Anda di halaman 1dari 5

PELAKSANAAN KAJIAN

1.

1. Merancang Pelan Tindakan


(perancangan langkah2 tindakan)
Bahagian ini menerangkan:
perancangan langkah2 tindakan intervensi:
pendekatan/program/aktiviti y digunakan
untuk penambahbaikan amalan.
cara pelaksanaan tindakan intervensi secara
terperinci.
turut dinyatakan bahan/alat yang digunakan.
perancangan langkah2 tindakan perlu selaras
dengan objektif kajian supaya aktiviti / kaedah
/ program dapat mencapai objektif kajian.

2. Mengumpul Data
(perancangan cara mengumpul data)

Bahagian ini menerangkan:


nyatakan alat-alat kajian yang
digunakan.
cara mengumpul data bagi setiap alat
kajian.
bagaimana menggunakan alat2 kajian
untuk mendapatkan data.
cadangan menggunakan lebih daripada 1
alat kajian supaya boleh membuat
triangulasi data dari pelbagai alat

Triangulasi adalah satu keperluan dalam


kajian kualitatif. Triangulasi bermaksud
integrasi method yang berbeza bagi
mendapatkan lebih dari satu bentuk data
supaya dapatan kajian kualitatif yang
bersifat subjektif akan lebih meyakinkan
dandapat meningkatkan kesahan data yang
dikumpul.

3. Refleksi : Analisis & Huraian Data


(perancangan cara menganalisis data)

Bahagian ini menerangkan:


Cara menganalisis data untuk setiap alat
kajian yang digunakn untuk dapatkan
data.
Nyatakan setiap satu hasil analisis dan
dapatan yang diperoleh.
Buat kesimpulan setiap satu dapatan
kajian (Rujuk balik kepada fokus kajian/
isu keprihatinan)
Contoh : pemerhatian, senarai semak,