Anda di halaman 1dari 10

DISIPLIN SEJARAH

PENDAHULUAN
Sejarah merupakan suatu disiplin ilmu yang tersendiri. Ia adalah suatu ilmu
pengetahuan yang mempunyai prinsip atau kaedah-kaedahnya yang berbeza
dengan disiplin ilmu yang lain. Namun, timbul pertikaian yang berterusan hingga
kini di kalangan para sarjana di dunia ini kerana kesangsian mereka semata-mata
terhadap kedudukan sejarah itu sebagai suatu disiplin ilmu yang yang tersendiri.
Secara khususnya, sejarah ialah suatu ilmu pengetahuan yang cuba melihat masa
lampau melalui masa kacamata masa kini. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh
ilmu sejarah yang tidak ada pada ilmu-ilmu lain.
Secara umumnya, sejarah merupakan penyelidikan terhadap peristiwa yang
lalu. Rekod-rekod yang terdahulu diselidiki pula oleh para sejarawan untuk mengkaji
sejarah dan peristiwa yang telah berlalu. Oleh itu segala rekod yang terdahulu serta
peristiwa yang telah berlaku itu biasanya dianggap sebagai sejarah.
Namun begitu terdapat juga golongan yang berpendapat sejarah tidak
mempunyai kepentingan dan tidak mempunyai tujuan tertentu. Mereka
menganggap sejarah sebagai peristiwa yang lampau yang turut disamakan dengan
berita lapuk dan usang. Keadaan sedemikian berterusan sehingga kini terutama
dikalangan golongan pascamoden yang merasakan sejarah tidak mempunyai
makna yang jelas. Namun begitu, ilmu sejarah merupakan ilmu yang penting dalam
membentuk sesebuah masyarakat dan negara
ISTILAH DAN PENGERTIAN SEJARAH
Ilmu sejarah yang kita pelajari atau yang ada pada kita pada hari ini
merupakan bidang ilmu yang dibawa masuk dari peradaban barat dengan dilakukan
beberapa perubahan dan pertambahan supaya ia selaras dengan keadaan dan
kehendak tempatan. Di barat juga pewujudan ilmu sejarah itu sebagai suatu bidang
pengajian ataupun disiplin yang tersendiri hanyalah bermula pada kira-kira
pertengahan kurun ke-19.
Secara umumnya sejarah mempunyai banyak pengertian, sebagai contoh
pengertian sejarah dari pandangan timur, barat dan pandangan daripada
sejarawan. Di dalam bahasa kita, sejarah itu, secara pengertian kita yang terus,
diertikan oleh Kamus Dewan sebagai sastera lama, asal-usul(keturunan) salasilah,
peristiwa yang benar-benar berlaku di waktu yang lampau, kisah riwayat, tambo,
dan ilmu sejarah iu ialah kajian atau pengetahuan mengenai peristiwa yang telah
lalu.
Di dalam bahasa asing, khusunya di barat, perkataan sejarah itu disamakan
dengan perkataan history (bahasa Inggeriss) yang pada asanya berasal daripada
perkataan Yunani purba, historia, yang bererti penyelidikan.

Di alam Melayu pula, istilah sejarah yang disamaertikan


dengan History dikatakan berasal daripada perkataan Arab iaitu syajarah yang
bererti pokok. Sestengah sejarawan seperti Drs. T.Ibrahim Alfian dan Pyan Husayn
mengatakan kemungkinan sejarah berasal daripada perkataan Arab iaitu
Syajaratun yang bermaksud pohon atau pokok yang akhirnya membawa erti
salasilah, riwayat, keturunan, dan asal usul.
Pengertian dan istilah sejarah juga dapat dirujuk daripada pandangan para
sejarawan. Terdapat banyak pandangan-pandangan daripada sejarawan. Pandangan
mereka ini berbeza-beza mengikut definisi dan tafsiran mereka tentang sejarah.
Sebagai contoh pandangan daripada manusia yang digelar bapa sejarah
iaitu Herodatus. Herodatus merupakan orang yang pertama menggunakan
perkataan sejarah atau historia dalam karyanya iaitu Histories yang bermaksud
penyelidikan atau penyiasatan terhadap segala peristiwa silam mahupun
sezaman.Beliau telah membuat pengkajian yang mendalam terhadap segala
peristiwa yang ditulisnya agar karyanya menjadi karya yang berasaskan peristiwa
yang sebenarnya berlaku.
sejarawan yang bernama Leopold Von Ranke merupakan ahli fikir sejarah dari
Jerman beliau telah menimbulkan suatu tradisi pensejarahan yang sangat kuat
pengaruhnya pada bahagian akhir kurun kesembilan belas sehinggalah bahagianbahagian awal kurun yang kedua puluh ini. Suatu teori pensejarahan beliau yang
sangat mengkagumkan sejarawan sezamannya ialah bahawa sejarah itu haruslah
dikaji wie es eigentlich gewesenataupun seperti sebenarnya
berlaku.[7] Pandangan beliau ini dapat dirumuskan sejarah merupakan sesuatu
yang peristiwa yang benar-berlaku pada masa lalu dan tidak bercampur aduk
dengan dongeng serta khayalan yang tidak berasas.[8] Baginya sejarah haruslah
dikaji dengan hati-hati kerana ia adalah peristiwa yang unik serta mempunyai taraf
yang sama antara satu sama lain atas hakikat bahawa setiap satunya adalah
ciptaan yang maha berkuasa belaka.[9]
Selain daripada pandangan Leopold von Ronke, terdapat sejarawan yang
lain memberikan pandangan dan tafsiran tentang sejarah. Menurut E.H. Carr,
mengatakan sejarah itu satu proses interaksinya yang berterusan di antara
sejarawan dengan fakta-faktanya, suatu dialog yang tidak putus-putus diantara
sejarawan dengan fakta-faktanya, suatu dialog yang tidak putus-putus diantara
masa kini dengan masa lalu.[10] Pandangan beliau ini dapat disimpulkan sejarah
adalah perkara yang berterusan dari zaman lampau. Sejarah adalah berkait dan
tidak dapat lari dari pekara yang berlaku ketika dahulu dan pada zaman sekarang.
Menurut sejarawan Britain yang bernama R.G. Collingwood pula, menyatakan
sejarah itu merupakan pemikiran[11].Benedetto Croce pula memberikan
pengertian, bahawa sejarah itu adalah sejarah sezaman.[12]Pandangan beliau ini
dapat disimpulkan bahawa sejarah itu adalah perkara yang merangkumi peristiwa

yang berlaku pada masa dahulu dan dikatkan dengan perkara yang terjadi
sekarang.
Rentetan daripada pandangan yang diberikan oleh Leopold von Ranke telah
menyebabkan kepada perkembangan ilmu pensejarahan itu, iaitu dengan
munculnya pula beberapa orang sejarawan yang merasakan bahawa penulisan
sejarah yang saintifik, lengkap dan muktamad akan dapat dilakukan dalam sedikit
masa lagi. J.B.Burry merupakan sejarawan yang penuh yakin mengatakan bahawa
sejarah itu sains, tidak kurang dan tidak lebih.[13] Pandangan ini tidak dapat
dipersetujui oleh sesetengah sejarawan. Bagi mereka sejarah bukanlah sains dan
tidak perlu dianggap seperti demikian. Pandangan ini juga dianggap tidak
munasabah dan tidak boleh dilaksanakan. Antara sejarawan yang menentang
pandangan bahawa sejarah itu adalah saintifik ialan E.H.Carr, R.G.Collingwood
dari Britain, Benedetto Croce dari Itali dan Charles A. Beard dari Amerika.
A.Marwick pula membahagikan makna sejarah kepada tiga tahap atau
bahagian. Pertama, sejarah merupakan konotasi tentang keseluruhan masa lalu
manusia yang sebenarnya telah berlaku. Kedua konotasi terhadap percubaan
manusia untuk menggambar dan mentafsirkan masa lalu. Ketiga sejarah adalah
suatu disiplin ilmu pengetahuan yang telah mantap atau sekurang-kurangnya
setanding dengan ilmu falsafah, matematik, sains dan ilmu-ilmu lain.[14]
Terdapat juga sejarawan-sejarawan lain yang turut memberikan definisi dan
pandangan mereka tentang sejarah. Sebagai contoh R.Suntharalingam melalui
bukunya yang bertajuk pengenalan kepada sejarah, beliau menyatakan sejarah
sebagai satu ilmu pengetahuan yang mencakupi segala hal.[15] Ini kerana sejarah
merupakan sesuatu perkara yang telah berlaku yang boleh dijadikan panduan atau
landasan dalam semua aspek termasuk ekonomi social dan politik. Sejarawan
Indonesia yang bernama Sidi Ghazalba melihat tahap-tahap perubahan tenggapan
terhadap sejrah dan lantas makna istilah sejarah itu menerusi tahap-tahap
perkembangan budaya (Melayu/Indonesia) melalui proses akulturasi dengan Islam
dan Barat dari sejak dari kurun ke-13 dan kurun ke-15.[16] Seorang lagi
sejarawan Indonesia yang bernama Sartono Kartodijo pula cuba membahagikan
pengertian sejarah kepada dua bahagian iaitu sejarah dalam erti kata
yang subjektif dan objektif.[17] Pada pandangan beliau sejarah yang subjektif
adalah suatu binaan peristiwa yang disusun oleh penulis sebagai satu cerita atau
harian.[18] Manakala sejarah dalam erti kata yang objektif menujukkan kepada
kejadian atau peristiwa itu sendiri iaitu proses dalam keadaan yang sebenarnya
berlaku.[19] DR.Radar Krishnan pula mendefinisikan sejarah sebagai ingatan oleh
sesuatu bangsa dan negara.[20]
Selain itu juga terdapat sejarawan barat yang lain turut memberi pandangan
tentang pengertian tentang sejarah, sebagai contoh A.L.Rowse memberi pengertian
sejarah dari segi keseluruhan masa lalu bagi keseluruhan benda, peristiwa, alam,
manusia, haiwan ataupun makhluk secara amnya.[21] R.O.Winstedt pula memberi

pengertian, sejarah berasal daripada perkataan Arab. Beliau mengertikan sejarah


itu sebagai salasilah, tawarikh, atau babad.[22] Menurut Henry Johnson pula,
sejarah adalah sesuatu perkara mendalam tentang kejadian yang telah berlaku.[23]
Sejarawan Islam yang terkenal juga iaitu Ibnu Khaldun juga turut
menberikan pandangannya tentang pengertian sejarah. Belaiau menyatakan
bahawa sejarah itu merupakan catatan tentang masyarakat manusia, atau
peradaban dunia. Tentang perubahan yang telah berlaku pada sifat-sifat
masyarakat itu seperti kebiadaban, keramahan dan perasaan dan perasaan setia
kawan segolongan, tentang revolusi dan pemberontakan sesuatu golongan manusia
terhadap manusia lainnya dengan mengakibatkan terbentuknya kerajaan dan
Negara. Bersama-sama rakyat jelatanya yang mempunyai berbagai-bagai ilmu
pengetahuan dan pertukangan dan pada umumnya tentang semua perubahan
bentuk yang dijalani oleh masyarakat itu menurut sifatnya.[24] Selain itu, Tagore
juga turut memberikan buah fikirannya tentang pengertian sejarah. Beliau
menyatakan, hanya terdapat satu sahaja sejarah iaitu sejarah manusia.[25]
KEPENTINGAN ILMU SEJARAH KEPADA MASYARAKAT
Kepentingan ilmu sejarah kepada masyarakat antaranya ialah sejarah sebagai
sumber abstrak dan nyata.[26]Masa lalu merupakan sumber abstrak dan juga nyata
bagi manusia untuk
menjalani kehidupan yang beerti lagi berkeyakinan. Sejarah dikatakan sebagai
abstrak kerana mustahil bagi seorang manusia menghidupkan kembali dari segi
jasadnya peristiwa yang telah berlaku. Kita mungkin pernah menyaksikannya,tetapi
apabila kita mengingatnya kembali,kita tidak dapat mengingatnya, apatah pula
menghidupkan kembali keseluruhan peristiwa yang telah kita saksikan itu.Sejarah
juga merupakan sumber abstrak kerana setengah daripada kita gagal
memahaminya sungguhpun kita memerlukannya.Manakala sejarah dikatakan
sebagai sumber yang nyata kerana kita dapat membentuknya atau
menggambarkannya kembali walaupun tidak sepenuhya,walaupun ia tidak nyata
seperti asalnya.Setiap kejadian yang cuba kita wujudkan kembali,walau sekecil
sekalipun sesuatu peristiwa itu,sebenarnya pernah berlaku pada kita ataupun pada
orang lain pada suatu ketika dahulu dan kesannya masih ada sama ada pada
tubuh,jiwa,mahupun,ingatan ataupun pada benda-benda yang lain.
Seterusnya,sejarah sebagai petunjuk kepada masyarakat.[27] Hakikat ini mestilah
dilihat dari segi kesedaran setiap insan itu tentang segala pengalaman,kewarasan
dan kekuatan azam serta cita-citanya.Seseorang itu mestilah menyedari kenyataan
kehidupannya dan kemudian bertindak untuk mengatasinya. Tetapi tidak semua
orang yang pernah gagal ataupun yang serba kekurangan dapat dan mahu bangun
menebus kembali kedaifan hidupnya. Sesetengahnya ada yang rela meragut
nyawanya sendiri akibat berlaku kegagalan dalam hidupnya seperti bankrap dalam
perniagan ataupun gagal dalam percintaan. Namun pada amnya,setiap anggota

masyarakat yang psikologinya tidak dirosakkan oleh penekanan penjajahan ataupun


sistem politik tradisi yang beku, akan mempunyai daya usaha srta kekuatan untuk
berjuang kembali demi menebus kembali kekurangan dan juga kegagalannya pada
masa yang lepas.Dalam hal ini,masa lalu itu merupakan petunjuk bagi seseorang
insan untuk mengendalikan masa yang sedang dihadapinya dengan penuh
keyakinan atau kekuatan.
Kepentingan ilmu sejarah kepada masyarakat juga adalah untuk meningkatkan ilmu
pengetahuan.[28] Menurut R.G.Collingwood, tujuan asas mempelajari sejarah
adalah untuk mendapatkan pengetahuan diri manusia. Kita sebagai manusia
seharusnya mengetahui akan diri kita dan mengetahui keupayaan diri kita sendiri
Jika kita lupa akan sejarah masa lalu dan tidak menjadikannya sebagai pengetahuan
kepada kita,maka kita akan lupa akan asal usul,adat istiadat,tradisi,dan budaya
bangsa kita sendiri. Sejarah sememangnya memberi pengetahuan kepada kita akan
segala aspek kehidupan sesuatu bangsa sehingga lahirnya semangat kekitaan.
Selain itu,ilmu sejarah juga memberi pendidikan kepada masyarakat.[29] Sejarah
turut memberi pendidikan kepada kita terutamanya pendidikan moral.Ini dapat
dibuktikan melalui peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah melayu yang
memberikan pendidikan moral kepada kita. Misalnya,antara faktor kejatuhan
kerajaan Singapura adalah akibat kezaliman rajanya yang telah mengaibkan
rakyatnya iaitu sikap Raja Iskandar (raja singapura) yang telah menjatuhi hukuman
yang mengaibkan di hadapan khalayak ramai terhadap gundik kesayangannya
setelah difitnah berlaku curang oleh gundik-gundik yang lain yang cemburu
kepadanya. Pembinaan moral dalam kalangan masyarakat adalah penting kerana
tanpa aspek ini akan melahirkan masyarakat yang kurang matang dalam segala
aspek kehidupan dan tidak mampu bersedia menghadapi dunia akan datang.
Kepentingan ilmu sejarah juga untuk mematang minda dan diri manusia.
[30] Pembelajaran sejarah berupaya mematang minda dan diri manusia kerana
melalui pengkajian sejarah maka kita akan dapat memperoleh ilmu pengetahuan
dan maklumat.Dengan ilmu dan maklumat ini,maka minda kita akan memproses
dan menganalisis pertumbuhan mental dan perkembangan yang ada hubungannya
dengan persekitaran.Dengan kematangan minda,maka kita akan dapat
meningkatkan keyakinan diri setelah melihat keterlibatan dan sumbangan yang
telah dicurahkan oleh tokoh-tokoh sejarah yang bertindak sebagai ejen sejarah
terutamanya mereka yang terlibat dalam proses perkembangan tamadun
dunia.Malahan sesuatu yang perlu dilakukan ialah kita perlu bersaing dengan usaha
yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut atau sekurang-kurangnya membuat
yang terbaik daripada sesuatu yang telah kita lakukan.
Ilmu sejarah juga turut memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan
masyarakat.[31] Sejarah Malaysia adalah unik dan mempunyai kedinamikan yang
tersendiri. Sejak berkurun lamanya Malaysia telah membentuk identifikasi psikologi
sendiri dan telah melalui beberapa peristiwa penting yang membuktikan bahawa

masyarakat Malaysia juga bertamadun serta mampu melahirkan struktur


politik,ekonomi,dan sosial yang kompleks. Pengalaman yang dilalui negara
memaparkan kronologi pahit manis bagaimana nenek moyang kita berjuang
memartabatkan bangsa,mendaulatkan negara dan menjana paradigma perubahan
zaman masyarakat.Contohnya peristiwa ketika mendapatkan kemerdekaan yang
telah dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman dan beberapa tokoh yang
lain. Malaysia telah melalui beberapa peringkat zaman yang boleh dikategorikan
sebagai zaman prasejarah,zaman protosejarah,dan zaman sejarah yang
merangkumi zaman kerajaan Kesultanan Melayu dan zaman kerajaan moden.
Perkembangan pada setiap zaman ini menunjukkan masyarakat Malaysia berjaya
mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan yang mampu menyemarakkan
semangat cintakan negara dalam kalangan warga Malaysia kini. Adalah menjadi
tanggungjawab seluruh warga Malaysia untuk mengetahui, memahami,dan
menghayati, perkembangan ini bagi mengenali diri,masyarakat,bangsa,dan
negara.Kita bukan saja perlu mengetahui ciri dan sifat masyarakat yang
wujud,tetapi juga perlu memahami,sejarah latar belakang perkembangan yang
membentuk masyarakat kita.
Disamping itu,kepentingan ilmu sejarah juga adalah mewujudkan masyarakat
majmuk.[32]Kewujudan masyarakat majmuk di Malaysiaberlaku sejak zaman awal
lagi seperti mana dalam kegiatan perdagangan yang berlaku di dalam kerajaan
Kesultanan Melayu Melaka.Perdagangan ini mengakibatkan munculnya petempatanpetempatan asing. Kebiasaaanya,para pedagang luar berulang alik di antara
petempatan di Kepulauan Melayu dengan tempat asal masing-masing.Namun, ada
juga yang menetap dan mendirikan rumahtangga dengan wanita tempatan.Kuasa
penjajah Portugis,Belanda,dan British tidak pernah menyekat kemasukkan para
imigran asing terutama dari negara China dan India ke Tanah Melayu untuk
mengerjakan kepentingan mereka di sector perlombongan dan
perladangan.Kemasukkan para imigran asing ini membawa satu dimensi baru
dalam proses pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia.
Ilmu sejarah juga memberi kepentingan sebagai warisan untuk generasi akan
datang.[33] Setiap perkara yang baik kita lakukan sudah pasti kita mahu perkara
itu diwarisi dan diperturunkan kepada generasi akan datang. Begitu jugalah
keadaanya dengan sejarah. Setiap peristiwa yang telah berlaku itu ada kebaikan
dan keburukannya,maka generasi akan datang yang akan menentukan kehidupan
yang akan datang.Contoh yang terdekat dengan kita ialah adat masyarakat
Melayu.Adat ini masih lagi diamalkan walaupun terdapat perubahan serba sedikit
daripada yang asalnya.Jadi boleh kita katakana bahawa adat tersebut diketahui
melalui sejarahnya.Daripada persoalan inilah,maka sejarah perlu dipelajari agar
sesuatu yang dipusakai akan terus kekal diwarisi dan tidak hilang daripada
masyarakat zaman moden.Jika dilihat daripada pensejarahan melayu seperti Tuhfat
al-Nafis,kita dapati karya ini merupakan salah satu hasil tinggalan zaman lampau

yang dikarang oleh Raja Ali Haji yang menceritakan sejarah masyarakat Melayu
suatu masa dulu.
Seterusnya,ilmu sejarah juga adalah memberi pengajaran kepada masyarakat.
[34] Pendidikan dan pengetahuan sejarah amat penting bagi setiap manusia. Ini
kerana setiap perkara itu sama ada ia merupakan suatu idea,penciptaan,ilmu yanh
pelbagai disiplin dan sebagainya ada sejarahnya tersendiri.Walau apapun
pengetahuan sejarah itu seharusnya dijadikan sumber kesedaran kepada
masyarakat dalam memupuk semangat baru bagi memperbaiki segala
kelemahan,menilai,kesilapan yang telah dilakukan oleh masyarakat
tradisi,memulihkan semula kekuatan moral dan mental bagi kemajuan
individu,masyarakat dan negara.Selain kita boleh mengetahui tentang sejarah yang
telah berlaku melalui pendedahan pengalaman masyarakat masa dahulu kala bagi
memberi pemahaman dan pengajaran kepada kita dalam menghadapi masalah
masa sekarang dan akan dat
KEPENTINGAN ILMU SEJARAH KEPADA NEGARA
Sejarah merupakan ilmu dimana penggunaannya sangat meluas. Sejarah
dapat dijadikan sebagai panduan atau landasan kepada semua tingkah laku atau
aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan seharian. Melalui sejarah kita dapat
tahu rentetan peristiwa yang berlaku yang boleh dijadikan sebagai panduan dalam
hidup. Sesebuah negara yang ingin mencapai kemajuan juga seharusnya
meggunakan sejarah sebagai panduan untuk mencapai status negara maju. Oleh
yang demikian, sejarah memang memainkan peranan yang penting dan besar
dalam membina sesebuah negara yang progresif dan produktif.
Antara kepentingan ilmu sejarah kepada negara ialah untuk pembangunan
bangsa dan negara. Salah satu tujuan pembelajaran ilmu sejarah adalah untuk
mempertahankan kegemilangan dan pencapaian yang pernah dicapai oleh
sesebuah negara. Sebagai contoh, Malaysia pernah dijajah oleh kuasa barat iaitu
Portugis, Belanda dan British serta kuasa asing yang lain iaitu Jepun
sebelum Malaysia berjaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ramai
pejuang negara yang cintakan tanah air telah terkorban untuk membebaskan
negara ini daripada ancaman musuh sebelum kemerdekaan dapat dikecapi. Secara
tidak langsung, semangat cinta akan tanah air akan tersemat didalam diri anakanak muda Malaysia apabila mereka mengingati perjuangan para pejuang yang
banyak menaburkan jasa bagi memastikan negara kita bebas daripada ancaman
penjajah. [35]
Selain itu, hubungan budaya yang lalu dengan budaya masyarakat hari ini
perlu diberi pemahaman yang mendalam bagi memastikan masyarakat hari ini dan
hari depan dapat dibangunkan dan dimajukan. [36] Contohnya di Barat, untuk
memperbaiki kehidupan masyarakat mereka, sejarah telah dilihat daripada pelbagai
sudut. Manakala bagi masyarakat Jepun pula, mereka telah menjadikan peristiwa

pengeboman bom atom di Hiroshima danNagasaki sebagai titik tolak kepada


kemajuan negara mereka pada hari ini. Buktinya negara Jepun telah menjadi salah
sebuah negara maju yang terkemuka dan disegani oleh negara-negara lain pada
masa kini. Seperti di Malaysia, peristiwa 13 Mei telah menjadi pengajaran yang
amat berguna kepada negara. Hikmah daripada peristiwa tersebut, kerajaan telah
bertindak membentuk Dasar Ekonomi Baru (DEB) bagi membasmi gejala
kemiskinan yang membelenggu majoriti masyarakat Melayu pada ketika itu. Melalui
gagasan DEB ini, kerajaan berharap taraf ekonomi masyarakat Melayu dapat
ditingkatkan supaya setaraf dengan bangsa-bangsa yang lain di negara ini dan
seterusnya bangsa Melayu dapat mencapai kemajuan. [37]
Seterusnya, kepentingan ilmu sejarah kepada negara ialah mewujudkan
perpaduan masyarakat. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan peristiwa hitam yang
telah berlaku di negara kita. Pada tarikh ini, rusuhan kaum yang paling buruk dalam
sejarah negara telah berlaku. Rusuhan ini melibatkan dua kaum yang terbesar
di Malaysia iaitu Melayu dan Cina. Peristiwa berdarah ini telah menyebabkan
banyak kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa. Banyak harta benda awam
turut musnah dan menyebabkan kerajaan menanggung kerugian dalam jumlah
yang begitu besar. Untuk mengawal kestabilan dan ketenteraman awam, pihak
berkuasa telah bertindak menguatkuasakan arahan perintah berkurung. Akibatnya
masyarakat menghadapi masalah untuk mencari rezeki dan interaksi antara kaum
tidak bebas seperti dahulu. Peristiwa ini telah mengajar dan menuntut masyarakat
dinegara ini agar mengekalkan perpaduan diantara kaum dinegara kita yang
tercinta ini. Masyarakat dinasihatkan supaya mengikis sikap ethno-centric atau
perkauman supaya kedamaian dan keamanan dapat dicapai dan peristiwa pahit
tersebut tidak akan berulang lagi pada masa yang akan datang. [38]
Amalan perkongsian kuasa di Malaysia telah menunjukkan bahawa
perpaduan dapat dicapai melalui kaedah ini. Sikap tolak ansur yang ditunjukkan
oleh para pemimpin setiap kaum di Tanah Melayu sebelum merdeka telah
membawa kepada kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957. Parti Perikatan iaitu
gabungan tiga parti utama yang mewakili tiga kaum terbesar di Tanah Melayu iaitu
Melayu yang diwakili oleh Parti Umno, Cina diwakili oleh Parti MCA dan India yang
diwakili oleh Parti MIC telah ditubuhkan pada 1955 bagi menghadapi pilihanraya
umum yang pertama pada tahun 1955. Hasilnya parti Perikatan telah berjaya
memenangi sebanyak 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Selepas
mereka berjaya membentuk kerajaan, beberapa pemimpin Perikatan diketuai oleh
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah berangkat ke London untuk berunding
dengan British bagi menuntut kemerdekaan. Akhirnya hasil usaha para pemimpin
tersebut Tanah Melayu berjaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Jika
tiada perpaduan yang terjalin antara kaum ketika itu, kemungkinan besar
kemerdekaan tidak dapat dicapai dan rusuhan antara kaum mungkin terjadi.
Salah satu kepentingan ilmu sejarah kepada negara ialah sebagai warisan
untuk generasi akan datang. Antara contoh yang terdekat kepada negara kita ialah

adat masyarakat Melayu seperti ziarah-menziarahi, yang muda menghormati orang


tua, adat ketika berunding dan sebagainya. Walaupun terdapat beberapa
perubahan serba sedikit daripada yang asal, adat ini masih diamalkan masyarakat
pada hari ini. Bagaimana adat ini diketahui oleh masyarakat kini? Hal ini berlaku
kerana generasi muda masa kini mengetahuinya daripada sejarah adat itu sendiri.
Oleh itu, bagi memastikan sesuatu adat itu agar terus dipusakai dan diwarisi serta
tidak luput daripada ingatan masyarakat kini, sejarah adat itu perlu terus
dipelajari. [39]
Seperti dalam Tuhfat al-Nafis, hasil nukilan Raja Ali Haji dan Raja Haji
Ahmad, didapati karya agung ini merupakan salah satu hasil tinggalan masyarakat
zaman dahulu. Menurut salah seorang pengarangnya iaitu Raja Ali Haji:
Perkara yang ingin disampaikan oleh Raja Ali Haji dalam petikan diatas ialah
tentang kepentingan daripada segi jurai keturunan dan juga cerita sejarah yang
telah dikarangkan oleh beliau perlu diteruskan oleh generasi selepas beliau. Jadi,
bagi mengetahui warisan atau tinggalan serta pengalaman yang dialami oleh
manusia masa lampau, adalah penting bagi generasi masa kini mempelajari
sejarah.[40]
KESIMPULAN
Sejarah merupakan satu disiplin ilmu yang mempunyai prinsip-prinsip atau
kaedah-kaedahnya yang berbeza dengan disiplin ilmu yang lain. Pengertian dan
definisi sejarah juga banyak di pertikaikan sebagai contoh J.B. Burry yang
mengatakan sejarah itu adalah sains tidak lebih dan tidak kurang. Kenyataan beliau
ini banyak ditentang oleh sejarawan yang lain kerana bagi mereka kenyataan itu
tidak munasabah dan sejarah tidak boleh dikaitkan dengan sains atau
diterjemahkan menggunakan teori sains. Selain itu juga terdapat sejarawan lain
memberikan definisi atau pengertian sejarah seperti Sidi Ghazalba, E.H. Carr, R.O.
Winsteadt, Tagore, Jones, Leopold Von Ranke dan ramai lagi. Walauapapun pendapat
yang diberikan oleh para sejarawan ini berbeza-beza, namun begitu pandangan
mereka ini dapat disimpulkan bahawa sejarah adalah ilmu yang mengkaji perkaraperkara di masa lampau dan dikaitkan dengan kehidupan masa kini.
Sejarah juga dapat dijadikan sebagai panduan atau landasan kepada
kehidupan seharian kita pada hari ini. Hal ini kerana sejarah merupakan ilmu yang
mengkaji peristiwa masa lampau yang boleh dijadikan iktibar oleh masyarakat
sekarang sebagai panduan hidup. Oleh yang demikian sejarah juga banyak
memainkan peranan dalam membentuk sesebuah negara dan masyarakat. Sebagai
contoh sejarah telah menceritakan tentang peristiwa hitam 13 Mei 1969, oleh itu
rakyat seharusnya menghayati ilmu sejarah itu sendiri supaya kedamaian
masyarakat dan kemajuan negara dapat dipertingkatkan.

Anda mungkin juga menyukai