Anda di halaman 1dari 8

SOAL KUIS UAS PRODI

FARMASI UNIDA GONTOR


2014
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Hania NOvianty
yang
termasukgenetaliainternawanita,
kecuali
tuba uterine
portiovaginaliscervicis
vagina
clitoris
ovarium

2 Udara yang kita hidup masukkedalamparuparumelaluijalursecaraberurutan ....


A. ronggahidung trakea laring farin
g alveoli bronkioli
B. ronggahidung faring laring trake
a bronkioli alveoli
C. ronggahidung laring trakea farin
g alveoli bronkioli
D. ronggahidung trakea faring larin
g bronkioli alveoli
3 Epiglotisadalahbagiandaristrukturalatpernap
asan yang berfungsi ....
A. menghangatkandanmelembabkanudaraper
napasan
B. menghasilkansuara
yang
kitagunakanuntukberbicaradanbernyanyi
C. memisahkansistempernapasandarisistempe
ncernaan
D. sebagai katup tulang rawan yang akan
menutup lubang menuju laring sewaktu
menelan dan kembali keposisi semula
setelah menelan
4 Paru-parukananterdiridari:
A.
3 lobus.
B.
2 lobus.
C.
1 lobus.
D.
4 lobus.
E.
5 lobus.
5. Paru-parukiriterdiridari:
A.
3 lobus.
B.
2 lobus.
C.
1 lobus.
D.
4 lobus.
E.
5 lobus.

6. Selaputparudinamakan:
A. Pericardium.
B.
Perirenal.
C.
Pleura.
D. Diafragma.
E.
Periosteum.
7. Ruang di dalam pleura dinamakan:
A. Cavitasthoracis.
B.
Cavitasglenoidalis.
C.
Cavitasrenalis.
D. Cavitaspleuralis.
E.
Cavitasurinarius.
8.
A.
B.
C.
D.
E.

Saluran
yang
dilewatiudaradanmakananjugaadalah:
Nares anterior.
Nares posterior.
Vestibulumnasi.
Larynx.
Pharynx.

9. Saat menjelang satu hari sebelum ovulasi


berlangsung pada seorang wanita
mengalami peningkatan kadar :
A FSH
B Estrogen
C LH
D Progesteron
E testosteron
10. Awal masa pubertas pada seseorang
ditandai dengan adanya sekresi dari
hormon
A. prolaktin
B. growth hormon
C. gonadotropin releasing hormon
D. tiroksin
E. triodotironin
11. Estrogen pada wanita diproduksi di organ :
A. uterus
B. ovarium
C. pancreas
D. cervix uteri
E. ginjal
12. Trakea bercabang menjadi:
a. Laring.

b. Bronkus
c. Karina.
d. Bronkiolus.
e. Alveoli.
13. Muara kelenjar sebacea berada di:
a. Permukaan kulit.
b. Pori-pori.
c. Dermis.
d. Epidermis.
e. Folikel rambut.
14. Yang merupakan organ internal reproduksi
wanita adalah;
a vagina
b klitoris
c labia mayor
d labia minor
e vestibulum
15. Yang benar tentang ureter adalah, kecuali:
a Organ yang berbentuk tabung
b Berfungsi mengalirkan urine dari bulibuli keluar tubuh
c Diameter 1 cm
d Sebagian terletak dalam rongga abdomen
dan di rongga pelvis
e Panjangnya sekitar 25-30 cm
16. merupakan fungsi ginjal adalah:kecuali?
A Pengaturan konsentrasi garam
b Mengatur keseimbangan asam basa
dalam darah
c Metabolisme racun
d Ekskresi sisa metabolisme
e Menghasilkan hormon Eritropoetin
17. Plica vocalis berada di:
a. Faring.
b. Nasofaring.
c. Orofaring.
d. Trakea.
e. Laring.
18. Ostium pada rongga mata adalah sebagai
berikut kecuali;
a Os.etmoidalis
b Os.zigomatikum
c Os.Frontalis
d Os.sternum

e Os.maksilais
19. Sebagai penampung gelombang suara
datang dari luar dan masuk kedalam
telinga;
a kavum timpani
b Atrium timpani
c Aurikula
d Eustakius
e Meatus akustikus eksterna
20. organ telinga yng berbentuk seperti rumah
siput adalah
a. Meatus akustikus eksterna
b. Tuba auditiva
c. Atrum timpani
d. Aurikula
e. Koklea
21. Dinding bola matalapisan paling
luaradalah:
a. Sclera
d. retina
b. Tunica choroidea
e. iris
c. Uvea
22. Yang termasuk organ
accesorikulitkecuali:
a. kuku
d.
kelenjar sebasea
b. kelenjarkeringat
e. ujung saraf
c. rambut
23. Vitamin yang disintesa di kulit..
A vitamin A
b. vitamin E
c. vitamin B12
d. vitamin C
e vitamin D3
24. Lapisan dermis paling tipis terdapat
pada
A telapak kaki
B telapak tangan
C punggung kaki
D kelopak mata
E punggung tangan

25. Lapisan mata paling


banyakmengandungpembuluhdarah
.
A kornea
B lensa
C choroid
D retina
E konjungtiva
26. Isi cavum timpani?
A tulang
B membran timpani
C cairan
D koklea
E udara
27. Bagiantelinga yang
berfungsisebagaialatpendengaran?
A kanalis semisirkularis
B ampula
C vestibulum
D koklea
E sacculus
28. Bagiantelinga yang
berfungsisebagaialatkeseimbangan
?
A maleus
BSacculusdanutriculus
C inkus
D stapes
E organ korti
29. Siklus menstruasi normal adalah
a. 7 hari
b. 30 hari
c. 35 hari
d. 28 hari
e. 31 hari
30. Spermadiproduksioleh
a. Buli buli
b. Testis
c. Vesica
d. Prostat
e. Ginjal
31. Tempat penyimpanan sperma yaitu
di

a.
b.
c.
d.
e.

Epidermis
Endermis
Epididimis
Testis
Bulibuli

32. Traktusrespiratorius yang


berfungsiuntuktempatpertukaranud
aradengandarahadalah.
a) Hidung
b) Faring
c) Trakea
d) Alveolus
e) Bronkus
33. Kelenjareksokrindanendokringenet
aliafemina
a. Tuba falopi
b. Ovarium
c. Uterus
d. Cerviks uteri
e. Vagina
34. produksidarikelenjarparatiroid
adalah
a tiroksin
b melanin
c ADH
d ACTH
e parathormon
35. Kelenjarygmerupakan master of
gland adalah
A hipotalamus
B hipofisis
C korteks adrenal
D testis
E ovarium
36. Progesterone dihasilkanoleh?
A uterus
B tuba
C ovum
D folikel
E corpus luteum
37. Hormon yang mempengaruhitandatandakelaminsekunderpadalaki-laki
adalah

A testosteron
B ADH
C somatotropin
D parathormon
E insulin
38. jaringan yang menjaga agar
bronkustidakkolapsyaitu :
a tulang
b tulang rawan
c jaringan otot
d jaringan lemak
e jaringan ikat
39. yang benartentangrespirasi :
a saat inspirasi diafragma kontraksi
ke arah kranial
b saat inspirasi diafragma relaksaki
ke arah caudal
c saat ekspirasi diafragma relaksasi
ke arah kranial
d saat ekspirasi diafragma
kontraksi ke arah kranial
e saat ekspirasi diafragma relaksasi
ke arah caudal
40. fungsisurfaktan :
a menaikkanan teganganpermukaan
agar alveoli tidakkolaps
bmenurunkanteganganpermukaan
agar bronkustidakkolaps
cmenurunkanteganganpermukaan
agar trakheatidakkolaps
d menaikkanteganganpermukaan
agar trakheatidakkolaps
e menurunkanteganganpermukaan
agar alveoli tidakkolaps
41. volume tidal manusiasebanyak :
a 100 cc
b 200 cc
c 300 cc
d 400 cc
e 500cc
42. volume total parumanusiabekisar
a 4000-8000 cc
b 5000-9000 cc
c 4000-6000 cc
d 3000-6000 cc

e 4000-5000 cc
43. kulittersusunatastiga lapisanyaitu...
a. epidermis, dermis, subkutis
b. epidermis, dermis,
ektodermis
c. epidermis, subkutis,
ektodermis
d. epidermis, endodermis,
ektodermis
e. dermis, subkutis,
endodermis
44. selpembentuk melanin terdapat
pada lapisan :
a. stratum basale
b. stratum korneum
c. stratum lusidum
d. stratum granulosum
e. stratum spongiosum
45. melanin berfungsiuntuk :
a. mencegahkerusakandna
b. mencegahkankerkulit
c. menyerapsinar UV
d. semua benar
e. semua salah
46. yang tidaktepattentang fungsi
kulit :
a. proteksi
b. absorpsi
c. pembentukanvit C
d. persepsi
e. keratinisasi
47. yang termasuk genitalia eksterna
pria :
a. skrotum
b. prostat
c. vesica seminalis
d. vesica urinaria
e. kelenjar littre
48. uretrapadalaki-lakiterletak di :
a. corpus cavernosum
b. bulbus cavernosus
c. corpus alienum
d. corpus lusidum
e. corpus spongiosum

49. testosterondihasilkan olehsel ....


sedangkan sperma dihasilkan oleh
sel...
a. testis, skrotum
b. batang, kerucut
c. leydig, sertoli
d. langerhans alfa, langerhans
beta
e. testis, sertoli
50. lapisanpelindung testis adalah :
a. tunika vaginalis,
tunikaalbugenia,
tunikavasculosa
b. tunika intima, mediana,
eksterna
c. tunika spongiosa, cavernosa
d. tunika albugenia, tunika
vasculosa
e. tunika vaginalis, tunika
eksterna
51. fungsiepididimiskecuali :
a. transport sperma
b. produksisperma
c. penyimpanansperma
d. pematangansperma
e. salahsemua
52. hormontestosterondiperlukanuntuk
:
a. pembentukan sperma,
pematangan organ
reproduksi
priadansekssekunder
b. pertumbuhan fisik laki-laki
c. pembentukan hormon FSH
d. pengeluaran sperma
e. semua benar
53. air maniterdiridari :
a. sperma
b. plasma semen
c. sperma dan ovum
d. spermadan plasma semen
e. ovum dan plasma semen
54. perbedaan spermatogenesis dan
oogenesis

a. oogenesissejakakilbaligsam
paiseumurhidup
b. oogenesis tidak memiliki
siklus
c. jumlah sperma terbatas
d. spermatogenesis
sejakakilbaligsampaiseumur
hidup
e. spermatogenesis memiliki
siklus
55. sistemperkemihanterdiridari :
a. ginjal, ureter, vagina
b.ginjal, ureter, vesikaurinaria,
uretra
c. ginjal, ureter, testis, skrotum
d. ginjal, ureter, vagina, testis
e. ureter, vesika urinaria, uretra,
prostat
56. yang benar tentangginjalkecuali :
a. bentuksepertikacang
b. berat 125-175 gram
c. ginjalkananterletaklebih
bawah dr ginjal kiri
d. ginjalkananterletaksetinggi
iga 11
e. ginjalkiriterletaksetinggiiga
11
57. yang bukanbagiandari nefron :
a. loop henle
b. glomerulus
c. tubuluskontortusproksimal
d. tubuluskontortus distal
e. tubuluscolleidocus
58. fungsiginjaldiantaranyaadalah:
a. filtrasi
b. reabsorpsi
c. sekresi
d. abc
e. salahsemua
59. vesicaurinariaterletak di :
a. tepatbelakangsimfisis pubis
b. di belakang vagina pada
wanita
c. di depanrektumpada pria
d. abc

e. salahsemua
60. penyataan di bawahini yang salah :
a. kapasitasmaksvesicaurinari
a 300-500cc
b. ureter
memilikigerakanperistaltik
c. urine
masukkevesicaurinaria
dikontrol oleh sfingter
d. panjanguretrasamaantara
pria dan wanita
e. diameter ureter 4-6 mm
61. bagianuretra yang terpendek
disebut :
a. uretra pars membranosa
b. uretra pars prostatika
c. uretra pars cavernosa
d. uretra pars vesica
e. uretra pars vestibulosa
62. ukuranuretrapadawanita
menyebabkan lebih sering terkena :
a. infeksiprostat
b. infeksisalaurankemih (ISK)
c. infeksikandungkemih
(sistitis)
d. a dan b
e. b dan c
63. vulva terdiridari :
a. labia mayor, labia minor,
klitoris, ovarium
b. vagina, mons pubis, labia
mayor, labia minor
c. uterus, vagina, ovarium
d. klitoris, vagina, uterus,
ovarium
e. mons pubis, labia mayor,
labia minor, klitoris
64. klitorispadawanita homolog dengan
... pada pria
a. testis
b. skrotum
c. prostat
d. penis
e. epididymis

65. bagianreproduksiwanita yang


ditumbuhi rambut yaitu
a. labia minor
b. labia mayor
c. mons pubis
d. abc
e. b dan c
66. yang benartentangglandula
bartholin
a. terletakpadawanita
b. terletakpadapria
c. fungsiuntuklubrikasi
d. a dan c
e. abc
67. uterus dibagimenjadi 4 bagian yaitu
a. corpus fundus isthmus
cervix
b. corpus fundus cervix caudal
c. cervix corpus cranial caudal
d. corpus cranial fundus
caudal
e. cranial caudal isthmus
cervix
68. lapisan uterus terdiridari :
a. endometrium
b. miometrium
c. perimetrium
d. a dan b
e. abc
69. fertilisasi normal terjadipada
a. uterus
b. vagina
c. tuba fallopi
d. ovarium
e. vulva
70. implantasizygot normal terjadi
pada
a. uterus
b. vagina
c. tuba fallopi
d. ovarium
e. vulva
71. bagian tuba fallopi yang terpanjang
a. infundibulum

b.
c.
d.
e.

ampula
isthmus
pars uterina
pars ovarium

72. mengapaovariumdisebut organ


cytogenik?
a. karenamenghasilkan ovum
b. karenamenghasilkan
estrogen dan progesteron
c. karenamenghasilkan ovum,
estrogen dan progesteron
d. karenamenghasilkan
estrogen
e. karenamenghasilkanprogest
erone
73. pernyataanberikut yang tepat
adalah :
a. dendritberfungsimengirimk
animpuls dari badan sel ke
jaringan lain
b. aksonberfungsimenangkapd
an mengrimkan impuls ke
badan sel saraf
c. aksonbiasanyapendek
d. dendritbiasanyapanjang
e. daribadanselkeluar dendrit
dan akson
74. berdasarkanletakkerjanya, sistem
saraf terdiri atas tiga bagian yaitu
a. sistemsarafpusat, tepi dan
autonom
b. sistemsarafpusat, simpatik,
parasimpatik
c. sistemsarafpusat, tepi,
simpatik
d. sistemsarafbesar, kecil,
tengah
e. sistemsarafvoluntair,
involuntair, autonomy
75. pusatpenglihatanterletak di
a. otakbesar
b. otakkecil
c. otaktengah
d. temporal
e. parietal

76. berikut yang bukanpelindung otak


a. tengkorak
b. duramater
c. piamater
d. arachnoid
e. perimeter
77. nervus yang mensarafimata untuk
penglihatan adalah
a. olfaktorius
b. facialis
c. hipoglosus
d. optikus
e. vagus
78. Tuba eustaciusbermuara di:
a. Meatus nasal.
b. Nasofaring.
c. Orofaring.
d. Laringofaring.
e. Sinus paranasal.
79. sifat hormon adalah :
a.bekerja pada semua organ tidak secara
spesifik
b.dihasilkan dalam jumlah yang banyak
c.bekerja cepat
d.diproduksi hanya bila dibutuhkan
e.dihasilkan setiap waktu
80. somatotropin dihasilkan :
a. pada laki-laki sejak lahir sampai 18
tahun
b. pada wanita sejak lahir sampai 21 tahun
c. pertumbuhan drastis pada wanita usia 912 tahun
d. pertumbuhan drastis pada laki-laki usia
9-16 tahun
e. salah semua
81. kelenjar tiroid utamanya menghasilkan
hormon
a. prolaktin
b. glukokortikoid
c. tiroksin
d. oksitosin
e. relaksin
82. hormon yang berperan dalam produksi
serta pengeluaran ASI adalah :

a.tiroksin, prolaktin
b.tiroksin, oksitosin
c.relaksin, oksitosin
d.prolaktin, oksitosin
e.relaksin, prolaktin
83. Hormon FSH berfungsi untuk
a.merangsang produksi testosteron
b.merangsang produksi progesteron
c.menghasilkan sel leydig
d.menghasilkan sel sertoli
e.mematangkan telur dalam folikel
ovarium
84. hormon estrogen dihasilkan oleh :
a.corpus luteum
b.folikel de graaf
c.uterus
d.cervix
e.vagina
85. fungsi hormon progesteron
a.menebalkan dinding rahim
b.mempertahankan ketebalan dinding
rahim
c.mengembangkan payudara secara
maksimal
d.a dan b
e.b dan c
86. organ oculi assesoris pada mata yaitu :
a.bola mata, supercilia
b.palpebra, retina
c.bola mata, retina

d.apparatus lakrimal, palpebra, retina


e.supercilia, palpebra, apparatus lakrimal
87. bagian mata yang banyak mengandung
pigmen adalah :
a. iris
b. kornea
c. pupil
d. lensa
e. retina
88. fungsi sel conus adalah :
a.untuk melihat pada cahaya suram
b.untuk melihat pada cahaya terang
c.untuk melihat warna
d.a dan c
e.b dan c
89. penyakit rabun jauh disebut
a.emetropia
b.hipermetropia
c.miopia
d.ambliopia
e.astigmatism
90. penyataan yang benar adalah
a.lidah memiliki kemoreseptor yang peka
terhadap zat yang larut dalam lemak
b.permukaan lidah kasar karena dipenuhi
tonjolan vili
c.papil lidah terdiri atas fungiform dan
circumvalata
d.pengecap manis ada pada pangkal lidah
e.salah semua