Anda di halaman 1dari 14

Kelompok

Febrilianti K.W 11141040000001


Alfi Zakiyatid D. 11141040000024
Iin Silawati 11141040000012
Dewi Andriyani 11141040000007
Permata Hidayat A. 1111104000023

Isim Jama ??? Adalah isim yang


jumlah bilangannya lebih dari
dua
Apa saja bentuk isim jama ???
Ada 3 isim jama:
a. Jama Mudzakar salim
b. Jama Muannats salim
c. Jama Taksir

a. Jama Mudzakar Salim


Adalah jama yang tidak berubah dari isim
mufrodnya yang digunakan untuk
menunjukkan jenis laki-laki
Contoh :

( di
sekolah ada guru laki-laki yang banyak)
Cara pembentukan isim jama mudzakar
salim
Dengan menambahkan wawu dan nun atau
ya dan nun pada akhir isim mufrodnya


/+

b. Jama Muannats Salim


Adalah jama yang tidak berubah dari
isim mufrodnya yang digunakan untuk
menunjukkan jenis perempuan
Contoh :

( di
sekolah ada guru perempuan yang
banyak)
Cara pembentukan isim muannats salim
Dengan menambahkan alif dan ta pada
akhir isim mufrodnya


+ ( )

c. Jama Taksir
Adalah jama yang berubah dari
bentuk asal mufrodnya

Contoh :

( dan
untuk guru (lk2) ada pena yang
banyak)

Pembentukan Jama
Taksir
Penambahan
a. Dengan menambah huruf hamzah
sebelum fa fiil, dan alif diantara
ain fiil dan lam fiil
b. Dengan menambah alif diantara ain
fiil dan lam fiil

Pengurangan
Pengurangan huruf
hanya terjadi pada
ta marbuthah yang
berada setelah lam fiil
Perubahan Bunyi
Perubahan bunyi terjadi
Pada fa fiil dan ain fiil

Penambahan dan perubahan bunyi


Penambahan huruf
dan perubahan bunyi
terjadi dengan hamzah,
ta marbuthah, alif,
Waw dan alif, dan nun
Pengurangan dan
Perubahan Bunyi
Pengurangan huruf dan
perubahan bunyi terjadi dengan
membuang hamzah, alif, waw, ya,
ta marbuthoh, dan ya dan ta
marbuthoh

Penambahan, pengurangan dan


perubahan bunyi
Huruf-huruf yang dibuang terdiri dari: alif, ya, waw,
ta marbuthah, hamzah, dan nun.
Huruf-huruf yang ditambahkan terdiri dari : hamzah,
alif, waw, ya, ta marbuthah, alif maqshurah,

Pengelompokan Jamak Taksir

---