Anda di halaman 1dari 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KAMPUS IPOH,31150 HULU KINTA,


PERAK DARUL RIDZUAN.

COLLECTING ARTICLES,RECORDING MAIN IDEAS AND


WRITING A SUMMARY

NAMA PELAJAR : SITI NUR`AFIQAH BINTI MAELAH

NO K/P : 910428-08-5520

UNIT : PPISMP J3 (BM/PJ/PSV)

MATA PELAJARAN : ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TERAS

NAMA PENSYARAH :

TARIKH SERAHAN : 10 MAC 2010


Lampiran C

Surat Pengakuan

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan

ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Tandatangan :

Nama Pelatih : Siti Nur `Afiqah Binti Maelah

Tarikh :
Lampiran D

COLLECTING ARTICLES, RECORDING MAIN IDEAS AND


WRITING A SUMMARY

UNIT PENGAJIAN INGGERIS


INSTITUT PERGURUAN IPOH PERAK

31150 HULU KINTA


Penghargaan

Bersyukur saya ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya, saya dapat

menyiapkan kerja kursus ini dengan jayanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih

kepada semua yang telah membantu saya dalam menyiapkan kerja kursus ini sama ada

secara langsung atau tidak langsung. Terutamanya kepada pensyarah bahasa Melayu saya

iaitu Cik .Che Siah bt Ibrahim yang telah banyak memberi bimbingan serta tunjuk ajar

kepada saya.

Selain daripada itu juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-

rakan yang banyak membantu saya sepanjang proses menyiapkan kerja ini.

Tidak ketinggalan juga, ucapan terima kasih saya tujukan kepada kedua ibu bapa

serta keluarga saya kerana telah memberi semangat dan sedikit sumber kewangan untuk

menghasilkan kerja kursus ini.