Anda di halaman 1dari 3

Bab 4 : Zaman Jahiliyah

(1) Maksud b) Eksploitasi


1. Golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin.
a) Bahasa Arab
1. Dalam bahasa Arab, Jahil bermakna tiada ilmu c) Keuntungan
pengetahuan. 1. Para pedagang hanya mementingkan keuntungan dan
kekayaan sahaja.
b) Kebenaran
1. Masyarakat Arab digelar jahil kerana tidak menerima d) Merompak
kebenaran ajaran para nabi dan rasul. 1. Ada golongan yang merompak barangan daripada kafilah
di padang pasir.
c) Tidak Sembah
1. Tidak menyembah Allah Yang Maha Esa tetapi (iv) Politik
menyembah berhala dan animisme.
a) Kabilah
d) Akhlak 1. Mereka hidup secara berpuak atau berkelompok yang
1. Akhlah mereka rendah kerana bersifat angkuh, zalim terdiri daripada suku tertentu di satu kawasan yang
dan degil. dikenali sebagai kabilah.

(2) Ciri-Ciri b) Syeikh


1. Ketua kabilah yang merupakan lambang perpaduan kaum.
(i) Agama 2. Syarat menjadi syeikh ialah mesti disukai ramai, matang,
berani, gagah dan pandai berpidato.
a) Wathani
1. Agama yang menyembah patung-patung berhala. c) Semangat Assabiyah
1. Anggota kabilah bersikap fanatik terhadap kabilahnya.
b) Khurafat 2. Kerana di padang pasir yang kering kontang semua orang
1. Kepercayaan kepada ilmu sihir, menilik nasib, pakai harus hidup bersama.
cincin tembaga untuk menjadi kuat san roh orang mati 3. Akibatnya muncul sikap menuntut bela mempertahankan
menjadi burung. maruah kabilahnya.

c) Animisme d) Perang al-Basus


1. Menyembah alam seperti pokok, batu, matahari. 1. Akibat semangat assabiyah, perkara kecil mencetuskan
peperangan yang besar.
d) Samawi 2. Cth : Perang al-Basus di antara Bani Taghib dengan Bani
1. Agama Kristian, Yahudi dan Hanif. Bakar tercetus kerana ahli Bani Bakar membunuh ahli
Bani Taghlib.
(ii) Sosial
(3) Latar Belakang Nabi Muhammad s.a.w
a) Tidak Bermoral
1. Mengamalkan perbuatan tidak bermoral spt judi, zina 1. Berasal daripada keturunan Qusai bin Kilab, Seorang
dan arak. pemimpin Makkah yang terkenal.
2. Dilahirkan pada 12 Rabiulawal Tahun Gajah atau 20 April
b) Kedudukan Wanita 570 M di rumah datuknya Abdul Muttalib.
1. Wanita dipandang rendah – tidak diwarisi harta ibu bapa, 3. Bapa baginda, Abdullah telah meninggal dunia semasa
bayi perempuan ditanam hidup-hidup (dianggap baginda dalam kandungan ibunya.
menjatuhkan maruah keluarga). 4. Diserahkan kepada Halimatus Sadiyah untuk disusui dan
dipelihara.
c) Perkahwinan 5. Semasa berumur 6 tahun, bonda baginda Aminah binti
1. Lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita dan Wahab telah meninggal dunia.
sesiapa sahaja yang disukai. 6. Baginda dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh
keluarga bapa saudara baginda, Abu Talib.
(iii) Ekonomi 7. Baginda pernah mengembala kambing milik bapa
saudaranya, Abu Talib.
a) Riba 8. Semasa berumur 12 tahun, baginda ikut rombongan bapa
1. Perniagaan dilakukan berdasarkan amalan riba dan saudaranya berdagang ke Syam.
penindasan. 9. Semasa singgah di Basra, seorang pendeta Nasrani
bernama Buhaira meramalkan kerasulan baginda.
10. Abu Talib mencadangkan baginda menjalankan 6. Seterusnya baginda menggesa masyarakat Arab
perniagaan Khadijah binti Khuwailid supaya baginda ada meninggalkan perbuatan jahil seperti membunuh, mencuri
pekerjaan tetap. dan menindas sesama manusia.
11. Khadijah memberi modal yang besar kerana tertarik
dengan sifat amanah dan kebolehan baginda. (6) Cara-Cara Islam Disebarkan
12. Sikap lembut dalam percakapan dan kebolehan
mengambil hati orang yang berurus niaga menyebabkan (i) Secara Rahsia (selama 3 tahun)
keuntungan menjadi berlipat ganda.
13. Perasaan hormat kerana kebijaksanaan dan kebolehan a) Ahli Keluarga
baginda berniaga membawa kepada perkahwinan di 1. Isteri baginda Khadijah binti Khuwalid, sepupu baginda
antara baginda dengan Khadijah. Ali bin Abu Talib dan anak angkat baginda Zaid bin
Harithah.
(4) Sifat-Sifat Terpuji Nabi Muhammad s.a.w
b) Sahabat Rapat
a) Siddiq 1. Mula-mula Abu Bakar al-Siddiq dan melaluinya Uthman
1. Berkata benar sehingga baginda sentiasa dipercayai dan bin Affan, Zubair bin Awan dan Al-Arqam bin Abu
digelar al-Amin. Arqam.

b) Amanah c) Rumah al-Arqam


1. Khadijah memberi modal yang besar untuk diperniagakan. 1. Menjadi pusat kegiatan Islam yang pertama di Makkah
dan baginda menggunakanya untuk sebarkan Islam secara
c) Tabliq meluas.
1. Menyampaikan ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh
walaupun menghadapi halangan. d) Akhlak Baginda
1. Kejujuran para sahabat menyebarkan Islam mendapat
d) Fatanah sambutan di kalangan golongan bawahan dan bangsawan.
1. Bijak menyelesaikan masalah persengketaan akibat
perletakan Hajar Aswad. e) Sebab Rahsia
1. Strategi dalam penyebaran Islam secara berperingkat.
e) Lain-Lain 2. Bilangan umat Islam masih kecil untuk menghadapi
1. Sentiasa merendah diri walaupun kedudukan baginda cabaran.
tinggi dan dihormati semua.
2. Pengasih dan bertimbang rasa seperti membantu isteri (ii) Secara Terbuka (selama 10 tahun)
memasak dan menjahit.
3. Memberi pedidikan agama secukupnya dan menjadikan a) Sebab
dirinya sebagai teladan untuk anak-anak. 1. Menyebarkan Islam secara terbuka kepada masyarakat
4. Bersifat penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak. Makkah setelah menerima perintah Allah (wahyu).
5. Sifat pemaaf terserlah semasa pembukaan semula kota
Makkah pada tahun 630 M. b) Kaum Kerabat Baginda
1. Mengadakan ceramah di rumah Ali bin Abu Talib setelah
(5) Kerasulan Baginda bermusyawarah dengan para sahabat untuk melaksanakan
perintah Allah.
1. Untuk mengubah masyarakat sekelilingnya yang tidak 2. Ada kaum kerabat menerima Islam tetapi ada yang
bermoral dan taasub, baginda mengasingkan diri daripada menentang seperti Abu Lahab, bapa saudara baginda.
masyarakat dengan bertahannuth kepada Allah di Gua
Hirak, Bukit Nur. c) Penduduk Makkah
2. Selepas 6 bulan berulang alik bertahannuth di Gua Hirak, 1. Mengadakan ceramah secara terbuka untuk semua
pada 6 Ogos 610 M , Allah menurunkan wahyu pertama penduduk di Bukit safa, Makkah setelah menerima
melalui malaikat Jibril kepada baginda. perintah Allah.
3. Wahyu pertama terdapat dalam Surah al-Alaq ayat 1-5, 2. Semua pemerintah Makkah telah hadir seperti ketua Bani
menyuruh umat Islam supaya membaca untuk mendapat Abdul Muttalib, Bani Tamim, Bani Asad dan Bani
ilmu bagi membina masyarakat dan meningkatkan Zuhrah.
tamadun. 3. Dakwah Islamiyah terganggu kerana Abu Lahab
4. Wahyu kedua di Surah al-Mudassir ayat 1-7, menghina baginda.
mengisytiharkan baginda sebagai Rasululah @ Pesuruh
Allah dan mewajibkan baginda menyebarkan agama Islam
kepada semua manusia.
5. Langkah pertama baginda ialah mengubah akidah(agama)
masyarakat Arab dengan menanam keimanan kepada
Allah Yang Maha Esa.
\
(7) Tokoh Yang Menerima Islam f) Ekonomi
1. Pengukir dan peniaga patung berhala akan tergugat
a) Golongan Hamba ekonomi mereka kerana dilarang sembah berhala.
1. Bilal bin Rabah yang diseksa dengan lehernya dijerut
dengan tali oleh tuannya, Umaiyah bin Khalaf. (ii) Cara-Cara
2. Zunainah dibutakan oleh Abu Lahab.
3. Amir bin Fuhairah diseksa menjadi gila. a) Penyair
4. Yassir dan isterinya, Sumaiyah dijemur di padang pasir 1. Penyair Quraisy mengejek ajaran Islam melalui puisi.
sehingga mati syahid.
b) Fitnah
(i) Sebab-Sebab Menerima Islam 1. Baginda dilemparkan dengan pelbagai tohmahan dan
tuduhan palsu.
a) Hamba
1. Ajaran Islam memberi layanan sama kepada semua c) Pujuk
manusia. 1. Menawarkan pangkat, harta dan wanita jika baginda
menghentikan penyebaran Islam.
b) Lemah Lembut
1. Baginda menggunakan cara lemah lembut dan berhikmah. d) Pemulauan
1. Keluarga baginda dipulaukan selama 3 tahun.
c) Akal
1. Tidak menggunakan paksaan tetapi memujuk e) Pakatan Membunuh
menggunakan akal yang diberi oleh Allah. 1. Akhirnya pemimpin Quraisy mengadakan pakatan untuk
membunuh baginda.
d) Bandingkan
1. Membandingkan nilak akhlak orang Jahiliyah dengan nilai (iii) Langkah-Langkah Menghadapinya
akhlak dalam Islam.
a) Ke Habsyah
e) Baca Ayat Al-Quran 1. Baginda menyuruh orang Islam hijrah ke Habsyah untuk
1. Menjawab pertanyaan dengan membacakan ayat al-Quran mendapatkan perlindungan.
dan menjadi teladan yang baik.
b) Ke Taif
f) Keimanan 1. Baginda bersama dengan anak angkat, Zaid bin Harithah
1. Menanam keimanan yang kuat di kalangan pengikut tanpa pergi ke Taif tetapi kurang berkesan.
mengira harta.
c) Ke Madinah
(8) Penentangan Oleh Kaum Quraisy 1. Baginda bersama dengan pengikutnya berhijrah ke
Madinah selepas menerima perintah Allah.
(i) Sebab-Sebab

a) Agama
1. Orang Quraisy menyembah patung berhala secara turun-
temurun manakala Islam menyuruh mereka menyembah
kepada Allah Yang Maha Esa.

b) Amalan Jahil
1. Seperti merompak dan menindas yang menjadi amalan
harian dilarang oleh Islam.

c) Persamaan
1. Konsep persamaan taraf antara semua manusia ditentang
kerana ada perbezaan darjat antara atasan dan bawahan.

d) Persaudaraan
1. Konsep persaudaraan Islam juga ditolak kerana fahaman
assabiyah.

e) Politik
1. Bimbang N.M. menjadi ketua Makkah dan yang lain tidak
berpeluang.