Anda di halaman 1dari 6

PELAN STRATEGIK SK KAMPONG SELAYANG

UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN


(Isu, matlamat, KPI dan sasaran)
Pelan Strategik
Bidang

Keceria
an
Kelas

Isu Strategik

Matlamat
Strategik

Membersih
dan
menceriakan
kelas

Memastikan
kelas bersih dan
ceria

Pelajar
menjalankan
aktiviti
kebersihan
dan keceriaan
mengikut
jadual
tugasan
harian
Kerjasama
dari guru
tingkatan

Memastikan
semua pelajar
bertanggungjaw
ab dalam
membersih dan
menceriakan
kelas

Memastikan
semua guru
tingkatan dan
guru mata
pelajaran
memberikan

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)

Sasaran
TO
V
80

201
4
85

201
5
90

201
6
95

201
7
100

201
8
100

Melibatkan
semua pelajar
kelas berkenaan
bersama
membersih dan
menceriakan
kelas.
Memupuk sikap
tanggungjawab
dan bekerjasama

Peratus kelas
ceria
bertambah

Peratus
pelajar
menjalankan
tugas

70

80

85

90

95

100

Memastikan
guru-guru dan
pelajar
memberikan
kerjasama
sepenuhnya

Peratus guru
memberikan
kerjasama

70

80

85

90

95

100

Keceria
an
Sekolah

Pelajar
menjalankan
aktiviti
menceriakan
bilik khas
(Bilik
Pemulihan/Bili
k Media)

kerjasama
Memastikan bilik
khas ceria
dengan hasil
lukisan yang
menarik seperti
mural.

Memupuk minat
murid
menceriakan
bangunan
sekolah

Peratus
pelajar
menjalankan
tugas

70

80

85

90

95

100

Pelan Taktikal Program Keceriaan Kelas 2015

Matlamat
Objektif
Strategi

: Memastikan kelas bersih dan ceria sepanjang tahun


: Melibatkan semua pelajar kelas tersebut
: Meningkatkan rasa menyayangi kelas

Bil

Pelan Taktikal

Tanggungjawab

Tempoh

Kos

Output/Hasil

Pertandingan
Kebersihan
Kelas

GPK HEM, AJK


Kebersihan, Guru
Tingkatan dan
pelajar

Jan - Nov

RM 50

Gotong-royong
Perdana

GPK HEM, Ketua


Bidang, AJK
Kebersihan &
Keceriaan, Guru

September

RM 100

Semua pelajar
dapat
menikmati
kebersihan
kelas
Semangat
bekerjasama
dan tolong
menolong dan

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)
Peratus
markah
kebersihan
melebihi 80%
Bilangan
tempat
pembiakan
aedes

Pelan
Kontigensi
Program
Pertandingan
Kebersihan
di antara
kelas
Program
Gotongroyong
Perdana

Catatan

Melukis Mural

tingkatan,
Pengawas,
pelajar & PIBG
AJK Kebersihan &
Keceriaan, pelajar

September
- Oktober

RM 60

persekitaran
ceria, bebas
dari aedes
Sikap suka
menceriakan
bangunan
sekolah

Bilangan
mural

Program
melukis
mural

PELAN OPERASI KEBERSIHAN & KECERIAAN KELAS 2015


Nama program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Kos

:Pertandingan Kebersihan Kelas


: Meningkatkan tahap kebersihan kelas
: Meningkatkan bilangan kelas yang bersih
: Sepanjang bulan Jan-November
: RM 50

Jadual Tindakan
Langk
ah
1

Proses Kerja
Mesyuarat AJK Kebersihan & Keceriaan
1.1Ucapan Pengerusi
1.2Bentang Kertas Konsep
1.3Lantikan AJK
1.4Agihan Tugas

Tanggungjawab
GPK 1
GPK HEM

Tempoh
sekali

Status/Pelan
Kontigensi
Jika tiada Guru Besar,
dipengerusikan oleh
GPK 1/GPK HEM

1.5Menetapkan tarikh
1.6Bincang kos
1.7Hal-hal lain
Perbincangan dan penerangan perihal
kerja yang hendak dilakukan

3
4

Membersihkan kelas
Pemantauan

Pelaksanaan

GPK HEM, AJK Kebersihan &


Keceriaan, Guru Kelas dan
murid
Guru Kelas
Guru yang bertugas&
Guru Kelas
AJK Kebersihan &
Keceriaan
Semua Pelajar

Penilaian/Post Mortem

AJK Kebersihan & Keceriaan

Sekali-sekala

Setiap minggu
Setiap
minggu
Tiga kali
seminggu
Sepanjang bulan
Jan-Nov
Selepas
pertandingan
dijalankan

PELAN OPERASI KEBERSIHAN & KECERIAAN KELAS 2015


Nama program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Kos
Jadual Tindakan
Langk
ah
1

:Program Gotong-royong Perdana


: Meningkatkan kebersihan kawasan sekitar sekolah
: Semangat gotong-royong serta, meningkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah
: September
: RM 100

Proses Kerja
Mesyuarat AJK Kebersihan & Keceriaan

Tanggungjawab
GPK 1

Tempoh
sekali

Status/Pelan
Kontigensi
Jika tiada Guru Besar,

2
3

5
6

1.8Ucapan Pengerusi
1.9Bentang Kertas Konsep
1.10 Lantikan AJK
1.11 Agihan Tugas
1.12 Menetapkan tarikh
1.13 Bincang kos
1.14 Hal-hal lain
Perbincangan dan penerangan perihal
kerja yang hendak dilakukan
Membersihkan dan menceriakan
sekolah

GPK HEM dan AJK


Kebersihan & Keceriaan
GPK 1
GPK HEM
Ketua Bidang
AJK Kebersihan & Keceriaan
Guru Kelas
Ibu Bapa dan Murid
Pemantauan
GPK 1 &GPK HEM
Ketua Bidang
AJK Kebersihan & Keceriaan
Pelaksanaan
Semua Pelajar dan PIBG
Penilaian/Post Mortem
GPK HEM
AJK Kebersihan & Keceriaan
PELAN OPERASI KEBERSIHAN & KECERIAAN

Nama program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Kos
Jadual Tindakan
Langk
ah

GPK HEM
Ketua Bidang
AJK Kebersihan & Keceriaan

dipengerusikan oleh
GPK 1/GPK HEM

Sekali-sekala
1 hari

1 hari

September
Selepas program
dijalankan
KELAS 2015

:Program Melukis Mural


: Memastikan bilik khas ceria dengan hasil lukisan yang menarik seperti mural.
: Memupuk minat murid menceriakan bangunan sekolah
: September - Oktober
: RM 60

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Status/Pelan
Kontigensi

Mesyuarat AJK Kebersihan & Keceriaan


1.15 Ucapan Pengerusi
1.16 Bentang Kertas Konsep
1.17 Lantikan AJK
1.18 Agihan Tugas
1.19 Menetapkan tarikh
1.20 Bincang kos
1.21 Hal-hal lain
Perbincangan dan penerangan perihal
kerja yang hendak dilakukan
Menceriakan Bilik Sekolah

Pemantauan

Pelaksanaan

Penilaian/Post Mortem

GPK 1
GPK HEM
Ketua Bidang
AJK Kebersihan & Keceriaan

sekali

GPK HEM dan AJK


Kebersihan & Keceriaan
AJK Kebersihan & Keceriaan
Guru tahun 6 yang terlibat
Murid tahun 6
GPK HEM
AJK Kebersihan & Keceriaan
Semua Pelajar tahun 6

Sekali-sekala

GPK HEM
AJK Kebersihan & Keceriaan

September Oktober
1 hari
September Oktober
Selepas program
dijalankan

Jika tiada Guru Besar,


dipengerusikan oleh
GPK 1/GPK HEM