Anda di halaman 1dari 23

What Do I Know

Kepelbagaian & Pendidikan


(Sensitiviti Budaya, Pembangunan Sosial
dan Kerjasama dengan Masyarakat).

Bersedia untuk mengetahui


dan sensitif terhadap
kepelbagaian budaya dan
sosio ekonomi pelajar.

Mengenalpasti kewujudan
perbezaan antara kumpulan kumpulan pelajar dari etnik
minoriti dan latar belakang
miskin

Kepelbagaian perwatakan
pelajar telah menjadikan
pengurusan bilik darjah
semakin mencabar.

Peningkatan jumlah program


mendedahkan bahawa
menunjukan sensitiviti budaya
yang lebih besar ke dalam
sosio budaya memberikan
manfaat yang pelbagai kepada
pelajar apabila mereka
menghadapi masalah emosi
dan akademik

Campur tangan yang berkesan


dalam kehidupan pelajar yang
berisiko tinggi bukan hanya
menarik perhatian individu
tetapi juga kerjasama
menyeluruh masyarakat untuk
sokongan dan bimbingan.

Kurikulum menekankan aspek


pemantauan diri, penyelesaian
masalah, penyelesaian konflik
dan kemahiran komunikasi;
nilai nilai seperti
tanggungjawab dan rasa
hormat dan kandungan
tentang kesihatan, budaya,
hubungan interpersonal dan
kerjaya.

Misi Projek Pembangunan Sosial Syurga Baru


untuk generasi sekolah baru adalah untuk
membantu murid :
Membina jati diri, rasa menghargai diri dan rasa keyakinan menghadapi
tanggungjawab dan cabaran harian.

Melibatkan diri dalam keadaan positif, selamat, menjaga kesihatan untuk latihan
tingkah laku.

Menjadi individu yang pandai bersosial dan menjalinkan perhubungan positif


dengan rakan rakan dan orang yang lebih tua.

Merasa sentiasa bermotivasi untuk memnyumbangkan tanggungjawab terhadap


kumpulan rakan rakan, keluarga, sekolah, dan masyarakat; dan
memerlukan kemahiran asas, tabiat kerja dan nilai nilai sebagai asas
untuk kerja yang amat bermakna sepanjang hayat.

Kerjasama
Masyaraka
t

Pembelajaran masyarakat memberi


banyak kelebihan.
Berusaha mendapatkan matlamat
bersama dengan bekerjasama dalam
struktur aktiviti pembelajaran.

Penyelesai
an Konflik
Membina

Apabila menghadapi konflik, mereka


dapat selesaikannya secara membina
melalui latihan penyelesaian konflik
untuk semua peserta.

Kesedaran
/ Nilai
nilai Sivik

Sama ada kerjasama masyarakat dan


penyelesaian masalah membina boleh
digunakan jika pembelajaranmasyarakat
berkongsi nilai nilai sivik, nilai yang
membuatkeputusan

Skill
Untuk
Kehidup
an
Permain
an
Tingkah
Laku
Baik

Meningkatkan kawalan diri,


tanggungjawab dan keupayaan
menyelesaikan masalah sosial dan
meningkatkan skill pengurangan
konflik
Pelajar target : tadika hingga gred
lima.
Guru bilik darjah dilatih untuk
menolong pelajar membina skill
inii melalui perlaksanaan aktiviti,
pembincangan kelas dan buku
kerja
Bilik darjah berdasarkan program
pengurusan tingkah laku yang
dibuat untuk mengurangkan
tingkah laku gangguan pelajar dan
meningkatkan tingkah laku positif.
Guru akan berbincang dengan
pelajar mengenai kepentingan
membentuk peraturan kelas dan
dengan input daripada pelajar
dapat menstabilkan peraturan
kelas.

What Do I Need
Know

TEORI SKINNER - PELAZIMAN


OPERAN
BURRHUS FREDERIC SKINNER
(1904-1990)
B.F Skinner adalah seorang ahli psikologi
Amerika Syarikat, pelopor dalam bidang kajian
pelaziman operan, dan mendapat ijazah
kedoktorannya (Ph.D) dalam bidang psikologi
dari Universiti Harvard. Pada tahun 1938,
beliau menerbitkan buku berjudul Behaviour of
Organism yang terkandung huraian prinsipprinsip utama pelaziman operan, berdasarkan
kajian-kajian beliau yan telah dijalankan dalam
tahun 1930-an.

Beliau terkenal kerana kajian beliau


ke atas tikus dengan menggunakan
Kotak Skinner. Walaupun tikus jauh
berbeza dengan manusia, namun
Skinner telah mengandaikan bahawa
segala konsep berkaitan dengan
tingkah laku tikus boleh diaplikasi ke
atas manusia. Justeru, tidak
menghairankan apabila Skinner
bercadang untuk membesarkan

EKSPERIMEN SKINNER
Perbuatan menekan butang untuk
memperoleh makanan disebut pelaziman
operan. Pembelajaran melalui cara ini
disebut pembelajaran melalui pelaziman.
Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu
gerak balas hanya akan berulang jika wujud
ganjaran. Contohnya, biji-biji makanan
dalam eksperimen tersebut sebagai
ganjaran. Sekiranya ganjaran dihentikan,
gerak balas itu akan terhapus juga.

Dalam eksperimen di atas, konsep peneguhan


amat jelas sekali. Skinner juga menjelaskan
bahawa sesuatu peneguhan boleh bersifat
negatif atau positif. Contoh peneguhan positif
adalah pujian, ganjaran, hadiah dan
sebagainya.
Pujian adalah penting kerana ia akan
mendorong seseorang pelajar itu mengeluarkan
hasil yang baik pada masa hadapan. Manakala
peneguhan negatif pula tidak boleh disamakan
dengan hukuman atau denda.

PENEGUHAN
Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk
mengalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. Menurut
Rachlin (1991), pengukuhan diberikan, pertamanya
untuk memuaskan kehendak individu; keduanya,
untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak.
Skinner membahagikanpengukuhan kepada dua jenis,
iaitu peneguhan positif dan peneguhannegatif.
Terdapat lima jenis proses dalam teori pelaziman
operan Skinner, iaitu: pengukuhan positif, pengukuhan
negatif, dendaan, prinsip Premack dan pelupusan.

i.

Pengukuhan Positif

Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah


perlakuan itu ditunjukkan, yang menyebabkan perlakuan itu
diulangi atau diperkuatkan lagi. Dalam bilik darjah, peneguhan
positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam
aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contoh-contoh
peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah
seperti memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukan
sesuatu kerja atau menjawab soalan, memberikan senyuman,
menepuk bahu pelajar, memberi hadiah dan sebagainya. Jadual
dibawah menunjukkan satu lagi contoh peneguhan positif.

Peneguhan positif yang diberikan


oleh guru dapat mendorong pelajar
menghasilkan kerja yang bermutu
tinggi. Peneguhan yang diberi juga
mestilah jelas dan bersistematik.
Hanya tingkah laku yang spesifik
sahaja yang perlu diberi peneguhan.
Guru juga mestilah ikhlas ketika
memberi peneguhan.

Menurut Brophy (1981), ciri-ciri pujian


(peneguhan positif) yang memberi kesan ialah:
(a) memuji secara ikhlas,
(b) memuji dengan cepat,
(c) memuji tanpa pilih kasih,
(d) memuji usaha dan cuba jaya,
(e) memuji tingkah laku yang spesifik
(f) memuji jawapan atau respons yang spontan.

i.

Peneguhan Negatif

Peneguhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak


selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu
tingkah laku ditunjukkan. Contohnya, seorang bapa memarahi
anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan
oleh guru. Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya, maka si
anak tadi pun menyiapkan kerjasekolahnya. Tindakan anak
(membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada rangsangan
yang tidak diingini (leteran bapa).
Peneguhan boleh dilaksanakan secara berterusan atau
berkala. Jadual menunjukkan jadual peneguhan yang boleh
digunakan untuk membentuk tingkah laku yang diingini.
Jadual peneguhan ini meliputi peneguhan berterusan,
peneguhan berkala tetap, peneguhan berkala
berubah,peneguhan berkala nisbah tetap dan peneguhan
berkala nisbah berubah.

DENDAAN
Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau
mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Tegasnya,
dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan
dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.
PRINSIP PREMACK
Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang
diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah
laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. Prinsip Premack juga dikenali
sebagai Grandmas Rule yang berasaskan kenyataan kamu boleh
keluar bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini.
Sebagai guru, kita boleh menyelang selikan aktiviti yang menarik dengan
aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan
kadar pembelajaran murid. Contohnya, selepas mengakhiri mata
pelajaran matematik, satu aktiviti bermain komputerakan diadakan.

PELUPUSAN
Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak
diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya.
Keadaan ini dapat di atasi jika:
Peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat
dikenal pasti.
Peneguhan itu tidak lagi digunakan.
Guru sanggup bersabar dalam menghadapi
proses pelupusan, kerana hasilnya tidak datang
dengan serta merta.

IMPLIKASI TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER DALAM P&P


Kemahiran atau teknik yang baru dipelajari diberi peneguhan
secara berterusan dan diikuti dengan secara berkala supaya
dapat dikukuh dan dikekalkan
Peneguhan yang positif membawa keseronokan adalah lebih
berkesan daripada peneguhan negatif yang membawa kesakitan
Prinsip penghapusan sesuai untuk memodifikasikan tingkah laku
pelajar yang tidak diingini.
Membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi melalu proses
pelaziman operan supaya mereka memperoleh ilmu dan
kemahiran dengan tepat.
Menggunakan prinsip Jadual Peneguhan Skinner untuk
merancang dan melaksanakan peneguhan berterusan dan
berkala yang berpatutan bagi menjamin tingkah laku operan itu
dapat dikukuh dan dikekalkan.
Kadangkala, peneguhan negatif sesuai untuk mendapatkan
tingkah laku yang diingini. Misalnya, menarik balik pemberian
waktu rehat jika pelajar tidak mematuhi peraturan atau displin
bilik darjah.

What possible
strategies can be taken
to solve this problem?

STRATEGI YANG DIAMBIL UNTUK


MEMBANTU MENYELESAIKAN KES
YANG DIANALISIS

Strategi untuk penyelesaian konflik


Jangan cuba
menghapuskan semua
konflik.
Menghapuskan semua
keganasan tidak
bermakna boleh
menyelesaikan semua
konflik.

Menbina konteks
sokongan.
Penyelesaian konflik
yang lebih effektif
bukan sahaja sekadar
mengubah seseorang
pelajar itu tetapi lebih
kepada mengubah
persekitaran sekolah ke
arah persekitaran yang
kondusif untuk
pembelajaran pelajar
Situasi yang lebih
kepada kerjasama
daripada persaingan.
Konflik dianggap
sebagai masalah

Mengurangkan risiko
faktor yang berpunca
dari dalam sekolah.
Kegagalan dalam
akademik dan
pengasingan dari
pelajar sekelas.
Kejayaan dalam
akademik dan rasa
diperlukan dapat
mengurangkan
keganasan.

Mengajar pelajar cara


untuk menyelesaikan
konflik secara membina.
2 jenis penyelesaian
konflik iaitu
pendekatan kader dan
pendekatan secara
menyeluruh.
Semakin ramai pelajar
dilatih tentang
penyelesaian masalah,
semakin banyak konflik
dapat diurus secara
membina.
Johnson and Johnson
(1995) : pendekatan
kader kurang effektif
berbanding pendekatan
secara menyeluruh.