Anda di halaman 1dari 9

1st Monthly Examination in Computer Nursery

Name:__________________________________________________Date:___________
Grade and Section:_______________________________Teacher Larcy Agapito

Color the things that are created by God. Box


by man (machines)

II. Color the computer system.

The things that are made

III. Here are more machines, Which machines can you find Inside your
house? Color the star Red beside the picture. Which machines can you find
outside your house? Colr the star yellow beside each picture.

IV. A Bicycle and car take us to the places we want to go. Color the car BLUE
and the bicycle RED

B. Telephone and cellular phone help us talk with each other. Color the picture YELLOW
and the cellular phone GREEN

1st Monthly Exam in Computer Kinder


Name____________________________________________Date______________
Grade and Section:_____________________________Teacher Michangela Formarejo
I. Some things are made by Humans. Other things are made by God. Box the things that
are made by Human and color the things made by God.

II. Write the First Letter of Word. Write your answer on the space provided
before each word.

____elephone

___omputer

____lock

____amera

___elevision

III. Match the people on the left with the Machine that will help them to do
their work.

Unang Buwan
Unang Buwanang Pagsusulit sa Araling Panlipunan Nursery
Name_______________________________________Date_________
I. Kulayan ang larawan na nagpapakita ng iyong kasarian at isulat ang iyong
pangalan sa Linya.

_____________________________

____________________________

II. Guhitan sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A


Hanay A
1. Nanay

Hanay B
a.

2. Tatay

b.

3. Kuya

c.

4. Ate

d.

5. Bunso

e.

f.
6. Lola

7. Bunso

g.

III. Kulayan ang larawan na nagpapakita ng tamang tungkulin ng kasapi ng


pamilya.

IV. Lagyan ng Tsek

ang larawan na nagpapakita ng magagawa mo sa bahay.

Unang Buwanang Pagsusulit sa Araling Panlipunan NURSERY


Name___________________________________Date_____________
I. Lagyan ng tsek ang kahon kapag ang pangungusap ay nagpapakilala sa
pagiging Pilipino at ekis kung hindi. ( Anyo ng mga Pilipino)
1. Pango ang ilong.

5. Pandak!

2. Pula ang buhok.

6. Bilog ang mata

3. Maputi ang balat.

7. Ipinangnak sa Amerika

4. Nakatira sa Luzon

8. Siya ay nakatira sa Mindanao

II (Katangian ng mga Pilipino) Kahunan ang mga larawan na nagpapakita ng


pagiging mabuting Pilipino at bilugan naman ang mga maling pag-uugali.

III (Karapatan ng Batang Pilipino) Kulayan ang puso kung ang pangungusap ay
nagsasabi ng karapatan ng batang Pilipino at ekisan kung hindi.
1. Maalagaan ng pamilya.

5. Maligo sa ulan

2. Magkaroon ng maayos na edukasyos.

6. Mag-ingay sa klase.

3. Maging malusog.

7. Mahalin ng pamilya.

4. Magkalat ng papel.

8. Manirahan sa tahimik
na paligid.

II. Kahunan ang mga bagay na karaniwang ginagamit ng lalaki.


Ito ang aking mga
gamit

B. Bilugan ang mga bagay na karaniwang ginagamit ng Babae.

Ito ang mga


aking Gamit.