Anda di halaman 1dari 5

1.

0 TAJUK PROJEK
Hubungan antara kadar inflasi dengan kadar pengangguran di Malaysia dari tahun 2006
hingga tahun 2012.

1.1 ABSTRAK
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti hubungan kadar inflasi dan kadar
pengangguran di Malaysia. Kerja kajian ini telah mengemukakan dua objektif kajian.
Objektif kajian pertama adalah untuk mengenal pasti perubahan arah aliran kadar inflasi di
Malaysia dari tahun 2006 hingga 2012 manakala bagi objektif yang kedua pula adalah untuk
mengkaji hubungan antara arah aliran kadar inflasi dengan kadar pengangguran di Malaysia
dari tahun 2006 hingga 2012. Dalam memperolehi data sekunder tentang tajuk kajian ini
pelbagai kaedah telah digunakan. Antaranya, adalah menggunakan kaedah keperpustakaan.
Dimana data-data yang diperolehi adalah dari sumber yang sahih, iaitu dari Jabatan
Perangkaan Malaysia dan Portal Rasmi Kementerian Kewangan Malaysia. Bahan-bahan lain
juga turut perolehi seperti rujukan laman sesawang, artikel, dan sebagainya untuk dirujuk
bagi mendapatkan sumber maklumat yang lebih tepat dan terperinci.

ISI KANDUNGAN

2.0

LATAR BELAKANG KAJIAN

3.0 PENYATAAN MASALAH

4.0 OBJEKTIF KAJIAN


Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meneliti hubungan kadar inflasi dan kadar
pengangguran di Malaysia dari tahun 2006 hingga 2012. Terdapat dua objektif dalam
menjalankan kajian ini ialah :
1) Mengenal pasti perubahan arah aliran kadar inflasi di Malaysia dari tahun 2006
hingga 2012.
2) Mengkaji hubungan antara arah aliran kadar inflasi dengan kadar pengangguran di
Malaysia pada tahun 2006 hingga 2012.