Anda di halaman 1dari 18

TAJUK 2:

KECEKAPAN PENGURUSAN

Pengurusan Organisasi
Pengurusan Kewangan
Disediakan oleh:
Ho Wan Xin
Rebecca Wong Ching Shin
(Kuliah M2)

PENGURUSAN ORGANISASI
KONSEP
KECEKAPAN:
Apabila pengurusan organisasi menggunakan semua
input (minima) bagi menghasilkan output yang
diingini (maksima) dengan betul.
PENGURUSAN:
Pengendalian program tindakan berdasarkan struktur
perancangan.
Satu proses aktiviti tadbir urus untuk merancang,
mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumbersumber secara cekap dan berkesan ke arah mencapai
matlamat organisasi yang telah ditetapkan.

PENGURUSAN
ORGANISASI
KONSEP ORGANISASI:
Organisasi adalah dianggotai oleh sekumpulan individu

yang bekerja bersama-sama ke arah mencapai


matlamat yang sama.
Organisasi sebagai satu unit sosial yang mengandungi
manusia yang bekerjasama dan saling bergantungan
antara satu sama lain bagi mencapai matlamat setiap
manusia itu dan organisasinya.
Organisasi merupakan himpunan individu (dua atau
lebih) yang menjalankan tugas tersendiri mengikut
unit kerja yang diselaraskan untuk mencapai sesuatu
matlamat yang telah ditetapkan.

Kepentingan
Pengurusan
Melaksanakan perancangan secara efektif

dan tersusun dgn cara menggerakkan struktur


organisasi dan sumber ke arah mencapai
matlamat.
Menjelaskan hala tuju prasekolah,
menentukan keputusan yang perlu dibuat,
mengenal pasti serta meramal peluang masa
depan dan mengukur prestasi organisasi.
Meningkatkan kualiti prasekolah dan dapat
membantu perkembangan kanak-kanak yang
lebih efektif dan berkesan.

KEMAHIRAN
PENGURUSAN
KEMAHIRAN MANUSIA
KEMAHIRAN TEKNIKAL
KEMAHIRAN KONSEPTUAL

KEMAHIRAN MANUSIA

Berupaya membentuk kerjasama dalam

kumpulan
Kebolehan bekerja dengan orang lain
Berkomunikasi dan berinteraksi dengan
baik
Memahami gelagat dan kepentingan
individu / kumpulan yang dipimpin
Keupayaan mewujudkan persekitaran
komunikasi yang memberangsangkan.

KEMAHIRAN TEKNIKAL
Berupaya mengaplikasikan pengetahuan &

kepakaran khusus berkaitan dengan proses


kerja, peraturan & sumber tertentu dalam
menyelesaikan aktiviti yang menjadi
sebahagian tugas.
Berupaya membuat keputusan
Berupaya mengurus masa

KEMAHIRAN KONSEPTUAL

Berupaya mengeluarkan idea &

memahami sesuatu yang abstrak.


Berupaya memahami bagaimana
organisasi dapat menyesuaikan diri dalam
persaingan.
Berupaya melihat kepada saling hubungan
& pergantungan antara bahagian / unit
dalam organisasi.

CIRICIRI ORGANISASI
1. Mempunyai identiti tersendiri.
2. Mempunyai hierarki atau tingkat autoriti.
3. Mempunyai struktur organisasi atau

pembahagian kerja.
4. Mempunyai peraturan, dasar, prosedur
dan sistem hubungan bagi menjalankan
aktiviti.

PENGURUSAN ORGANISASI DI PRASEKOLAH


Mengetahui dan menghayati pelbagai

peraturan dan sistem dalam pengurusan


pusat pendidikan awal kanak-kanak.
1 - Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991
(Akta 468)
- memelihara dan melindungi kanakkanak dr. segi jagaan, rawatan perubatan
dll.
2 - Akta Pendidikan Pengurus
menyelenggara pelaksanaan tadika selaras

PENGURUSAN ORGANISASI DI PRASEKOLAH


3- Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan KSPK
4- Teori Perkembangan Kanak-Kanak dan
ABP
5- Ekosistem Kanak-Kanak persekitaran
fizikal, sosiobudaya dan persekitaran
buatan manusia.
6- Teori Pengurusan untuk mencapai
matlamat dgn menggunakan masa, tenaga
dan kos pada tahap minimum

PENGURUSAN
KEWANGAN
Cara menguruskan kewangan

semasa bertugas di sekolah jika guru


merupakan guru kelas/ guru
prasekolah.
Ia termasuk merancang
perbelanjaan supaya yang realistik,
memantau perbelanjaan supaya
menepati seperti yang dirancang.

Empat kategori sumber yang


diperlukan untuk membina sebuah
pusat pendidikan kanak-kanak,
berdasarkan formula MESH.
M (material)
Untuk bahan yang digunakan di pusat tersebut.

E (equipment)
Untuk peralatan termasuklah alat mainan, dapur, pejabat,

pengangkutan dan hiasan.

S (space)
Untuk tempat (ruang) termasuklah bangunan, taman

permainan dan susunan hiasan. Termasuk juga insuran.

H (human)
Untuk tenaga manusia termasuklah pengetahuan,

kemahiran dan kebolehan semua untuk membentuk dan


menyampaikan perkhidmatan.

Perkara-perkara yang perlu difikirkan


dalam pengurusan di prasekolah:

Cermat menggunakan sumber kewangan guru perlu mengamalkan sifat

kemuliaan kesederhanaan serta kebijaksanaan berhemah dalam pengurusan


kewangan.

Membuat bajet yang realistik Bajet merupakan penjelasan bertulis

berkenaan apa yang ada dalam setiap kategori. Bajet biasanya dinyatakan
dalam kertas kerja cadangan. Perlu dirancang bagi melihat bagaimana
penggunaan sumber dapat mencapai keuntungan yang diharapkan.
Contohnya Pendapatan Guru perlu senaraikan semua sumber
pendapatan bagi jangka masa yang dijangka. Perbelanjaan Guru perlu
masukkan semua jenis perbelanjaan dlm program spt pembelian bahan PdP,
Aktiviti sukan, bahan makanan dll.

SambunganPerkaraperkara yang perlu difikirkan


dalam pengurusan di prasekolah:
Memantau perbelanjaan dan pengawalan- Melibatkan perbandingan

anggaran dan prestasi sebenar serta membuat perubahan.


- Rekodkan pembelian dan pembayaran di dlm buku perbelanjaan
harian spt: Perbelanjaan bahan basah, pembelanjaan alat / bahan
pembelajaran dll
- Buku rekod kewangan perlu diaudit 3 bulan sekali oleh
pemeriksa kira-kira.
- Semua perbelanjaan disokong dgn bil.
- Semua resit, bil dan pesanan kerajaan (LO) hendaklah difailkan.
- Penutupan akaun bulanan perlu dibuat pada hari terakhir setiap
bulan.
- Pada 31 Disem. Setiap tahun, guru prasek. Perlu menyediakan
penyata kira-kira tahunan prasekolah.

SambunganPerkaraperkara yang perlu difikirkan


dalam pengurusan di prasekolah:
Tahu bila hendak buat penyelarasan bajet

Penyelaran perlu berkaitan kos berubah spt


bajet makanan basah dan kering, alat tulis,
bahan P&P dll.
Mencari jalan menambah sumber atau
berjimat tanpa mengorbankan kualiti. Cth.
Yuran spt. Yuran pendaftaran, yuran buku
kerja, yuran peralatan dll.Derma melalui
jualan amal dll. Pinjaman cth.dari MARA dll

RUJUKAN
http://

www.slideshare.net/izzahkhalil/tajuk-2-kecek
apan-pengurusan
https://

www.scribd.com/doc/232145940/kualiti-pendi
dik-prasekolah#download

Sekian Terima Kasih!