Anda di halaman 1dari 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kami, sehingga kami dapat
menyelesaikan tugas makalah PEMERIKSAAN FISIK EKSTREMITAS
Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,baik
secara langsung maupun tidak langsung .
Kami juga menyadari bahwa tugas makalah ini masih banyak kekurangan
baik dari segi isi, maupun dari segi penulisan, untuk itu kami mengharapkan
kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tugas
makalah ini.

Mataram, Oktober 2013


Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
.................................................................................................. i
DAFTAR ...............................................................................................................
.....

ii

BAB I PENDAHULUAN
.............................................................................................. 1
A. Latara belakang .................................................................................................
1
B. Tujuan ............................................................................................................... 2
C. Rumusan Masalah .............................................................................................
2
BAB II PEMBAHASAN
.............................................................................................. 3
Ekstremitas ........................................................................................................
......

A. Ekstermitas
Atas ................................................................................................
B. Ekstermitas

Bawah ............................................................................................
C. Bagian-bagian

pemeriksaan ..............................................................................

BAB III PENUTUP


...................................................................................................... 9
A. Kesimpulan .....................................................................................................
...
9
B. Saran...............................................................................................................
...

DAFTAR PUSTAKA
...................................................................................................

10