Anda di halaman 1dari 1

PUTUSAN PROVISI

A.

PENGERTIAN
M. Yahya Harahap:

Disebut juga provisionele beschikking, yakni keputusan yang bersifat sementara atau
interim award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai
putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Halaman 1 dari 1