Anda di halaman 1dari 3

***

**

**

*****

Instrument", structural e

UNIUNEA EUROPEANA

20072013

GUVERNUL ROMANIEI
Proiect co-finantat prin
Fondul European de Dezvoltare Regionala

11

Programul Operational Sectorial


Competitivitatii Economice"

"Cre~terea

In vesti/ii pentru viitorul dumneavoastra"

Nr 84/20.08.2014

CAIET DE SARCINI
Specifica1ii tehnice pentru achizi!ia directa SERVICII DE AUDIT FINANCIAR
In cadrul proieetului: "Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic
Municipal de Urgenta Timi~oara prin crearea unui Centru de cercetare medicala
transnationala privind impactul terapeutic ~i de prevenire a cancerului ~i a bolilor
congenitale in perioada perinatala", Acronim: HEALTH RESEARCH NETWORK, ID
proilect: 1975/SanatateN.
desfa~urate

i~

I. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA. TIMI~OARA achizi!ioneaza In


eonformitate eu prevederile art. 16 ~i art. 19 din OUG nr.34/2006, privind atribuirea
contractelor de achiziJie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice oJi al
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile oJi completarile ulterioare, prin
aehizi!ie directa, pentru proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic
Municipal de Urgenta Timi~oara prin crearea unui Centru de cercetare medicaHi
transnationala privind impactul terapeutic ~i de prevenire a cancerului ~i a bolilor congenitale
In perioada perinatala",
Cod CPV: 792121000-4 "Servicii de auditare financiara"

II. Surse de finantare:


Fonelul European de Dezvoltare Regionala prin Programului Operational Sectorial Cre~terea
Competitivitatii Economice, Axa Prioritara 2: Competitivitate prin Cercetare - Dezvoltare ~i
Inovare, Domeniul de interventie 2.2: Investitii in infrastructura de CDI ~i dezvoltarea
capacitatii administrative, Operatilmea 2.2.1 : Dezvoltarea infrastructurii C-D existente ~i
crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de eercetare): 8.870.013 lei, respectiv
79,57 %;
Foncluri proprii ale Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timi~oara: 2.278.234 lei, respectiv
20,43 %.
III. Prezentarea proiectului
Proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta
Timi~oara prin crearea unui Centru de cercetare medicala transnationala privind impactul
terapeutic ~i de prevenire a cancerului ~i a bolilor congenitale In perioada perinatala.", acronim

***

*** ***
***

Instrumente Structur ale

UNIUNEA EUROPEANA

2007 201 3

GUVERNUL ROMANIEI
Proiect cO-finantat prln
Fondul European de Dezvoltare Regionalii

Programul Operational Sectorial


"Creterea Competitivitiitii Economlce"

"Investi/ii pentru viitorul dumneavoastfij"

HEALTH RESEARCH NETWORK, este cofinantat de Fondul European de Dezvoltare


RegionaHi cu 8.870.013 lei prin intermediul Programului Operational Sectorial Cre~terea
CompetitiviHitii Economice, Axa Prioritara 2: Competitivitate prin Cercetare - Dezvoltare ~i
Inovare Domeniul de intervenlie 2.2: Investitii In infrastructura de CDI ~i dezvoltarea
capacitalii administrative, Operaliunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente ~i
crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare).
Prin intermediul acestui proiect, se urmare~te dezvoltarea ~i modemizarea
infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare existente In Spitalul Clinic Municipal de Urgenla
Timi~oara ~i crearea de noi laboratoare pentru cre~terea capacita.Jii de cercetare, a calWitii si
eficientei acesteia, cu consecinte pozitive asupra starii de sanatate prin scaderea morbiditatii ~i
mortalitatii prin cancer genito - mamar ~i boli congenitale.
Implementarea proiectului va da posibilitatea crearii centrului "HEALTH RESEARCH
NETWORK", centru de studii avansate, interdisciplinare, dotarea acestuia cu cele mai
modeme echipamente care sa contribuie la dezvoltarea infrastructurii C-D existente ca suport
pentru promovarea parteneriatului internationall:n C-D in conditii competitive.
ActiviUitile de cercetare se vor desf'~ura In cadruJ celor 12 laboratoare ale centrului
dotate prin proiect cu aparatura medicala de ultima generape - RMN, mamograf digital,
ecograf performant, aparat de citologie in mediu lichid, etc. In activitati1e de cercetare VOl' fi
implicati un numar de 59 medici/cercetatori pentru primii 5 ani de la finalizarea investitiei,
carora Ii se adauga un numar de 5 de persoane care reprezinta personalul nou angajat al
centrului.
Perioada de implementare a proiectului este de 17luni: 13 martie 2014 - 12 august 2015.

IV. Obiectul achizitiei


SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN
Cerinte generale:

Auditorul financiar poate fi 0 persoana fizica sau juridica care a dobandit aceasta calitate in
conditiile specificate in Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 7511999, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Auditorul financiar trebuie sa detina calitatea de auditor financiar ~i deptul de exercitare a
profesiei acordate de catre Camera Auditorilor Financiari (CAF), in baza art. 11 sau in baza
art. 12 din OUG 75 pe 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

*****
** **
***

Instrumente structur al e

UNIUNEA EUROPEANA

2007 - 201 3

GUVERNUL ROMAN lEI


Proiect cO-finantat prln
Fondul European de Dezvoltare Reglonal~

Programul Operational Sectorial


"Creterea Competitivi~tii Economlce"

"Investi/ii pentru viitorul dumneavoastra"

Cerinte specifice:
Realizarea a 4 (patru) rapoarte de audit financiar extern, din care 3 (trei) rapoarte pentru
cererile de rambursare intermediare ~i un raport de audit financiar extern pentru cererea de
ram bursare finala.
Auditorul financiar independent ~i autorizat In conditiile legii verifica faptul ca toate
cheltuielile declarate de Beneficial' In cererea de rambursare intermediara sau finala sunt
factuale, Inregistrate corect In contabilitate ~i In evidenta cheltuielilor ~i sunt eligibile In
onformitate cu prevederile contractului de finantare.In urma verificarilor efectuate emite un
raport de verificare a cheltuielilor.
Raportul de verificare a cheltuielilor Intocmit de catre auditor ~i transmis odata cu cererea de
rambursare intermediara sau finala va viza to ate cheltuielile declarate de Beneficiar care nu au
fost verificate prin raportul/rapoartele anterioare de verificare a cheltuielilor.
Auditorul financiar trebuie sa fie membru activ a Camerei Auditorilor Financiari din Romania
cu 0 conduita profesionala corespunzatoare, respectiv nu a fost sanctionat pentru abateri
disciplinare In ultimii 3 ani.

V. Valoarea totaUi maxima estimata este de : 16.000 lei fara TVA, respectiv 19.840 lei
TVA.
VI. Durata contractului de ach.izitie publica: paua la 12 august 2015, In conformitate cu
cerintele din caietul de sarcini.

Intoemit,
Responsabil de proiect

Dr. Maria- Olimpia opreaq - -

Avizat,
Responsabil financiar
Ec. Sanda Damian

Data: 20.08.2014

Verificat,
Responsabil achizitii publice
Ec. Elisabeta Beatrice Jian