Anda di halaman 1dari 26

Penilaian Bersepadu

Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan
(PBPPP)

Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi


Moving Towards Excellence

4INSTRUMEN,

RUBRIK & SKOR

Konsep Instrumen

n
me
Ele

Pembolehubah
bagi sesuatu
Dimensi
(Konstruk)

Komponen Instrumen

FUNGSI
ONAL
KEBERHA
SILAN

GENE
RIK

SEMUA PPP
dinilai
berdasarkan
dimensi, elemen
dan aspek yang
sama.

Dinilai berdasarkan
pengetahuan dan
kemahiran dalam
bidang tugas
masing-masing.

Dinilai berdasarkan
peningkatan
berasaskan bidang
tugas.
(Kumpulan PdP dan
PTA)

Wajaran Markah Penilaian bagi Instrumen PBPPP

D2

%
0
1

1
D

ahan
b
m
n Ta
a
s
a
Tug
P

D4
%
20
60%
Kemahira

e
of
r
P

n
o
i
s

e
m
s
ali

D3

1
en 0
gl %
ib
at
an

Keberhasil
an
100%

100%
90%

PENILAIAN
KOMPETENSI

100%
10%

KEBERHASILAN

Contoh Instrumen PBPPP


Aras Penilaian (rubrik untuk pemberian
markah atau aras penilaian bagi aspek
yang dinilai).

Deskripsi bagi aspek


yang dinilai

DIMENSI
ELEMEN
ASPEK

Kaedah-kaedah Penilaian dan


contoh-contoh evidens

TO
C ON
H

DESKRIPSI

TO
C ON
H

EDAH
h
i bole U
a
l
i
n
ai pe satu ATA h
w
a
g
Pe
an
eda
a
k
a
k
n
u
t
u
g
a
meng ripada s sarkan
da
da
lebih aian ber ntuk
penil suaian u han dan
esa
kese
k
n
ilaian
n
a
k
t
e
a
p
an
ngk
meni hpercaya
ole
keb

Rubrik Penilaian

Jumlah skor
muktamad
adalah
berdasarkan
wajaran yang
ditetapkan
bagi setiap
aspek dan
berdasarkan
gred jawatan
Pegawai
Penilai (PP)
perlu meneliti
deskripsi yang
mentafsir
aspek dan
kaedah
penilaian
untuk
menentukan
skor bagi

Aras Penilaian diklasifikasikan


mengikut skor :

Cemerlang (4)
Baik (3)
Sederhana (2)
Lemah (1)

Rubrik Penilaian mengandungi


penyataan kualiti seperti:

Mengetahui
Memahami
Mengamalkan
Menghayati
Memerlukan bimbingan

TO
C ON
H

ARAS PENILAIAN

GENERIK
DIMENSI
1

DIMENSI
2

DIMENSI
3

DIMENSI 1 PROFESIONALISME (20%)

D1
E1
E2
E3

E1 Nilai Profesional (6%)


A1.1 Amalan profesional
A1.2 Hubungan dengan
pelanggan

E2 Sahsiah (4%)
A2.1 Mengutamakan pencapaian
A2.2 Kepantasan bertindak
A2.3 Kematangan emosi dan
keyakinan
diri
A2.4 Budaya kerja sepasukan
A2.5 Berfokuskan pelanggan

D2
E1
E2

E1 Hubungan Luar (4%)


A1.1 Jalinan dan jaringan
(Networking and linkages)

E2 Tugasan Sampingan (6%)


A2.1 Tugas-tugas lain
selain tugasan hakiki

E3 Potensi (4%)

A3.1 Kepimpinan berwawasan dan


membuat keputusan
A3.2 Penyesuaian perubahan
A3.3 Keinginan menimba
pengetahuan
A3.4 Pemikiran kreatif dan inovatif

E4 Keilmuan dan Pengetahuan


(6%)

E4

DIMENSI 2 TUGASAN TAMBAHAN (10%

A4.1 Dasar-dasar kerajaan


A4.2 Peraturan dan pekeliling
A4.3 Penguasaan bidang tugas
A4.4 Teknologi maklumat dan
komunikasi
(TMK)

DIMENSI 3 PENGLIBATAN (10%)

D3
E1

E1 Sumbangan (10%)
A1.1 Bimbingan dan
motivasi
(Coaching and
mentoring)
A1.2 Sumbangan profesional
dan sosial

FUNGSIONAL
DIMENSI
4

1. Guru Akademik Biasa


(PdP)
2. Jurulatih Sukan/ Seni
(JU)
3. Guru Bimbingan dan
Kaunseling (GBK)

Pengetua/ Guru
Besar/ Guru
Penolong Kanan

(PTA)

60%
D4
E1
E2
E3

PdP

JL

E1 Perancangan PdP (20%)

E1 Perancangan (20%)

A1.1 Pengetahuan
A1.2 Perancangan
A1.3 Pengetahuan
pentaksiran

A1.1 Perancangan Program


Pembangunan dan
Latihan
A1.2 Pengetahuan dan
Pentaksiran

E2 Pelaksanaan PdP (30%)


A2.1 Penyampaian
A2.2 Penggunaan sumber
pendidikan
A2.3
Kemahiran
komunikasi
A2.4 Teknik penyoalan
A2.5 Penglibatan dan
penguasaan
pembelajaran murid

E3 Pentaksiran PdP (10%)


A3.1 Penilaian prestasi
murid

E2 Pelaksanaan (30%)

A2.1 Pengurusan Latihan/


Aktiviti
A2.2 Penggunaan Sumber dan
Peralatan
A2.3 Pengendalian Sesi Latihan/
Aktiviti
A2.4 Komunikasi Berkesan Sesi
Latihan/ Aktiviti
E3 Pentaksiran
(10%)
A2.5 Laporan Program/ Aktiviti
A3.1 Penganalisisan Program
Pembangunan Murid
A3.2 Penilaian Program
Pembangunan dan Latihan/
Aktiviti Murid

GBK
E1 Perancangan (10%)
A1.1 Perancangan dan hala tuju
A1.2 Menyebarluaskan
(Outreach) Perkhidmatan
B&K

D4

E1

E2

E3

E3 Pentaksiran (20%)
A3.1 Khidmat Pelanggan
A3.2 Pengendalian Ujian
Psikometrik
A3.3 Membantu menyelesaikan
masalah dan membuat

E2 Pelaksanaan (30%)
A2.1 Pengurusan dan Buku
Rekod Perkhidmatan B&K
A2.2 Pengurusan Bilik
Bimbingan & Kaunseling
A2.3 Laporan/ Dokumentasi
Program Bimbingan dan
kaunseling
A2.4 Melaksanakan Program dan
aktiviti berkaitan
Pembangunan dan
kemenjadian murid
A2.5 Pengendalian Kaunseling
berfokus disiplin
A2.6
Pengendalian Kelab
Kaunseling dan Kerjaya/
Pembimbing Rakan Sebaya
(PRS)

E2 Pengurusan (25%)
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5

PTA
D4

E1

E1 Kepimpinan Instruksional (25%)


A1.1 Mengutamakan
pencapaian
A1.2 Perancangan dan
pembangunan pengajaran
A1.3 Perkongsian pengetahuan
dan pengalaman
A1.4 Penyeliaan dan

E2

Berfokuskan bidang tugas


Kewangan
Pembangunan fizikal
Sumber manusia
Maklumat

E3

E3 Kepimpinan Organisasi (10%)


A3.1 Pengurusan organisasi
A3.2 Proaktif dalam tindakan

KEBERHASILA
N

D1 D2 D3 D4

Keberhasila
n
mengukur
PENINGKATA
N bukan
pencapaian

Pd p
GB
K

JL
PT(A
)

Peningkatan Ilmu Pengetahuan /


Kemahiran
Peningkatan/ Perubahan Klien
Peningkatan Pencapaian/
Kemahiran bidang berkaitan
Peningkatan Pencapaian Sasaran

Peningkatan = sebarang perkembangan


pengetahuan/ kemahiran/ hasil kerja/ tingkah laku

Mekanisme Pengukuran
Keberhasilan
merujuk kepada
sasaran
peningkatan

INDIVIDU
Pencapaian Murid/
BAND
Sekolah

GPS

Laporan Prestasi
Keseluruhan LAPORAN
AR
Murid

Peningkatan
keberhasilan
menggunakan
maklumat sedia ada

Prestasi Murid TO
ETR
(Berdasarkan
V
Head Count)
H
PerancanganBRM/RPSK
T
Guru

Penetapan Pencapaian
PP perlu membuat Persetujuan Bersama
dengan PYD berkaitan sasaran yang
dicadangkan untuk dicapai oleh PYD.
Pegawai Penilai 1(PP1) dan Pegawai Penilai
2(PP2) perlu membuat perbincangan
dengan Pegawai Yang Dinilai (PYD) bagi
mana-mana perkara yang boleh
menunjukkan peningkatan.

Keberhasilan sasaran merupakan


keberhasilan bidang tugas utama
(subjek major/ dominan bagi guru).
Sekiranya terdapat lebih daripada satu
peningkatan pada kelas yang diajar maka
ambil peningkatan tertinggi bagi
pengukuran keberhasilan.

Carta Alir
Penilaian
Pencapaian

MULA
PENETAPAN SASARAN &
PERSETUJUAN BERSAMA
PENILAIAN PERTENGAHAN
TAHUN/ PENGGAL
SETUJU
?

Tidak

Ya
PENILAIAN AKHIR TAHUN/
PENGGAL
PERBINCANGAN SKOR
MASUKKAN MARKAH KE
DALAM SISTEM

TAMAT

SEMAKAN
SEMULA

Penilaian Keberhasilan - Headcount


PENYATAAN
UMUM

Pengukuran Keberhasilan Guru adalah berasaskan kepada Headcount murid yang mengandungi
maklumat seperti TOV,ETR dan AR
Fokus diberikan terhadap peningkatan murid dalam ujian atau peperiksaan.
Penilaian Keberhasilan Guru juga dapat dinilai dengan melihat kepada peratus kecemerlangan
kelulusan dalam peperiksaan

PERSETUJUAN
BERSAMA AWAL
TAHUN

PP & PYD harus berbincang dan mendapat persetujuan bersama.


30 % murid mendapat A dalam peperiksaan akhir tahun bagi aspek Bahasa Melayu Pemahaman.
8 daripada 26 murid mendapat A dalam peperiksaan Bahasa Melayu Pemahaman.

PENYATAAN
KEBERHASILAN
PERTENGAHAN
TAHUN

PENYATAAN
KEBERHASILAN
AKHIR TAHUN

KEPUTUSAN

20 % murid mencapai sasaran A dalam peperiksaan Pertengahan Tahun.


6 daripada 26 murid mendapat sasaran A dalam peperiksaan Bahasa Melayu Pemahaman.

35 % murid mendapat A dalam pencapaian peperiksaan Akhir Tahun dalam aspek Bahasa Melayu
Pemahaman
10 daripada 26 murid mendapat sasaran A dalam peperiksaan Bahasa Melayu Akhir

Pegawai yang dinilai mendapat skor 4 kerana mencapai sasaran.

T
N
CO H

Penilaian Keberhasilan - Headcount

BIL.

1.

PENCAPAIAN

SASARAN

30 % murid mendapat A
dalam peperiksaan akhir
tahun bagi aspek Bahasa
Melayu Pemahaman.

a)

Contoh bentuk bilangan:


b)

8 daripada 26 murid
b)
mendapat A dalam
peperiksaan Bahasa Melayu
Pemahaman

35 % murid mendapat A
dalam pencapaian
(35peperiksaan Akhir
30/35)x100=14.
Tahun dalam aspek
28%
Bahasa Melayu
Pemahaman
10 daripada 26 murid
mendapat sasaran A
dalam peperiksaan
Bahasa Melayu Akhir

SKOR

Contoh dalam bentuk %:


a)

KIRAAN

(10-8/8)x100=25%

Peningkatan terbaik
adalah : 25%

4
Kerana
peningkata
n melebihi
10%

Pengisian Markah Instrumen Kepada PYD


TO
C ON
H

TO
C ON
H

TERIMA KASIH!
ATAS PERHATIAN
ANDA

Disediakan oleh:
Bahagian Pembangunan dan Penilaian
Kompetensi
Blok 4803 Suite O-2,
Bangunan CBD Perdana,
Off Persiaran Multimedia,
63000 Cyberjaya, Selangor

+603
9000

8317

http://www.moe.gov.my/bpp
k