Anda di halaman 1dari 7

Guru dan cabaran semasa

Oleh DR. AMINUDIN MANSOR

DENGAN memperkasakan peranan guru akan melahirkan modal insan


berkualiti.

Itulah

adalah

antara

tujuan

terpenting

dalam

usaha

memberikan insentif kepada bidang pendidikan di negara ini.


Oleh itu, dalam melahirkan modal insan peranan kerajaan dan guru
adalah menjadi tonggak utama ke arah kejayaannya.
Dalam era globalisasi guru perlu menghadapi cabaran semasa dalam
proses

pendidikan

pendemokrasian

antaranya

pendidikan,

berkaitan

tonggak

integrasi

pendidikan,

nasional,

globalisasi

dalam

pendidikan, kepelbagaian budaya, pengaruh perkembangan teknologi


maklumat dan komunikasi serta gejala sosial dalam kalangan pelajar
merupakan antara cabaran terbesar yang dilalui dan diuruskan oleh pihak
guru.
Justeru, kerajaan tidak mengambil mudah dan memandang ringan usaha
memperkasa peranan guru dengan memberikan latihan, kursus, ceramah
dan juga motivasi supaya dapat memberikan kesan kepada pelajar
melalui pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah.
Usaha mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan
sedang dilaksanakan dengan mengetatkan syarat kemasukan guru mulai
2013 supaya terdiri daripada kalangan graduan 30 peratus teratas.
Kajian pada 2011 menunjukkan bahawa Malaysia disenaraikan di tempat
ke-11 oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan
Bangsa-bangsa Bersatu (UNESCO) sebagai negara paling menarik dari
segi perkhidmatan pendidikan.
Seterusnya, kajian itu juga mendapati kira-kira 90,000 pelajar daripada
130

negara

yang

sedang

menyambung

pengajian

di

negara

ini.

Sebahagian besar pelajar asing ini berasal dari China, Indonesia, Iran dan
Nigeria. Ini membuktikan Malaysia tempat paling menarik dan sesuai
untuk menyambung pengajian di peringkat tinggi.

Bagi

memperkasa

pendidikan

negara,

Melalui

Pelan

Pembangunan

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 sebanyak RM500 juta peruntukan


diluluskan meliputi program meningkatkan kemahiran guru Bahasa
Kebangsaan, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains dan penubuhan
Education Delivery Unit (EDU).
Sebagai guru pemahaman terhadap hasrat dan tujuan PPPM sangat
penting bagi merealisasikan dan mewujudkan kecemerlangan dalam
sistem pendidikan negara.
Ibu

bapa

meletakkan

harapan

tinggi

dan

majikan

menyuarakan

kebimbangan atas keupayaan sistem pendidikan melengkapkan generasi


muda dengan persediaan secukupnya bagi menghadapi cabaran abad ke21. Menyedari hakikat bahawa sistem pendidikan adalah kompleks dan
rencam,

tempoh

yang

panjang

diperlukan

untuk

melihat

impak

transformasi yang dilaksanakan.


Ini juga memastikan setiap murid dan pelajar menguasai kemahiran
dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari
bahasa

tambahan.

Di

samping

itu

mentransformasikan

profesion

keguruan menjadi profesion pilihan. Ini antara dua daripada 11 anjakan


untuk transformasi sistem.
Kejayaan dan kecemerlangan murid dan pelajar banyak bergantung pada
kehebatan P&P guru di dalam kelas. Jika guru dapat menyampaikan isi
pengajaran dengan baik dan berkesan murid dan pelajar mudah
memahaminya serta dapat menjawab soalan dalam peperiksaan dengan
cemerlang.
Sebanyak

11

anjakan

utama

untuk

mentransformasikan

sistem

pendidikan negara dalam PPPM dan juga teras dan dasar pembangunan
insan mestilah difahami oleh semua terutama guru sebagai pelaksana
dalam pendidikan anak bangsa bagi memperkasa generasi muda pada
masa depan.

Melaksanakan

penambahbaikan

terhadap

sistem

penyampaian

pendidikan dan latihan supaya ia berkualiti dan relevan dengan keperluan


semasa;
* Memperkasakan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan utama
rakyat Malaysia yang berbilang kaum bagi meningkatkan perpaduan
negara
* Melaksana langkah bagi merapatkan jurang prestasi antara sekolah luar
bandar dan bandar, termasuk mempertingkatkan kualiti pengajaran,
prasarana dan kemudahan serta menempatkan guru berpengalaman di
sekolah luar bandar;
* Membangunkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan
pendidikan dan latihan di peringkat tertinggi memenuhi keperluan
pasaran;
* Menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan latihan
dan pembelajaran sepanjang hayat yang berkualiti di semua peringkat;
* Membangunkan masyarakat inovatif dan kreatif, yang mempunyai
pengetahuan dan keupayaan sains dan teknologi yang kukuh serta
memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan;
* Memperkukuhkan perpaduan nasional dan membangunkan masyarakat
yang mempunyai perspektif progresif, budaya prestasi tinggi, sistem nilainilai murni serta menghargai tradisi dan warisan; dan
*

Memperluaskan

dan

memperkemaskan

forum

perbincangan

dan

perundingan antara kerajaan, sektor swasta, ibu bapa dan masyarakat


dalam pembangunan modal insan.
Oleh itu, pihak kerajaan sebagai badan perancang utama menyediakan
bajet dan peruntukan untuk membangunkan modal insan. Manakala para
guru

adalah

pihak

yang

akan

melaksanakan

tujuan

ke

arah

membangunkan modal insan yang berkualiti untuk pemimpin negara pada


masa akan datang.

Ingatlah bahawa guru yang paling baik adalah guru yang paling banyak
belajar daripada muridnya. Tujuan tertinggi perguruan bukanlah sematamata untuk mencari ilmu pengetahuan, tetapi mendidik muridnya dengan
perbuatan yang baik dalam kehidupan.

Anda mungkin juga menyukai