Anda di halaman 1dari 2

6/28/2015

Facebook

SidekMajinwithSulaimanShaharudinand9others
Andamungkinsukaruntukmempercayainya....danmungkinandabertanggapansatukerjagilasehinggaanda
mencubanyasendiri....
Rahsianya...akanmembuatandakelihatanlebihmudadanmembuatkanandaberasapenuhdengankehidupandan
tenaga?Apayangandaperlukan..adalahsebuahkiubaisdansedikitmasaanda!
TerdapatsatutitikpadapangkalleheryangdikenalisebagaiFengFu,titiktekananFengFudidapatipadapangkal
tengkorakdibawahdandibahagianatasleher.Jikaandameletakkanaisdiatasnya,badanmulauntukmendapat
nafasbarudanandaakanmendapatidiriandalebihsihat,ceriadanpenuhtenaga.
Kaedah:
Dalamkeadaanperutandakosong..sebaiknyasebelymmakan....letakkansatukiubaisdititikFengFudantahan
selama20minitdanbiarkanketusaistersebutdenganpembalut,selendangatauBalut
Lakukaninisecarakerapdenganrehat23haridanlakukannyapadawaktupagidenganperutkosongdanmalam
sebelumtidur.Selepas3040saat,andaakanmerasasedikithabayangdatangketitik.Diharipertama,andaakan
mempunyaiperasaankeghairahankeranapengeluaranEndorfin.
Apayangakanialakukan?
Meningkatkankualititidur
Meningkatkanmood
Menyembuhkansistempenghadaman
Melegakanselsema
Melegakansakitkepala,toothachesdansakit
Iabolehmembantu:
Penyakitpenyakitpernafasan
Penyakitkardiovaskular
IsuisuTiroid
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20dataft%3D%22%7B%26quot%3Btn%26quot%3B%3A%26quot%3BH%26quot%3B%7D%22%20style%3D%22col

1/2

6/28/2015

Facebook

PMS
Kitaranhaid
Kesihatanmental

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20dataft%3D%22%7B%26quot%3Btn%26quot%3B%3A%26quot%3BH%26quot%3B%7D%22%20style%3D%22col

2/2