Anda di halaman 1dari 8

2

MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 4

Bahagian A
[20 markah]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

1 (a Firman Allah SWT :


)

 
   
   
  
   
156
-155 : ‫البقرة‬ ‫سوره‬   
 
Ayat di atas menjelaskan bentuk-bentuk ujian Allah SWT kepada manusia.
Berdasarkan ayat :

(i) Nyatakan dua contoh ujian Allah SWT kepada manusia. [2


markah]

(ii) .‫برضاريس‬ ‫ثاتاكن فغرتين كلمة يغ‬


2] markah]

(iii Jelaskan dua hikmah Allah SWT menguji manusia. [4 markah]


)

(iv) Apakah tindakan anda sekiranya dilanda ujian Allah SWT ? [2 markah]

(b Sabda Rasulullah SAW:


)
َ َ‫ع‬
ِ ْ ‫صّلى الله عَل َي‬
‫ه‬ َ ‫ي‬ ّ ِ ‫ن الن ّب‬ِ َ‫ ع‬،‫ه‬ ُ ْ ‫ى الله عَن‬ َ ِ ‫ى ب َك ْرٍَر‬
‫ض‬ ْ ِ ‫ن أب‬ْ
َ َ َ ُ
‫حّبا َو‬ِ ‫م‬ ُ ْ‫مًعا أو‬
ِ َ ‫ست‬
ْ ‫م‬ُ ‫ما أو‬ ً ّ ‫مت َعَل‬
ُ ْ‫ما أو‬ َ ُ ‫ أغْد‬: ‫ل‬
ً ِ ‫عال‬ َ ‫سّلم َقا‬ َ َ‫و‬
‫) رواه‬ ْ ِ ‫ة فَت َهْل‬
‫ك‬ َ ‫س‬
َ ‫م‬ ِ ‫خا‬ َ ‫ن ال‬ ْ ُ ‫ل َت َك‬
(‫الطبراني‬

Hadis di atas menyenaraikan empat golongan yang mementingkan ilmu.


Berdasarkan hadis di atas;

(i) Nyatakan dua daripada golongan tersebut. [2 markah]


3
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 4

(ii) Siapakah golongan kelima yang mendapat kebinasaan ? [2 markah]

(iii Jelaskan tindakan yang patut diambil sekiranya anda ingin menjadi seorang yang
) berilmu. [2 markah]

(c Tuliskan perkataan bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah menggunakan


) tulisan jawi.

(i)
Kejayaan yang dicapai oleh sesebuah negara bergantung kepada sejauh mana
(ii)
perkara - perkara fardu kifayah dapat diurus dan dilaksanakan dengan baik. Salah
(iii)
satu faktor kemajuan negara kita adalah kerana tuntutan fardu kifayah diberi
(iv)
penekanan dalam pembangunan negara.

[4 markah]

2 (a Firman Allah SWT :


)

  


  
  
  
   
 
) : 26 ‫(سورة ال عمران‬  
    

Ayat di atas menjelaskan Allah SWT berkuasa memberi kemuliaan atau kehinaan
terhadap makhluk-Nya.
Berdasarkan ayat ;

(i) Nyatakan dua sebab seseorang mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT.[2 markah]

(ii) .‫برضاريس‬ ‫ثاتاكن فغرتين كلمة يغ‬


2] markah]

(iii Bagaimana cara anda menghargai nikmat Allah SWT ? [2 markah]


)
(iv) Jelaskan dua keburukan tidak menghargai nikmat Allah SWT. [4 markah]
4
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 4

(b Sabda Rasulullah SAW:


)
‫ه‬ ُ ْ ‫س لو‬ َ ‫ قَللا‬: ‫ل‬ َ ‫ه قَللا‬ َ َ‫ع‬
ِ ‫ل الل ل‬ ُ ‫ل َر‬ ُ ‫ي الللله عَن ْل‬ َ ‫ضل‬ ِ ‫ي هَُري َْرةَ َر‬ ْ ِ ‫ن أب‬ ْ
: ‫صّلىالله عليه وسلم‬ َ
ِ‫ل ي َلوْم ٍ ت َط ُْللعُ فِي ْله‬ ّ ‫ة ك ُل‬ ٌ َ‫صلد َق‬ َ ِ‫س عَل َْيله‬ ِ ‫ن الن ّللا‬ َ ‫م‬ ِ ‫مى‬ َ َ‫سل‬ ُ ‫ل‬ ّ ُ‫ك‬
ِ‫داب ّت ِه‬َ ‫ل ِفي‬ َ ‫ج‬ ُ ‫ن الّر‬ ُ ْ ‫ وَت ُعِي‬، ‫ة‬ ٌ َ‫صد َق‬ َ ‫ن‬ ِ ْ ‫ن الث ْن َي‬ َ ْ ‫ل ب َي‬ُ ِ‫ ت َعْد‬،‫س‬ ُ ‫م‬ ْ ‫ش‬ ّ ‫ال‬
َ
‫ة‬ ُ ‫مل‬ َ ِ ‫ َوال ْك َل‬، ‫ة‬ٌ َ‫صلد َق‬
َ ‫ه‬ ُ َ‫مت َللاع‬ َ ‫ه عَل َي ْهَللا‬ ُ ‫ه عَل َي َْها أوْ ت َْرفَلعُ ل َل‬ ُ ُ ‫مل‬ ِ ‫ح‬ ْ َ ‫فَت‬
،‫ة‬ ٌ َ‫صلد َق‬ َ ِ‫صلل َة‬ ّ ‫شلي َْها إ ِل َللى ال‬ ِ ‫م‬ ْ َ ‫خط ْوَةٍ ت‬ ُ ‫ل‬ ّ ُ ‫ وَب ِك‬،‫ة‬ ٌ َ‫صد َق‬ َ ‫ة‬ ُ َ ‫الط ّي ّب‬
ٌ َ‫صد َق‬ ّ َ ُ ِ ُ ‫وت‬
.‫ة‬ َ ‫ق‬ ِ ْ ‫ن الطرِي‬ ِ َ‫مي ْط الَذى ع‬ َ
‫) رواه البخاري‬
( ‫ومسلم‬
Hadis di atas menjelaskan amalan-amalan yang dikategorikan sebagai sedekah.

(i) Berdasarkan hadis di atas, nyatakan dua contoh amalan bersedekah. [2 markah]

(ii) Bagaimanakah cara bersedekah bagi orang yang tidak memiliki harta ? [2 markah]

(iii Sebagai pelajar, cadangkan dua amalan sedekah yang boleh dilakukan di sekolah.
) [2 markah]

(c Tuliskan petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.


)

Solat yang ditunaikan dengan sempurna akan memberi kesan yang positif ke arah
kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat

[4 markah]
5
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 4

   


   
 
 
   
   
 
 
     
6
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 4

Bahagian B

[80 markah]

Jawab semua soalan.

3 (a (i) Nyatakan dua sifat muslim yang mukmin [2 markah]


)

(ii) Nyatakan perbezaan di antara muslim dengan mukmin. [2 markah]

(iii Jelaskan dua usaha anda untuk menjadi muslim sejati. [4 markah]
)

(b (i) Al-Alim ialah antara al-Asma’ al-Husna (nama-nama Allah SWT yang indah).
) Apakah yang dimaksudkan dengan al-Alim? [2 markah]

(ii) Jelaskan dua faedah beriman kepada sifat al-Alim Allah SWT.
[4 markah]

(c (i) Lengkapkan rajah berikut berkaitan sifat wajib rasul:


)

Siddiq ( benar )
X
Y
Fatonah (bijaksana )
[2 markah]

(ii) Bagaimanakah cara anda mencontohi sifat Fatonah Rasul? [4 markah]

4 (a Suci menjadi asas utama menentukan sah sesuatu ibadat.


)
(i) Nyatakan dua cara bersuci selain mandi. [2 markah]
`
(ii) Jelaskan dua hikmat bersuci. [4 markah]

(b Islam menggalakkan umatnya memperbanyakkan ibadat dalam bulan puasa.


)
(i) Senaraikan empat ibadat sunat yang dituntut pada bulan Ramadan selain solat
sunat Tarawih. [4 markah]

(ii) Terangkan kelebihan solat sunat Tarawih. [2 markah]

(c Jelaskan dua perbezaan solat sunat hari raya dengan solat Jumaat. [4 markah]
)
(d Nyatakan hukum bagi situasi berikut;
7
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 4

(i) Ahmad mandi wajib tanpa berwuduk terlebih dahulu. [1 markah]

(ii) Haji Mydeen membaca rukun khutbah dalam bahasa Tamil ketika menyampaikan
khutbah Jumaat di Masjid India, Kuala Lumpur. [1 markah]

(iii Kamal beristinjak dengan tiga biji batu walaupun terdapat air mutlak. [1 markah]
)
(iv) Abu Bakar menyamak kulit lembu dengan air sungai. [1 markah]

5 (a Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai masyarakat jahiliah.


)

(i) Apakah maksud jahiliah? [2 markah]

(ii) Nyatakan bentuk politik masyarakat Arab Badwi. [2 markah]

(iii) Terangkan perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap kehidupan masyarakat
jahiliah. [2
markah]

(b Saidina Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang terkenal dalam meriwayatkan hadis.
)

(i) Mengapakah beliau terkenal sebagai perawi hadis? [2 markah]

(ii) Jelaskan sikap Saidina Abu Hurairah yang perlu anda contohi dalam menuntut
ilmu. [2 markah]

(c Saidatina Aishah diberi gelaran Ummul Mukminin oleh ayahandanya, Saidina Abu
) Bakar.

(i) Mengapakah gelaran tersebut diberikan kepada beliau? [2 markah]

(ii) Jelaskan pengajaran yang boleh anda ambil daripada kisah perjuangan hidup
beliau. [2 markah]
8
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 4

(d Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti di dalam al-
) Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(i)   (1)


  
 
   (2)
  
 
   
   (3)
  
  
[3 markah]

(ii)   


  (1)
  
   
  (2)
 
 
(3)
  
[3 markah]

6 (a Kebahagiaan keluarga menjadi asas kepada kesejahteraan masyarakat dan negara.


)
(i) Jelaskan dua perbuatan yang perlu dielakkan untuk menjamin hubungan baik
sesama ahli keluarga. [4 markah]

(ii) Kemukakan dua perbezaan remaja beradab dengan remaja yang tidak beradab
kepada keluarganya. [4 markah]

(b Masjid dan surau adalah institusi yang sangat penting ke arah menjana insan cemerlang
) di dunia dan akhirat

(i) Terangkan fungsi masjid selain daripada pusat ibadat. [2 markah]

(ii) Jelaskan dua adab ketika berada di dalam masjid. [4 markah]

(c (i) Nyatakan dua adab bekerja menurut Islam. [2 markah]


9
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 4

)
(ii) Anda bersama anggota Kadet Remaja Sekolah ditugaskan mengawal lalu lintas
ketika majlis Hari Anugerah Kecemerlangan .

(iii Senaraikan empat ciri petugas yang baik. [4 markah]


)

KERTAS SOALAN TAMAT