Anda di halaman 1dari 4

BANDING BEZA PENILAIAN, PENTAKSIRAN, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN

Jenis
Pengertian

Penilaian
Proses untuk

Pentaksiran
Satu proses

Pengukuran
satu proses

Pengujian
Proses / prosedur

menghasilkan nilai

mendapatkan

kuantifikasi dengan

yang sistematik bagi

kuantitatif untuk

maklumat dan

memberi nilai angka

mengukur pencapaian

menentukan peringkat

seterusnya membuat

kepad akewujudan

pelajar yang biasanya

pencapaian dan

pertimbangan tentang

sesuatu ciri dan

kedudukan dalam

produk sesuatu

atribut.

pembelajaran
Merangkumi aspek
pengujian dan

proses pendidikan
Satu episod dalam

dibuat secara bertulis


Proses penyerahan
set soalan berpiawai
yang perlu dijawab

proses pembelajaran

atau satu set

yang merangkumi

instrument bersama

aktiviti menghurai,

satu prosedur yang

prosedur yang

mengumpul, merekod,

sistematik bagi

sistematik bagi

memberi skor dan

mengukur sampel

membuat

menginterpretasi

tingkah laku atau

pertimbangan dalam

maklumat tentang

perubahan seseorang

menafsir hasil

pembelajaran

individu atau pelajar

pengukuran yang

seseorang pelajar

pengukuran
Satu proses /

bertujuan untuk
memberi maklumat

bagi sesuatu tujuan


Satu proses untuk

tentang pencapaian

mendapatkan

akademik, kemahiran

gambaran tentang

atau sikap

prestasi pembelajaran
seseorang dalam

Tujuan

Membantu guru

aktiviti pembelajaran
Mendapatkan

mengetahui

gambaran tentang

pelajar berdasarkan

pencapaian murid

keupayaan

prestasi seseorang

keputusan

dalam sesuatu sesi

peperiksaan yang

pembelajaran

penguasaan murid
dalam pembelajaran
Membantu guru dalam Menilai aktiviti yang
membuat

dijalankan semasa

perbandingan antara

pengajaran dan

murid atau antara


kelas
Membuat

pembelajaran
Mendapatkan
maklumat secara

perbandingan

berterusan tentang

pencapaian murid

pengajaran dan

dalam subjek tertentu


dengan subjek yang
lain
Menentukan murid
yang tinggi dan

pembelajaran
Merancang aktiviti
pengajaran dan
pembelajaran yang
tersusun dan

untuk menempatkan

telah dijalankan
melalui pengujian.
untuk memberi
penghargaan seperti
sijil.

Menentukan

rendah
pencapaiannya
Membantu guru dalam
menentukan
pengayaan dan
pemulihan
Membantu guru
membuat jangkaan
terhadap potensi atau
bakat murid
Membolehkan guru
menilai bahan-bahan
dan teknik serta
kaedah pengajaran
Murid mengetahui

sistematik bersesuaian
dengan tahap
keupayaan pelajar
Melibatkan semua
atau sebahagian besar
murid dalam kelas
secara efektif
Merancang dan
melaksanakan aktiviti
susulan yang
berkesan
Memperbaiki
pengajaran dan
pembelajaran

kelemahan dalam
sesuatu kemahiran /

Bentuk

Masa

bidang
Jadual
Gred berdasarkan
teknik perangkaan
Sebelum, semasa dan
selepas pembelajaran

Pemerhatian
Ujian lisan
Ujian bertulis

Set ujian bertulis dengan

Selepas pembelajaran

Selepas pembelajaran

markah dan gred

Proses
pelaksanaa

Proses pengukuran
Proses pengujian
Proses penganalisisan Merekod markah /
Proses interpretasi
gred
Melapor
Tindakan

dilaksanakan oleh
guru setelah pelajar
melaksanakan ujian.

Persediaan ujian
Pentadbiran
Pemeriksaan

Guru melaksanakan
pengukuran dengan

menggunakan rajah
dan jadual dengan
bantuan komputer.
Penilaian mengesan

Contoh

penguasaan
Penilaian mengesan
kemajuan
Penilaian mengesan
pencapaian

Pentaksiran
Pentaksiran kendiri
(boleh dijalankan
secara formatif dan
sumatif)

Ujian Bahasa :

Ujian bakat
Ujian personaliti
Ujian kefasihan
Ujian diagnostik
Ujian kecerdasan
Ujian prestasi