Anda di halaman 1dari 15

1.

0 PENGENALAN
Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal bagi melahirkan
warganegara yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara. Bagi mencapai matlamat itu, pengajaran dan
pembelajaran berdasarkan strategi, teknik dan kaedah pengajaran dan
pembelajaran perlulah diamalkan agar pengajaran dan pembelajaran akan
menjadi lebih berkesan dan mudah difahami oleh murid.
Keberkesanan sesuatu pengajaran bergantung kepada pengolahan
teknik dan penggunaan bahan dan teknologi yang dapat merangsang dan
menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi, dan
berinteraksi.

Antara strategi pengajaran dan pembelajaran termasuklah

pendekatan berpusatkan murid dan kepelbagaian teknik dalam pengajaran.


Salah satu usaha untuk menuju ke arah pengajaran yang berpusatkan
kepada murid adalah mengadakan teknik pembelajaran yang memerlukan
penglibatan murid secara aktif. Antara teknik yang boleh diaplikasikan dalam
pengajaran dan pembelajaran guru di dalam kelas adalah teknik simulasi.

2.0 DEFINISI TEKNIK


Menurut Edward M. Anthony 1, teknik ialah kemahiran guru digunakan
untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Beliau juga mengatakan ia adalah satu
muslihat atau strategi atau kemahiran yang digunakan oleh guru dengan
tujuan mencapai objektif pelajaran secara optimum. Manakala menurut
Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil
seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya.

1 Mok Soon Sang, Pedagogi 2, Selangor: penerbitan Multimedia Sdn.Bhd,


2008, hlm 3.
1

2.1 DEFINISI SIMULASI


Simulasi pula berasal dari kata simulate yang bererti berpura-pura atau
berbuat seakan-akan. Dalam kaedah pengajaran, simulasi bermaksud cara
persediaan pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk
memahami tentang konsep, prinsip atau keterampilan tertentu.
Menurut Noraini Ishak dalam tulisan beliau bertajuk Teori-teori Yang
Boleh Diguna Atau Diadaptasi Bagi Setiap Masalah bertarikh 5 Disember
2009, pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah simulasi
ini adalah satu gambaran abstrak tentang situasi sebenar yang memerlukan
pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing
untuk menyelesaikan masalah atau isu-isu yang berkaitan.
Sementara Faridah Nazir dipetik daripada (Juriah Long, et al.1992:29)
pula mendefinisikan simulasi sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir
menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid-murid berinteraksi
sesama

sendiri

keputusan,

berdasarkan

menyelesaikan

peranan

masing-masing

masalah

berdasarkan

bagi

membuat

peranan

yang

dipertanggungjawabkan.
Menurut Dr Ali Mahmood dalam bukunya Pengenalan Pendidikan
Bahasa Melayu, simulasi adalah teknik melakonkan sesuatu situasi
berdasarkan peranan yang ditentukan bagi menggambarkan peristiwa dalam
sesebuah karya yang dipilih. Menurut Mok Soon Sang pula, simulasi adalah
suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja
diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar dengan tujuan menjalankan
latihan penyelesaian masalah tertentu. 2 Jelasnya, simulasi merupakan aktiviti
yang dipindahkan dari alam nyata ke dalam bilik darjah. Simulasi mempunyai
elemen-elemen dunia sebenar dan dapat dibentuk serta dipersembahkan di
dalam bilik darjah. 3

2 Mok Soon Sang, Pedagogi untuk Pengajaran & Pembelajaran, Selangor:


Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd, 2013, hlm 71.
2

3.0 OBJEKTIF
Simulasi sebagai salah satu aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran
(PdP) supaya membolehkan murid menguasai sesuatu kemahiran atau
kemahiran-kemahiran tertentu. Simulasi dapat melatih murid bertutur
secara spontan melalui aktiviti lakonan. Antara kemahiran yang boleh
dikuasai termasuklah kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan
kemahiran lisan. Bukan itu sahaja, kemahiran imaginasi juga boleh dikuasai
oleh murid. Selalunya teknik simulasi ini tidak menggunakan skrip yang tetap,
tetapi bergantung kepada pengetahuan dan imaginasi pelajar. Dengan itu,
pelajar perlu menggunakan daya imaginasi sejarah sendiri. Contohnya,
pelajar-pelajar dikehendaki membayangkan diri mereka seperti benar-benar
berada di dalam zaman atau masa kejadian tersebut. Seseorang pelajar akan
melakonkan watak sejarah dan terpaksa membuat keputusan seperti yang
dilakukan oleh orang zaman dahulu. 4
Objektif seterusnya ialah membina pemikiran murid secara analitis dan
kritis. Semasa menjalankan aktiviti lakonan, murid-murid harus berfikir dan
menyusun ideanya secara teratur untuk menggambarkan cara penyelesaian
yang dilakukan. Secara tidak langsung, murid dapat menyusun kronologi
urutan tentang sesuatu peristiwa yang sedang dilakonkan bersesuaian
dengan jalan cerita.
Simulasi juga membolehkan murid membina sikap yang lebih positif.
Masalah yang ditimbulkan dalam situasi yang terkawal biasanya melibatkan
unsur-unsur pertentangan sosial. Melalui simulasi yang dilakonkan, konflik
sosial akan dapat diselesaikan. Sikap atau tingkah laku yang negatif akan
dapat diubah manakala sikap yang positif akan dapat dibentuk dan dipupuk
dalam kalangan para pelajar.

3 Noriati A. Rashid, P.Y.Boon, dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad, Murid


dan Alam Belajar, Shah Alam: Oxford Fajar Sdn.Bhd, 2012, hlm. 125.
4 Omardin Haji Ashaari & Yunus Muhamad, Kaedah Pengajaran Sejarah,
Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd, 1996, hlm. 97.
3

Selain itu, teknik simulasi juga berobjektif mengaitkan isi pelajaran


dengan aspek afektif. Melalui aktiviti lakonan berdasarkan isi pelajaran yang
menerapkan nilai murni, murid-murid dapat menghayati nilai-nilai dan sikap
orang lain. Contohnya dalam pengajaran Tokoh Kesultanan Melayu Melaka,
murid-murid dapat menghayati nilai-nilai seperti kesetiaan, keberanian dan
lain-lain melalui teknik simulasi.
Di samping itu, simulasi digunakan untuk membawa situasi yang
sebenar ke dalam bilik darjah. Situasi-situasi yang berlaku di luar bilik
darjah boleh digambarkan dalam bilik darjah melalui teknik simulasi. Dengan
ini, murid-murid dapat merasai dan mempunyai pengalaman walaupun belum
menghadapi sebenarnya dalam kehidupan. Misalnya untuk menjelaskan
konsep demokrasi, murid-murid boleh melakonkan watak sebagai pengundipengundi dalam situasi pilihanraya yang direka.
Objektif terakhir ialah mempelbagaikan aktiviti pembelajaran.
Simulasi boleh membantu murid dalam penguasaan kemahiran dengan
berkesan melalui kepelbagaian aktiviti p&p selain penggunaan papan tulis
dan bercakap atau chalk and talk.

4.0 JENIS-JENIS SIMULASI

Kaedah
simulasi

Sosiodrama

Main peranan

Kaedah simulasi ini terbahagi kepada dua. Kedua jenis kaedah ini biasa
digunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. Dua jenis kaedah
simulasi itu ialah:
4.1 Sosiodrama
Sosiodrama adalah merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik,
ianya adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu
situasi atau isu berkonflik, mempunyai perwatakan yang menentang nilai
sosial, misalnya cerita Hang Tuah dan Hang Jebat. Oleh sebab sosiodrama
adalah merupakan aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang lengkap.
Pada kebiasaannya skrip lakonan akan disediakan lebih awal agar ianya
dapat difahami, dibaca, dan membuat persediaan oleh pelajar-pelajar yang
dipilih untuk melakonkan sesuatu watak yang diberikan oleh guru. Selepas
berlakon, aktiviti perbincangan diadakan untuk menganalisis watak-watak
lakonan dan membuat rumusan.
4.2 Main Peranan
Main peranan merujuk kepada satu lakonan yang sepontan yang
melibatkan sekumpulan pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip. ianya
adalah merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang
5

timbul pada ketika itu. Biasanaya, di dalam aktiviti main peranan pelajar
membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan situasi
yang dibayangkan tadi dengan secara spontan.
Aktiviti main peranan ini bermula daripada suatu situasi yang direka
dan ditimbulkan oleh guru. Sebelum mengadakan aktiviti main peranan ini
pada kebiasaannya keterangan yang ringkas mengenai objektif lakonan dan
watak-watak yang terlibat dalam situasi ini akan dihuraikan oleh guru. Setelah
menerangkan secara ringkas tadi baharulah guru

memilih sesiapa yang

berminat untuk melakonkan situasi tersebut. Oleh sebab aktiviti main peranan
ini merupakan satu lakonan yang dilakukan secara spontan masa yang di
berikan hendaklah pendek sahaja iaitu sekitar 5-7 minit sahaja. Setelah
selesai penilaian prestasi pelaokn-pelakon dan rumusan cara penyelesaian
hendaklah dibuat di dalam bilik darjah.

5.0 KELEBIHAN SIMULASI


Kelebihan teknik simulasi dalam bilik darjah ialah dapat memberi
peluang kepada murid memikirkan cara penyelesaian secara spontan
dalam situasi bermasalah yang diwujudkan oleh guru. Di sini dapat dilihat
potensi murid dalam meramal dan menaakul tentang sesuatu situasi masalah
sama ada dapat diselesaikan atau tidak.
Malah ia juga meningkatkan daya imaginasi dan menguatkan daya
ingatan pelajar apabila mereka terlibat dalam aktiviti simulasi.

Melalui

simulasi, pelajar diberi peluang membayangkan diri meraka atau berimaginasi


mengenai zaman atau kejadian yang berlaku.

Malah, murid akan

memperoleh peringatan yang lebih jelas tentang situasi kemanusiaan zaman


dahulu. Di samping itu, murid dapat mempertingkatkan kemahiran
pertuturan mereka di samping penggabungjalinan kemahiran-kemahiran
yang lain seperti kemahiran lisan dan menulis.
Pengajaran guru yang menyeronokkan dapat memberikan kesan yang lebih
baik terhadap penerimaan ilmu oleh murid. Birt (1976) menyatakan aktiviti
simulasi dan permainan dalam pengajaran sejarah memberi manfaat kepada
kumpulan pelajar lemah.6 Aktiviti-aktiviti bermain sambil belajar akan dapat
membantu pelajar memahami pelajaran secara tidak langsung melibatkan
pelajar-pelajar lemah secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh sebab
itu, aktiviti simulasi yang dijalankan dapat menarik dan mendorong minat
murid untuk meneruskan pelajaran.

5 Omardin Haji Ashaari & Yunus Muhamad, Kaedah Pengajaran Sejarah,


Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd, 1996, hlm. 98.
6 Hazri Jamil, Teknik Mengajar Sejarah, Pahang Darul Makmur: PTS Publications &
Distributors Sdn.Bhd. 2003, hlm 171.

Di samping itu, pengajaran guru akan lebih berkesan dan objektif


pengajaran dapat dicapai. Melalui aktiviti simulasi juga, guru dapat melihat
akan kebolehan dan kecenderungan murid. Secara tidak langsung bakat
lakonan murid dapat diasah dengan melatihnya berlakon dengan gaya dan
bahasa yang betul.
Aktiviti simulasi yang dijalankan kebiasaannya berkaitan dengan rutin
dan situasi yang berlaku sehari-hari sama ada disedari atau tidak bersesuaian
dengan tempat kejadian. Antara situasinya seperti membeli sayur dan ikan di
pasar, situasi pesakit mendapatkan rawatan di klinik dan sebagainya. Dengan
menggunakan simulasi, banyak situasi di luar bilik darjah dapat
ditunjukkan dalam bilik darjah. Oleh sebab itu, murid-murid secara tidak
langsung dilatih menghadapi keadaan dan situasi yang sebenar.
Kelebihan teknik ini juga dapat menggalakkan interaksi di antara
murid-murid. Hal ini kerana ia telah memberikan ruang kepada murid
bergaul dan berkomunikasi dengan rakan-rakan. Ianya dapat menjalinkan
satu hubungan sosial serta mendidik cara pergaulan yang sopan dengan
menerapkan amalan nilai-nilai yang baik atau nilai murni. Dengan ini, muridmurid dapat menghayati nilai-nilai moral yang baik. Secara tidak langsung
dapat mengikis sikap negatif dan membentuk sikap positif. Murid juga
dapat membina keyakinan diri terutamanya sewaktu berhadapan dengan
penonton.
Selain daripada itu, simulasi juga dapat menolong mengatasi
masalah yang berkaitan dengan pelajar yang berbeza kebolehan.
sebab

simulasi

melibatkan

pelajar

dalam

situasi

Oleh

kemanusiaan,

ia

menimbulkan tahap keinginan yang tinggi kepada pelajar untuk belajar.


Pelajar yang kurang cerdas juga boleh mengambil bahagian mengikut
peranan mereka masing-masing.

7 Omardin Haji Ashaari & Yunus Muhamad, Kaedah Pengajaran Sejarah,


Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd, 1996, hlm. 98.
8

6.0 KELEMAHAN SIMULASI


Di samping kelebihan, terdapat juga kelemahan teknik simulasi ini antaranya
murid-murid yang tidak pernah berlakon akan timbul perasaan gelisah
disebabkan tidak pernah ada pengalaman berlakon. Ini dapat dilihat dalam
teori konstruktivisme yang dipelopori oleh Jean Piaget iaitu murid perlu bina
sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. Lebih-lebih
lagi sekiranya murid tersebut dipaksa berlakon oleh guru. Murid seolah-olah
terpaksa melakukannya walaupun tanpa rela. Berbeza dengan murid yang
secara suka rela menawarkan diri untuk berlakon. Mereka dapat menjiwai
watak dan dapat mempersembahkan lakonan dengan begitu baik sekali.
Prestasi pelakon yang kurang menarik akan menimbulkan
perasaan bosan dalam kalangan penonton yang mungkin akan berbuat
bising. Malah sekirannya pretasi pelakon tidak baik akan menyebabkan
tumpuan penonton kurang dan mula mengejek kesilapan rakan yang
sedang berlakon. Ini membuatkan aktiviti simulasi tidak berjaya dijalankan.
Simulasi memakan masa yang panjang. Hal ini kerana pembawa
watak tidak menguasai skrip. Di kesilapan memilih pelakon ini juga akan
membuatkan perjalanan lakonan menjadi panjang dan membuang masa
disebabkan kesalahan dalam melakonkan watak

kerana perlu diulang

berkali-kali.
Kelemahan seterusnya ialah pengalaman berlakon tidak dirasai
semua murid. Hal ini demikian kerana aktiviti simulasi yang melibatkan
sesuatu masalah hanya melibatkan segelintir sahaja murid yang terlibat
dalam aktiviti simulasi itu. Jadi hanya murid yang terlibat sahaja yang
mendapat pengalaman secara langsung dan memperolehi faedah daripada
lakonan

itu.

Murid

yang

selebihnya
9

tidak

berpeluang

memperolehi

pengalaman tersebut. Apabila telah selesai aktiviti simulasi dijalankan,


bukanlah mudah bagi guru menilai prestasi pelakon serta membuat rumusan .
Jadi, guru akan menghadapi kesukaran dalam membuat penilaian.

7.0 PRINSIP-PRINSIP SIMULASI


Untuk menggunakan teknik simulasi dalam bilik darjah dengan berkesan
maka guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut terlebih
dahulu:
1. Guru

hendaklah

merancang

situasi

yang

bermasalah

dan

mewujudkannya secara bertulis atau lisan di dalam kelas atau bilik


darjah.
2. Sebelum bermula aktiviti ini, penerangan ringkas haruslah diberikan
oleh guru tentang masalah, peranan watak- watak dan tempoh masa
yang diperuntukkan untuk mereka.
3. Pilih pelajar yang telah mahir dalam pertuturan sebagai pelakon.
Kesilapan memilih pelajar akan membuatkan sesi lakonan tidak lancar.
4. Bagi sosiodrama, skrip lakonan hendak disediakan terlebih dahulu dan
diedarkan kepada para pelakon yang telah dipilih.
5. Jika perlu, sediakan topeng atau alatan yang diperlukan untuk pelakon.
6. Semasa simulasi, pastikan penonton benar-benar menumpukan
perhatian terhadap aktiviti lakonan itu.
7. Selepas simulasi, guru haruslah meminta pelajar memberikan
pandangan tentang cara penyelesaian masalah terhadap situasi yang
ditimbulkan melalui lakonan itu.
8. Satu rumusan harus dicapai melalui perbincangan di antara murid
pada akhir waktu pelajaran.

10

8.0 STRATEGI PELAKSANAAN


8.1 Pelaksanaan Sosiodrama
Perlaksanaan simulasi ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu:

Peringkat
perlaksanaan
simulasi

Peringkat
selepas
simulasi

Peringkat
sebelum
simulasi

Peringkat sebelum simulasi.


-

Objektif

pembelajaran.

Guru

hendaklah

menentukan

objektif

pembelajaran yang hendak dicapai.


Alatan. Guru memastikan bahawa semua alatan yang diperlukan telah
disediakan.

Peringkat pelaksanaan simulasi.


Pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknik simulasi memerlukan
guru mengatur dan merancang agar aktiviti yang hendak dijalankan berjalan
dengan lancar.
-

Berdasarkan

tajuk

pelajaran

yang

hendak

diajar,

guru

perlu

mewujudkan satu situasi bermasalah atau peristiwa yang berkaitan


-

dengannya.
Guru terangkan secara ringkas tentang masalah atau peristiwa dan

peranan watak- watak.


Guru memilih murid sebagai pelakon
Murid-murid berdasarkan watak-watak, memainkan peranan mereka
dalam sesi simulasi.

11

Murid yang lain akan mencatatkan dan memerhatikan aktiviti simulasi

yang diadakan.
Diakhir simulasi penilaian dijalankan.

Peringkat selepas simulasi.


-

Guru boleh membimbing buat rumusan.


Guru boleh berbincang dengan murid tentang masalah yang

dikemukakan.
Menulis semula dialog yang digunakan dalam simulasi.
Menyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjolkan.

8.2 Pelaksanaan sesi main peranan


Perlaksanaan sesi main peranan juga memuatkan tiga peringkat iaitu
peringtak sebelum sesi main peranan, peringkat semasa main peranan, dan
peringkat selepas main peranan.
Peringkat sebelum main peranan.
-

Guru menentukan tajuk yang sesuai untuk sesi main peranan.


Guru memaklumkan apa yang perlu dilakonkan.
Guru memilih peserta serta berbincang dengan murid tentang watak

yang ditentukan.
Guru menentukan

murid-murid

lain

sebagai

pemerhati.

Guru

memberitahu aspek-aspek yang perlu diberi perhatian.


Peringkat semasa sesi main peranan.
-

Perbincangan dijalankan sama ada dalam kumpulan atau secara

kelas.
Lakonan semula diadakan jika perlu untuk memperbaiki aspek-aspek
lakonan yang tertentu.

Peringkat selepas sesi main peranan.


-

Guru menjalankan perbincangan dengan murid-murid. Dia (guru) akan


menanyakan kelas (murid-murid) tentang siapa yang paling aktif, siapa
yang menjalankan main peranan dengan baik dan siapa pula yang

pasif.
Guru memberikan taklimat semula dengan tujuan:
Menganalisis kesan main peranan,
Membaiki kelemahan jika ada,
Menerangkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar,
12

Membantu murid membuat renungan dan mengembangkan

satu-satu kemahiran.
Membantu murid-murid membuat rumusan tentang perlakuan
mereka dalam main peranan

9.0 Contoh Persediaan Mengajar Sejarah Mengikut Teknik Simulasi


Langkah 1 Guru bertanya kelas mengenai kemerdekaan Tanah Melayu
seperti tarikhnya dan kepada siapa dituntut.
Langkah 2 Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan iaitu
kumpulan Tanah Melayu dan kumpulan Inggeris. Beberapa orang pelajar
dipilih dari setiap kumpulan dan mengambil tempat di hadapan kelas.
namakan peranan mereka.
Langkah 3 Pelajar-pelajar melakonkan babak tuntutan kemerdekaan
berdasarkan skrip dan dialog yang disediakan. Andaikan diri mereka seperti
berada pada tahun 1957. Murid yang lain akan mencatatkan dan
memerhatikan aktiviti simulasi yang diadakan.
Langkah 4 Selepas lakonan, guru menyoal pelakon mengenai perasaan
mereka.
Langkah 5 Guru merumuskan isi-isi penting dalam pelajaran hari ini. Guru
menjelaskan bahawa kaedah ini dibuat agar pelajar-pelajar dapat rasakan
seolah-olah mereka berada di zaman hampir Merdeka pada tahun 1957.

13

10.0 RUMUSAN
Simulasi adalah suatu situasi yang terkawal yang sengaja diwujudkan
untuk menyerupai keadaan sebenar dengan tujuan menjalankan latihan
menyelesaikan masalah. Oleh itu, teknik simulasi yang digunakan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran sekolah membolehkan murid-murid
mengajuk atau melakukan sesuatu perkara secara pura-pura dalam keadaan
yang teratur dan terkawal.
Dengan penggunaan teknik ini, guru dapat melakukan pelbagai
aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada murid-murid untuk
meneruskan

proses

pengajaran

dan

pembelajaran.

Ia

juga

boleh

mempertingkatkan semangat ingin belajar di dalam kelas Sejarah.


Bermacam-macam kaedah dan teknik yang ada di dalam pengajaran
itu tetapi tidak semua kaedah dan teknik sesuai untuk semua mata pelajaran
yang ada. Simulasi ini adalah salah satu kaedah yang boleh digunapakai agar
dapat menaikan minat para pelajar untuk menumpukan perhatian mereka
pada pelajaran mereka.

14

RUJUKAN
Hazri Jamil. 2003. Teknik Mengajar Sejarah. Pahang Darul Makmur: PTS
Publications & Distributors Sdn.Bhd.
Mok Soon Sang . 2008. Pedagogi 2. Selangor: Penerbitan Multimedia
Sdn.Bhd.
______________. 2013. Pedagogi untuk Pengajaran & Pembelajaran.
Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.
Noriati A. Rashid, P.Y.Boon, dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. 2012. Murid
dan Alam Belajar. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn.Bhd.
Omardin Haji Ashaari & Yunus Muhamad. 1996. Kaedah Pengajaran Sejarah.
Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.

15

Anda mungkin juga menyukai