Anda di halaman 1dari 5

EDU 3107 ( Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak )

ISL 1

Pensyarah : Hamdan Bin Zainal Afuad:

Pelatih : Wong Kheng Hock

Bincang dan lengkapkan maklumat di bawah.


BIMBINGAN

KONSEP

KAUNSELING

PSIKOTERAPI

Satu proses ataupun aktiviti yang

Kaunseling melibatkan perbualan

Proses rawatan psikologi yang

memberi bantuan dari segi

Antara dua orang iaitu seorang

dijalankan oleh pakar terhadap

nasihat, petunjuk, panduan serta

yang memerlukan bantuan,

pesakit ke arah perubahan

membekalkan individu atau ahli

manakala seorang lagi adalah

persepsi terhadap dunia realiti.

kelompok dengan ilmu atau

memberi bantuan terhadap orang

kemahiran tertentu.

tersebut dan ia mestilah seorang


ahli kaunselor yang terlatih.

DEFINISI

Satu proses membantu individu

Suatu proses perhubungan

Satu proses pemulihan ataupun

atau kelompok pada bila-bila

menolong yang sistematik

rawatan kecelaruan kesihatan

masa untuk mengembangkan

berasaskan prinsip psikologi yang

mental, emosi dan psikiatri

kapasiti mereka agar dapat

dilakukan oleh kaunselor

daripada pakar doktor terhadap

membuat pilihan yang bijak dari

profesional bagi menghasilkan

pesakit tersebut.

aspek peribadi, sosial, akademik,

perubahan, perkembangan dan

kerjaya dan sebagainya demi

penyesuaian peribadi klien, yang

kepentingan masyarakat amnya,

baik dan menyeluruh secara

dan individu khasnya. Tujuannya

sukarela sepanjang hayat

adalah untuk membantu individu

berlandaskan etika kaunseling.

untuk memahami dirinya dan

Tujuannya adalah untuk menolong

dunia di sekelilingnya agar dapat

kliennya untuk mengatasi

menjadi lebih berkesan, produktif

kebuntuan, kekusutan fikiran dan

dan sejahtera. Contoh ringkasnya

perasaan serta lain-lain lagi. Contoh

ialah membimbing murid-murid

ringkasnya ialah membantu murid

menyelesaikan kerja sekolah di

yang cuba ingin membunuh diri

dalam bilik darjah.

akibat tidak mendapat keputusan


peperiksaan yang cemerlang di
sekolah.

MATLAMAT

Matlamat jangka pendek.

Jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka

Hanya memberi nasihat, panduan Membantu mengatasi dan

panjang. Matlamat jangka

dan pengajaran kepada pelajar

menangani kekeliruan, kebuntuan

panjang untuk membantu klien

yang memerlukan.

dan kekusutan fikiran dan perasaan

mengatasi kecelaruan mental

klien

yang khusus serta memulihkan


kekeliruan, mental dan emosi
dalam pembentukan semula jiwa.

PRINSIP

Satu proses membimbing


semua pelajar yang
menghadapi masalah.
Satu sistem tanggungjawab
bersama.
Mengutamakan
perkembangan individu.
Berasaskan proses perlakuan
individu (Walaupun buat
secara kelompok besar
namun kita kena tahu apa
kehendak mereka)
Satu proses yang berterusan.

Kaunseling diberi kepada orang


normal seperti sesetengah murid
yang sedang menghadapi
kecelaruan dan kerunsingan.
Hubungan interaksi antara
kaunselor dan klien berasaskan
kemesraan dan kepercayaan.
Kepercayaan adalah faktor
penting.
Kaunselor membantu klien untuk
membuat keputusan, kaunselor
tidak membuat pilihan atau
keputusan. Kaunselor ibarat
torchlight
Kaunselor percaya sesorang itu
haruslah mempunyai peluang
untuk memilih matlamat hidup
dan bebas dalam mencapai
matlamat hidup.
Orientasi kaunseling haruslah ke
arah bekerjasama dan bukannya
paksaan.
Kaunselor menggunakan suatu
kaedah dan pendekatan
berasaskan teori-teori dalam
kaunseling.
Kaunseling mestilah berasaskan
etika kaunseling yang baik

Prinsip Bimbingan dan Kaunseling :


1) Bimbingan dan kaunseling adalah satu proses pendidikan yang
terancang dan berterusan.
2) Bimbingan dan kaunseling adalah untuk semua kanak-kanak.
3) Semua kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan
apabila mereka memerlukannya.
4) Bimbingan dan kaunseling adalah untuk melayan keperluan kanakkanak bagi perkembangan potensi dan kebolehan mereka.
5) Bimbingan dan kaunseling bertujuan membantu kanak-kanak untuk
memahami dirinya dan orang lain.
6) Bimbingan dan kaunseling adalah satu proses pembelajaran.
7) Bimbingan dan kaunseling berorientasikan masa kini dan masa
depan.
8) Bimbingan dan kaunseling adalah tanggungjawab bersama.
9) Bimbingan dan kaunseling memerlukan pemahaman yang
mendalam dan menyeluruh mengenai kanak-kanak.
10)Setiap kanak-kanak berbeza dari segi gaya,ketangkasan dan
dorongan untuk belajar.
11) Bimbingan dan kaunseling hendaklah dijalankan berdasarkan etika
kaunseling.
12)Aktiviti bimbingan dan kaunseling dirancang dan dilaksanakansecara
sistematik.

SETTING
( Tempat)

Di sekolah, institut pengajian

Di sekolah, institut pengajian tinggi,

Ditawarkan di hospital, pusat

tinggi, gereja, kilang, pejabat

gereja, kilang, pejabat

kesihatan mental dan klinik

perkhidmatan awam dan

perkhidmatan awam dan

swasta.

sebagainya.

sebagainya.

Anda mungkin juga menyukai