. Tugas ini
adalah sangat berat tetapi sebagai seorang guru, kepercayaan
masyarakat hendaklah dibalas dengan kejayaan. Oleh itu, seorang guru
hendaklah sabar dan berusaha dengan gigih untuk mengecapi kejayaan
yang diingini.
Di samping itu, falsafah ini menekankan guru untuk menghormati
kebebasan pelajar seperti mana dia menilai dirinya sendiri Hal ini

memberikan kebaikan kepada guru dan murid-murid kerana saling


menghormati antara satu sama lain.