Anda di halaman 1dari 21

HBMT4103

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

MEI 2012

HBMT4103
TEACHING MATHEMATICS IN FORM THREE

NAMA

NORZAIDI BIN MEY @ JAMIL

NO. MATRIKULASI

820518025071-002

NO. KAD PENGNEALAN

820518-02-5071

NO. TELEFON

019-5552207

E-MEL

zaidi_zaz@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

PUSAT PEMBELAJARAN KEDAH

HBMT4103

ISI KANDUNGAN
Bil.
1.
2.
3.

Kandungan
Penghargaan
Pengenalan
Model Pengajaran Ciri Ciri Sisiempat Kitaran

4.
5.
6.

Objektif Pembelajaran dan Hasil Pembelajaran


Fasa fasa Pembelajaran
Komen Guru Pengalaman
Pengubahsuaian Tajuk Termasuk Sifat Sifat Sudut, Sifat Sifat

Muka Surat
2
3
5
6
12
13

Bulatan, Jumlah Kawasan Pedalaman Dan Juga Sudut Luar Poligon


7.
8.

Serta Nisbah Trigonometri


Kesimpulan
Rujukan

19
20

PENGHARGAAN

HBMT4103

egala puji bagi Allah S.W.T, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad S.A.W.
Syukur saya kerana akhirnya diberi keizinan oleh-Nya menyiapkan tugasan ini.
Sekalung ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada tutor saya yang

dihormati di atas tunjuk ajar, nasihat, teguran dan bimbingan beliau. Terima kasih kerana
membawa saya lebih mengetahui bidang matematik yang merupakan satu bidang yang
amat berguna untuk saya dalam pengajaran dan pembelajaran.
Terakhir, ucapan terima kasih buat rakan-rakan dan sesiapa saja yang terlibat dan
memberi sokongan dan galakan dalam tugasan ini. Akhir dari saya semoga Allah S.W.T
membalas jasa dan budi baik anda semua.
Terima Kasih Semua. Wassalam.

PENGENALAN

HBMT4103

Kurikulum Matematik KBSM merupakan satu kontinum daripada Tingkatan Satu


hingga Tingkatan Lima. Kandungan kurikulum ini diolah mengikut tiga bidang 3 yang
saling berkait iaitu Nombor, Bentuk & Ruang dan Perkaitan. Olahan ini dipilih kerana
dalam situasi umum seseorang itu memerlukan pengetahuan dan kemahiran berhubung
dengan membilang dan mengira, mengenali bentuk dan ukuran serta perkaitan antara
nombor dengan bentuk. Kurikulum Matematik Sekolah Menengah

bertujuan untuk

membentuk

berketerampilan

individu

yang

berpemikiran

matematik

dan

mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam


menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, supaya berupaya menangani cabaran
dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi.
Van Hiele adalah seorang pengajar matematik Belanda yang telah menjalankan penelitian
dan pemerhatian. Daripada penelitian itu, maka beliau dapat membuat beberapa
kesimpulan mengenai tahap tahap perkembangan kognitif kanak kanak dalam
memahami geometri. Van Hiele juga menyatakan terdapat 5 tahap pemahaman geometri
iaitu ; Tahap Pengenalan, Tahap Analisis, Tahap Pengurutan, Tahap Deduksi dan Tahap
Keakuran. Model Van Hiele tidak hanya memuatkan peringkat peringkat pemikiran
geometric.
Menurut Van Hiele (Ismail, 1998), peningkatan dari satu peringkat ke satu
peringkat berikutnya bergantung kepada perkembangan kanak kanak dan lebih kepada
akibat pembelajaran. Guru memainkan peranan penting dan keistimewaan untuk
melancarkan kemajuan, terutamanya untuk memberi bimbingan mengenai pengharapan.
Pelajar pelajar tidak akam mencapai kemajuan tanpa bantuan guru. Oleh kerana itu,
maka ditetapkan fasa fasa pembelajaran dalam mencapai tujuan tersebut. Antara fasa
fasa pembelajaran ialah :
i)

Fasa Informasi

ii)

Fasa Orientasi

iii)

Fasa Eksplisitasi

iv)

Fasa Orientasi Bebas

v)

Fasa Integrasi
3

HBMT4103

Setelah mencapai kelima lima fasa ini, maka tahap pemikiran yang baru tentang topik
itu akan tercapai.

HBMT4103

MODEL PENGAJARAN CIRI CIRI SISIEMPAT KITARAN


Berdasarkan daripada tugasan yang diberi, saya diminta untuk mereka satu model
pengajaran bertajuk ciri ciri sisiempat kitaran merujuk kepada Fasa Pengenalan Teori
Van Hiele.

1.

Objektif

Pembelajaran

Memahami

dan

menggunakan konsep sisiempat kitaran.


2.

Hasil Pembelajaran :
i) Kenal pasti sisiempat kitaran.
ii) Mengenal pasti sudut bertentangan yang pedalaman sisiempat kitaran.
iii) Menentukan

hubungan

antara

sudut

pedalaman

bertentangan

sisiempat kitaran.
iv)Kenal pasti sudut luaran dan dalaman sudut yang sama bertentangan
sisiempat kitaran.
v) Tentukan hubungan antara sudut luaran dan dalaman sudut yang sama
bertentangan sisiempat kitaran.

HBMT4103

FASA FASA PEMBELAJARAN


FASA 1. MAKLUMAT
Pada awal peringkat ini, guru dan pelajar menggunakan tanya-jawab dan aktiviti
tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berfikir pelajar. Dalam hal ini objek yang
dipelajari adalah sifat komponen dan hubungan antara komponen bangun-bangun segi
empat. Guru mengajukan soalan kepada pelajar sambil melakukan pemerhatian. Tujuan
dari kegiatan ini adalah: (1) guru mempelajari pengalaman awal yang dimiliki pelajar
tentang topik yang dibincangkan. (2) guru mempelajari penggunaan yang muncul dalam
rangka menentukan pembelajaran selanjutnya yang akan diambil.
i)

Pelajar disoal mengenai apakah sisiempat kitaran ?

ii)

Jawapan : Sisiempat kitaran mempunyai kesemua empat bucunya terletak


pada lilitan pada sebuah bulatan.

iii)

Pelajar diberikan gambarajah

iv)

Pelajar diminta untuk menamakan rajah

HBMT4103

FASA 2: ORIENTASI
Pada peringkat ini pula, pelajar akan menyelami topik yang dipelajari melalui
rujukan daripada guru. Aktiviti ini akan beransur-ansur menampakkan kepada pelajar
struktur yang memberi ciri-ciri sisiempat kitaran dan perbezaan antara sisiempat kitaran
dan bukan sisiempat kitaran. Bahan bahan dan soalan - soalan dirancang menjadi tugas
pendek sehingga boleh mendatangkan respon khusus.
i)

Pelajar memerhati rajah yang diberi. Dengan menggunakan maklumat


yang telah diberi sebelum ini, pelajar diminta untuk menjawab soalan
berikut.

ii)

Guru menyatakan sifat sifat sisiempat kitaran betul yang dinyatakan.

HBMT4103

iii)

Soalan :
a) Apakah sifat sifat sisiempat kitaran?
b) Apakah yang

menyebabkan sesuatu bulatan itu tidak

dinamakan sisiempat kitaran?

FASA 3: PENJELASAN
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pelajar menyatakan pandangan yang
muncul mengenai struktur yang diobservasi. Di samping itu, untuk membantu pelajar
menggunakan bahasa yang tepat dan tepat, guru memberi bantuan sesedikit mungkin. Hal
tersebut berlangsung sampai sistem hubungan pada tahap berfikir mulai tampak nyata.
i)

Setelah mengetahui sifat sifat sisiempat kitaran pelajar diperjelaskan


pula dengan sudut, sudut yang ditandakan dipanggil sudut pedalaman.

ii)

Guru memberi gambarajah kepada pelajar dan meminta pelajar melihat


dengan lebih jelas mengenai sudut pedalaman bertentangan. Sudut-sudut
yang bertentangan di dalam sebuah sisiempat kitaran dipanggil sudut
pedalaman bertentangan bagi satu sama lain

Sudut pedalaman bertentangan

HBMT4103

iii)

Misalnya, dalam rajah yang di atas, p adalah sudut pedalaman


bertentangan bagi q, dan
x adalah sudut pedalaman bertentangan bagi y.

iv)

Guru menyoal apakah hasil tambah sudut-sudut pedalaman bertentangan


dalam sebuah sisiempat kitaran ?

v)

Guru memberi penjelasan mengenai Sudut peluaran bagi satu sudut


pedalaman sisiempat kitaran adalah sama dengan sudut pedalaman
bertentangan sudut itu.

Misalnya, dalam rajah yang di atas,Sudut DCE = Sudut BAD , m = n

HBMT4103

FASA 4: ORIENTASI BEBAS


Pelajar menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang memerlukan
banyak langkah, tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas yang open-ended.
Mereka memperoleh pengalaman dalam mencari cara mereka sendiri, mahupun dalam
menyelesaikan tugas-tugas. Melalui orientasi di antara para pelajar dalam bidang
penyiasatan, banyak hubungan antara objek menjadi jelas.
i) Guru memberi latihan yang lebih kompleks dan meminta pelajar menjawab soalan
dengan kaedah yang betul.
ii) Soalan : Merujuk kepada gambarajah sisiempat kitaran dibawah, cari nilai m + n.

Penyelesaian :

Memahami soalan yang diberi : m + n = ? , sudut pedalaman yang


bertentangan = sudut peluaran yang bersesuaian.

Merancang

10

HBMT4103

Sudut ADC = 180o 95o = 85o


n = 85o (sudut peluaran Sudut ABC)

Sudut BCD = 180o 120o = 60o


m = 60o (sudut peluaran Sudut BCD)

Melaksana
Oleh demikian, m + n = 60o + 85o = 145o

Semak semula.

FASA 5: INTEGRASI
Pelajar meninjau kembali dan meringkaskan apa yang telah dipelajari. Guru dapat
membantu pelajar dalam membuat sintesis ini dengan melengkapkan survey secara global
terhadap apa yang telah dipelajari. Hal ini penting, tetapi kesimpulan ini tidak
menunjukkan sesuatu yang baru. Pada akhir fasa kelima ini pelajar mencapai tahap
berfikir yang baru. Pelajar siap untuk mengulangi fasa-fasa belajar pada tahap
sebelumnya.
i)

Pelajar membuat kesimpulan daripada apa yang telah mereka pelajari iaitu :
a) Apakah ciri ciri yang terdapat pada sesebuah sisiempat kitaran?
b) Pelajar dapat menerangkan secara terperinci mengapa jumlah sudut
pedalaman yang bertentangan dalam sebuah sisiempat kitaran = 180o.
c) Pelajar dapat menunjukkan yang saiz sudut pedalaman yang bertentangan
= saiz sudut peluaran yang sama saiz.

11

HBMT4103

KOMEN GURU BERPENGALAMAN.


Guru 1:
Berdasarkan daripada penglihatan saya, merujuk kepada model yang dibina
menampakkan satu usaha yang baik untuk menerapkan pemahaman pelajar dalam
menguasai topik ini. Dengan menekankan kaedah yang mudah untuk difahami oleh
pelajar pelajar ini, maka model ini sesuai digunakan dimana pada permulaan
pengenalan topic diajar dengan mudah secara berperingkat. Dengan fasa fasa yang
diperkenalkan dalam Teori Van Hiele ini berjaya guru ini berjaya membentuk satu model
yang mudah dan kaedah yang senang untuk diikuti oleh pelajar. Kelemahan yang dapat
saya lihat ialah soalan soalan yang diberi perlulah dipertingkatkan dan mempunyai
tahap kesukarannya, dengan soalan yang mempunyai tahap kesukaran maka ia akan
mencabar kemahiran pelajar pelajar tersebut.

Guru 2 :
Hasil daripada model yang diberikan kepada pelajar pelajar, saya dapat lihat
bahawa pelajar pelajar yang menjalankan kaedah ini dapat menangkap apa yang
disampaikan oleh guru. Ini kerana kaedah yang dijalankan amat mudah dan
bersistematik, setiap langkah dan pelajaran disusun dengan teratur mengikut aras
kefahaman pelajar tersebut. Sebagai contoh, model ini memperkenalkan peringkat dari
tahap rendah ke tahap tinggi, dengan ini, pelajar pelajar dapat mengikuti setiap
kemahiran yang ada dalam topik ini. Kelemahan yang terkandung dalam model ini ialah
penerangannya terlalu ringkas dan mudah, pelajar pelajar perlu meneliti dengan jelas
apa yang perlu dilakukan. Soalan yang diberi perlulah mempunyai
kefahaman pelajar.
12

tahap atau aras

HBMT4103

PENGUBAHSUAIAN TAJUK TERMASUK SIFAT SIFAT SUDUT, SIFAT SIFAT


BULATAN, JUMLAH KAWASAN PEDALAMAN DAN JUGA SUDUT LUAR
POLIGON SERTA NISBAH TRIGONOMETRI
Pembelajaran yang Dilaksanakan pada Setiap Fasa Pembelajaran
1. Aktiviti yang dilaksanakan pada fasa 1 (Maklumat)
i.

Sebelum pelajar belajar mengenai jejari, pelajar perlu belajar melukis bulatan.

Guna sehelai kertas

Tandakan satu titik di atas kertas. Titik ini kita namakan sebagai O.

Lukis garisan , 4cm panjang. Bermula dari O hingga akhir garisan. Titik
ini boleh dinamakan sebagai A.

Gunakan jangka lukis dengan sebelah tajam di O dan pensil di A.

13

HBMT4103

Hujung tajam di O mestilah dalam keadaan statik semasa memusingkan


pensil mengikut arah jam atau sebaliknya sehingga bulatan sempurna
dilukis.

Alihkan jangka lukis, OA ini dipanggil jejari. Panjang jejari adalah sama
dari semua arah ke O.

ii.

Garisan yang membentuk bulatan dipanggil lilitan.

Guru membuat kesimpulan bahawa jejari ialah satu garisan yang telah dilukis dari
pusat bulatan hingga ke lilitan sesebuah bulatan.

14

HBMT4103

2. Aktiviti yang dilaksanakan pada fasa 2 (Orientasiasi)


i)

Ciri ciri Sudut Di Dalam Bulatan

Pelajar diminta untuk melukis sebuah bulatan.

Guru memaklumkan pada pelajar yang mereka boleh meletakkan beberapa


titik dililitan seperti rajah di bawah.

Pelajar mengukur sudut.

Pelajar disoal, apakah saiz sudut sudut itu? Dan berapakah jumlah
segitiga yang mereka kurangkan?

Sebagai kesimpulan, pelajar mengetahui bahawa salah satu sudut yang


terdapat pada lilitan dalam sebuah semibulatan ialah 90o

15

HBMT4103

3. Aktiviti yang dilaksanakan pada fasa 3 (Penjelasan)


i) Jumlah sudut pedalaman dan peluaran polygon.

Pelajar diminta untuk mengenalpasti sudut pedalaman dan peluaran pentagon


sekata seperti rajah di bawah.

Pelajar kemudiannya mengukur semua sudut pedalaman dan sudut peluaran.


Semua jawapan hendaklah diberikan dalam jadual di bawah.

Sudut Pedalaman

Sudut Peluaran

v
w
x
y
z

k
l
m
n
j

Sudut pedalaman +
Sudut peluaran
v+k
w+l
x+m
y+n
z+j

Pelajar disoal, Apakah dia sudut pedalaman dan sudut peluaran.


16

Jumlah

HBMT4103

Pelajar membuat kesimpulan bahawa jumlah sudut pedalaman dan sudut peluaran
ialah 180o.

4. Aktiviti yang dilaksanakan pada fasa 4 (Orientasi Bebas)


Pada bahagian ini, pelajar perlu mencari nilai nisbah trigonometri tanpa menggunakan
kalkulator saintifik.

Pelajar diminta melukis dua buah segitiga bersudut tegak

Dengan menggunakan dimensi yang dinyatakan dalam rajah, tuliskan tangent, sin
dan kosinus dalam jadual.

Pelajar perlu menyatakannya dalam bentuk pecahan

30

45

60

Tan
Sin
Cos

Guru menyoal kepada pelajar, apakah yang pelajar dapat dari aktiviti ini.

17

HBMT4103

5. Aktiviti yang dilaksanakan pada fasa 5 (Integrasi)


Pelajar dibimbing untuk menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari seperti:

Jejari ialah satu garisan yang telah dilukis dari pusat bulatan hingga ke lilitan
sesebuah bulatan.

Salah satu sudut yang terdapat pada lilitan dalam sebuah semibulatan ialah 90o

Jumlah sudut pedalaman dan sudut peluaran ialah 180o.

Nilai nisbah trigonometri tanpa menggunakan kalkulator.

30

45

Tan

Sin
Cos

18

60

HBMT4103

KESIMPULAN
Teori-teori yang dikemukakan oleh Van hiele memang lebih sempit berbanding
teori-teori yang dikemukakan Piaget dan Dienes, kerana ia hanya mengkhususkan pada
pembelajaran geometri saja. Meskipun demikian sumbangan tidak sedikit dalam
pembelajaran geometri. Ini hal-hal yang diambil manfaatnya dari teori yang
dikemukakan. Guru dapat mengambil manfaat dari tahap-tahap perkembangan kognitif
kanak-kanak yang dikemukakan Van hiele. Guru dapat mengetahui mengapa seorang
anak tidak memahami bahawa kubus itu merupakan angka kerana anak tersebut tahap
berfikirnya masih berada pada tahap analisis ke bawah, anak belum masuk pada tahap
ikon.
Model yang diperkenalkan juga perlulah seiring dengan kemahiran pelajar
pelajar dalam topic sesiempat kitaran. Dengan terhasilnya model ini, dapatlah pelajar
pelajar menguasai kemahiran ini dengan jayanya.

19

HBMT4103

RUJUKAN / REFERENSI

Ismail.(1998). Kapita Selekta Pembelajaran Matematika.Universitas Terbuka.


Mok Soon Sang. (1996). Pengajian Matematik Untuk Diploma Perguruan.
Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Nor Hayati Md Yusof & Dr.Hj Mohd Nazari Yaakob.(2011).HBMT4103 Teaching


Mathematics In Form Three. Seri Kembangan :Meteor Doc.Sdn. Bhd.
Rashidi Azizan & Abd. Razak Habib. (1996). Pengajaran Dalam Bilik Darjah: Kaedah
dan strategi. Kajang: Masa Enterprise.

20

Anda mungkin juga menyukai