Anda di halaman 1dari 23

KAJIAN TINDAKAN

PENDAHULUAN
REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Murid sukar mewarna dengan baik.
Murid tidak dapat menghasilkan ton warna yang betul.
Murid tidak berminat dalam aktiviti menggambar
kerana beranggapan ia susah dan rumit.

SOROTAN LITERATUR
Kemahiran mewarna dalam KBSR dan KSSR banyak
digunakan dalam bidang menggambar.
Ia merupakan kemahiran asas dalam bidang PSV untuk
memberikan impak yang menarik dalam sesebuah karya.
Membantu murid menguasai beberapa kemahiran seperti
memanipulasi bahan, alat dan teknik serta dapat berfikir
secara kritis dan kreatif.
Sumber: Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Pendidikn Seni Visual (2002)
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Dunia Seni Visual. (2011). Pusat Perkembangan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia.

SOROTAN LITERATUR
Menggambar
Definisi - satu representasi visual sesuatu objek
atau imej yang dihasilkan diatas permukaan.

Sumber : https://www.scribd.com/doc/49102260/Definisi-Menggambar
http://ms.wikipedia.org/wiki/Warna

SOROTAN LITERATUR
Ton warna
Ton warna disebabkan oleh kesan pancaran terang atau
gelap sesuatu warna.
Merupakan jenis warna yang berguna untuk mencipta
ruang dan bentuk tiga dimensi dalam seni tampak.
"On an instrument, you start from one tone. In
painting you start from several. Thus you begin with
black and divide up to white ..." - Paul Gauguin

Sumber :
Nur Addina Binti Baharudin & Salleh Bin Said , Seminar Penyelidikan Tindakan PISMP 2013
http://painting.about.com/od/colourtheory/a/palette_Gauguin.htm

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif Umum
Meningkatkan kemahiran mewarna dan
menghasilkan ton warna menggunakan pensel
warna secara teknik hatching dan cross-hatching
bagi murid tahun 5.

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif Khusus

i. Meningkatkan minat murid untuk menjalankan aktiviti


menggambar menggunakan teknik mewarna yang betul.
ii. Meningkatkan penguasaan kemahiran mewarna
melalui eksplorasi teknik hatching dan cross-hatching.
iii. Membantu murid mengaplikasikan teknik hatching
dan cross-hatching untuk menimbulkaan kesan 3D pada
objek menggunakan pensel warna dalam aktiviti
menggambar
..

PERSOALAN KAJIAN
Adakah pendedahan tentang teknik hatching dan
cross-hatching dapat menarik minat murid
menjalankan aktiviti menggambar?
Adakah eksplorasi teknik hatching dan crosshatching, menunjukkan perubahan terhadap
kemahiran mewarna murid ?
Adakah murid dapat mengaplikasikan teknik
hatching dan cross-hatching untuk menimbulkan
kesan 3D pada objek?

MODEL YANG
DIPILIH

MODEL KAJIAN
Perancangan
Merancang PdP PSV
tahun 5 Arif

Refleksi.
Memuhasabah
kekuatan dan
kelemahan PdP

Tindakan
Mengajar murid bidang
menggambar dengan
mengaplikasikan ton
warna dalam karya.

Pemerhatian.
Memerhati amalan murid semasa
proses PdP. Sebilangan murid tidak
dapat menghasilkan ton warna.

KUMPULAN SASARAN
Sekolah Kebangsaan
Ledang
Subjek kajian
dipilih berdasarkan
hasil kerja yang
berskala amat
lemah, sederhana
lemah dan lemah.

KUMPULAN
SASARAN

5 orang subjek kajian ( 2 lelaki


dan 3 orang perempuan)

5 Arif

INSTRUMEN KAJIAN
( CARA PENGUMPULAN DATA )

Pemerhatian
Ujian Pra
instrumen
pemerhatian tidak
berstruktur
Ujian Pasca
instrumen
pemerhatian
berstruktur

Temubual
Temu bual
dijalankan selepas
responden
mengikuti ujian
pra dan ujian
pasca.

Analisis Data
Intervensi secara
latih tubi selama 4
minggu setiap kali
sessi pdp PSV
Analisis hasil karya
dengan merujuk
rubrik
pemarkahan

INTERVENSI
Justifi kasi intervensi adalah daripada asas teknik
hatching dan cross hatching.

PERLAKSANAAN TINDAKAN

Aktiviti 1- Mengenal alat dan eksplorasi


teknik mewarna.

PERLAKSANAAN TINDAKAN

Aktiviti 2 dan 3 Eksplorasi teknik hatching dan


cross- hatching

PERLAKSANAAN TINDAKAN

Aktiviti 4 Ujian Pasca ( Selepas


Intervensi)

HASIL

Sebelum Intervensi

Selepas Intervensi

DAPATAN KAJIAN

Pemerhati
an

Analisis
dokumen

Temu bual

PE R ATU SA N S U B J EK K A J IA N YAN G D A PAT M EM A H A M I


TEN TAN G P EN G G U N A A N K A ED A H H ATC H IN G D A N
C R O S S- H ATC H IN G D A LA M M EN G H A S IL K A N TON
M E N G G U N A K A N M ED IU M P EN SE L WAR N A .

100

80

60

40

20

0
Ujian Pra

Ujian Pasca

Analisis Peratusan Dapatan Antara Ujian Pra dan


Ujian Pasca

C A RTA P ER B A N D IN G A N S EN A R A I S EM A K P R A D A N
PAS C A M E N G IK U T PE R ATU S A N L IM A AS PEK YAN G
D IL IH AT.

100

80

60
Ujian Pra
Column1
40

20

0
BAIK

SEDERHANA

KURANG MEMUASKAN

Rajah 2 : Carta Perbandingan Senarai Semak Pra dan


Pasca

REFLEKSI SELEPAS KAJIAN


Murid dapat mengaplikasikan teknik mewarna
secara hatching dan cross-hatching untuk
menimbulkan kesan 3Dimensi dengan baik.
Perubahan pencapaian markah antara ujian
pra dan ujian pasca.
Memberikan peluang kepada murid untuk
meluahkan ekspresi mereka melalui hasil
lukisan.
Meningkatkan psikomotor halus murid.

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA


1. Merangka perioisasi latihan untuk satu jangka

masa yang lebih panjang.


2. Saiz subjek kajian diperbesarkan..
3. Mengaplikasikan teknik hatching dan crosshatching pada aktiviti menggambar lain.
4. Dijalankan bagi murid tahun lain.
5. Mengaplikasikan teknik hatching dan crosshatching menggunakan media lain.

SEKIAN TERIMA
KASIH