Anda di halaman 1dari 9

BAHAGIAN B:

Tajuk Esei : Penerapan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi ICT


Merentasi Kurikulum Bahawa Melayu

1.0

Penerapan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi ICT

Merentasi Kurikulum Bahawa Melayu


Berdasarkan

kepada

pengalaman

yang

dilaku

oleh

saya

sendiri mendapati bahawa guru-guru yang mengajar mata


pelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah mempunyai sikap
yang positif terhadap penggunaan teknologi maklumat dan
komunikasi ICT dalam pengajaran. Walau bagaimanapun, guruguru Bahasa Melayu mempunyai pengetahuan dan kemahiran
yang sederhana terhadap penggunaan ICT (Fairose, 2006).
Guru-guru mempunyai sikap yang sederhana dalam usaha
menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT ketika
menjalankan
sedemikian

pengajaran
agak

pembelajaran

dan

pembelajaran.

membimbangkan

bahasa

lebih

kerana

mudah

Sikap

yang

bahan-bahan

diperolehi

daripada

sumber yang berteraskan ICT.


Lanjutan

daripada

isu

tersebut

menyebabkan

juga

keyakinan guru-guru Bahasa Melayu untuk menggunakan


teknologi maklumat dan komunikasi

ICT

adalah

Kementerian

sederhana.

Justeru,

pihak

dalam

pengajaran
Pelajaran

Malaysia dan pihak berwajib harus berganding bahu untuk


menangani masalah tersebut kerana
tindakan

dan

langkah

yang

sekiranya

sewaja rnya

tidak

sebarang
diambil,

maka berkemungkinan guru-guru kita akan terus dihanyut dan


ditinggalkan oleh ilmu ICT, khususnya aspek pengetahuan dan
kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT

dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagai langkah bijak,


kumpulan guru yang kekurangan pengetahuan dan kemahiran
tentang ICT harus dipantau dan dikenal pasti dengan kadar
segera supaya dapat diberi kursus atau latihan ICT (Suwamee,
2006). Dalam masa yang sama, guru-guru Bahasa Melayu
harus mengambil inisiatif sendiri untuk mempertingkatkan
pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi maklumat
dan

komunikasi

pengajaran.

ICT

supaya

Justeru,

dapat

pengajaran

diaplikasikan
secara

ke

dalam

tradisional

yang

berteraskan "chalk and talk" perlu diubah untuk disesuaikan


dengan kaedah pengajaran baharu (Baharudin, 2005).
2.0

Langkah

Mempertingkatkan

Penggunaan

ICT

Ketika

Melaksanakan Kurikulum Bahasa Malayu


Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT telah menjadi
satu cabaran kepada negara dan sistem pendidikan khususnya
untuk menyediakan sumber tenaga manusia yang berpengetahuan
dan berkemahiran ICT (Hussin, 2008). Kementerian Pendidikan
Malaysia sebagai peneraju ICT dalam dunia pendidikan perlu
menyediakan

keperluan

fizikal

dan

bukan

fizikal

untuk

membolehkan penggunaan ICT sebagai alat pengupaya pada semua


peringkat organisasi pendidikan (Ab. Malek, 2002; Hussin, 2008).
Penggunaan

ICT

juga

mampu

membawa

perubahan

dan

pembaharuan kepada sistem pendidikan ke arah memartabatkan


pendidikan negara pada peringkat antarabangsa.
2.1

Kemahiran Guru Bahasa Melayu


Guru-guru serta juruteknik yang berkemahiran dalam bidang
ICT hanya sedikit ataupun terhad bagi sesebuah. Oleh itu
bilangan

guru

dan

juruteknik

yang

berkemahiran

perlu

ditambahkan bagi setiap sekolah dalam usaha memastikan

penggunaan baik dan berkesan (Ab. Malek, 2002). Guru


bahasa Melayu perlu diberikan kemahiran yang mencukupi
untuk

menggunakan

peralatan

teknologi

maklumat

dan

komunikasi ICT secara cekap dan efektif. Satu cara yang ideal
untuk meningkatkan efikasi guru terhadap penggunaan ICT
ialah dengan menyediakan bengkel atau kursus teknologi
maklumat dan komunikasi ICT kepada guru bahasa Melayu
(Hussin, 2008). Dengan adanya bengkel kemahiran ICT bagi
para guru akan berupaya meningkatkan efikasi mereka dalam
melaksanakan kurikulum bahasa Malayu.

2.2

Membudayakan Penggunaan Teknologi Maklumat Dan


Komunikasi

ICT

Dalam

Proses

Pengajaran

Dalam

Pembelajaran
Penggunaan ICT dalam bidang pendidikan dapat meringankan
beban serta kekangan yang sedia wujud dalam pembelajaran
tradisi yang sebelum ini terhad kepada penggunaan buku,
kapur

dan

papan

hitam

(Ab.

Malek,

2002).

Dengan

penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran,


penggunaan komputer adalah menumpu kepada cara dan
strategi

persembahan

maklumat

yang

digunakan

bagi

mewujudkan pembelajaran yang berkesan (Mohd Khairuddin,


2005). Teks isi pelajaran yang panjang boleh diringkaskan
atau dipersembahkan semula menggunakan media-media
yang lebih menarik serta mampu merangsang minda dan
menambah kefahaman pelajar (Azwan et al,. 2005).

2.3

Sikap Dan Minat Guru Bahasa Melayu

Seorang pendidik seharusnya mempunyai sifat dan kualiti


professional untuk menjalankan tugasnya dengan berkesan
mengikut nilai-nilai keguruan. Kualiti profesional seseorang
guru bahasa merangkumi semangat berdedikasi, peka kepada
perubahan, sedar tentang keperluan negara, bersikap positif
terhadap pembelajaran, dan mempunyai inovasi dalam tugas.
Seseorang

guru

bertanggungjawab

meningkatkan

imej

profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang


bermutu tinggi. Dalam hal ini, guru hendaklah sentiasa
berazam menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahirannya
dalam bidang pendidikan supaya dapat menjalankan tugas
mengajar dengan cekap dan sempurna. Ini merupakan salah
satu

usaha

untuk

menepati

akauntabilitinya

terhadap

profesionalisme keguruan (Fairose, 2006).

2.4

Menggalakan Penciptaan & Inovasi


Pameran ciptaan inovasi yang terkini perlu diadakan untuk
mendedahkan kepada orang ramai tentang teknologi terkini
yang boleh diaplikasikan dalam melaksanakan kurikulum
bahasa Malayu. Selain itu, pertandingan mereka cipta kaedah
dan strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu
berkonsepkan inovasi juga perlu digalakkan kepada semua
guru bahasa untuk menunjukkan kreativiti mereka dalam
bidang

ciptaan,

seterusnya

boleh

diaplikasikan

dalam

kehidupan seharian (Baharudin, 2005; Hussin, 2008).

2.5

Rangsangan

Bahasa Melayu

Dalam

Pengajaran

Dan

Pembelajaran

Kesan

penting

penggunaan

teknologi

maklumat

dan

komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu adalah murid


akan lebih berminat belajar tentang sesuatu tajuk sekiranya
dia dapat melihat, mendengar atau menyentuh objek yang
menjadi isi pelajaran. Dengan adanya bahan rangsangan ini,
murid akan dapat memahami sesuatu perkara dengan lebih
mendalam lagi. Oleh itu mereka dapat mengeluarkan idea
dengan lebih cepat dan bermakna. Bahan merupakan satu
faktor utama bagi mempelbagaikan rangsangan murid di
samping mengalihhalakan tumpuan mereka kepada perkaraperkara

yang

menarik,

bermakna

dan

penting

dalam

pembelajaran (Baharudin, 2005).

3.0

Aktiviti

Penerapan

ICT

Dalam

Pengajaran

Kemahiran

Membaca, Menulis, Bertutur Dan Mendengar

Kewujudan teknologi maklumat dan teknologi multimedia telah


meninggalkan impak yang kuat. Penggunaan internet adalah aktiviti
pengajaran dan pembelajaran mampu memberikan banyak manfaat
kepada guru khususnya dalam mempengaruhi cara seseorang guru
menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan
internet ini juga mampu membentuk satu suasana pengajaran dan
pembelajaran yang lebih efektif dalam mencapai setiap matlamat
dan objektif pengajaran dan pembelajaran yang telah dibentuk.
Antara kelebihan penggunaan internet dalam aktiviti pengajaran
dan pembelajaran kepada guru adalah mengubah sistem atau
pendekatan pengajaran. Teknologi pengajaran boleh mempengaruhi
sistem atau pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran. Ia
boleh menukar sistem atau pendekatan pengajaran konvensional,
menerima sistem pembelajaran jarak jauh, sistem kelas terbuka

atau sistem sekolah bebas (Robiah et al.,2003; Samuel & Zaitun,


2007).
Tanggapan masa kini terhadap pengalaman pembelajaran
terjadi bukan secara tidak sengaja tetapi sengaja diadakan. Oleh itu,
pengalaman ini perlu diadakan melalui perancangan yang rapi.
Penggunaan atau aplikasi teknologi pengajaran secara teratur boleh
membantu setiap pelajar mendapat pengalaman pembelajaran
yang khusus bagi menguasai sesuatu perkara (Zawawi, 2005).
Program pembelajaran secara tutorial menggunakan komputer dan
perisian pendidikan bahasa Melayu yang mempunyai potensi untuk
meningkatkan

keupayaan

dan

kemahiran

murid-murid

yang

mempunyai tahap dan pencapaian akademik yang rendah perlu


diperluaskan penggunaannya (Ab. Malek, 2002; Mohd Khairuddin,
2005).
Pembelajaran secara tutorial menggunakan komputer dan
perisian pendidikan bahasa Melayu sama ada dalam CD-ROM,
cakera keras atau laman web, membolehkan kandungan pelajaran
disampaikan dalam urutan yang ditetapkan dan dikawal oleh sistem.
Pembangunan perisian kini, mereka bentuk perisian pendidikan
bercirikan sistem tutorial pintar (intelligent tutorial system) dan
berupaya menyesuaikan maklumat mengikut tahap keupayaan
murid (Mohd Jasmy & Ros, 2002 ).
Sebenarnya, mendengar dan bertutur merupakan elemen
penting dalam proses komunikasi yang berkesan antara manusia.
Dalam komunikasi yang efektif, pelajar perlu menjadi pendengar
yang baik. Pelajar perlu mendengar dengan teliti dan memberi
perhatian terhadap perkara yang disampaikan. Selepas itu, pelajar
juga harus mampu mengeluarkan pendapat atau pandangan
terhadap sesuatu isi pelajaran yang dipelajari (Robiah et al.,2003).
Tujuan kita mendengar sesuatu adalah untuk mendapat maklumat,
fakta atau pengetahuan daripada perkara yang didengar. Tidak kira

siapapun penyampainya, yang pentingnya ialah orang tersebut


mampu

memberikan

maklumat,

memberi

penjelasan

tentang

sesuatu yang bermakna kepada kita supaya kita lebih memahami


hal tersebut..
Begitu juga halnya dalam pembelajaran dan pengajaran
mendengar lagu bahasa melayu di bilik darjah. Pelajar perlu
memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap perkara yang
disampaikan dengan menggunakan audio seperti mendengar lagu
bahasa melayu. Caranya, pelajar perlu mendengar dan memberi
fokus terhadap perkara yang diajarkan melalui lagu. Sekiranya
ditanya oleh guru, pelajar harus berkemampuan untuk memberi
jawapan. Begitu juga halnya ketika pelajar tidak jelas atau
memahami sesuatu isi pelajaran. Dalam hal ini pelajar berupaya
mengaju soalan kepada guru atau rakan-rakan bagi memperoleh
maklumat yang dikehendaki.
Pelajar

perlu

menguasai

kemahiran

membaca

untuk

memperoleh infomasi, ilmu pengetahuan dan maklumat tentang


sesuatu perkara. Membaca juga merupakan satu bentuk komunikasi
iaitu komunikasi antara pembaca dan penulis. Skimming merupakan
satu bentuk kemahiran membaca untuk mendapat gambaran
keseluruhan atau idea utama dalam sesuatu bahan atau teks
bacaan. Misalnya, apabila kita membaca isi pembelajaran secara
online di internet, tentunya kita tidak akan membaca perkataan
demi perkataan, sebaliknya kita akan melakukan imbasan terhadap
petikan yang terdapat dalam petikan internet tersebut (Mohd Jasmy
& Ros, 2002 ).
Skimming dilakukan 3 atau 4 kali lebih cepat daripada
pembacaan normal. Kebanyakan orang melakukan pembacaan
secara skimming apabila mereka mempunyai banyak bahan yang
perlu dibaca dalam masa yang terhad. Kemahiran skimming wajar
dikuasai pelajar supaya pelajar dapat menjimatkan masa ketika
mencari maklumat atau informasi tertentu melalui pembacaan

artikel di internet atau bacaan buku rujukan (Robiah et al.,2003).


Skimming amat berguna kepada pelajar terutamanya ketika pelajar
ingin mencari informasi melalui internet. Pelajar perlu membuat
pembacaan secara skimming untuk melihat sama ada sesuatu
bahan tersebut memenuhi keperluan pelajar atau berkaitan dnegan
maklumat yang ingin diperoleh oleh pelajar.
Tuntasnya, dengan menguasai kemahiran cara belajar sama
ada

dengan

atau

tanpa

kehadiran

guru,

pelajar

dapat

memaksimumkan usaha dan mengoptimumkan pemerolehan ilmu


pengetahuan . Dalam masa yang sama, penguasaan kemahiran
cara belajar mampu membantu pelajar menggunakan masa secara
berkesan. Bukan sahaja pelajar dapat mengenal pasti kelemahan
dan kekuatan dalam proses pembelajaran pelajar sendiri serta cuba
untuk mengatasinya namun yang lebih penting pelajar mampu
membuat pembelajaran kendiri secara efektif bersesuaian dengan
penekanan aspek pembelajaran sepanjang hayat oleh Kementerian
Pelajaran

4.0

Aktiviti-Aktiviti Bagaimana ICT Digunakan Dalam Kurikulum


Bahasa Melayu Sekiranya Disediakan Dengan Perkakas,
Peralatan Dan Kemudahan Yang Mencukupi
Penggunaan komputer dan perisian pendidikan bahasa Melayu
secara penerokaan yang berasaskan pendekatan konstruktivisme ini
membolehkan murid membuat inkuiri penemuan dan mengakses
maklumat daripada CDROM, internet dan portel maklumat ,
mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi dan demonstrasi yang
langkah

atau

prosesnya

dikawal

oleh

murid

sendiri

(Mohd

Khairuddin, 2005).
Komputer dan perisian pendidikan bahasa Melayu sebagai alat
pemudah komunikasi. Kaedah ini membolehkan murid menghantar,

menerima dan berkongsi maklumat dengan guru atau murid lain


menerusi

perkembangan

pelbagai

mod

termasuk

terkini.

Komunikasi

teks,

grafik,

dilakukan

audio,

video

dalam
atau

kombinasinya. Jadikan komputer dan perisian pendidikan bahasa


Melayu sebagai alat aplikasi. Murid berupaya menggunakan perisian
untuk membuat tugasan dan menggunakan perisian aplikasi umum
seperti pemproses kata, hamparan elektronik, perisian untuk
mereka bentuk (CAD) serta alat aplikasi lain seperti penyemak
ejaan, tesaurus dan sebagainya (Rosnaini & Ruhizan 2004; Mohd
Khairuddin, 2005).
Secara kesimpulanya, Kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat
menggunakan

komputer

untuk

tujuan

komunikasiseperti

menghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasi perisian


dalam menyempurnakan tugasan harian, dan mengakses maklumat
melalui internet.Akhirnya pelajar mampu membuat pembelajaran
kendiri

secara

efektif

bersesuaian

dengan

penekanan

pembelajaran sepanjang hayat oleh Kementerian Pelajaran.

aspek