Anda di halaman 1dari 10

Frog VLE

Garis Panduan Amalan Terbaik


Februari 2015

Garis Panduan Amalan Terbaik Februari 2015

Garis P
anduan Amalan Terbaik
: Februari 2015
Bahagian 1:Pengenalan
Garis P
anduan Amalan Terbaik Frog VLEmenyediakan
ini
garispanduanamalan terbaikuntuk penggunaan
Frog VLEdalam persekitaran sekolah biasa.
Setiap contoh dan cadanganyang diberikanhanyalah sebagai
panduandan ianya tidak menggambarkan keperluan
tegasuntuk penggunaannya.
Istilahamalandigunakan
terbaik
adalah untuk memperjelaskan tentang
prosesmembangundan mengikuti
kaedah standarddalammelakukan sesuatu
, yang bolehdimanfaatkanoleh orang lain.FrogAsia mendapati,
semua amalan di bawah ini adalah amalan yang digunakan oleh-guru
guruuntuk mendapatkan hasil yang
cemerlang.Bagaimanapun,perlu difahami bahawaamalan-amalan terbaikini adalah dinamik dania boleh
berkembangmenjadi lebih baik keran
a kaedah-kaedahlain yang lebihberkesanbakal ditemui.
Dokumen ini merujuk kepadaguru biasa yang mengguna
kan Frog VLE standard dengan sambungan 4G.

Garis Panduan Amalan Terbaik Februari 2015

Bahagian2: Amalan Terbaik & Cadangan: Frog VLE


Personal Dashboard
Di bawahini adalah contohPersonal Dashboard
guru atau pelajar di sekolahbiasayang mempunyaisambungan 4G
.
Walaupunpaparannyamungkin kelihatan asas, tetapiia direka dengan mengambil
kira kelajuan pemuatan dan fungsi
-fungsi hariannya.

Umum

Contoh A: CadanganBasic Personal


Dashboarduntuk Sekolah 4G.

CadanganSusun AturBasic Personal Dashboard


Susun Atur(Layout)

Susun atur dengan 2 lajur (2 columns layout)

Halaman(Page)

2 halaman maksimum.

Tema(Theme)

Sebarangtema (Theme).

Saranan Widget UntukBasic Personal Dashboard


Bahagian inimenunjukkanamalan terbaikWidget untuk Personal Dashboard.

Kandungan

Penggunaan
Umum

Amalan Terbaik

Semakin banyak imej terkandung


dalam halamanpendaratan
Personal Dashboard
, lebih banyak masa akan diambil untuk log
masuk. Kandungan kaya media
hendaklah dimasukkan pada
Imej perlu digunakan dengan
cermat dan diskalakansebelum halaman yang kedua jika boleh kerana
hanya halaman
dimuat naik.Video perludipautkan berbanding di muat naik ke pendaratan sahaja yang akan dimuatkan dengan penuh semasa
dalamFrog.
log masuk.
Personal Dashboardadalah milik persendiriandan tidak boleh
dikongsi. Disebabkan oleh itu, uru-guru
g
disaran supayatidak
mengajardenganmenggunakanPersonal Dash
board mereka.
Individual image size (pixels):
457 Xtinggi imej

Media (Imej)

Digunakan untuk memaparkan gambar atau imej kegemaran.


Semua imej harus diskalakan sebelum dimuat naik ke dalam Frog.

My Notes
School Calendar
Personal Calendar
External Link

Digunakan untukmemaparkan peringatan, senarai yang perluBoleh memaparkan pautan untuk kandungan luaran seperti
dibuat, nota dsbnya.
Google Docs,
laman-laman luaran dsbnya.
Untuk melihat acara penting di sekolah dengan serta
-merta.
School Calendarmesti diisi sebelum acara dapat dipaparkan.
Widget Calendarboleh memaparkan sehingga 15 entri dari
Hanya Pentadbir Frog yang boleh mengakses
School Calendar.
School Calendar.
Anda tidak perlu membuka
Personal Calendar
anda. Widget
Calendarakan memaparkan sehingga 15 entri
dari Personal Personal Calendar
mesti diisi sebelum acara dapat dipaparkan.
Calendaranda.
Buat pautan pantas ke kandungan luar seperti ke laman web
Saiz Ikon (Ikon Size)
: 223 x 223 pixels.
Format: Jpg/png
luaran.

Garis Panduan Amalan Terbaik Februari 2015

Penggunaan Widget Umum


Bahagian ini menunjukkan amalan terbaik Widget yang digunakan oleh -guru.
guru

Kandungan
Phrase of the Day
MoE RSS Feed

RSS Feed

Embed Website

Media (Video)

Media (Images)

Amalan Terbaik

Memaparkan kata
-kata perangsang atau mesej. Ia juga bolehWidget ini tidak dikemas kini secara manual. Anda perlu
memaparkanimej dari web.
memasukkan sendiri ungkapan anda.

RSSini menyediakan kemas kini terkini dari KPM. Pengemas


kinian dilakukan setiap 5 minit. Bermanfaat untuk guru kerana
Disarankan untuk digunakan dalam halaman kedua
Personal
mereka dapat mengikuti pengumuman-pengumuman yang Dashboardguru.
dibuat oleh KPM.
Digunakan untuk merakam dan memaparkan kandungan Digunakan oleh guru untuk mengikuti pengumuman dari laman
yang disiarkan dari laman web. Boleh digunakan untuk andalaman web kegemaran mereka.
mengikutipelbagai berita, subjek dan blog
-blog yang terkini. Disyorkan untuk digunakan dalam halaman kedua
Personal
Dikemas kini setiap 5 minit.
Dashboardguru.
Memaparkan laman web atau kandungan luaran di dalam
PelayarGoogle Chrometidak akan memuatkan kandungan yang
halaman. Malah ia boleh digunakan untuk memaparkan
dibenam secara automatik. Klik

Load unsafe
dalam barscript
pembentangan atau dokumen yang disimpan di dalam
Google pelayar URL sebelum pengajaran anda.
Drive.
Tidak disyorkanuntuk digunakan pada
Personal Dashboard.
GunakanDiscoveruntuk mencari dan memaparkan video dari
Memaparkan sama ada fail video atau video YouTube.
YouTube.
GunakanExternal Linkuntuk video yang bukan dari YouTube.
Untuk memastikan anda dapat memuat dengan pantas,
gunakan imej yang bersaiz kecil sekerap yang boleh.
Memaparkan gambar atau grafik kegemaran di dalam lajur Editor imej online percuma boleh menskala imej sebelum
(column).
digunakan- www.pixlr.com.
GunakanDiscoveruntuk mencari dan memaparkan imei dari
pustaka imej online Flickr
.

Notifications

Membolehkan pengguna memainkan fail bunyi MP3. Alatan


yang hebat untuk mengajar sebutan sebagai sebahagian Untuk memastikan anda dapat memuat dengan panta
s,
daripada pelajaran bahasa.
Terdapat banyak kandungan MP3 gunakan fail MP3 bersaiz kecil sekerap yang boleh.
percuma yang bioleh dimuat turun dari web.
Memaparkan semua mesej pemberitahuan pengguna yang
Mesej juga tersedia dari
Notificationsdi Frog Bar.
melog masuk
.

Notice Board

Memaparkan papan notis. Kandungan hanya boleh


dimasukkan apabila laman telah ditutup.

Media (MP3)

Wall

Link to File

Site Link

App Link
The Pond
Quick Launch
File Drop

Gunakan padaSchool Dashboard


dan Parent Noticeboarduntuk
memaparkan pengumuman
-pengumuman penting dari sekolah.

Gunakanbawah video atau imej untuk merakam pandangan


dan komen yang berkaitan.
Jangan lupa untuk berkongsi laman anda dengan akses
Can
Memaparkan dinding mesej yang digunakan untuk
Contribute. Ini membolehkan pelajar menyumbang ke dinding
mengumpul dan memaparkan komen serta mesej.
tersebut.
Tidakboleh digunakanpadaPersonalatau School Dashboards
disebabkan oleh sekatan perkongsian.
Gunakan di dalam laman pengajaran bagi membolehkan
dokumen-dokumen yang berkaitan
disediakan untuk pelajar.
Membolehkan pengguna lain memuat turun fail dari dalam
Tidak boleh digunakanpadaPersonalDashboarduntuk
laman anda.
berkongsi fail dengan orang lain, disebabkan oleh sekatan
perkongsian.
Guru bolehmenggunakannya untuk mengak
Digunakan untuk mengakses laman yang sering digunakan
only seperti bilik
-laman persendirian
guru maya at
dengan pantas.
yang lain.
Pentadbir Frog membuat pautan aplikasi untuk
Userdan Groups
Digunakan untuk mengakses aplikasi yang sering digunakanpada PersonalDashboardmereka.Ini membolehkan kedua
-dua
dengan pantas.
aplikasi yang tidak dipaparkan dalam menu Quick Launch dapat
diakses dengan pantas.
RSS Feed
memaparkan kemas kini dari The Pond. Dikemas Disyorkan untuk digunakan dalam halaman kedua
Personal
kini setiap 5 minit. Bagus untuk pelajar.
Dashboardpelajar.
Memaparkan Quick Launch pada
Personal Dashboard.
Direka
Hanya disyorkanuntuk digunakan ketika mengakses
Frog pada
untuk memudahkan navigasi apabila menggunakan peranti
iPad atau peranti tablet Android
.
tablet.
Boleh dijadikan sebagai sebahagian daripada
Assignment.
Memaparkan tetingkap yang boleh pelajar gunakan untuk
Laman mesti dikongsi dengan akses
Can Contribute.
memuat naik fail kerja
-kerja mereka untuk dihantar kepada
Tidak boleh digunakanpadaPersonal Dashboard
disebabkan
guru. Bagus untuk mengumpul kerja rumah.
oleh sekatan perkongsian.

Garis Panduan Amalan Terbaik Februari 2015

Random Name

Memaparkan tetingkap skrol yang akan berhenti secara


Guru juga suka menyertai permainan nama rawak. Minta
rawak pada nama seseorang. Gunakan ia semasa
proses
Pentadbir Frog mewujudkan kumpulan yang mengandungi guru
pengajaran bagi menentukan siapakah yang harus memberianda. Gunakan widget
RandomNameuntuk menentukan
jawapan dan menyelesaikan tugasan.
siapakah yang
perlu menghasilkan kerja di bilik guru.

Forum

Digunakan untuk membuat forum mesej yang membolehkanJangan lupa untuk berkongsi laman anda dengan akses
Can
orang lain untuk membalasnya. Pelajar gemar meletakkan Contribute. Ini membolehkan pelajar menyumbang ke forum
pos di dalam forum. Hasilkan forum untuk
tersebut. Tidak boleh digunakanpadaPersonalatau School
subjek/kokurikulum atau sekadar untuk
suka-suka.
Dashboardsdisebabkan oleh sekatan perkongsian.

Menggunakan Imej
Bahagian ini menggariskan cadangan untuk menggunakan imej di dalam Laman atau Dashboard.

Cadangan
Adalah disyorkan agar semua imej yang digunakan dalam Frog VLE akan disimpan dalam ukuran 72dpi sama ada dalam
JPGatau
format
.PNG. Terdapat
banyak editor imej online percuma. Kami sukakan
www.pixlr.com. Panduan untuk menskalakan saiz dengan Pixlr boleh ditemui
di sini.

Menggunakan Video
Bahagian ini menggariskan cadangan untuk menggunakan video di dalam Laman atau Dashboard.

Cadangan
Walaupun fail video boleh dimuat naik dan dimainkan di dalam
Dashboardsdan Sites, kajian menunjukkan bahawa pautan ke video luar adalah lebih efisyen.
Widget Media Frog VLE anda mengandungi
enjin carian video yang dikenali
Discover. Ia akan mencari dan memaparkan sebarang video yang terdapat dalam
YouTube. Untuk video yang bukan dariutube,
Yo widgetExternal Linkakan digunakan untuk memautkan video tersebut.

Rujukan Saya
Bahagian ini menggariskan cadangan untuk menggunakan imej sebagai latar belakang Frog
. VLE

My Background

Kandungan

Amalan Terbaik

Imej dimuat naik untuk digunakan sebagai latar VLE atau


laman.

Image Dimensions:1920 x 1080Format: JPG

Penyimpanan Fail
Bahagian ini menggariskan cadangan untuk menyimpan dan berkongsi
-fail
faildigital.

Kandungan

Amalan Terbaik

My Documents

Fail yang akan dikongsikan di luar Frog VLE hendaklah disimpan


Fail dan folder peribadi. Gunakan untuk kandungan yang akan
di dalamGoogle Drive.
digunakan dalam Frog VLE (imej, latar belakang, ikon dsbnya.)
Fail dan folder yang tidak digunakan akan
dihapuskan setiap
minggu.

My Library

Kandungan yang dimuat turun dari FrogStore


.

Kandungan pengajaran dan pembelajaran digital seperti

Lesson Resources PowerPoints,mage,


i
video dsbnya.

Garis Panduan Amalan Terbaik Februari 2015

Fail dan folder yang tidak digunakan akan dihapuskan setiap


minggu.
Kandungan boleh
dihapus dengan mengklik ikon Hop in dalam
Quick Launchdan dengan memilihMy Library.
Kawasan yang dikongsi untuk jabatan mata pelajaran
menyimpan sumber
-sumber pengajaran digital mereka
.
Hanya boleh diakses oleh guru
.
Fail dan folderyang tidak digunakan akan dihapuskan setiap
bulan. Setiap jabatan bertanggungjawab dengan pengurusan
folder mereka sendiri.

School Documents Fail tersedia untuk dimuat turun oleh semua pengguna.

Gunakan untuk berkongsi dokumen dan fail ke seluruh pelosok


sekolah anda. Sebarang kandungan yang terdapat di ruangan ini
adalah tersedia untuk dimuat turun oleh guru dan pelajar.
Fail dan folder yang tidak digunakan akan dihapuskan setiap
bulan.

Google Drive

Gunakan untuk menyimpan, membuat dan berkongsi dokumen.


Fail-fail seperti borang, dokumen dan pembentangan boleh
dihasilkan dengan menggunakan Drive dan dikongsi di luar Frog
VLE.

Dokumen, fail dan folder. Ruang yang tersedia


30GB.

Laman(Sites)
Bahagian ini menggariskan amalan terbaik
semasamenghasilkanlaman.

Kandungan
My Sites
Other Sites
My Library

Amalan Terbaik

Pastikan laman
-laman yang anda hasilkan telah ditag dengan
sempurna bagi memudahkan ia dikategorikan dan dicari.
Hapuskan semua laman yang tidak digunakan setiap
minggu.
Klik ikon bintang laman untuk menambah laman tersebut ke
Memaparkan semua laman yang telah dikongsikan dengan
dalam senaraiFavourites. Ini membuatkan pencarian laman
anda tetapi tidak ditag.
kegemaran anda dapat dilakukan dengan
mudah dan pantas.
Hapuskan semua laman yang tidak digunakan setiap minggu
.
Memaparkan semua laman yang telah dimuat turun dari
Laman boleh dihapus dengan mengklik ikon Hop in dalam
Quick
FrogStore.
Launchdan dengan memilihMy Library.
Memaparkan semua laman yang anda telah hasilkan
.

Kuiz,Borang & Tinjauan(Quizzes, Forms & Polls


)
Bahagian ini menggariskan amalan terbaik semasa menghasilkan Kuiz, Borang & Tinjauan
.

Kandungan
Quizzes

Forms
Poll

Amalan Terbaik

Elakkan dari memberi kuiz


terus dari FrogDrive.Tetapan kuiz
seperti markah lulus dsbnya tidak akan tersedia apabila kuiz
Memaparkan kuiz interaktif di dalam laman anda. Keputusan
disediakan terus dari FrogDrive. Dengan men
ggunakan kuiz dari
dipaparkan dalamData Viewer.
dalam laman akan memberikan anda lebih kawalan ke atas
tetapan kuiz.
Buat borang dari dalam FrogDrive, bukan dari dalam laman.
Memaparkan borang untuk pengumpulan data. Keputusan
Borang yang dihasilkan di ruangan tersebut boleh digunakan
dipaparkan dalamData Viewer.
berulang kali di dalam laman
-laman yang berlainan.
Memaparkan Tinjauan untuk mengumpul pendapat.
Displays Buat Tinjauan dari dalam FrogDrive, bukan dari dalam laman.
a Poll for collecting opinions.
Keputusan dipaparkan dalam
Tinjauan yang dihasilkan di ruangan tersebut boleh digunakan
Data Viewer.
berulang kali di dalam laman
-laman yang berlainan.

Garis Panduan Amalan Terbaik Februari 2015

Bahagian 3:Amalan Terbaik & Cadangan


: Chromebooks
UsingChromebooks in the Classroom
Bahagian ini menunjukkan proses
-proses yang disarankan apabila menggunakan Chromebook untuk mengakses
aplikasi MOE
VLE.

Sebelum Mengajar

Semasa Mengajar
1.

Penggunaan Dalam
Pengajaran

1. Buka sumber
-sumber
pengajaran seperti SCORM atau
e-book di dalam salah satu
Chromebook.
2. Mainkan sumber video dengan
resolusi yang bersesuaian yang
akan digunakan di dalam bilik
darjah.
3. Pastikan Chrom
ebooktelah dicas
penuh.

Garis Panduan Amalan Terbaik Februari 2015

2.

3.

Selepas Mengajar

Jika boleh, pelajar perlu


menggunakan Chromebook yang 1. Pelajar perlu log keluar dan
sama seperti yang pernah
menutup penutup Chromebook.
digunakannya.
2. Pelajar perlu menyimpan kembali
Tayangkan video dengan
Chromebook ke dalam troli seperti
projector berbanding meminta
yang telah direka.
pelajar menontonnya melalui
3. Kabel pengecasan hendaklah
Chromebook mereka.
disambungkan dengan
Elakkan dari menggunakan
Chromebook apabila disimpan di
tetapan pemain auto pada
dalam troli.
YouTube semasa
menghasilkan
laman.

Bahagian4: Amalan Terbaik & Cadangan:


Komputer Desktop/Komputer
Riba Standard
MenggunakanKomputer Desktops/LaptopDalam Bilik Darjah
Bahagian ini menunjukkan proses
-proses yang disarankan apabila menggunakan komputer desktop dan komputer riba standard
untuk mengakses aplikasi MOE VLE.

Sebelum Mengajar

Semasa Mengajar
1.

1.

Penggunaan Dalam
Pengajaran

2.

Semua peranti perlu dihidupkan pada waktu


pagi setiap hari.But semula (reboot) desktop
maya jika ia sememangnya telah dihidupkan.
Pastikantugas yang dijadualkan seperti imbasan
virus, defragment, pengindeksan tidak berjalan
semasa kelas
berlangsung
.

Garis Panduan Amalan Terbaik Februari 2015

2.
3.

Kongsi video YouTube dengan menggunakan projector


berbanding meminta pelajar menontonnya dari
komputer desktop/ komputer riba.
Elakkan dari menggunakan tetapan pemain auto pada
YouTube semasa
menghasilkanlaman.
Dari semasa ke semasa, pastika
n pelajar tidak melayari
video-video yang tidak berkaitan dengan pelajaran di
dalam kelas.

Bahagian 5:Amalan Terbaik & Cadangan


: VDI
MenggunakanVDI Dalam Bilik Darjah
Proses-proses yang disyorkan di bawah terpakai apabila menggunakan
Virtual Desktop Infrastructure (VDI).
Dengan mengikuti
proses-proses tersebut, ia memastikan pelajar dan guru akan merasai pengalaman desktop maya dalam keadaan optimum
.

Sebelum Mengajar

Semasa Mengajar
1.

3.

Penggunaan Dalam
Pengajaran

Semua desktop maya


mesti dihidupkan sebelum
kelas bermula. But semula (reboot) desktop
maya jika ia sememangnya telah dihidupkan.

4. Pastikan tugas yang dijadualkan seperti imbasan


virus, defragment, pengindeksan tidak berjalan
semasa kelas berlangsung.

Garis Panduan Amalan Terbaik Februari 2015

2.
3.

Kongsi videoYouTubedengan menggunakan projector


berbanding meminta pelajar menontonnya dari VDI
mereka.
Elakkan dari menggunakan tetapan pemain auto pada
YouTube semasa
menghasilkanlaman.
Dari semasa ke semasa, pastikan pelajar tidak melayari
video-video yang tidak berkait
an dengan pelajaran di
dalam kelas.

Garis Panduan Amalan Terbaik Februari 2015