Anda di halaman 1dari 6

Tajuk

1.Kesihatan

Subtajuk
(a) Alatan

Diri

kebersihan diri

Tunjang 1 Kesihatan Diri dan Keluarga


Aras
Aras 1

Menyatakan cara menjaga alatan

kebersihan diri.
Menyatakan cara memelihara dan

(b)
Kehormatan

Aktiviti
Memeriksa kebersihan diri

penjagaan alatan

menyayangi kehormatan diri.

diri

kebersihan diri.

Aras 2

murid.
Bercerita tentang

Bercerita tentang

Menerangkan kepentingan

kepentingan memelihara
kehormatan diri.

menjaga alatan kebersihan diri.


Menerangkan kepentingan
memelihara kehormatan diri.

Aras 3

Berbincang tentang

Membincangkan kesedaran dan

kesedaran dan

tanggungjawab menjaga tubuh

tanggungjawab menjaga

badan.
Membincangkan kesan daripada

tubuh badan.

pengabaian menjaga kehormatan


diri.
2.Perasaan

(a) Memahami
diri

Aras 1

Bercerita tentang

pemupukan nilai murni.


Mengadakan sesi

Menyatakan perasaan setelah


membantu keluarga dan orang

perkongsian cerita atau

lain.

Aras 2

orang lain atau keluarga


Perbincangan kumpulan

Menjelaskan kepentingan amalan

mengenai kepentingan

tolong-

amalan murni
Melukis poster berkaitan

menolong,bekerjasama,bertoleran

si dan hormat-menghormati di

amalan bekerjasama untuk

kalangan ahli keluarga dan ornag

mewujudkan masyarakat

lain.

sihat.

Aras 3

pengalaman membantu

Berlakon bertemakan

Menceritakan satu pengalaman

mana-mana aspek nilai

yang menunjukkan amalan tolong-

murni.

menolong,bekerjasama dan
bertoleransi.
3.Kekeluargaa

(a) Keluarga

sendiri

Menceritakan tentang keturunan

dan keluarga sendiri.


Menceritakan tiga peristiwa

(b) Salasilah
keluarga

Aras 1

(c)

penting yang berlaku dalam

Kepentingan

keluarga sendiri.

hubungan
kekeluargaan

sendiri.

Aras 2
Melakar salasilah keluarga.

Bercerita tentang keluarga

Mencatatkan nama ahli


keluarga sendiri dan

Aras 3

keluarga terdekat.
Melakar salasilah keluarga.
Mengadakan perbincangan

Membincangkan tanggungjawab

dalam kumpulan kecil dan

terhadap keluarga dan orang lain.


Membincang kepentingan

sesi pembentangan hasil

perbincangan

merapatkan talian persaudaraan


dalam sesebuah keluarga.

Tajuk
1.Pemakanan

Subtajuk
a) Merancang waktu

Tunjang 2 Gaya Hidup Sihat


Aras
Aras 1

makan harian
b) Memilih jenis

Menyatakan semua waktu makan

makanan

yang penting.
Menyenaraikan makanan yang

Aktiviti
Mencatatkan waktu
makan harian

sesuai untuk sarapan,makan


tengah hari dan makan malam.
Aras 2

Menyediakan folio

Menjelaskan kepentingan makan

murid tentang

pada waktu tertentu.

pemakanan

Aras 3

2.Penyalahgun
aan Bahan

a) Rokok dan alkohol


b) Pengambilan
dadah

Merancang menu makanan untuk

menu makanan untuk

sehari.

sehari
Bercerita tentang kesan

merokok dan alkohol


Melengkapkan teka

silangkata
Menyediakan folio

Aras 1

Berbincang tentang

Menyatakan kesan pengambilan


rokok,alkohol dan dadah terhadap
kesihatan diri.

individu tentang kesan


rokok,alkohol dan

Aras 2

dadah
Membincang kesan

Menceritakan kesan pengambilan

rokok,alkohol dan

rokok,alkohol dan dadah terhadap

dadah melalui gambar

keluarga.

Aras 3

Mengadakan

Membincang pengambilan

perbincangan kumpulan

rokok,alkohol dan dadah terhadap

mengenai kesan

masyarakat.

pengambilan
dadah,rokok dan
alkohol terhadap

masyarakat

Tajuk
1.Keselamatan

Tunjang 3 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Subtajuk
Aras
Aktiviti
a) Keselamatan diri
Aras 1
Bercerita tentang
b) Keselamatan di
Menerangkan cara
cara menjaga
rumah,sekolah dan
mengelakkan diri
keselamatan diri
tempat permainan
daripada dipengaruhi
c) Kemalangan di
oleh orang yang tidak
tempat kerja
d) Alatan keselamatan

dikenali
Menyatakan
kawasan dan alatan
yang boleh

membahayakan.
Menyatakan

peraturan
keselamatan untuk
setiap kawasan.

Aras 2

Membuat laporan

Menjelaskan

ringkas tentang

langkah-langkah

keselamatan di

keselamatan diri

rumah,di sekolah dan

semasa berada di

di tempat permainan

rumah,di sekolah dan


di tempat permainan.

Aras 3

Main peranan

Membincangkan

tentang situasi yang

tindakan yang perlu

berbahaya
Menyediakan folio

diambil dalam situasi

berbahaya ketika

individu berkaitan

berada di

dengan keselamatan

rumah,sekolah dan

diri

tempat permainan.