Anda di halaman 1dari 22

1.

DIMENZIJE VOZILA
Prevoz krea u vreama
810x400x220 mm
Dimenzija kabine :
Kratka, 2204x2000x2085 mm
lpp=960 mm

1.1.Dimenzije tovarnog prostora


Zapremina tovarnog prostora
V tp =

Gk k 4,4 1
=
=6,37681 m3
v m 1 0,69

m=0.69
v =0.91.0=1

Zapreminavree
V v =0.81 0.4 0.22=0.07128 m

Masa vree
Gv =V v m=0.07128 0.69

Broj vrea=

t
=49,1832 kg
3
m

4400 kg
=89,46 90 vree
49,1832 kg

3redapo 30vree

tp=3 x 810 mm=2430 mm


Ltp=10 x 400 mm=4000 mm

Htp=3 x 220=660 mm

Duinatovarnogprostora

l tp =

4000mm+60mm=4060mm

irinatovarnogprostora

tp =

2430mm+60mm=2490mm

Visinatovarnogprostora

htp =

720mm

1.2. Gabaritne dimenzije vozila


=100 150 mm = 140 mm
D=l tp ++l k =4060 mm+140 mm+1460 mm=5660 mm
=2490 mm

H=2535 mm

1.3. Poloaj osovina vozila


l pp=1170 mm
l=3500 mm
l zp =990 mm

1.4. Poloaj teita


l p Z zst
=
=0.55 0.75
l Gu

usvajamo0.65
2

l p=0.65 l=0.65 3500 mm=2275 mm


l z =ll p=1225 mm
ht =0.65 m 1 m

usvajamo ht =1

h =0.85 m 1 m

2. MASA VOZILA I RASPODELA PO OSOVINAMA

g=

Gk
=1.2 1.85 usvajamo g=1.85
Gs

G s=

G k 4,4 t
=
=2.38 t
g 1,85

Gu=Gk +G s=6.77 t

---------------------------------------------------

M A =0
Z pst lGu l z =0

Gu l z 6,77 t 1225 mm
=
=2.36 t
l
3500 mm

=>

Z pst =

=>

Z zst =GuZ pst =6.77 t2.36 t=4.41 t

Z=0
Z zst Gu +Z pst =0

3. BROJ TOKOVA I RASPODELA PO OSOVINAMA

G pt=

Z z=

Z pst 2.36
=
=1.1 8 t
2
2

Z zst 4.41t
=
=3.73
G pt 1.18 t

=>

usvajamo 4 toka na zadnjoj osovini


3

Gzt =

Z zst 4.41 t
=
=1.1025 t
4
4

USVAJAMO PNEUMATIK:

165R13

4. PRORAUN OTPORA PRI KRETANjU I POTREBNA SNAGA ZA


NjIHOVOSAVLAIVANjE

4.1. Otporkotrljanja
Rf =G u 9.81 f
M u=Gu 9.81=66413.7 kg
f =f o +

6.48 2
V
106

f o=0.018

V(m/s)
f
Rf [ N ]

2.8

3.8

10

15

20

23

0.0180508
03

0.018093571
2

0.018162

0.018648

0.019458

0.02059

0.0214279
2

1198.82

1201.66

1206.21

1238.48

1292.28

1367.59

1423.11

Rf(N)
1450.00
1400.00
1350.00
1300.00

Rf(N)

1250.00
1200.00
1150.00
1100.00
1050.00
2.8

3.8

10

15

20

23

4.2. Otporvazduha
Rv =K A V 2
K=0.6 0.7

usvajamo

K=0.6

A=0.9 B H=3.331 m2

V(m/s)

2.8

3.8

10

15

20

23
5

Rv [ N ]

15.67

28.86

49.96

199.86

449.68

799.44

1057.26

Rv(N)
1200
1000
800

Rv(N)

600
400
200
0
2.8

3.8

10

15

20

23

4.3. Suma stalnihotpora

R=Rf + R v

V(m/s)

2.8

3.8

10

15

20

23

Rf [ N ]

1198.89

1201.66

1206.21

1238.48

1292.28

1367.59

1423.11

Rv [ N ]

15.67

28.86

49.96

199.86

449.68

799.44

1057.26

1214.56

1230.52

1256.17

1438.34

1741.96

2167.03

2480.37

R
3000
2500
2000
R
1500
1000
500
0
2.8

3.8

10

15

20

23

4.4. Snagazasavladjivanjeotporakotrljanja
Pf =Rf V [ W ]

V(m/s
)
Rf [ N ]

2.8

3.8

10

15

20

23

1198.89

1201.66

1206.21

1238.48

1292.28

1367.59

1423.11

Pf [ W ]

3356.89

4566.31

6031.05

12384.80

19384.20

27351.80

32731.53

Pf (W)
35000
30000
25000
Pf (W)

20000
15000
10000
5000
0
2.8

3.8

10

15

20

23

4.4. Snagazasavladjivanjeotporavazduha
Pv =R v V [ W ]

V(m/s
)
Rv [ N ]

2.8

3.8

10

15

20

23

15.67

28.86

49.96

199.86

449.68

799.44

1057.26

Pv [ W ]

43.68

109.67

249.80

1998.6

6745.2

15988.8

24316.98

Pv(W)
30000
25000
20000
Pv [W]
15000
10000
5000
0
2.8

3.8

10

15

20

23

4.4. Ukupnasnagazasavladjivanjestalnihotpora

P=P f + P v (W )

V(m/s)

2.8

3.8

10

15

20

Pf(W)

3356.89

4566.31

6031.05

12384.80

19384.20

Pv(W)

43.68

109.67

249.80

1998.60

6745.20

P(W
)

3400.57

4675.98

6280.85

14383.4

26129.40

23

27351.
8
15988.
8
43340.
6

32731.53
24316.98
57048.51

P
60000
50000
40000

P(W)

30000
20000
10000
0
2.8

3.8

10

15

20

23

10

5. PRORAUN KARAKTERISTIKA MOTORA P=P(n), M=M(n), Km,


Kn

Pe =Pe max c 1

ne
n p max

+ c2

( ) ( )]
2

ne

n p max

ne

n p max

n p max =4500 5500 o/min

OTO:

c 1=1

UsvajamozaOTO motor:

c 2=1
n p max =5000 o /min
ne
n p max

ne =

Ve
V p max

=>

ne =

n p max V e
V p max

5000 o/min
V e
23 m/s

5.1. Odredjivanjemerodavnemaksimalnesnageotpora
Po max =max ( Po 1 , Po 2 , P o 3)
Po 1=Pf ( Vmax ) + P v ( Vmax )=32731.53+24316.98=57048.51W
Po 2=Pf + Pv + Pu=4566.31+109.67+ 1540.73=6216.71 W

Umax=29%
V u=3.8 m/s

u=6%

=>

sin=0.05989
11

Rf =3631.85 N
Rv =20.36 N
Po 3=P f + Pv + Pa=3356.89+ 43.68+5796.94=9197.51 W

V a=2.8 m/ s

a=1.5m/s2
=2

Po max =Po 1=57048.51W


p=

Po max
Pe max

Pe max=

=>

ne
n p max

+ c2

( ) ( )]
2

ne

n p max

ne

n p max

M e =9.55

Pe
ne

c2
1
n P max= 5000=2500 o / min
2
2

nM max V M max
=
n P max V P max

p=0.85 0.92 usvajamo p=0.9

5000 o/min
V e
23 m/s

n M max=

Po max
p

57048.51W
=63387.23W
0.9

Pe =Pe max c 1

ne =

Pe max=

V e [ m/s ]
ne =

5000
Ve
23

=>

V M max =

2500 23
=11.5 m/s
5000

2.8

3.8

608.69

826.08

10

1086.95 2173.90

11.5

15

20

2499.9
9
3260.85 4347.80

23
5000

12

X=

ne

0.499

n Pmax
2

0.123

0.165

0.217

0.435

0.0151

0.0272

0.0471

0.189

c1 X

0.123

0.165

0.217

0.435

c2 X 2

0.0151

0.0272

0.0471

0.189

C1 X +C 2 X 2

0.1381

0.1922

0.2641

0.633

X3

0.00186 0.00449 0.01022 0.08222

7-8

0.13624 0.18771 0.25388 0.55078

10

Pe =Pemax 9

11

M e =9.55

Pe
ne

8635.9

0.249
0.499
0.249
0.748
0.1242
5

0.652

0.869

0.425

0.755

0.652

0.869

0.425

0.755

1.077

1.624

0.2771

0.6561

0.6237
0.7999
0.9679
1
5
39537.
11898.4 16092.7 34912.4
50703.4 61352.5 63387.2
8

135.492 137.552 141.391 153.371


3
9
3
1

151

148.494 134.761 121.017


2
6
0

Pe=f(ne)

43
47
.8

Pe=f(ne)

21
73
.9

60
8.
69
00
00
00
00
00
05

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

13

Me=f(ne)
180
160
140
120
100
80

Me=f(ne)

60
40

Pe(W)

20
43
47
.8

21
73
.9

60
8.
69
00
00
00
00
00
05

5.2. Koeficijentielastinosti Km iKn

K m=

M emax 153.371
=
=1.27
M Pemax 121.017

K n=

n pmax 5000
=
=2
n Mmax 2500

6. PRORAUN PRENOSNOG ODNOSA U GLAVNOM PRENOSNIKU


io

i o=0.105

r d n pmax
0.38 5000
=0.105
=8.67
V max
23

14

1000 i

8.67
=3633,09
n= 2 r o = 21000
3.14 0.38
d

[ ]
o
min

7. PRORAUN PRENOSNIH ODNOSA MENjAA im


Fo =Gu f cos max +G u sin max =Gu max
U max =29

=>

sin= 0.27853
cos=0.96043

max=f cosmax +sin max =0.018 0.96043+0.27853=0.2958


FoI =

iI =

M oI M emax i o i I p 153.371 8.67 6.2378 0.9


=
=
=19486.56
rd
rd
0.38

F oI r d
G max r d
= u
=6.2378
M emax i o p M emax io p

p=0.85 0.92

usvaja se

p=0.9

M A =0
Z z lGu cos l pGu sin ht =0

Z z=

Gu cos l p +Gu sin h t 66413.7 0.96043 2.27 +66413.7 0.27853 1


=
=46654.79 N
l
3,5

Z=0
Z zGu cos+ Z p=0
Z p =Gu cosZ z =66413.7 0.9604346654.79=17130.92 N

=0.418
15

FoI Z z
19486.56 46654.79 0.418
19486.56 19501.70

i I i II i III
= = =q
i II i III i IV

p=4-6

usvaja se

q= p1i I =3 6.2378=1.841

p=4

i I =6.2378
i 6.2378
i II = I =
=3.388
q 1.841
i III =

i II 3.388
=
=1.840
q 1.841

i IV =

i III 1.840
=
=1
q 1.841

------------------------------------------------------------------------------------------------ ( pI pIV ) =0.9150.90= 0.015


pI =0.9

=(0.09-0.03) usvaja se =0.05


I =1.04 +0.05 i I 2= 2.985
2

pII =0.905

II =1.04+0.05 i II =1.614

pIII =0.91

III =1.04+0.05 i III 2=1.209

pIV =0.915

IV =1.04+ 0.05 i IV 2=1.090

16

17

18

120000

100000
Pe
Pe2

80000

Pe3
Pe4
Po1
Po2

60000

Po3
Po4
Po1'

40000

Po2'
Po3'
Po4'

20000

0
0

10

15

20

25

30

19

25000

20000

Fo1
Fo1'

15000

Fo2
Fo2'
Fo3
Fo3'

10000

Fo4
Fo4'
5000

0
0

10

15

20

25

30

20

0.6

0.5

0.4
D1
D2

0.3

D3
D4
0.2

0.1

0
0

10

15

20

25

30

160
140
120
100
U1
U2

80

U3
60

U4

40
20
0
0

10

15

20

25

30

21

14

12

10

a1
a2
a3

a4

0
0

10

15

20

25

30

22