Disediakan Oleh Kamaruzaman

: Nor Hazmi Bin

1A Disemak Oleh : Cik Cho Lai Fuen

1

Tajuk 1) Tajuk Kajian 2) Senarai Isi Kandungan 3) Penghargaan 4) Pendahuluan 5) Objektif Kajian 6) Kawasan Kajian 7) Kaedah Kajian 8) Hasil Kajian 9) Rumusan 10) Lampiran 11) Rujukan

Muka Surat 1 2 3 4 5 6 9 10 15 16 18

2

Saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu saya menjalankan kajian ini . Bantuan, dorongan ,dan tunjuk ajar mereka telah membantu saya menjalankan kajian ini dengan jayanya. Sekalung budi kepada ahli keluarga saya terutamanya ayah saya Kamaruzaman Bin Abd Rasid serta abang saya Nor Zaidy Bin Kamaruzaman . Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya yang turut membantu saya menyiapkan folio ini serta penduduk Taman Ungku Tun Aminah yang sudi memberi maklumat tentang kawasan kajian saya .
3

4

Saya Nor Hazmi Bin Kamaruzaman. Saya murid Tingkatan Satu A di Sekolah Tuanku Abdul Rahman (STAR) ,Ipoh . Saya telah menjalankan kajian tempatan bersama-sama dengan ahli keluarga saya . Tajuk kajian saya ialah Potensi Pelbagai Bentuk Muka Bumi Terhadap Aktiviti Penduduk Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah,Skudai ,Johor Darul Takzim. Saya telah memilih Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah sebagai kawasan Kajian Geografi Tempatan saya kerana ia merupakan tempat tinggal saya . Melalui kajian ini ,saya dapat mengenal pasti pelbagai bentuk
5

muka bumi di kawasan perumahan ini.Selain itu ,saya juga dapat mengetahui sumbangan dan potensi pelbagai bentuk muka bumi di Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah

6

Objektif khusus Kajian Georgrafi Tempatan ini dijalankan adalah untuk : Mengenal pasti jenis bentuk muka bumi yang terdapat di Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah . • Mengenal pasti jenis kegiatan ekonomi utama yang dilakukan oleh penduduk Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah . • Mengkaji potensi pelbagai bentuk muka bumi terhadap aktiviti penduduk di Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah .

7

8

Saya telah memilih Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah sebagai kawasan kajian saya . Rasionalnya ialah kawasan merupakan kawasan tempat tinggal saya .Oleh itu , ini memudahkan saya untuk menjalankan kajian ini.secara terperincil . Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah terletak di Mukim Skudai dalam daerah Johor Bahru . Di sebelah tenggaranya terletak Pusat Bandar Johor Bahru . Jarak di antara Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah dengan Pusat Bandar Johor Bahru ialah kirakira 20 kilometer.

9

10

Stsn. Bas Sek. Pdg Psr B.P. Pdg.

SEK

Pdg. Pdg Sek.

U

Litar Go Kart
Petunjuk Petempatan Kedai Tangki Air Jalan Raya Masjid Bukit

Pusat MembeliBelah
Stesen Bas Pasar Balai Polis

Stsn. Minyak

Stsn. Bas Psr B.P.
Stsn. Minyak

Semak

Sek. Pdg.

Sekolah Padang

Stesen Minyak

11

Peta 18.1 : Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah

Taman Nesa Ke Johor Bahru

U

0

1 km

Petunjuk

Petempatan
Rumah Saya

Jalan Raya Sungai Jambatan

Taman Ungku Tun Aminah

Taman Damai Jaya

Taman Perumahan Kawasan Kajian

Taman Perindustrian Taman Tan Sri Yacob

Peta 18.2 : Kedudukan Kawasan Kajian , Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah

12

Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul dan memperoleh maklumat yang diperlukan dalam kajian ini . Kaedah yang telah digunakan ialah :

Lawatan dan pemerhatian. Kaedah ini digunakan untuk mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi dan taburannya di kawasan kajian . Temu bual. Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk tempatan . Pembacaan. Kaedah pembacaan dilakukan untuk mendapatkan

13

fahaman tentang potensi pelbagai bentuk muka bumi .

14

Sebahagian besar daripada keadaan bentuk muka bumi di Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah terdiri daripada tanah pamah yang rata . Walaubagaimanapun ,di sebelah barat daya kawasan perumahan ini terdapat kawasan bukit . Lihat peta 18.1. Bentuk muka bumi yang pelbagai di Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah telah mempengaruhi aktiviti manusianya . Sebahagian besar daripada penduduk di sini terlibat dalam kegiatan peniagaan . Daripada 25 orang yang ditemu bual ,didapati seramai 13 orang
15

daripada mereka bekerja sebagai Perniaga . Lihat rajah 18.1.
B ila n g a n P e k e r ja D i K a w a s a n P e r u m a h a n T a m a n U n g k u T u n A m in a h
14 12 10 8 6 4 2 0 J e n is P e k e r ja a n
Rajah 18.1 : Graf Bar Menunjukkan pekerjaan penduduk Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah

P e r n ia g a G u ru K eran i P o lis L a in -la in

bilangan (orang)

Penduduk di sini telah menggunakan kawasan tanah pamah untuk membina kedai ,Pusat Membeli-belah dan Pasar.Di tempat inilah mereka menjalankan kegiatan mereka iaitu berniaga . Terdapat
16

30 buah kedai ,1 buah pusat membeli-belah dan 1 buah pasar telah dibina .

Foto 18.1 : Kedai yang di bina di tanah pamah yang rata.

Tanah pamah di taman perumahan ini juga digunakan untuk pembinaan jalan raya dan dijadikan kawasan petempatan .Rumah-rumah yang dibina secara berjajar. Terdapat 300 buah rumah yang telah di bina .

17

Terdapat pelbagai kemudahan awam yang telah dibina di kawasan perumahan ini seperti sekolah ,stesen bas ,stesen minyak ,surau dan litar go kart. Lihat jadual 18.1.

18

Jenis Bangunan Rumah Kedai Pusat Membeli-belah Pasar Sekolah Stesen Bas Stesen Minyak Surau

Bilangan (Buah) 300 30 1 1 2 1 1 1

Jadual 18.1 : Bilangan bangunan yang telah di bina di Taman Perumahan Taman Ungku Tun Aminah.

Bentuk muka bumi di Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah berpontesi untuk di majukan mengikut aktiviti penduduknya . Misalnya ,kawasn cerun bukitnya yang terdapat di barat daya kawasan perumahan ini
19

berpotensi untuk penanaman tanaman tutup bumi . Selain itu ,Kawasan semak yang terdapat di selatan kawasan perumahan ini berpotensi untuk ditebus guna untuk perbangunan . Penduduk kawasan perumahan ini boleh menebus guna kawasan semak ini untuk membina petempatan atau bangunan.

20

Saya menyedari betapa bertuahnya penduduk di Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah . Kawasan kediaman mereka mempunyai banyak keistimewaan . Taman perumahan ini mempunyai bentuk muka bumi yang menggalakkan kegiatan pembangunan . Kawasan tanah pamahnya berpotensi dimajukan bagi petempatan , pembinaan jalan raya dan pembinaan bangunan . Kawasan cerun bukitnya berpotensi untuk penanaman tanaman tutup bumi . Manakala kawasan semaknya berpotensi untuk petempatan dan pembangunan . Penduduknya telah
21

menyesuaikan dan mengubahsuai pelbagai bentuk muka bumi untuk kesejahteraan hidup mereka.

Borang Hasil Permehatian Bangunan yang telah di bina : Jenis Bangunan Kedai Rumah Pusat MembeliBelah Masjid Sekolah Ada / Tiada Ada Ada Ada Ada Ada
22

Universiti Kolej Padang Stesen Bas Pejabat Tangki Air Rumah Tumpangan Pasar Stesen Minyak

Tiada Tiada Ada Ada Ada Ada Tiada Ada Ada

Stesen Minyak yang terdapat di Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah

23

Pasar yang terdapat di Kawasan Perumahan Taman Ungku Tun Aminah

24

• Johor Bahru Street Directory Book • Buku Teks Geografi Tingkatan 1 • http://www.yahoo.com • http://maps.yahoo.com/;_ylc=X 3oDMTExNmIycG51BF9TAzI3MT YxNDkEc2VjA2ZwLWJ1dHRvbgR zbGsDbGluaw--#env=F • http://www.dromoz.com/directo ry/place/?id=16866 • http://www.goggle.com

25

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.