Anda di halaman 1dari 8

BUKU LAPORAN

UJIAN SARINGAN LINUS

NAMA MURID :

NO SURAT BERANAK/MY KID:

TAHUN

KELAS

PENDAHALUAN

Program LINUS merupakan salah satu daripada National Key Result Area (NKRAs)
Kementerian Pelajaran Malaysia. Melalui program ini, kementerian telah menyasarkan bahawa
semua murid yang tiada masalah pembelajaran berupaya menguasai kemahiran membaca,
menulis dan mengira selepas mengikuti pendidikan tiga tahun di peringkat rendah.
Program ini dilaksanakan pada tahun 2010, melibatkan murid Tahun Satu di sekolah rendah yang
merupakan kohort pertama mengikuti program ini. Semua murid Tahun Satu akan menduduki
ujian LINUS Saringan 1 pada awal tahun untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas literasi
dan numerasi mereka. Murid yang dikenal pasti masih belum mencapai kemahiran asas literasi
dan numerasi, akan diasingkan daripada murid arus perdana (dalam kumpulan tidak melebihi 30
orang). Mereka akan diajar insentif oleh guru LINUS (guru Bahasa Malaysia dan guru
Matematik Tahap 1) serta dibantu oleh guru pemulihan khas LINUS dan dilaksanakan dalam
waktu Bahasa Malaysia dan waktu Matematik mengikut peruntukan waktu sedia ada. Murid
yang berjaya dipulihkan melalui program ini, akan meneruskan pembelajaran di aliran perdana.
Pihak Kementerian Pelajaran telah merancang beberapa strategi untuk memastikan program
LINUS ini dilaksanakan dengan baik dan tidak membebankan pihak sekolah. Antaranya
memberi latihan khusus kepada guru LINUS dalam teknik pemulihan dan bimbingan untuk
membantu murid yang mempunyai masalah literasi dan numerasi, menyediakan modul
pengajaran dan pembelajaran asas literasi dan numerasi yang sesuai dengan tahap kebolehan
murid, penambahan guru pemulihan khas, melaksanakan program kesedaran tentang pentingnya
asas membaca, menulis dan mengira dalam kalangan warga sekolah dan komuniti, menjalankan
pemantauan, penyeliaan dan penilaian serta menempatkan fasilitator LINUS di setiap Pejabat
Pelajaran Daerah untuk membantu guru bagi memastikan program ini berkesan dan mencapai
matlamatnya.

PENERANGAN TAHAP KONSTRUK


LITERASI
(B.MALAYSIA)

NUMERASI

LITERASI
(B.
INGGERIS)

K1

Konstruk
1

Keupayaan membaca dan


menulis huruf vokal dan
konsonan

keupayaan pra nombor


dan mengenal angka.

K2

Konstruk
2

Keupayaan membaca dan


menulis suku kata terbuka.

keupayaan membilang.

K3

Konstruk
3

keupayaan memahami
nilai nombor.

K4

Konstruk
4

Keupayaan membaca dan


menulis perkataan suku kata
terbuka..
Keupayaan membaca dan
menulis suku kata tertutup.

K5

Konstruk
5

Keupayaan membaca dan


menulis perkataan suku kata
tertutup

keupayaan mengenal
mata wang Malaysia.

Able to understand
and use the
language at word
level

K6

Konstruk
6

Keupayaan membaca dan


menulis perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup ng.

keupayaan
menyatakan waktu.

Able to participate
in daily
conversations using
appropriate phrases

K7

Konstruk
7

Keupayaan membaca dan


menulis perkataan yang
mengandungi diftong.

Keupayaan
mengendalikan operasi
asas.

Able to understand
and use the
language at phrase
level in linear texts

K8

Konstruk
8

Keupayaan membaca dan


menulis perkataan yang
mengandungi vokal
berganding.

keupayaan
mengendalikan operasi
asas melibatkan mata
wang Malaysia.

Able to understand
and use the
language at phrase
level in nonlinear texts

K9

Konstruk
9

keupayaan mengukur
panjang objek, jisim
objek dan isipadu.

K1
0

Konstruk
10

Keupayaan menulis
perkataan yang mengandungi
digraf dan konsonan
bergabung.
Keupayaan membaca dan
menulis perkataan yang
berimbuhan awalan dan
akhiran.

Able to read and


understand
sentences with
guidance
Able to understand
and use the
language at
sentence level in
nonlinear texts

K1
1

Konstruk
11

Keupayaan membaca dan


menulis ayat mudah.

keupayaan
mengaplikasi

keupayaan membuat
seriasi.

keupayaan
menterjemah ayat
biasa kepada
ayat matematik dan
sebaliknya.

Able to identify and


distinguish shapes
of the letters of the
alphabet.
Able to associate
sounds with the
letters of the
alphabet
Able to blend
phonemes into
recognizable words
Able to segment
words into
phonemes

Able to understand
and use the

pengetahuan dan
language at
kemahiran dalam
paragraph
kehidupan harian
level in linear texts
terhad kepada nombor
bulat.
K1
Konstruk
Keupayaan membaca,
keupayaan
Able to construct
2
12
memahami dan menulis ayat
mengaplikasi
sentences with
berdasarkan bahan
pengetahuan dan
guidance
rangsangan.
kemahiran dalam
kehidupan harian
melibatkan mata wang,
masatinggi
dan ukuran
Nota : Semakin tinggi nombor konstruk, semakin
aras kesukaran
panjang.

soalan.

KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN LINUS


TAHUN _________
KELAS _________

Tandakan [ ] bagi tidak berjaya menjawab soalan sesuatu konstruk dan tandakan [ ] sekiranya murid
berjaya menjawab soalan konstruk tersebut.

LITERASI
B.MALAYSIA
S1
S2

NUMERASI
S1

S2

LITERASI
B.INGGERIS
S1
S2

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN KESELURUHAN
Tandakan [M] jika semua konstruk dijawab dengan betul dan [TM] jika murid mempunyai satu atau lebih
kesalahan.

LITERASI
B. MALAYSIA
SARINGAN 1
SARINGAN 2

NUMERASI
Tandatangan Guru:
Ibubapa:

LITERASI
B.INGGERIS
Tandatangan

PETUNJUK:

ULASAN GURU:
S1
= SARINGAN 1 1)
(SARINGAN

S2 = SARINGAN 2
TM = TIDAK MENGUASAI
M = MENGUASAI
ULASAN
GURU:KONSTRUK
K1 ~ K12 = NOMBOR
= Tidak Berjaya untuk
(SARINGAN
2) menguasai konstruk tersebut
= Berjaya mengusai konstruk tersebut.

---------------------------------------------------Nama:

Nama:

Tandatangan Guru Besar


----------------------------------

LINUS
KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN LINUS
TAHUN _________
KELAS _________
Tandakan [ ] bagi tidak berjaya menjawab soalan sesuatu konstruk dan tandakan [ ] sekiranya murid
berjaya menjawab soalan konstruk tersebut.

LITERASI
B.MALAYSIA
S1
S2

NUMERASI
S1

S2

LITERASI
B.INGGERIS
S1
S2

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN KESELURUHAN
Tandakan [M] jika semua konstruk dijawab dengan betul dan [TM] jika murid mempunyai satu atau lebih
kesalahan.

LITERASI
B. MALAYSIA
SARINGAN 1
SARINGAN 2
ULASAN
PETUNJUK: GURU:
(SARINGAN 1)

S1 = SARINGAN 1
S2 = SARINGAN 2
TM = TIDAK MENGUASAI
ULASAN
GURU:
M = MENGUASAI
(SARINGAN
2) KONSTRUK
K1 ~ K12 = NOMBOR
= Tidak Berjaya untuk menguasai konstruk tersebut
= Berjaya mengusai konstruk tersebut.

NUMERASI
Tandatangan Guru:
Ibubapa:
---------------------------------------------------Nama:

LITERASI
B.INGGERIS
Tandatangan

Nama:

Tandatangan Guru Besar


----------------------------------

KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN LINUS


TAHUN _________
KELAS _________
Tandakan [ ] bagi tidak berjaya menjawab soalan sesuatu konstruk dan tandakan [ ] sekiranya murid
berjaya menjawab soalan konstruk tersebut.

LITERASI
B.MALAYSIA
S1
S2

NUMERASI
S1

S2

LITERASI
B.INGGERIS
S1
S2

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN KESELURUHAN
Tandakan [M] jika semua konstruk dijawab dengan betul dan [TM] jika murid mempunyai satu atau lebih
kesalahan.

LITERASI
B. MALAYSIA
SARINGAN 1
SARINGAN 2
ULASAN
PETUNJUK:

GURU:
(SARINGAN 1)

S1 = SARINGAN 1
S2 = SARINGAN 2
TM = TIDAK MENGUASAI
ULASAN
GURU:
M = MENGUASAI
K1 ~ K12 = NOMBOR
(SARINGAN
2) KONSTRUK
= Tidak Berjaya untuk menguasai konstruk tersebut
= Berjaya mengusai konstruk tersebut.

NUMERASI
Tandatangan Guru:
Ibubapa:
---------------------------------------------------Nama:

LITERASI
B.INGGERIS
Tandatangan

Nama:

Tandatangan Guru Besar


----------------------------------

TEMUJANJI PAKAR PERUBATAN


Temujanji 1
Klinik Kesihatan/Hospital : _____________________________________
Tarikh : ______________________________________________________
Keputusan : ___________________________________________________

Temujanji 2
Klinik Kesihatan/Hospital : _____________________________________
Tarikh : ______________________________________________________
Keputusan : ___________________________________________________

Temujanji 3
Klinik Kesihatan/Hospital : _____________________________________
Tarikh : ______________________________________________________
Keputusan : ___________________________________________________

CATATAN