Anda di halaman 1dari 13

ANTENSKIPRIJAMNISUSTAVI

ZASMANJENJESMETNJIPRI
PRIJAMUTVSIGNALA
skraenaverzija

TehnikaHTVa

ANTENSKIPRIJAMNISUSTAVIZASMANJENJESMETNJIPRI
PRIJAMUTVSIGNALA
skraenaverzija

UVODPrincipsmanjenjasmetnji

NapodrujuzapadneobaleIstreinekihdijelovaDalmacijeveviemjesecitraju
smetnjeuprijamudigitalnihtelevizijskihprogramaizsvihdigitalnihmreatoje
posljedicautjecajasignalatalijanskihTVpostajakojeradenaistimkanalimakaoi
odailjaitvrtkeOdailjaiivezeijeuslugeemitiranjakoristesvitelevizijski
koncesionarinanacionalnojiregionalnojrazini.

SmetnjeuprijamuTVsignalasmanjujemonatajnaindapoveamoodnosizmeu
korisnogismetajuegsignala.Bilokakavpokuajrjeenjasugradnjompojaala,usisnih
filteraneerijeitiproblemsmetnji.NapodrujuzapadneobaleIstreradio
istokanalnimsmetnjamanakanaluK28iK53.
Rjeenje,kojeosjetnomoesmanjitiiliakupotpunostieliminiratiutjecajsmetnje,
ovisnoolokacijiijainismetajuegsignala,jekoritenje2ili4prijamneantene.

Razlikeunivoimaizmeukorisnogismetajuegsignalasuovisneopoloajumjesta
prijamatepredloenarjeenjanisuuvijekdostatnazapotpunootklanjanjesmetnji.
Osimtogautjecajsmetnjijeuvelikoovisaniovremenskimuvjetimaipropagaciji,toje
ljetiposebnoizraeno.
Prijemnopoljesemoeznatnopromijenitiiukolikopomaknemoantenuzanekoliko
metarailiantenuzaklonimokakobismanjiliutjecajsmetajuegsignalatakodatreba
potraitioptimalanpoloajprijamneantene.Svjesnismodanaobiteljskimkuamaza
tonemapreviemogunostitejetonajeenemogue,alinastambenimzgradama
trebasvakakopokuatiprimjenitiitumetodu.
Istovremenojevanonapomenutidaseprijemnopoljemijenjaipovisinitakodaope
rairenouvjerenjedajenajboljepostavitiantenunavrhstupaneznaiidajeto
najboljerjeenje.Akonakrovuvepostojiantenskistup,trebapokuatipromjenom
visineantene,naioptimalnupoziciju.

SvjesnismodaIzvedbaovihprijamnihsustavazahtjevaodreenotehnikoznanjepa
Vampreporuamodarjeenjeprepustitestrunjacimakojiuzpomomjernihureaja
mogutonoodreditismjersmetnjitojeosobitovanokodponuenihrjeenja.
No,sobziromdajemontaaipodeavanjejednostavnijihsustavasasamo2antene
moguaibezskupihprofesionalnihinstrumenata,objasnitemoupotpunostitaj
postupak.Podeavanjeantenajemoguekoritenjemizbornikasamostojeihdigitalnih
prijamnikakojeveposjedujete.

Tehnika HTV-a

Utomsluajusemoratekoristitiindikacijomjaineikvalitetesignala,kojapostojina
SVIMtimsamostojeimdigitalnimprijamnicimaumoduINFOiliumodurunog
pretraivanjakanala.

Prilikomsvakepromjenesmjeraipoloajaantenetrebatepriekati15aksekundida
prijamnikuoipromjenuipokaepromjenurezultatanaekranuvaegtelevizora.
Dakle,izvedbanekihrjeenja,naosnovuopisaiuputa,usluajumanjeizraenihsmetnji
ilisprijeavanjautjecajaSFNodailjaaistemreeneebitinemoguamisijaimanje
tehnikiobrazovanimosobama.

Izborantene

Pravilnoodabranaantenajenajvanijielementuotklanjanju,odnosno,smanjenju
utjecajasmetnje.NajboljejekoristitiusmjereneYAGIUHFantene,kojesuduevrijeme
bilezapostavljene,anekovrijemeihaknijebilomoguenitinabaviti.Teantenesu
skupljeodlogaritamskihantenapaihsezatorijeekoristi,no,njihoveprednosti,
kvaliteta,dugovjenostesevrlobrzoisplatiti.

RjeenjajemogueizvestiisalogaritamskimUHFantenama,alisurezultatiloijijerje
dobitaktihantena,uodnosunaYAGIantene,osjetnomanji(6iviedB).
Najboljirezultatisepostiuukolikokoristitekanalneanteneiliantenezagrupekanalate
ukolikokompletansustavprimjenjujetenapojedinaniprijemkanala.Dakleposebno
rjeenjezaK28(MUXA)iposebnozaK53(MUXB).

Odnoskanal/frekvencija/valnaduljina
Regija
D5

MUX A

MUX B

frekvencija valna duljina


UHF kanal
MHz
(m)
28
530
0,566

frekvencija valna duljina


UHF kanal
MHz
(m)
53
730
0,411

D7, D9

51

714

0,420

59

778

0,386

D8

33

570

0,526

53

730

0,411

Tehnika HTV-a

Zatitasusmjerenouantene
Dovoljnojeupotrijebitiprijamnuantenu,ijuizrazitunuluunjenomhorizontalnom
antenskomdijagramupostavimousmjersmetnje.

Tajpostupakimaogranienopodrujeprimjene:
zatojerjenulaestopodpravimkutemuodnosunasmjerglavnogsnopa
signalateukolikonatajnainpostavimoantenu,izgubitemoidiokorisnog
signala.
zatojerjekodnekihantenanulaslaboizraena
Tajpostupaksekoristiusluajuakosmetnjadolazisamo
izjednogsmjeratoserijetkodogaasobziromdase
signalodbijaodbrda,zgradaimetalnihdijelovatakoda
imamoprisutanireflektiranismetajuisignal.Tumetodu
moemoupotrijebitisamoakojenivosmetnjeniiod
nivoakorisnogsignalateakonamsmjerdolaskasmetnje
toomoguava,kakorazlikakutausmjerenjaantenei
korisnogsmjeranebibilaprevelika.

Tasenaindostakoristiikodsmanjenjautjecaja
susjednihSFNodailjaaistemreedigitalnihodailjaatakodaestoimatesluajda
najboljismjerantenenijeusmjeruodailjaa,odnosno,antenanijeusmjerenaprema
samomodailjau.
Utomsluajuilogaritamskaantenamoebitidobrajerjojjenuladostaizraena.
Utakvimsluajevimaodstupanjeanteneodglavnog,korisnogsignala,moebitii
znaajnopasetoinemoeuvijekprimjenititetrebaodabratiantenusdrugim
antenskimdijagramom,odnosnoantenuijakonstrukcijaimanuluupotrebnom
smjeru.

PrimjerkoritenjanuleantenezasmanjenjeutjecajasusjednogSFNodailjaailismetnje

Tehnika HTV-a

Sustavsdvijeanteneuhorizontalnojravnini
Problemjerijeiv,osimakosmetajuiikorisnisignaldolazeizistogsmjera!
Nemorateznatitoankutupadasmetnje!
NetrebaVammjerniinstrument!

Odaberete2identineUHFantene,preporuamokanalneUHFYAGIantene(iliantene
zagrupukanala),postavljeneuistojhorizontalnojravnini,kaonaslikama.

potrebnoVamjeslijedee:
2UHFYAGIirokopojasneilikanalnemaleantene(10elemenata)
krinaspojnicazacijev
aluminijskacijev32mmduine1,7m
razdjelnik1:2sFkonektorima
koaksijalnikabel,2komadaduine190,4cm
5Fkonekorananavojzakoaksijalnikabel
postojeiDVBTsamostojeidigitalniprijamnik
postojeiTVprijamnik
postojeiSCARTkabeliliRFspojnikabelkojimjepovezanDVBTprijamniksa
televizorom
sitnimontanimaterijal(plastinevezicesUVzatitom10komada,
samovulkanizirajuagumenatraka)

UtablicinavodimovrijednostizaudaljenostDizmeu2antenezaKanalK28,no,s
obziromdajebezinstrumenataibezuvidaukartuodailjaaItalijetekoodredititoan
smjersmetajuegodailjaa,odnosnokutupadasmetnje,zanemaritemovrijednost
upadnogkutasmetnjeteemodonjegadoiindirektnimputem.

Tehnika HTV-a

kut

D
(K=0, za K28)

D
(K=1, za K28)

kut

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

3,248
1,630
1,094
0,828
0,670
0,566
-

1,480
1,321
1,201
1,108
1,037
0,980
0,937
0,904
0,879
0,862
0,852
0,849

95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
175

D
(K=0, za
K28)
0,566
0,669
0,826
1,091
1,625
3,226
3,226

D
(K=1, za
K28)
0,852
0,862
0,879
0,903
0,937
0,980
1,036
1,108
1,200
1,320
1,479
-

KaoantenesmokoristiliYAGIantenekojeimajupodesivedraezaViHpolarizacijuto
namjeuvelikopomoglopripostavljanjeparalelnostiantenaikojesunamomoguavale
lakopodeavanjerazmakaDizmeuantena.Teantenezaspojkoaksijalnogkabela
imajunasebiFkonektor.

Postupakjeslijedei:
navertikalnupostojeuantenskucijevpomoukrinespojnicepostavimo
horizontalnucijevduine170cm.Pomouspojniceuvrstimocijevnasredini
horizontalneduljinetecijevi.Sobziromdaneznamopodkojimkutemnam
dolazismetnji,uzelismoduguhorizontalnucijevkojuemoposlijemontae
antena,skratiti.
sobziromnanepoznatuvrijednostiupadnogkutapripremitedvadua
koaksijalnakabela,isteduineod190,4cmnaijekrajevemontirajteF
konektore
postavitejednuantenusakoaksijalnimkabelomnajedankrajhorizontalnecijevi
iusmjeritejepremalokalnomodailjauilipremaUki.Tuantenuprivremeno
spojitepomouFFspojnicenapostojeikoaksijalnikabelkojijespojenna

Tehnika HTV-a

digitalnisamostojeiprijamnik.Digitalniprijemnikmorabititakoerspojensa
televizoromputemodgovarajuegkabela.
nadigitalnomprijamnikupomoudaljinskogupravljaaizaberetemodINFOili
izaberetenainrunopretraivanjekanala.Pritomeetedobitiprikazjainei
kvalitetesignala.
provjeriteioitajtenivosignalatekvalitetusignala.Najvjerojatnijeekvaliteta
bitiokonuleislikeneebiti(crniekran)ilieslikabitisapunodefragmentiranja
podeavanjeeteraditisamozakanalK28nakojemseemitiraMUXA,akasnije
moetepogledatirezultatezaK53(MUXB)

odspojitekoaksijalnikabelodantenedoDVBTprijamnika.
postavitedruguantenuskoaksijalnimkabelomnadrugikrajhorizontalnecijevi.
Pazitenahorizontalnostantenaiobratitepanjudavrhoviantenabuduuistoj
ravnini.
spojiteobakabelaodantenauantenskirazdjelniksaFkonektorimate
postojeimkoaksijalnimkabelomspojiteizlazrazdjelnikasaDVBTprijamnikom.
oitajtejainuikvalitetusignala.Jainaevjerojatnobitinetobolja,alikvaliteta
evjerojatnobitiistoloa,kaoiprijespajanjadrugeantene.
pomiitetudruguantenupremaprvoj(timesesmanjujerazmakizmeuantena)
postupnoza5cm.

nakonsvakepromjenerazmakaprovjeritedalisuobijeanteneuistojosite
oitajterezultatekvaliteteijaine.Svakiput,nakonpomakaantene,treba
priekati15aksekundikakobiprijamnikmogaouoitiipokazatieventualnu
promjenukvalitetesignala.

Tehnika HTV-a

naopisaninainpostupnopomieteantenuipostupakponavljatedokne
dobijeteporastkvalitetesignalatoeseoitovatimanjomdefragmentacijom
slike.

ukolikoprilikompomicanjaantenedoetedovertikalnognosivogantenskog
stupa(znaidajeduinacijeviprevelika),premjestiteantenunadrugustranui
nastavitepostupak.NEREITEVIAKCIJEVIdoknistepotpunogotovisa
podeavanjemrazmakaantena.
nakondobivanjamaksimumakvalitete,pomakomokovertikalneosi,odnosno
promjenomsmjerakompletnogsustavapokuajtedodatnopostiimaksimum
kvalitetesignala.Nedovoljnajainasignalasemoenadomjestitipojaalom,
nakondefaziranjaantenskogsustava.

sustavsmanjujesmetnjuizodreenogsmjera,akvalitetasignalaovisio
promjenamauslijedvremena.Pritomesemijenjasamoodnoskorisnogi
smetajuegsignala.

Tehnika HTV-a

Antenepostavljenejednaiznaddrugespomakompovertikali
Problemjerijeiv,osimakosmetajuiikorisnisignaldolazeizistogsmjera!
Preporuaseusluajuvelikihupadnihkutevasmetnje.
MORATEznatikutupadasmetnje!(pogledajtepodatkeoodailjaimauItalijina
internetstranicamawww.hrt.hr/dvbt
NetrebaVammjerniinstrument!

Akojesmjersmetnjepriblino180,ondajerazmakdvijuantenaDuhorizontalnoj
ravninijakovelik.Utakvimsluajevima,kadasmetnjadolazipodvelikimkutem,
postojeidrugemetode.Jednajeodnjihjedaantenepostavimojednuiznaddrugetako
daostanuuistojvertikalnojravniniusmjerukorisnogodailjaa,alidipoliYAGIantena
nisuuistojvertikali.Tosepostietakodasejednaantenapostavidirektnonavertikalni
stup,adruguantenuspomoukrinespojniceiLdraapostaviteiznadteantenes
pomakompremanaprijed.

Sustavjemalokompliciranijizaizvedbuipotrebnajeveastrpljivostipreciznostnego
kodsustavasa2anteneuhorizontalnojravnini

projekcija u vertikalnoj ravnini

projekcija u horizontalnoj ravnini

Tehnika HTV-a

L dra

krina spojnica (90-90)

Utablicisunavedeneudaljenostidzapojedinekuteve.NapominjemodaMORATEznati
upadnikutsmetajuegsignalajerkoaksijalnikabelL1morabitiduizarazmakkoji
elektrikiodgovararazmakud.

kut

d
(K=0, za K28)

kut

d
(K=0, za K28)

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125

0,382
0,343
0,310
0,283
0,260
0,241
0,225
0,211
0,199
0,189
0,180

130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0,172
0,166
0,160
0,156
0,152
0,148
0,146
0,144
0,143
0,142
0,142

Minimalnivertikalnirazmakizmeuantenasmijebitivrijednost/2,apreporuase
vrijednost,odnosnocca55cmzakanalK28.

potrebnoVamjeslijedee:
2UHFYAGIirokopojasneilikanalnemaleantene(10elemenata)
krinaspojnicazacijev
Ldraodcijevi32mmduine50cm
razdjelnik1:2sFkonektorima
koaksijalnikabel,2komadarazliitihduinaprematablicikuteva
5Fkonekorananavojzakoaksijalnikabel
postojeiDVBTsamostojeidigitalniprijamnik
postojeiTVprijamnik
postojeiSCARTkabeliliRFspojnikabelkojimjepovezanDVBTprijamniksa
televizorom
sitnimontanimaterijal(plastinevezicesUVzatitom10komada,
samovulkanizirajuagumenatraka)

Tehnika HTV-a

Postupakjeslijedei:
navertikalnupostojeucijevpostavitejednuUHFYAGIantenusakoaksijalnim
kabelomduineL2iusmjeritejepremalokalnomodailjauilipremaUki.
tuantenusakabelompomouFFumetkaprivremenospojitepomou
postojeegkoaksijalnogkabelanadigitalnisamostojeiprijamnik,akojimorabiti
odgovarajuimkabelomspojensatelevizorom.
nadigitalnomprijamnikupomoudaljinskogupravljaaizaberetemodINFOili
izaberetenainrunopretraivanjekanala.Pritomeetedobitiprikazjainei
kvalitetesignala.
provjeriteioitajtenivosignalatekvalitetusignala.Najvjerojatnijeekvaliteta
bitiokonuleislikeneebiti(crniekran)ilieslikabitisapunodefragmentiranja
podeavanjeemoraditisamozakanalK28nakojemseemitiraMUXA,a
kasnijemoetepogledatirezultatnaK53(MUXB)

odspojitekoaksijalnikabelodantenedoDVBTprijamnika.
navisiniodcca55cmiznadteveusmjereneantenepostavitekrinuspojnicu
saLdraemnaijietekrajpostavitidruguUHFantenusaduimkoaksijalnim
kabelomduineL1.UovomsluajuMORATEznatipodkojimkutemVamdolazi
smetnjajerzaelektrikiekvivalentteudaljenostimorateproduljitikoaksijalni
kabel.
koristitetablicusarazmacimaiduljinamakabela
d
(K=0, za K28)

elektrini ekvivalent
duljine d
za koaksijalni kabel

(L2=0,94m)

75

0,382

0,325

1,265

80

0,343

0,249

1,189

85

0,31

0,225

1,165

90

0,283

0,206

1,146

95

0,26

0,189

1,129

100

0,241

0,175

1,115

105

0,225

0,163

1,103

110

0,211

0,153

1,093

115

0,199

0,144

1,084

120

0,189

0,137

1,077

125

0,18

0,131

1,071

130

0,172

0,125

1,065

kut

Tehnika HTV-a

L1 (m)

10

135

0,166

0,12

1,06

140

0,16

0,116

1,056

145

0,156

0,113

1,053

150

0,152

0,11

1,05

155

0,148

0,108

1,048

160

0,146

0,106

1,046

165

0,144

0,105

1,045

170

0,143

0,104

1,044

175

0,142

0,103

1,043

180

0,142

0,103

1,043

spojiteobakoaksijalnakabelaodantenauantenskirazdjelniksaFkonektorima
tepostojeimkoaksijalnimkabelomspojiteizlazrazdjelnikasaDVBT
prijamnikom.
oitajtejainuikvalitetusignala.Jainaevjerojatnobitinetobolja,ali
kvalitetaevjerojatnobitiistoloa,kaoiprijespajanjadrugeantene
pomiitetudrugugornjuantenupremanaprijedzautvrenirazmak,kojiovisio
upadnomkutusmetnje.Pomicanjemoeteraditiipostupnoponekoliko
centimetaraipritomepratitepromjenukvalitetesignala.
nakonsvakogpomakaantenepremanaprijedprovjeritedalisuobijeanteneu
istojositepratiterezultatekvaliteteijaine.Prilikomoitanjasvakakopriekajte
15aksekundikakobiprijamnikmogaouoitiipokazatieventualnupromjenu
kvalitetesignala.
naopisaninainpomieteantenupremanaprijed,apostupakponavljatedokne
dobijeteporastkvalitetesignalatoeseoitovatiimanjomdefragmentacijom
slike.
nakontostedobilimaksimumkvalitete,pomakomokovertikalneosiOBIJE
antenezaistikut,odnosnopromjenomsmjerakompletnogsustavapokuajte
postiimaksimumsignala.

Tehnika HTV-a

11

sustavtakoersmanjujeutjecajsmetnjeizodreenogsmjera,akvalitetasignala
ovisiopromjenamauslijedvremenena.Pritomesemijenjaodnoskorisnogi
smetajuegsignala.

Ogranienjapriupotrebiantenazaeliminacijusmetnji

Razumljivojedaopisanisustavidajurezultatesamouukolikosusignalikonstantnipo
nivouifazi.
Promjenesignalauslijedvremena(fading),najeemijenjajusamonivosignalaimese
mijenjaodnoskorisnogpremasmetajuemsignalutomoepredstavljatidodatni
problem,nakojinemoemoutjecati.Pribrzojpromjeninivoasmetajuegsignala,
uslijedpromjenapropagacijskihuvjeta,tekojepodeavatirazmakantenaantenato
znazakompliciratisampostupakeliminacijesmetnjiiutakvimuvjetimajetajpostupak
praktikinemogueizvesti.Usluajudalokalnigapfiller(pretvara)venaulazuu
ureajprimaometanisignal,tadaopisanarjeenjatakoerneepomoiuotklanjanju
smetnji.
napomene:
odabraneantenemorajubitiidentineposvimkarakteristikama,
koaksijalnikabelimorajubitiistekvalitete
poeljnajeuporabajakousmjerenihantenajertimedobijamoveliko
pojaanjekorisnogsignala.Takvaantenaimauzakglavnisnopimale
bonelaticepajepogodnazaguenjesmetnji,
obratitepozornostnamehanikuvrstoukompletnogsustava.Sustav
morabitidovoljnovrstiotporannautjecajvjetra.
svespojevedobrozatititevulkanizirajuomgumenomtrakom,kakozbog
prodoravodenebidolodoelektrinepromjeneantenskogsustava.

Tehnika HTV-a

12