Anda di halaman 1dari 61

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS DARULAMAN
06000 JITRA
KEDAH DARUL AMAN

EDU 3105
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

TOPIK 2REKA BENTUK PENGAJARAN

TOPIK 2: REKA BENTUK


PENGAJARAN
1. Apakah definisi reka bentuk pengajaran dan huraikan

perannanya dalam pengajaran dan pembelajaran.


2. Huraikan kepentingan reka bentuk pengajaran terhadap
kerjaya seorang guru.
3. Huraikan bagaimana merancang pengaplikasian model
reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE
dalam pengajaran dan pembelajaran.
4. Bagaimanakah seseorang guru boleh merancang dan
mereka bentuk mesej untuk tujuan pengajaran dan
pembelajaran.

1.
DEFINISI REKA
BENTUK PENGAJARAN
DAN PERANNANYA
DALAM PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Definisi Reka Bentuk Pengajaran


Suatu proses membina bahan pengajaran

seperti modul bercetak, vedio pengjaran,


perisian komputer pengajaran dan sebagainya.
Satu cara yang sistematik untuk mereka
bentuk, membina, menilai dan menggunakan
keseluruhan sistem pengajaran. (AECT, 1997)
RP sebagai satu disiplin memberi kepentingan
kepada kefahaman, peningkatan dan aplikasi
kaedah-kaedah pengajaran. (Reigeluth , 1983)

Briggs (1977) menyatakan Reka Bentuk

Pengajaran adalah seluruh proses.

menganalisis keperluan dan matlamat


pengajaran
pembinaan satu sistem penyampaian untuk
memenuhi keperluan berkenaan
Menyediakan bahan dan aktiviti P&P
Melaksanakan perancangan P&P
Membuat penilaian pengajaran dan aktiviti
pembelajaran.

Richey (1986), Reka Bentuk Pengajaran

sebagai sains untuk mencipta spesifikasi


pengajaran terperinci untuk
Pengembangan
Penilaian
Penyelenggaraan suatu keadaan

yang boleh memudahkan pembelajaran


sesuatu unit pelajaran dalam sesuatu mata
pelajaran.

Duffy & Jonassen (1991) berpendapat

bahawa Reka Bentuk Pengajaran adalah


satu andaian yang dibuat oleh pereka
pengajaran tentang pelajar dan proses
pembelajaran untuk mengenal pasti
matlamat pengajaran,
pengembangan dan pembinaan bahan pengajaran
yang relevan,
pemilihan atau pembinaan satu set pendekatan
untuk menyampaikan bahan yang dihasilkan.

Gustafson (1991), Reka Bentuk Pengajaran

adalah satu cara sistematik

mereka bentuk
membina
menilai
menggunakan seluruh proses pengajaran .

PERANAN REKA BENTUK PENGAJARAN


Menentukan kejayaan pengajaran dan pembelajaran bilik
darjah serta kejayaan sesuatu program atau kursus.
Meningkat pencapaian pelajar
P&P lebih teratur
Memungkinkan objektif dan hasil P&P mudah tercapai
Membantu dalam proses membuat keputusan
Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yang
plbg.
Menjimatkan masa dan peruntukan yang besar khusus bagi
suatu program yang besar.
Noriati A.Rashid (20009)

2.
KEPENTINGAN REKA
BENTUK PENGAJARAN
TERHADAP KERJAYA
SESEORANG GURU

Menambahkan
kecekapan
pengajaran.

Menambahkan
keberkesanan
pengajaran.

Memastikan
pelajar berminat
mempelajari
pelajaran yang
disampaikan.

Memastikan
proses
pembelajaran
dan pelajaran
dilakukan secara
efektif.

Memastikan
kandungan
pembelajaran
menepati
objektif yang
diingini.

Memastikan
pembelajaran
boleh
diaplikasikan
kepada semua
senario yang
berpadanan.

Memastikan
pelajaran yang
dirancang dapat
disampaikan dalam
masa yang
diperuntukkan.

1.

Menambahkan kecekapan pengajaran

Guru yang mereka bentuk pengajarannya

dapat menguruskan aktiviti pengajaran dan


pembelajarannya dengan lebih efektif kerana
dia telah membuat perancangan bagi setiap
langkah yang akan dijalankan.
Ia dapat mengelakkan masalah teknikal
semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran
dijalankan.

2.

Menambahkan keberkesanan pengajaran.

Guru mereka bentuk pengajarannya

berdasarkan model-model seperti ASSURE


dan ADDIE dengan mengambil kira umur,
minat, kebolehan dan pengalaman sedia ada
pelajar.(MULTIPLE INTELLIGENCE)

P & P BERKESAN

3. Memastikan pelajar berminat


mempelajari pelajaran yang
disampaikan.
Guru dapat memilih strategi, pendekatan atau

kaedah pengajaran dan juga media


pengajaran yang dapat menarik minat pelajar
untuk belajar.

4. Memastikan proses pembelajaran dan


pelajaran dilakukan secara efektif.
Memastikan aktiviti pengajaran dan

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar


kerana setiap aktiviti yang akan dijalankan
telah dirancang.
Penggunaan media dalam P&P

5. Memastikan kandungan pembelajaran


menepati objektif yang diingini.
Memastikan kandungan pembelajaran yang

ingin disampaikan menepati objektif


pengajaran berdasarkan sukatan pelajaran
bagi setiap darjah.
Membantu guru untuk mengelakkan daripada
keluar tajuk.

6. Memastikan pembelajaran boleh


diaplikasikan kepada semua senario yang
berpadanan.
Maklumat-maklumat yang disampaikan oleh

guru berkait rapat dengan penyelesaian


masalah dalam kehidupan seharian dan
situasi-situasi tertentu.

7. Memastikan pelajaran yang dirancang dapat


disampaikan dalam masa yang
diperuntukkan
Ia dapat mengelakkan guru daripada

menggunakan terlalu banyak atau sedikit


masa untuk mengajar satu topik.

3.
PENGAPLIKASIAN
MODEL REKA BENTUK
PENGAJARN SEPERTI
ADDIE DAN ASSURE
DALAM PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

MODEL REKA BENTUK


PENGAJARAN
Enam elemen asas :
1. Menentukan keperluan pelajar.
2. Menentukan matlamat dan objektif.
3. Membina prosedur penilaian.
4. Mereka bentuk dan memilih strategi
penyampaian.
5. Mencuba sistem pengajaran.
6. Menilai keseluruhan sistem.
(Richey, 1986)

Gustafson (1991) telah


membahagikan reka
bentuk pengajaran
kepada tiga tumpuan :

Model
berorientasikan
bilik darjah

Model
berorientasikan
sistem

Model
berorientasikan
produk

Ciriciri

Jenis
output

Tumpuan
Model

Sumber
komited
untuk
bina
bahan

Individu
atau
pasukan

Bina
atau
pilih
bahan

Taksiran Percubaan
keperluan
dan
ulangkaji

Orientasi bilik
darjah

Satu / dua
waktu

Sangat
rendah

Individu

Pilih

Rendah

Rendah ke
sederhana

Orientasi
produk

Waktu
pengajaran
kendiri

Tinggi

Individu
ke
pasukan

Bina
Rendah ke Sangat
atau pilih sederhana tinggi

Ciriciri
Tumpuan
Model
Orientasi
sistem

Jenis
output

Sumber
komited
untuk
bina
bahan

Kursus
Tinggi
untuk kolej
dan sekolah

Individu
atau
pasukan

Bina
atau
pilih
bahan

Pasukan Bina

Taksiran Percubaan
keperluan
dan
ulangkaji

Sangat
tinggi

Sederhana
ke tinggi

Model ADDIE
Lima peringkat :
1. Analisis
2. Reka bentuk
3. Perkembangan
4. Pelaksanaan
5. Penilaian

(Analysis)
(Design)
(Development)
(Implementation)
( Evaluation)

Peringkat-peringkat

Analisis

Persekitaran pembelajaran
Pengguna
Matlamat pengajaran
Keperluan
Strategi
Tugasan

Reka bentuk

Berarahan
Visual
Strategi rekabentuk

Perkembang
-an

Mengikut spesifikasi keperluan yang dipersetujui


Diuji agar ia konsisten dan dapat beroperasi dengan
berkesan

Peringkat-peringkat

Pelaksanaan

Diuji kepada pengguna sebenar


Pembaikan akan dilakukan sebelum ia diserahkan
sepenuhnya kepada pengguna sasaran untuk
digunakan.

Penilaian

Formatif : Setiap fasa


Sumatif : Pengujian yang spesifik sahaja yang
memerlukan maklum balas pengguna (cth : isi
kandungan)

Sumber : Sistem Multimedia


(2007), Venton Publishing

APLIKASI
MODEL
ADDIE

Fasa
Analisis

Reka bentuk

Perkembang
an

Tindakan guru

Persekitaran
pembelajaran

Guru memastikan persekitan


pembelajaran murid dalam keadaan
selesa supaya pengajaran dan
pembelajaran berlaku dengan
lancar.
Murid dapat mengoperasikan
internet dan menggunakan internet.

Objektif

Struktur

Pendekatan
pengajaran

Memuatkan alamat Guru meletakkan bahan-bahan


laman web ke dalam
pengajaran dalam bentuk alamat
folder.
internet sebagai bahan rujukan
murid.

Guru menggunakan struktur


rangkaian sebagai panduan
pengajaran dan pembelajaran untuk
memastikan ianya berjalan lancar.
Pendekatan induktif.

Fasa
Pelaksanaan -

Penilaian

Tindakan guru

Pengajaran

Pengajaran yang berkesan


bagi menghasilkan sesuatu
pembelajaran yang bermakna kepada
murid
Keseronokkan belajar Guru menyediakan pelbagai bahan
pengajaran yang menarik supaya dapat
meransangkan minat murid
untuk melibatkan diri secara
aktif dalam pengajaran dan
pembelajaran.

Kecerdasan pelbagai Kinestetik, intrapersonal,


interpersonal, naturalis dan
emosi.
Kemahiran berfikir dan
Kemahiran
kemahiran belajar.
Objektif pengajaran dapat dicapai pada
Objektif
akhir pengajaran dan pembelajaran.

Memandangkan kita sebagai bakal guru, kita

akan lebih menumpukan perhatian kepada


model yang berorientasikan bilik
darjah.
Guru perlu memilih bahan sumber yang
sesuai untuk melaksanakan kurikulum.
Guru juga perlu merancang pengaplikasian
model reka bentuk pengajaran dalam
pengajaran dan pembelajaran.

Model ASSURE
Enam langkah :
1. Analisis pelajar
2. Nyatakan objektif
3. Pilih media dan bahan
4. Gunakan media
5. Perlukan tindak balas pelajar

(Analyse learner)
(State objectives)
(Select media and
materials)
(Utilise media)

(Require learner
response)

6. Menilai dan menyemak semula bahan (Evaluate


materials)

Membantu guru merancang pengajaran dan

pembelajaran dengan baik dan berkesan.


Model ASSURE bertujuan menyediakan
panduan merancang dan mengendalikan
pengajaran yang memerlukan
penggunaan media.
Sesuai diaplikasikan ke dalam pengajaran
dan pembelajaran.

CONTOH SATU
RANCANGAN
PENGAJARAN
BAGI MODEL
ASSURE

Masa
: 9.15 10.15 pagi
Kelas
: Tahun 4 Adil.(Kelas Sederhana)
Bilangan Pelajar : 30 orang
Mata Pelajaran
: Bahasa Melayu
Tajuk Pengajaran : Cerita Datuk
Pengetahuan Sedia Ada :
- Murid tahu dan biasa menonton cerita peperangan
-Murid pernah mendengar mengenai penjajahan tentera Jepun di Tanah
Melayu
Objektif Pengajaran :
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
- Membaca petikan dengan intonasi yang betul
- Menceritakan semula peristiwa yang didengari
- Memberi dan menulis maksud perkataan sukar

Isi Pelajaran :
1.Membaca bahan bacaan dengan intonasi yang betul.
5.2 Menceritakan semula peristiwa yang didengari
Nilai-nilai Murni :
- Sayangkan Negara, kasih sayang, tolong menolong.
Alat Bantu Mengajar :
- Petikan cerita, kad perkataan, link internet, portal Edu Web KPM.
Bahan Rujukan :
-Kisah serangan tentera Jepun ke Tanah Melayu (1943)
- Buku teks, gambar peperangan.
Langkah Keselamatan :
-Murid tidak dibenarkan menyentuh LCD dan belajar dalam keadaan kelas
terkawal.
Set Induksi :
- Bersoal jawab mengenai cerita peperangan yang pernah di lihat.
- Guru bertanya mengenai cita-cita murid- askar.

Langkah

Set induksi
(5 minit)

Isi pelajaran

Bersoal jawab
Menonton slaid

Kaedah
penyampaian
Tayangan OHP
Petikan Cerita
Datuk
Bersoal jawab
dengan murid
berdasarkan
kepada petikan

Langkah1 :
(5 minit)

Membaca
petikan

Murid lemah dan


sederhana
- Mengeja
perkataan
Murid pandai
- Membaca
dengan
intonansi yang
betul.

Bahan bantu
mengajar
Petikan slaid

Kaedah
ASSURE
Pilih kaedah,
media dan
bahan
Dorong
Penglibatan
Pelajar

Tayangan slaid Dorong


Penglibatan
pelajar

Langkah

Langkah 2:
(3 minit)

Isi pelajaran

Makna
perkataan

Kaedah
penyampaian

Guru bertanya
mengenai
maksud perkataan
sukar dari petikan
Kumpulan A:
Mencari perkataan
dan
membuat ayat.
Contoh:
Seorang tentera
Jepun
merentap tangan
datuk.

Bahan bantu
mengajar

Petikan

Kaedah ASSURE

Cerita

Objektif
pembelajaran dan
pengajaran

Kamus

Media dan bahan

Petikan
cerita

Dorong
penglibatan
pelajar

Kad
perkataan

Langkah

Isi pelajaran

Kaedah
penyampaian

Kumpulan B:
Mencari makna dari
kamus.
1. Merentap
2. Mengacukan
3. Markas
4. Bersandar
Kumpulan C:
Mendapat bantuan
dari guru.
-mengeja perkataan
dinding, markas

Bahan bantu
mengajar

Kaedah ASSURE

Langkah
Langkah 3:
(15 minit)

Isi pelajaran
Menonton
cerita dari
link internet

Kaedah
penyampaian

Bahan bantu
mengajar

Guru
Portal
menayangkan Eduweb
cerita sebenar Internet
kisah
penjajahan
tentera
Jepun ke Tanah
Melayu dari
internet.

Kaedah
ASSURE
Kaedah, Media,
dan bahan

Langkah

Isi
pelajaran

Kaedah
penyampaian

Bahan
bantu
mengajar

Kaedah
ASSURE

Langkah 4:
(15 minit)

Lakonan
semula

Murid melakonkan Bahan maujud Dorong


simulasi cerita yang
penglibatan
dilihat
pelajar

Langkah 5:
(10 minit)

Menulis
karangan

Kumpulan A :
Mengarang.
Kumpulan B :
Membina ayat
Kumpulan C :
Mengisi tempat
kosong.
- Guru membuat
semakan dan
penilaian.

Kad perkataan Nyatakan objektif


pembelajaran
dan
pengajaran.
Nilai dan semak

MODEL REKA BENTUK SISTEM PENGAJARAN


BERSEPADU

Lima peringkat :
1. Menentukan apa yang akan diajar
2. Membina bahan pengajaran
3. Menyediakan rancangan pengajaran
4. Melaksanakan pengajaran
5. Proses pembelajaran

APLIKASI MODEL REKA BENTUK SISTEM PENGAJARAN


BERSEPADU

Peringkat :
1) Menentukan apa
yang akan diajar

Kenal pasti
kurikulum

Rujuk panduan kurikulum


Susun sukatan pelajaran
Tentukan unit pelajaran
Cari bahan yang berkaitan

2) Membina bahan
pengajaran

Bina media

Kenal pasti isi pelajaran


Analisis pelajar
Tentukan matlamat
Buat analisis pengajaran
Nyatakan objektif
Bina strategi pengajaran
Bina bahan
Bina ujian
Nilai bahan

Peringkat :
3) Menyediakan rancangan pengajaran

Rancang
pengajaran

Nyatakan isi pelajaran


Analisis pelajar
Tentukan matlamat
Buat analisis pengajaran
Tuliskan objektif
Bina strategi pengajaran
Pilih media dan kaedah
Sediakan rujukan

Peringkat :
4) Melaksanakan
pengajaran

Proses
pengajaran

Dapatkan perhatian
Nyatakan objektif
Mengingat semula
Demonstrasi
Panduan dan bantuan
Sesi soal jawab
Uji prestasi
Dapatkan tindak balas
Menilai prestasi
Aktiviti penggayaan
Aktiviti pemulihan

5) Proses pembelajaran

Proses
pembelajaran

Kaji semula peringkatperingkat


Pelajar

4.
BAGAIMANAKAH
SESEORANG GURU BOLEH
MERANCANG DAN MEREKA
BENTUK MESEJ UNTUK
TUJUAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Bagaimanakah Mesej
Disampaikan???

MEDIA
a) Dalam reka bentuk pengajaran, media merupakan
saluran komunikasi yang penting.
b) Media dijadikan sebagai perantara dalam
penyampaian mesej @ maklumat antara penyampai
dengan penerima.

Heinich
et al.
(2002)
Raiser
dan
Gagne
(1983)

melihat media
sebagai alat yang
membantu proses
kominikasi.
Menganggap media
sebagai sebarang
cara fizikal yang
memungkinkan
mesej disampaikan.

mesej

Media

bentuk
mesej

saluran
mesej

Isi kandungan @
maklumat yang hendak
disampaikan.
Merujuk kepada cara
maklumat disimpan

asli, abstrak, simbol,


gambaran, bahasa
Merupakan alat fizikal
yang digunakan dalam
pemyampaian mesej
Bentuk elektrikal,
mekanikal, digital

Torkelson (1972)

Penyampaian mesej yang berkesan


melibatkan 2 kontinum yang
bertindak saling.

guru

pelaj
ar

Penyampa
ian
maklumat
berlaku
(pengajara
n)

Model Proses Komunikasi

Sumber
Maklumat

Media/
Media/ mesej
mesej

Interpretasi
Maklumat
Penerima
Maklumat

Penerima
Maklumat
Interpretasi
Maklumat

Media/ mesej

Sumber
Maklumat

Proses penyampaian mesej antara


penyampai dengan penerima maklumat

Guru

Pelajar

Saling memainkan peranan sebagai


penyampai dan penerima maklumat

Tingkah
laku
Tingkah
balas
Respons
pelajar

Sebagai maklum balas kepada


guru @ penyampai maklumat
yang telah diterima dan difahami

Penerimaan dan pemahaman mesej


penting untuk menjamin keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran.

Pemilihan
media yang
sesuai

Pengalaman
langsung

1. Mempercepat dan memudahkan


penyampaian mesej
2. Menjimatkan masa
3. Menambah pemahaman
4. Membantu dalam pembelajaran
5. Memudahkan proses penerangan

Penerangan
verbal

Menurut Edgar Dale (1969)


.
Pelajar boleh memanfaatkan aktiviti
pembelajaran yang abstrak jika
sudah memiliki banyak maklumat
konkrit untuk mentafsir maklumat
yang abstrak.

b
a
h
a
s
Simbol
a
visual
Gambar statik,
rakaman audio
Gambar bergerak /
televisyen
Pameran
Kajian lapangan
Tunjuk cara
Pengalaman lakonan
Pengalaman tiruan
Pengalaman langsung
Kon Pengalaman Edgar Dale

Gagne dan Briggs (1974),


mengemukakan enam kategori
media berdasarkan rangsangan
fizikal media.
Pemilihan media yang sesuai bagi
menyampaikan maklumat / mesej
bergantung pada objektif dan jenis
pembelajaran yang dirancang.

Perkataan
bercetak

Gambar
statik

Bentuk bunyi
bukan
bahasa
Perkataan /
struktur
bahasa

Gambar
bergerak

Enam
kategori
media

Sampel
sebenar

SEKIAN