Anda di halaman 1dari 72

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

PEMAHAMAN KONSEP

1. Definisikan konsep-konsep di bawah ini :


KONSEP

Zaman Prasejarah (m/s 2)

Arkeologi (m/s 2)

Ahli Arkeologi (m/s 2)

Artifak (m/s 2)

Feature (m/s 2)

Ekofak
(m/s2)

Sistem barter (m/s 3)

Cangkerang Cowrie (m/s


3)

Animisme (m/s 7 dan 8)

Poleitisme (m/s 8)

MAKSUD

Teokrasi (m/s 12)

Mandat dari tuhan (m/s 31)

Shang-Ti (m/s 31)

Tien (m/s 31)

Yin dan Yang (m/s 33)

Feng Shui (m/s 33)

CIRI-CIRI MASYARAKAT PALEOLITIK , NEOLITIK DAN ZAMAN LOGAM


2. Huraikan perbezaan cara hidup masyarakat zaman Paleolitik dan Neolitik (m/s 2 dan 3)
PALEOLITIK

NEOLITIK

N omad/berpindah-randah
Hidup dalam kelompok masyarakat yang besar

Membina rumah

Menyara hidup dengan cara memungut hasil


hutan, berburu binatang dan menangkap ikan
Peralatan batu yang dicipta lebih mengutamakan
fungsi berbanding nilai estetika atau seni

Belum mampu menghasilkan tembikar

Wujud pengkhususan pekerjaan

Tidak tahu melebur logam


Tidak mampu menghasilkan lebihan makanan

3. Pada zaman logam, manusia telah mencipta dan menghasilkan bahan-bahan daripada logam.
Huraikan kesan penggunaan alat-alat daripada logam terhadap kehidupan masyarakat pada masa tersebut.
(m/s 3 dan 4)
i.
ii.
iii.
iv.

CIRI-CIRI TAMADUN
Negara kota
4. Huraikan ciri-ciri Negara kota dalam tamadun Mesopotamia
(Lengkapkan tempat-tempat kosong dibawah ini.- m/s 11 dan 12)
unit politik
istana

jalan laut
rumah ibadat

kubu pertahanan
sungai

pintu gerbang
pelabuhan

1.

Terbahagi kepada pusat kota, tembok kota, luar kota dan __________________________(1)

2.

Setiap negara kota mempunyai______________________________(2)

dan pelbagai

__________________________(3) yang menjadi lambang kekayaan sesebuah kota.


3.

Di dalam kota ada__(4), rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar
serta jalan-jalan yang lurus dan lebar.

4.

Pusat sesebuah kota ialah

(5) yang menjadi tumpuan anggota masyarakat

pada masa itu.

5.

Setiap kota mempunyai________________________________(6) dan agama tersendiri.

6.

Kewujudan ______________________________(7)

dan

kawasan tanah pamah telah memudahkan

pengangkutan dengan kapal, pendati dan kaldai.


7.

Bandar atau negara kota mudah dihubungi oleh wilayah disekitar melalui (8)

Organisasi sosial
5. Sistem organisasi sosial tamadun Mesopotamia, Mesir, Indus dan Hwang-Ho Lengkapkan tempat-tempat kosong
dibawah ini.
TAMADUN MESOPOTAMIA (m/s 12)

TAMADUN MESIR(m/s 19)

TAMADUN DINASTI SHANG (m/s 30)

TAMADUN INDUS (m/s 25)

Sistem pemerintahan
6. Huraikan sistem pemerintahan tamadun Mesopotamia (m/s 12 dan 13)
Raja Empat Penjuru Alam
pusat perdagangan
wakil tuhan

perdagangan
teokrasi
pusat penyimpanan khazanah negara

bangsawan
ketua tentera

pusat ibadat
Raja Naramsin

1.

Sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia adalah berbentuk_____________________________(1}

2.

Seseorang raja dianggap sebagai tuhan atau_____________________________(2)


3.

Pada dasarnya masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja mereka sebagai tuhan kecuali semasa
pemerintahan_________________________________(3) di Akkad.

4.

Raja Naramsin telah memaksa penduduk Akkad menyembahnya sebagai tuhan kerana beliau menganggap
dirinya terlalu agung kerana berjaya menguasai wilayah yang luas dan
digelar______________________________(4).

5.

Raja Mesopotamia juga merupakan ketua pentadbir, ketua pendeta dan_______________________________(5)


6.

Raja juga berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan di ziggurat yang berfungsi sebagai
(6)____________________________________,

(7)

dan_________________________________________(8)

7. Lengkapkan tempat-tempat kosong dibawah ini.Gambarajah di atas menunjukkan susun lapis masyarakat Mesir Purba.

(a) Namakan X dan Y


X:

_____________________

Y :______________________________
(b) Nyatakan 3 tugas X.
i.

___________________________________

ii.

___________________________________

iii. ___________________________________

(c) Mengapakah X digelar sebagai Raja Matahari semasa pemerintahan dinasti ketiga dan keempat?

(d) Apakah tugas para Rahib dan Jurutulis?


Rahib

:_____________

Jurutulis

:_____________

(e) Huraikan satu contoh yang menunjukkan bahawa wanita dalam tamadun Mesir
Purba mampu memerintah serta memiliki status yang tinggi. (m/s 20)

Sistem pemerintahan Dinasti Shang dan Dinasti Chou


8. Huraikan sistem pemerintahan dalam dinasti Shang dan Dinasti Chou
hal-ehwal monarki
senjata gangsa
anak lelaki raja
pertahanan
ketua agama
mandat
pembesar tempatan

cukai
ketua menteri
pegawai kerajaan
beraja
tentera
ikrar
pemerintah agama

Sistem pemerintahan dinasti Shang adalah berbentuk pemerintahan ______________________________(1).


Pengganti raja selalunya dilantik daripada kalangan saudara lelaki yang lebih muda atau
_____________________(2). Raja Shang dikatakan mempunyai kewibawaan politik, ekonomi, sosial dan
agama. Masyarakat pada zaman dinasti Shang percaya bahawa kuasa raja merupakan_________________________(3)
dari tuhan. Raja-raja Shang tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka adalah daripada
keturunan ____________________________________(4). Raja-raja dibantu oleh golongan bangsawan dan
__________________________________(5) dalam urusan

pentadbiran. Raja dinasti Shang memberi kuasa

kepada golongan bangsawan untuk mewujudkan sistem pemerintahan sendiri seperti

(6),

(7)

dan undang-

undang di wilayahnya sendiri.


Semasa pemerintahan dinasti Chou, golongan raja telah membahagikan pemilikan tanah mereka
kepada beberapa buah wilayah dan melantik ______________________________________(8)
Pembesar-pembesar ini diikat melalui ____________________________(9) taat setia

di setiap

wilayah.

kepada pemerintah Chou.

Pemerintah Chou turut menghadiahkan kereta kuda, _____________(10), hamba dan binatang
kepada pembesar tempatan untuk mengukuhkan lagi taat setia mereka. Golongan bangsawan turut diminta

melindungi raja dan memberikan bantuan _________________________________(11)

semasa

Pembesar
tempatan juga diberikan hak untuk bertindak sebagai_________________________________(12) bagi menjalankan
upacara pengorbanan. Raja Dinasti Chou dibantu oleh _________________________(13) dan 6 buah

badan

____________________________________________________________________yang
mengurus soal pertanian, tentera, kerja awam, upacara agama, _____________________________________(14)
undang-undang.
Sistem kepercayaan
9. Huraikan sistem kepercayaan dan keagamaan masyarakat dalam tamadun Mesir
Purba, tamadun Indus dan tamadun Hwang Ho.
(Padankan pernyataan-pernyataan dibawa h ini)
Tamadun

Tamadun Mesir
(m/s 20)

Amalan keagamaan dibuktikan melalui penemuan


sebuah patung proto-siva.

Mayat disimpan dengan baik dan teliti.

Percaya kepada konsep poleitisme.

Menyembah tuhan syurga dan tuhan bumi, sungai,


bukit dan gunung.

Turut menyembah Tuhan Ibu bagi melambangkan


kesuburan.

Setiap tuhan dikaitkan dengan unsur alam seperti Re


(Tuhan Matahari), Ra-Atum (Tuhan
Langit) dan Amun (Tuhan Angin).

Percaya kepada konsep poleitisme dan animisme.

Solekan mayat, alat kebesaran dan jumlah


barang-barang yang dikebumikan di dalam
makam menunjukkan kedudukan atau status mayat
tersebut.

3 dewa utama ialah Brahma, Vishnu dan Siva.

Tamadun Indus
(m/s 26)

Keterangan

Tamadun Hwang Ho
(m/s 31)

dan

Upacara penyembahan melibatkan permainan,


muzik, tarian dan upacara korban yang diketuai oleh
seorang bomoh.

Percaya kepada kehidupan selepas mati.


SUMBANGAN TAMADUN MESIR, INDUS DAN HWANG HO
10. Huraikan sumbangan Tamadun Mesir Purba.
Tema
Tokoh :

Huraian

Kepakaran : i.
ii.
iii.
Pembinaan Piramid (m/s Teknik pembinaan :
21)
Bidang lain yang dikuasai : i.
ii.
Hidup dalam zaman Firaun Jasa :
Sistem tulisan (m/s 21) i.
ii.

Penciptaan kertas daripada .


Jenis tulisan :

Pendidikan (m/s 22)


i.

Sistem pendidikan : .
ii. Institusi pendidikan diuruskan oleh dibawah pentadbiran
kerajaan.
iii. Tujuan pendidikan : a.
b.
c.
d.

Proses mayat
Penguasaan ilmu fizik, kimia, perubatan dan pembedahan
Perubatan (m/s 22)

Buku catatan perubatan telah ditemui dalam makam

Pengawalan air sungai Perkembangan ilmu matematik seperti algebra, geometri dan astronomi
Nil (m/s 22)
digunakan untuk
Penciptaan sistem pengairan telah menukar padang pasir meniadi .
Semasa pemerintahan , beliau telah membina sebuah tembok pengairan
sepanjang 123 km bagi menebusguna kawasan padang pasir seluas 10,000
hektar.

Pengetahuan dalam bidang astronomi dan


Kalendar (m/s 22)

ii. Mencipta sistem kalendar yang mensandunsi hari berdasarkan


12 bulan setahun

11. Huraikan sumbangan Tamadun Indus.


Tema

Keupayaan
mengeksploitasi lebihan
yang dimiliki (m/s 27)

Huraian

Masyarakat Lembah Sungai Indus mengeksploitasi untuk memaiukan


kehidupan harian mereka.

i.

2 buah bandar utama iaitu


dan .
ii. Pemahaman dalam penguasaan ilmu geometri, kesenian dan
matematik.
iii. Pemahaman geometri adalah hasil daripada pertembungan
dengan tamadun

Perancangan Bandar
(m/s 27)

dan .
iv. Bandar disususn berasaskan bentuk diikuti jalan-jalan yang
lurus.
v.

Memperkenalkan teknik

melalui kaedah pembakaran dengan suhu yang tinggi.


Sifat keterbukaan (m/s
27)

i.
ii.

Berhubung dengan tamadun dan .

Memanfaatkan kaedah .

iii.

dan

ialah tunjang kepada kekuatan sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan


dan kecemerlangan.
Tulisan
Sistem tulisan (m/s 26)

12. Huraikan sumbangan Tamadun Hwang Ho (m/s 32 dan 33)

Tema

Huraian

Politik

i.

Mengamalkan sistem pemerintahan hingga ke zaman


dinasti Chin.

ii.

Gelaran raja kemudiannya ditukar kepada

iii.

Konsep dan

dari syurga dikaitkan dengan raja (maharaja) dan amalan diteruskan


oleh dinasti-dinasti di China hingga abad ke-20.

telah dapat mengairkan kawasan pertanian selain daripada


mengelak berlakunya .
Teknologi dan alat yang digunakan ialah
, dan .

Ekonomi
Selain itu mereka telah mempraktikan penggunaan
dalam bidang pertanian.
iv. Penssunaan alatan pertanian daripada kemudiannya
ditukar kepada alatan yang dibuat daripada .
i.

Rekahan pada membawa kepada kemunculan sistem


tulisan yang berbentuk
, iaitu tulisan berbentuk

Sistem tulisan

Tulisan digunakan dalam bidang penulisan dan

Tulisan masyrakat Cina terus berkembang dan turut menjadi asas


kepada tulisan yang digunakan oleh orang dan .

Kepercayaan

Kepercayaan yang kekal hingga ke hari ini ialah

ii. Namun begitu unsur-unsur korban manusia kemudiannya


telah diganti dengan unsur
, dan
iii. Turut menekankan konsep Yin dan Yang serta amalan
Feng Shui.

i.
ii.
Kalendar

Terdapat hari dalam sebulan dan hari dalam setahun.

Kalendar digunakan untuk :


a) .
b)

Falsafah Perang Sun Tzu i.

Sebuah karya yang kemudiannya dinamakan

ii. Karya ini mengandungi selok-belok perang dan bagaimana


untuk menangani pihak musuh.
iii. Falsafah ini kemudiannya telah diaplikasikan semula
sebasai taktik dalam .

BAB 2 - PENINGKATAN TAMADUN

1. Bezakan sistem sosial di Athens dan Sparta yang terdapat dalam Tamadun Yunani.
Sparta
Athens

m/s 62-63
2. Apakah perbezaan sistem demokrasi di Athens dengan sistem demokrasi yang diamalkan di
Malaysia?

Athens

m/s 42-43

Malaysia

3
.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan perkembangan pendidikan di Athens

Tema

Huraian

seimbang

cemerlang

sejahtera

sukan

4. Jelaskan sistem sosial dalam Tamadun China mengikut Confucius

Tema
empat

teratas

Huraian

m/s 53

kedua

ketiga

bawah

tegar

tukar

Baray

Konsep

Maksud

Pelabuhan pembekal
Pelabuhan entreport
Lingua Franca
Asimilasi

BAB 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA


Nyatakan maksud konsep-konsep di bawah.
4. (a) Nyatakan perbezaan ciri- ciri Kerajaan Agraria dengan Maritim m/s 75-76
Kerajaan Agraria

Ciri
Lokasi

Kerajaan maritim

Kegiatan
ekonomi
Contoh
kerajaan
(b) Huraikan faktor-faktor kerajaan Angkor menjadi kerajaan agraria yang kuat
Duduk

m/s 77

Air
Subur
Iklim
Sesuai
(c) Huraikan cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara m/s 84

(d) Nyatakan kepentingan bahasa Sanskrit dalam Tamadun Awal Asia Tenggara m/s 93
Raja

Tema

Huraian

Agama
Kitab
Ilmu
Komunikasi

Soalan Objektif
1. Apakah faktor penerimaan masyarakat pribumi terhadap aspek kebudayaan India dan sistem beraja di Asia
Tenggara?
m/s 85
A Pemerintah B
Perdagangan C
Aspek asimilasi D
Keagamaan
Rom
---------
2. Perdagangan dua hala di antara India dengan Rom telah lama terjalin,

India

Mengapakah Maharaja Vespian (69-79 M) telah memberhentikan perdagangan logam dan emas dengan
India?
A Pemusuhan antara Rom dengan India B
Kekurangan bekalan emas C Harga emas
yang tinggi
D Susah diperolehi
m/s85
3. Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi penulis kitab dalam Tamadun Awal Asia Tenggara. I
Kemahiran memahat
II Kemahiran menulis
III Boleh membaca
IV Asas bahasa sanskrit
A I dan II B II dan III C III dan
IV
D I dan IV

m/s 93

BAB 4 - KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA


1

(a)

Berikan

maksud konsep-konsep berikut

I._______________________________________________________________________________________ Jahiliah :
II.______________________________________________________________________________________ Nabi :
III._____________________________________________________________________________________ Rasul :

IV_________________________________________________________________________________ Khafilah : .
V______________________________________________ Khurafat :

VI. Assabiah : ____________________________________________.


m/s 99-113
(b) . Apakah tiga cara yang digunakan oleh Orang Arab Quraisy untuk memujuk Nabi Muhammad s.a.w agar
meninggalkan dakwah Islamiah?
i.

_________________________________

ii.

_________________________________

iii. _________________________________
(c)

. Berikan tiga bentuk pemulauan yang dilakukan kepada keluarga Nabi Muhammad s.a.w.

i.

___________________________________________________________________________________.

ii.

____________________________________________________________________________________

iii. ____________________________________________________________________________________
m/s 112
(d) Senaraikan tiga tokoh yang memeluk Islam selepas dakwah Islamiah dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w
i. _______________________________
ii.

_______________________________

iii. _______________________________
m/s 109
(e) Apakah bentuk siksaan yang dikenakan kepada golongan hamba yang berikut?
i.

Bilal bin Rabah :

ii.

Amir bin Fuhairah :

iii. Yassir dan Sumaiyah :

_____________________________________________________________
.
_____________________________________________________________
m/s 110

(f) Nyatakan faktor-faktor penerimaan Islam oleh orang Arab Quraisy.

(g) Nyatakan faktor-faktor penentangan orang Arab Quraisy Mekah terhadap ajaran Islam yang dibawa
oleh Nabi Muhammad s.a.w
m/s 110-111

(h) Berikan

faktor-faktor penerimaan Islam oleh orang Arab Quraisy.

i.
ii.
iii.
iv.
(i) Berikan faktor-faktor

penerimaan

Islam olehorang ArabQuraisy.

i.
ii.
i.
iv
BAB 5 - KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
1(a) Nyatakan perbezaan syarat Perjanjian Aqabah Pertama dengan Perjanjian
Aqabah Kedua

Perjanjian Aqabah Pertama

Perjanjian Aqabah Kedua

m/s 118 & 119


(b) Apakah yang anda faham tentang Piagam Madinah?

m/s 124
(c) Nyatakan kepentingan Piagam Madinah dengan melengkapkan tempat kosong yang
disediakan.
m/s 128

1
m/s 129
(e)

(d) Bagaimanakah cara Nabi Muhammad s.a.w menyusun strategi penyebaran agama Islam selepas termeterainya
Perjanjian Hudaibiyah
Huraikan

5 kandungan Perjanjian Hudaibiyah

i
ii
iii

iv

v
m/s 132
(f)Mengapa Nabi Muhammad s.a.w membuka semula kota Mekah?
i.
ii.
m/s 134
(g)

Nyatakan kepentingan pembukaan semula Kota Mekah?


i.
ii.
Piagam Madinah mengiktiraf masyarakat Madinah sebagai satu ummah
1.Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah kedudukan orang Yahudi di Madinah?

diberi kebebasan mengamalkan ajaran agama mereka


Soalan ObjektifII dibenarkan mengamalkan riba dalam perniagaan
III diberi peluang menjadi hakim
IV
dijamin keselamatannya selagi mematuhi Perlembagaan Madinah
A
B
I dan II III
II dan III
D
C
dan IV
I dan IV
Jawapan m/s 127

Peperangan yang berlaku dalam Islam haras ____mengikut


__________prinsip tertentu
2.

Prinsip yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas ialah peperangan dibenarkan


I
apabila orang Islam diserang musuh

II
III
IV

untuk membalas dendam


untuk menjaga maruah negara
untuk menjaga tempat ibadat

A
B
C
D

I, II, III
I, II , IV
I, III, IV
II, III, IV
Jawapan m/s130

BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA


1 (a) Bagaimanakah Khalifah Uthman b. Affan dilantik sebagai Khalifah yang ketiga?
i.

ii.

iii.
m/s 147
(b) Nyatakan sumbangan Khalifah Uthman selama pemerintahannya.
ASPEK
POLITIK

SUMBANGAN

SOSIAL
AGAMA

2. Nyatakan maksud konsep-konsep berikut.


KONSEP
Sistem Khalifah

m/s 147/148
PENGERTIAN

Sistem Wazarah
Sistem Urus Setia
Sistem Hijabah
Kharaj
Jizyah
Usyur
Ghanimah
3. (a) Apakah maksud hakim mengenakan hukuman berdasarkan ijtihad dalam sistem perundangan pada
zaman Umaiyyah?

m/s 152

(b) Huraikan sebab-sebab penentangn orang Islam bukan berketurunan Arab pada akhir
pemerintahan Bani Umaiyah.

(a)

m/s 155

Nyatakan tiga tahap kegiatan penulisan pada Zaman Bani Abbasiyah.


m/s 156
X
G.
Tahap satu

'
1

1fQ
Tahap dua

1rO
Tahap tiga

(b) Nyatakan sumbangan ulama-ulama berikut dalam bidang keilmuan pada Zaman Bani Abbasiyah.
Tokoh
Imam Malik
Ibn Ishaq
Abu Hanifah
157

Sumbangan

5 (a) Lengkapkan maklumat dalam ruangan di bawah.


Tokoh
Uthman Ertughrul

Kawasan Taklukan

Pantai Aegean, Ankara dan Gallipoli.


Balkan Selatan dan Utara Bulgaria.
Mehmed I
m/s 159
(b) Jelaskan sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah.

m/s 161
d) Huraikan faktor-faktor penyebaran Islam di Eropah oleh Kerajaan Turki Uthmaniyah.

i.
ii.

v.
vi.
vii.
viii.

m/s
162
163
Soa
lan
Obj
ekti
f

J
i
k
a
a
k
u
b
e
r
l
a
k
u
a
d
i
l

d
a
l
a
m
u
r
u
s
a
n
k
u
,
s
o
k
o
n
g
l
a
h
a
k
u
.
A
k
a
n
t
e
t

a
p
i
j
i
k
a
a
k
u
b
e
r
s
a
l
a
h
,
b
e
t
u
l
k
a
n
l
a
h
a
k
u
k

e
m
b
a
l
i

1. K
atakata
di
atas
tela
h
ditu
turk
an
ole
h
A.
K
h
a
l
i
f
a
h
A
b
u
B
a
k
a

r
a
s
S
i
d
d
i
q
B.
K
h
a
l
i
f
a
h
U
m
a
r
a
l
K
h
a
t
t
a
b
C.
K
h
a

l
i
f
a
h
U
t
h
m
a
n
b
i
n
A
f
f
a
n
D.
Kh
alif
ah
Ali
bin
Abi
Tali
b
2.
A
p
a
k
a
h
m

m/s
144

a
s
a
l
a
h
y
a
n
g
d
i
h
a
d
a
p
i
o
l
e
h
K
h
a
li
f
a
h
A
b
u
B
a
k
a
r
s
e
l

e
p
a
s
d
il
a
n
ti
k
m
e
n
j
a
d
i
p
e
n
t
a
d
b
ir
k
e
r
a
j
a
a
n
I
sl
a
m
M
a

d
i
n
a
h
.
I.

P
e
r
p
e
c
a
h
a
n
k
e
r
a
n
a
t
i
d
a
k
b
e
r
s
e
t
u
j
u

p
e
l
a
n
t
i
k
a
n
b
e
l
i
a
u
.
II. P
e
r
p
e
c
a
h
a
n
k
e
r
a
n
a
k
e
w
u

j
u
d
a
n
g
o
l
o
n
g
a
n
m
u
r
t
a
d
.
III. P
e
r
p
e
c
a
h
a
n
k
e
r
a
n
a

m
u
n
c
u
l
n
y
a
g
o
l
o
n
g
a
n
y
a
n
g
m
e
n
y
a
l
a
h
t
a
f
s
i
r
k
a

n
a
l
Q
u
r
a
n
IV. P
e
r
p
e
c
a
h
a
n
k
e
r
a
n
a
k
e
w
u
j
u
d
a
n
g
o

l
o
n
g
a
n
y
a
n
g
e
n
g
g
a
n
m
e
m
b
a
y
a
r

A.
B.
C.
D.

c
u
k
a
i
.
1 dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV
jawapan

m/s
145
3.
S
e
m
a
s
a
p
e
m
e
r
i
n
t
a
h
a
n
K
h
a
l
i
f
a
h
A
l
i
,
b
e

r
i
k
a
n
b
u
k
t
i
b
e
l
i
a
u
m
e
r
u
p
a
k
a
n
s
e
o
r
a
n
g
y
a
n

g
s
e
n
t
i
a
s
a
b
e
r
u
s
a
h
a
M
e
n
g
e
k
a
l
k
a
n
k
e
s
t
a
b
i
l

a
n
d
a
n
k
e
h
a
r
m
o
n
i
a
n
n
e
g
a
r
a
.
A.
M
e
m
bi
n
a
m
ar
k
as
te
nt
er

a
di
P
ar
si
.
B.
M
e
n
g
h
e
nt
ik
a
n
P
er
a
n
g
Si
ff
in
u
nt
u
k
pr
o
se
s
ru
n
di
n
g
a
n

C.
M
e
n
gi
k
at
p
er
ja
nj
ia
n
d
e
n
g
a
n
g
ol
o
n
g
a
n
Z
i
m
m
i.
D.
M
e
n
g
e
n
a
k

a
n
ji
z
y
a
h
k
e
p
a
d
g
ol
o
n
g
a
n
Z
i
m
m
i
jawapan m/s 148

Masjid Cordova mempunyai menara yang


Tingginya sekitar 36m______________________
Apakah yang dapat disimpulkan melalui pernyataan diatas?
A menunjukkan perkembangan ilm pengetahuan B
menggambarkan kegemilangan seni bina Islam
C melambangkan ilmu yang dimanfaatkan D menggambarkan
kehebatan struktur binaan
jawapan m/s 153
5. Apakah kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia?
I
peluasan kawasan penyebaran Islam
II pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat terhasil
III persamaan dalam sistem pemerintahan
IV penguasaan ekonomi oleh orang Islam lebih berkesan A I, II,
III
B I, II, IV C
I, III, IV D
II, III, IV
Jawapan ms165
BAB 7 - ISLAM DI ASIA TENGGARA
(a) Huraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara
Teori

Tokoh

Arab

John Crawford, Syed Naquib alAttas.

China

Emanuel Gadinho Eridia, SQ


Fatimi,

m/s 175-178
Bukti Kedatangan

(b) Terangkan Cara-cara Penyebaran Islam di Asia Tenggara.


Cara penyebaran
Huraian

Perdagangan

Perkahwinan

Pengislaman

Tema
Institusi

Sultan

Mufti
Pegawai

Huraian

(c
)

Jelaskan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran

Gelaran

Rasmi

Nama

Syariah

KMA

Jihad
Soalan objektif
1. Berdasarkan catatan China 977, Islam telah berkembang ke Brunei.
Siapakah pembesar Brunei yang dihantar ke China?
A
Tun Perak
B
Tun Ali
C
Pu Ali
D
Hamzah Fansuri
2. Pendakwah yang menyebarkan Islam ke Brunei ialah.
A. Syariff Ali Mufaqih Muqaddam
B. S yeikh N uruddin al-Raniri
C. Syeikh Shamsuddin
D. Abdul Rauf Singkel

m/s 182

m/s 182

Ms 188
m/s 179-180
Bukti kedatangan Islam ke Champa berdasarkan penemuan batu nisan bertarikh 1039.
3 Apakah maklumat yang tercatat di batu nisan tersebut.
53

A Perkahwinan raja Champa.


B Pengislaman raja Champa C Syarat pembayaran cukai
dan hutang.
D Hubungan perdagangan Champa dengan China

m/s 182

BAB 8 : Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat


1. Definisi konsep
Konsep

Zillullah Fil-Alam/Zillullah Filardh

Khalifatul Mukminin
Daulat

Daulah

Adat Perpatih

Adat Temenggung

Diat

Matrilineal

Parilineal

Hukum Kanun Manu

Definisi

2. Kedatangan agama Islam ke Tanah Melayu telah memperkenalkan beberapa unsur Islam kepada amalan
pentadbiran di Tanah Melayu.
Jelaskan pernyataan di atas dengan merujuk kepada pengaruh Islam dalam bidang pentadbiran.

(Zillullah)

(Khalifatul)

(Institusi Kesultanan)

(N9)
J

(Pembesar)

PENGARUH
ISLAM DALAM
PENTADBIRAN
N

(Ulama)
V

(Daulat)

(Adat)
V

(Nasab)

3. Undang-undang di Tanah Melayu terbahagi kepada 2 iaitu Undang-undang Bertulis dan Undang- undang Tidak
Bertulis.
Lengkapkan jadual perbandingan di bawah ini antara Adat Perpatih dengan Adat Temenggung

Adat Perpatih

Perkara

Adat Temenggung

Pengasas

Nasab

Harta

Pemilihan
pemimpin
Perkahwinan

Penyelesaian
masalah

Rajah di atas menunjukkan sistem perundangan yang terdapat di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam.
a) Senaraikan 2 undang-undang bertulis yang terdapat di Tanah Melayu.
i.
i.

2 markah)

Undang-Undang Pahang Undang-Undang Perak


Undang-Undang Kedah Undang-Undang Johor

b) Apakah perbezaan utama diantara Undang-undang bertulis selepas kedatangan Islam dengan Hukum Kanun
Manu? (2 markah)

c)

Senaraikan 4 perkara yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka.


(4 markah)
i.
ii.
iii.
iv.
Permasalahan ibadah
Hukuman ke atas kesalahan tertentu
d) Mengapakah undang-undang di Tanah Melayu mengecualikan Sultan atau Raja dari sebarang tindakan
sekiranya mereka melakukan kesalahan?
(2 markah)
Negeri
Negeri-negeri
Melayu

Johor

Kedah

Johor

Jenis Matawang

Kelantan

Portugis

Belanda

6. Nyatakan peraturan-peraturan cukai yang dikenakan kepada pedagang yang berdagang pada zaman
Kesultanan Melayu Melaka (m/s 211)
Negara

Peraturan Cukai

India,
Ceylon,,Pegu,Siam

Jepun, China
Orang Asing dari
Kepulauan Melayu

Orang Asing Lain

i.
ii.
iii.
8.

Senaraikan jenis-jenis cukai yang dikenakan di Melaka (m/s 211)


i.
ii.
iii.
iv.

v
BAB 9 - PERKEMBANGAN DI EROPAH
1(a). Berikan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
(b) Apakah maksud Renaissance?

(c)

Senaraikan tiga tokoh-tokoh Renaissance


i.
ii.
iii.

2. Berikan maksud konsep-konsep berikut.


Konsep
Renaissance
Reformation
Counter reformation
Indulgences

Maksud/huraian

Patron
Katedral
magyar
Pergerakan Luddite
Inkuiri
conquista
3. Nyatakan sumbangan tokoh-tokoh berikut
Tokoh
Niccolo Machiavelli

Sumbangan/bidang

Johann Sebastian Bach


Michelangelo
Richard Arkwright
Johan Gutenberg
Martin Luther
George Stephenson
Huldreich Zwingle
John Kay
Christopher Columbus
Lord Townstrend
Jethro Tull
James Hargreaves
Samuel Crompton
Thomas Newcowen

4.

Senaraikan slogan yang digunakan oleh orang Eropah untuk mengembangkan tamadun mereka.
Negara

Slogan

Inggeris
Peranchis
Jerman
Amerika

5. Berikan kesan-kesan gerakan Reformation di Eropah.


Tema

m/s 222
Huraian

pecah
mazhab
musnah
dua
toleransi
monarki
paus
Apakah faktor-faktor yang membawa kemunculan Gerakan Reformation?

6.
Bil.
1.
2.

Tema
tanah
awam

3.

gandum

4.

ladang

5.

buruh

6.
7.

hijrah
gilir

Huraian

m/s 220-221

8.
9.
10
11

7. N yatakan sebab-sebab utama berlakunya Revolusi Pertanian di Britain.


baru
alat
baja
lebihan

m/s 227-229

9. Huraikan faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian yang berlaku di Britain.
Bil. Tema
Huraian
1.
revolusi
2.
modal
3.
rekaan
4.
semangat
8. Huraikan
sebab-sebab penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke 16. m/s 223-225
5.
desa
khusus
6.
7.
teknologi
8.
pengangkutan
m/s 226 - 229
to
to
Politik

Berikan
Kesan-kesan
penjelajahan
Eropah
terhadap
masyarakat
Setempat

kQ

to

Ekonomi

1.

Berikut adalah kesan politik zaman Renaissance di Eropah.


I. Kemunculan monarki baru
II. Kewujudan kerajaan pusat
III. Kesatuan kebangsaan
IV. Penghapusan system feudal
A.
B.
C.
D.

2.

3.

I,II dan III


I,II dan IV
I,III dan IV
II,III dan IV

m/s219

Bagaimanakah kekuasaan monarki baru diperkukuhkan pada zaman Renaissance di Eropah?


A. Amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat.
B. Perlantikan pegawai tinggi oleh kerajaan pusat.
C. Kuasa raja telah diambil alih oleh kerajaan pusat.
D. Kerajaan pusat berkuasa atas pemilikan tanah.
Apakah asas gerakan Reformation di Jerman?
A. bersifat Keagamaan
B. bersifat Keduniaan
C. berasaskan Idealogi humanisme
D. berasaskan Ilmu pengetahuan
m/s 221

BAB 10 - DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA INDUSTRI


PERLOMBONGAN
1. Senaraikan hasil galian yang terdapat di Tanah Melayu
i.
ii.
iii.
iv.
v.
(muka surat 250)
sejak abad ke -9 lagi
2. Pedagang India pada zaman silam menggelar Tanah Melayu sebagai . yang
bermaksud_____________________________________
(muka surat 250)
3.

adalah galian terpenting yang mula diperdagangkan di Tanah Melayu

(muka surat 250)


4. Nyatakan syarat yang dikenakan oleh pembesar Melayu terhadap pengusaha dari China dalam perusahaan
biji timah
i.
ii.
iii.

5.______________________________________________________ Pemod
al Eropah telah Berjaya menyaingi___________________________
(muka surat 250-251) _dalamsektor
pengeluaran bijih timah di Tanah Melayu pada abad ke-20
(Muka surat 251) ___
6.______________________________________________________ Perusa
haan Bijih timahtelah berubah daripada________________________

kepada

Penggunaan Tenaga Buruh Luar. (muka surat 250)

(muka surat 251)

1.Orang China yang berhijrah ke Tanah Melayu berasal dari wilayah Selatan China seperti :
i.
ii.
iii.
(muka surat 252)
2. Senaraikan faktor-faktor yang mendorong kedatangan buruh India dan China ke Tanah Melayu
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
Kemasukan Buruh dari China
Lengkapkan jadual di bawah

Sistem Pengambilan Kakitangan

(muka surat 253)

Sistem Tiket Kredit

Sistem pengambilan rumah kongsi

m/s 253 - 254

m/s 254
Kemasukan Buruh dari India
1. Senaraikan cara kemasukan buruh India ke Tanah Melayu
i.
ii.
iii.

2. Lengkapkan jadual di bawah. (muka surat 255)

- Buruh dari India akan dengan biayaan masing-masing


Kedatangan diatur oleh orang atau kumpulan tertentu kerana
Setibanya di Tanah Melayu mereka
Sistem Buruh Bebas atau
memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki
Merdeka

Sistem Kontrak

akan membiayai tambang buruh ke Tanah Melayu


Sebagai balasan.buruh akan
untuk jangka masa tertentu tahun dengan bayaran minimum sen setahun
Akibat penindasan dan pemerasan, pada tahun 1907 digantikan dengan
apabila berkuatkuasanya

Sistem Kangani

bermaksud , atau
seorang Kangani akan diberi oleh majikan dan akan diberi serta dihantar
pulang ke India untuk mencari
Diberi untuk membiayai perbelanjaan buruh hingga tiba ke Tanah
Melayu

Institusi Kewangan dan Insurans


1. Namakan bank Eropah yang awal ditubuhkan di Tanah Melayu
i.
ii.
iii.
iv.
2. Namakan bank yang ditubuhkan atas inisiatif pemodal tempatan di Tanah Melayu
i.
ii.
iii.

m/s 257
3. Nyatakan 2 fungsi penubuhan bank
i.
ii.
m/s 256
4. Nyatakan bidang perkhidmatan penting yang diinsuranskan
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Dasar British terhadap pertanian Undang-undang
berhubung tanah

m/s 257

1. Senaraikan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, Sabah dan
Sarawak
i)

Tanah Melayu

i.
ii.
iii.
iv.
v.
m/s 259

ii)

Sarawak

i.
ii.
iii.

m/s 261
iii)

Sabah

i.
m/s 261

2. Mengapakah British memperkenalkan undang-undang tanah?


i)

Rekod

ii)

jamin

iii)

mudah