PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Disediakan oleh:

MUHAMMAD NAIEM BIN NOORDIN SILVERLINGAM A/L PARAMANATHAN

Pe n sya ra h : PU A N N O O R H A I A N B I TIA B D U L Z N H AM I D
02/17/10

SOALAN…
Banding

beza perspektif agama dan biologi tentang fitrah kejadian manusia mengikut pandangan sendiri.

02/17/10

FITRAH MANUSIA
Menurut

Kamus Dewan (1998), FITRAH berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud sifat semulajadi, bakat, pembawaan atau perasaan keagamaan. Maka, fitrah manusia dapat diertikan sebagai sifat insan yang mempunyai bakat atau potensi semulajadi serta perasaan keagamaan.
02/17/10

BAKAT SEMULAJADI???

02/17/10

Perspektif agama
Menurut

Islam fitrah manusia merujuk kepada ketetapan dan pemberian Tuhan sejak lahir berlandaskan aspek; a) bakat b) mental c) emosi d) fizikal

02/17/10

Kesejahteraan

fitrah manusia akan dicapai apabila jasmani, akal dan rohnya berada dalam keadaan keseimbangan. al-Quran dan as-sunnah dijadikan panduan dan pegangan hidup masyarakat muslim. Pelbagai ilmu perlu dipelajari bagi memupuk kerohanian melalui ajaran al-Quran supaya potensi manusia dapat dicungkil.
02/17/10

Syed

Muhammad Al-Naquib AlAttas: ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin utama iaitu disiplin agama dan disiplin kognitif. Disiplin agama- ajaran al-Quran, bahasa Arab dan sastera. Disiplin kognitif- kemanusian, alam sekitar dan teknologi.
02/17/10

SELINGAN

02/17/10

PERSPEKTIF BIOLOGI
Menurut

teori biologi, fitrah kejadian manusia merangkumi dua aspek penting iaitu pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan meliputi aspek fizikal, kognitif, emosi dan sosial. Ahli psikologi mendapati bahawa baka dan persekitaran merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidaksamaan
02/17/10

PERBANDINGA N
02/17/10

ASPEK

PERSPEKTIF AGAMA PERSPEKTIF BIOLOGI

Kepercayaan

Telah ditetapkan dan Dipengaruhi oleh baka diberi oleh Tuhan sejak dan persekitaran azali Manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. Kepada keduniaan & akhirat
02/17/10

Potensi

Potensi meliputi aspek jasmani , emosi, rohani dan mental

Kebergantungan keperluan hidup

Dunia semata-mata

TERIMA KASIH …

02/17/10