Anda di halaman 1dari 107

2

LALUAN KE PROGRAM IJAZAH PERTAMA


STPM

Kendalikan:

STPM dan Malaysian University English Test (MUET)

Profesor Dato' Dr. Mohd. Noh bin Dalimin


Naib Canselor Universiti Tun Hussein Onn
Malaysia
(UTHM)

4 Januari 2012
KELULUSAN
Mesyuarat Jemaah Menteri
(MJM)

PENAWARAN KERTAS STPM BAHARU


970 Seni Visual
966 Sains Sukan

900 Pengajian Am

21

964 Biology
962 Chemistry

22

910 Bahasa Melayu


2

911 Bahasa Cina

20
19
18

960 Physics
958 Information and
Communications
Technology
954 Mathematics (T)
950 Mathematics (M)
948 Perakaunan

912 Bahasa Tamil

913 Bahasa Arab

5
6

17

16

8
15

946 Pengajian
Perniagaan

14

13

12 11

10

920 Literature in English


922 Kesusasteraan
Melayu Komunikatif
930 Syariah
931 Usuluddin
940 Sejarah
942 Geografi

944 Ekonomi
8

PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH

Aspek kemahiran insaniah


(soft skills) diterapkan dalam
kurikulum meliputi kemahiran
komunikasi, kerja berpasukan,
kepemimpinan, pemikiran kritis,
penyelesaian masalah, pengurusan
maklumat, dan interpersonal.
9

SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU STPM

10

KAEDAH PENTAKSIRAN
CONTOH KOHORT 2016
PENGGAL
(P)

TEMPOH

PEPERIKSAAN ULANGAN
(U)

Mei Okt.
2015

Nov. 2015

Nov. 2016

Jan. Mei
2016

Mei 2016

Nov/Dis
2016

Mei Okt.
2016

Nov. 2016

KERJA KURSUS (KK)


11

KAEDAH PENTAKSIRAN

Kuliah/kelas pengajian dilaksanakan


dalam tempoh tiga penggal (1 tahun)
Kandungan pengajian dibahagikan
kepada tiga bahagian kurikulum,
mengikut
kesesuaian
bidang
kajian/disiplin bagi mengisi tiga
penggal
12

KAEDAH PENTAKSIRAN

13

PEPERIKSAAN BERTULIS BERPUSAT

14

PEPERIKSAAN BERTULIS BERPUSAT

TIADA prasyarat kelulusan gred minimum dalam


sesuatu penggal untuk melayakkan pelajar
mengikuti pengajian pada penggal yang
berikutnya.
Pelajar diberi peluang untuk mengulang
peperiksaan sekali sahaja bagi penggal 1 dan 2
untuk perbaiki keputusan peperiksaan bertulis.
Pelajar boleh memperbaiki keputusan akhir
Penggal 1 dan/atau Penggal 2 dengan
menduduki semula peperiksaan ulangan pada
hujung Penggal 3 (Nov/Dis)
15

PEPERIKSAAN BERTULIS BERPUSAT

Tiada peperiksaan Ulangan Penggal 3 mulai


STPM 2016
Calon tidak dibenarkan mengulang peperiksaan
bertulis
sekiranya
tidak
hadir/menduduki
peperiksaan pada penggal yang berkenaan
(tanpa alasan yang munasabah).
Calon juga tidak dibenarkan mendaftar kertas
ulangan sekiranya sabit dengan kesalahan kes
salah laku. Mata pelajaran yang sabit akan
dibatalkan mulai STPM 2015
16

KERJA KURSUS
ujian bertulis kemahiran intelektual (kognitif )

Kerja Kursus (amali) kemahiran sikap (afektif)

RASIONAL

Taksonomi Bloom

Kerja Kursus (amali) kemahiran tingkah laku


(Psikomotor)

Viva
kognitif, afektif,
psikomotor

KERJA KURSUS
1. Salah satu bentuk pemeriksaan dalam sistem
pentaksiran baharu STPM
2. Dikendalikan oleh guru mata pelajaran secara
berterusan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran tingkatan enam di sekolah
3. Dirancang, ditadbir, dihasil, ditaksir, diskor, dan
dilaporkan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh
MPM
4. Penyelarasan (jika perlu) dan pemantauan
dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan
dan kesahan skor pemeriksaan oleh guru
18

4. Laporan/
Latihan Amali
Perakaunan
Sains Sukan

PENGGAL KERJA KURSUS DAN WAJARAN


Bil.

Mata pelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengajian Am
Bahasa Melayu
Bahasa Arab
Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Syariah
Usuluddin
Sejarah

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Geografi
Ekonomi
Pengajian Peniagaan
Perakaunan
Mathematics (M)
Mathematics (T)
Information and Communications
Technology
Physics
Chemistry
Biology
Sains Sukan
Seni Visual

15.
16.
17.
18.
19.

Penggal
1

Penggal
2

Penggal
3

Wajaran
(%)
20
25
24
20
20
20
20
20
20
25
16.67
20
20
40
20
20
20
25
25
20

PELAKSANAAN KERJA KURSUS


1. WAJIB melaksanakan kerja kursus dengan dibimbing
dan ditaksir oleh guru sekolah masing-masing.
2. Kerja Kursus MESTI dilaksanakan semasa proses
pengajaran & pembelajaran bagi calon sekolah
kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan.
3. Setiap calon mestilah mempunyai markah Kerja
Kursus setelah tamat tempoh pelaksanaannya.
4. Keputusan bagi mata pelajaran akan dicatatkan
sebagai X (tiada markah) sekiranya calon gagal
menghantar kerja kursus pada tarikh yang ditetapkan.
21

PELAKSANAAN KK - KES ISTIMEWA


Calon yang cacat anggota, buta, rabun, spastik,
kurang pendengaran, masalah pertuturan/
sengau, bisu, pekak, austime, dan lain-lain

Bagi pelajar kes istimewa


yang memerlukan keperluan khas,
pelajar dikehendaki membuat
permohonan kepada MPM melalui
Pengarah JPN
untuk pertimbangan dan kelulusan.
22

Calon Jenis 1-Sek. Kerajaan dan Sek. Bantuan Kerajaan

Komponen Yuran
Yuran asas

RM
PERCUMA
120.00

Yuran setiap mata pelajaran

90.00
PERCUMA

Caj menduduki semula peperiksaan akhir


per kertas

Jumlah yuran bagi setiap calon

50.00
l on
a
C

ar
y
a
b

4 mata pelajaran = RM480.00


5 mata pelajaran
= RM570.00

CALON

Calon jenis 2 (sek. swasta) dan 3


(persendirian individu)

BAYARAN YURAN

Sekali gus sama ada mendaftar


pada penggal 1 atau penggal 2.
Caj ulang calon bayar

Calon akan mendapat keputusan W sekiranya yuran


peperiksaan tidak dijelaskan.
23

PENGGREDAN STPM BAHARU


Gred
NGMP

Penarafan

A-

B+

B-

C+

C-

D+

4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00

Lulus penuh
(prinsipal)

Lulus
sebahagian
(subsidiari)

F
0.00

Gagal

1. PENGIKTIRAFAN OLEH CAMBRIDGE ASSESSMENT.


2. SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2005:
KELAYAKAN STPM MENGGUNAKAN NILAI GRED MATA PELAJARAN
BAGI MAKSUD PELANTIKAN KE PERKHIDMATAN AWAM.
(JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA, PUTRAJAYA - 27 Disember
2005)
24

PENGIKTIRAFAN STPM
Wakil Cambridge Assessment (CA)
United Kingdom turut serta dalam
Mesyuarat Jawatankuasa Penetapan
Darjah
STPM
bagi
penentuan
University of Cambridge Local Examinations
keputusan
STPM.sekarang dikenali sebagai
Syndicate (UCLES),
Cambridge Assessment (CA), ialah satu
jabatan
Wakil
berprestij
CA akan
di Universiti
memberikan
Cambridge
nasihat
dan
merupakan
agensi penilaian
pendidikan
yang
dan pandangannya
terhadap
analisis
terkemuka
di Eropah.
keputusan
peperiksaan STPM bagi

setiap kertas dan membuat keputusan


bersama sebagai satu persetujuan
dan pengiktirafan.
25

MESYUARAT PENGGREDAN STPM

WAKIL CAMBRIDGE ASSESSMENT

26

KERJASAMA

Penyata Sijil Peperiksaan STPM (m.s. belakang)

The Malaysia Higher School Certificate examination conducted by


Malaysian Examinations Council as from 1982 replaces the Higher
School Certificate examination, which has been conducted by the
University of Cambridge Local Examinations Syndicate in collaboration
with the University of Malaya. The University of Cambridge Local
Examinations Syndicate whilst ceasing to be responsible for this
examination from 1982 onwards will continue to advise the Malaysian
Examinations Council on standards. The minimum standard to
obtain a full pass in a subject of this examination continues to be
similar to the standard in the corresponding subject in the G.C.E.
Advanced level in the United Kingdom. A partial pass in a subject
is equivalent to a pass at the Ordinary level in the G.C.E.
examination in the United Kingdom

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM


P

TEMPOH

PEPERIKSAAN

1
2
3

Mei Okt. 2015

Nov. 2015

Nov. 2016

Jan. Mei 2016

Mei 2016

Nov/Dis 2016

Mei Okt. 2016

Nov. 2016

KERJA KURSUS (KK)

KEPUTUSAN STPM
Terbaik (P1/U1 + P2/U2 + P3) + KK (yang
berkenaan sahaja)
28

SIJIL STPM

Sijil STPM dianugerahkan kepada calon


yang mendapat sekurang-kurangnya
lulus sebahagian dalam satu mata
pelajaran

29

KEPUTUSAN STPM 2014 KOHORT KEDUA


30

Pencapaian Calon Keseluruhan


Perbandingan Pencapaian Calon Secara Keseluruhan Dalam
STPM 2014 dan STPM 2013

Pencapaian Calon
Min PNGK Negara
PNGK 4.00
PNGK 3.50 ke atas
PNGK 2.00 3.49
Peratus dan Bilangan
Lulus Penuh

Tahun
2013
2014
2.57
2.62
0.89% (492 calon)
0.91% (390 calon)
8.18% (4,516 calon)
9.09 (3,895 calon)
71.38% (39,425 calon) 73.85% (31,647 calon)

Beza
+0.05
+0.02
+0.91
+2.47

96.85% (53,494 calon) 97.81% (41,915 calon) +0.96

Peratus dan Bilangan


Gagal

0.20% (112 calon)

0.13% (57 calon)

-0.07

Peratus dan Bilangan


Yang
Mendapat 5A dan 4A

0.90% (497 calon)

0.92% (394 calon)

+0.05

Pencapaian Calon Mengikut PNGK


Min PNGK Negara dan Sekolah Kerajaan
STPM 2011, STPM 2012, STPM 2013, dan STPM
2014

Tahun
2011
2012
2013
2014

Min PNGK
Negara
Calon Sekolah
(Semua Calon)
Kerajaan
2.22
2.29
2.24
2.33
2.57
2.55
2.62
2.62
2.24

2.57

2.62

Pencapaian Calon Mengikut Kelulusan


Lulus Penuh
(Peringkat Prinsipal)

Peratus Calon yang Mendapat Lulus Penuh dalam 5 Hingga 1 Mata


Pelajaran dalam Peperiksaan STPM 2013 dan STPM 2014
Bilangan Mata
Pelajaran dengan
Kelulusan Penuh

STPM 2013
Bilangan

STPM 2014

Peratusan

Bilangan

Peratusan

SEMUA CALON

5 mata pelajaran
4 mata pelajaran
3 mata pelajaran
2 mata pelajaran
1 mata pelajaran
Jumlah
Jumlah
Keseluruhan

1,949
33,605
9,280
4,974
3,686
53,494
55,233

3.53
60.84
16.80
9.01
6.67
96.85

1,470
27,342
7,130
3,563
2,410
41,915
42,854

3.43
63.80
16.64
8.31
5.62
97.81

Pencapaian Calon Mengikut Jantina


Perbandingan Min PNGK Calon Mengikut Jantina
STPM 2013 dan STPM 2014

STPM 2013
Jantina

STPM 2014
Bil.
Calon

Min
PNGK

Beza
PNGK

Bil.
Calon

Min
PNGK

Lelaki

18,607

2.48

14,512

2.54

+0.06

Perempuan

36,626

2.62

28,342

2.66

+0.04

Keseluruhan

55,233

2.57

42,854

2.62

+0.05

Pencapaian Calon Mengikut Lokasi Bandar dan Luar Bandar


Perbandingan Min PNGK Calon Bandar dan Luar Bandar dalam
STPM 2014 dan STPM 2013

Min PNGK
STPM 2013

Min PNGK
STPM 2014

Beza Min PNGK

Bandar

2.60

2.64

+0.04

Luar
Bandar

2.49

2.54

+0.05

Beza
(Jurang)

0.11

0.10

Lokasi

Jurang semakin mengecil

Prestasi Mata Pelajaran


Perbandingan Peratus Lulus Penuh Mata Pelajaran STPM 2014 dan STPM 2013
Peratus Lulus Penuh
Kod
900
910
911
912
913
920
922
930
931
940
942
944

Mata Pelajaran

Pengajian Am
Bahasa Melayu
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Arab
Literature In English
Kesusasteraan
Melayu Komunikatif
Syariah
Usuluddin
Sejarah
Geografi
Ekonomi

2013

2014

Beza
Peratusan

87.97
86.23
75.05
72.91
71.36
76.19

89.97
90.30
81.10
79.59
76.79
63.04

2.00
4.07
6.05
6.68
5.43
-13.15

Semua 23 Mata
Pelajaran Lulus
86.34
89.87
Penuh Melebihi
90.19
93.09
60%
91.07
92.30
80.49
79.85
66.04

82.85
84.01
70.55

3.53
2.90
1.23
2.36
4.16
4.51

Prestasi Mata Pelajaran


Perbandingan Peratus Lulus Penuh Mata Pelajaran STPM 2014 dan STPM 2013
Peratus Lulus Penuh
2013

2014

Beza
Peratusan

Pengajian Perniagaan
Perakaunan
Mathematics (M)
Mathematics (T)
Further Mathematics
Information and
958 Communications
Technology
960 Physics

84.03
81.65
73.15
75.79
42.86

82.54
83.56
71.31
74.31
77.78

-1.49
1.91
-1.84
-1.48
34.92

89.40

10.79

75.01

76.43

1.42

962
964
966
970

79.07
81.30
94.10
93.85

82.51
77.39
95.00
94.69

3.44
-3.91
0.90
0.84

Kod
946
948
950
954
956

Mata Pelajaran

10 meningkat
11 kekal
2 turun
78.61

Chemistry
Biology
Sains Sukan
Seni Visual

Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK)


Mata Pelajaran
Perbandingan Min PNGK Calon Mengikut Mata Pelajaran STPM 2013
dan STPM 2014
PNGK
Mata Pelajaran
Pengajian Am
Bahasa Melayu
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Arab
Literature In English
Kesusasteraan Melayu
Komunikatif
Syariah
Usuluddin
Sejarah
Geografi
Ekonomi

Beza PNGK

Peratusan
Turun Naik
PNGK

2.69
2.75
2.54
2.43
2.28
2.17

0.01
0.12
0.11
0.06
0.21
-0.41

0.37
4.56
4.53
2.53
10.14
-15.89

2.64

2.68

0.04

1.52

2.82
2.73
2.47
2.48
2.26

2.92
2.79
2.51
2.54
2.39

0.10
0.06
0.04
0.06
0.13

3.55
2.20
1.62
2.42
5.75

2013

2014

2.68
2.63
2.43
2.37
2.07
2.58

Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK)


Mata Pelajaran
Perbandingan Min PNGK Calon Mengikut Mata Pelajaran STPM 2013 dan
STPM 2014
PNGK
Mata Pelajaran
Pengajian Perniagaan
Perakaunan
Mathematics (M)
Mathematics (T)
Further Mathematics
Information and
Communications
Technology
Physics
Chemistry
Biology
Sains Sukan
Seni Visual

Beza PNGK

Peratusan
Turun Naik
PNGK

2.52
2.55
2.15
2.39
2.33

0.05
0.06
-0.08
-0.07
0.43

2.02
2.41
-3.59
-2.85
22.63

2.48

2.70

0.22

8.87

2.35
2.48
2.50
2.81
2.86

2.41
2.52
2.34
2.91
2.83

0.06
0.04
-0.16
0.10
-0.03

2.55
1.61
-6.40
3.56
-1.05

2013

2014

2.47
2.49
2.23
2.46
1.90

8 meningkat,
3 turun,
12 kekal

ANALISIS PEPERIKSAAN ULANGAN


STPM 2013 KOHORT PERTAMA

Analisis Peperiksaan Ulang 900/1 STPM 2013

2,850 (21.18%)
calon kekal Gred

7,449 (55.36%)
daripada 13,456 calon
ulang naik Gred

Kertas Pengajian Am 900/1(U1)

Analisis Peperiksaan Ulang 900/2 STPM 2013

3,361 (15.82%) calon


kekal Gred

13,177 (62.02%)
daripada 21,248 calon
ulang naik Gred
Kertas Pengajian Am 900/2(U2)

PUSAT TINGKATAN ENAM (PRAU)

Pusat Tingkatan Enam (Mod 1, Mod 2, Mod 3)


Mod 1 Sekolah yang hanya menempatkan pelajar
Tingkatan Enam saja
Mod 2 Pelajar Tingkatan Enam tempatkan di blok
berasingan tetapi di dalam sekolah aliran
perdana
Mod 3 Pelajar Tingkatan Enam bercampur dan
berkongsi bangunan dengan pelajar sekolah
aliran perdana
43

Sekolah Angkat Universiti


Negeri
Negeri
Sembilan
Sabah

Sekolah
M2: SMK Sultan Muhammad, Kuala Pilah
Gabungan dengan SMK Sultan Abdul
Samad

M1: SMK Bandaraya 2, Kota Kinabalu


Tebobon,

Selangor

Kedah

M1: SMK Petaling Jaya (Seri Setia)


Gabungan : SMK Sultang Abdul Jalil,
SMK(L) Bukit Bintang, SMK Taman Medan,
SMK SS17 Subang Jaya

M1: SMK Taman Mahsuri, Kulim


Kulim,

WPKL

Gabungan : SMK Sultan Badlishah, SMK


SMK Padang Serai, SMK Tg Panglima Besar

M1: SMK Desa Mahkota


Baru,

Johor

Gabungan : SMK Bandaraya, SMK


SMK Kolombong, SMK Inanam

Gabungan : SMK Jinjang, SMK Kepong


SMK Raja Ali, SMK Raja Abdullah

M1: SMK Seri Bandar Pontian


Gabungan : SMK Dato Penggawa Barat,
SMK Perhentian

Universiti
NC USIM
NC UMS

NC UPM

NC USM
NC UM
NC UTM
44

Pusat Tingkatan Enam


Negeri
Perak
(4)

Selangor
(7)

Kelantan
(1)

Sabah
(6)

Sekolah

Tarikh

Mod

SMK Raja Muda Musa (Kuala Kangsar)

5 Mei 2014

SMK Seri Ipoh (Kinta Utara)

12 Jan 2015

SMK King Edward VII (Larut Matang Selama)

Jun 2015

SMK St. George (Larut Matang Selama)

Jun 2015

SMK Petaling Jaya (Petaling Utama)

17 Feb 2014

SMK Tinggi Klang (Klang)

5 Mei 2014

SMK Tinggi Kajang (Hulu Langat)

5 Mei 2014

SMK Sultan Abdul Aziz (Kuala Selangor)

4 Ogos 2014

SMK Tunku Abd Rahman Putera (Sabak Bernam)

12 Jan 2015

SMK Seksyen 24 (Petaling Perdana)

12 Jan 2015

SMK Telok Datok (Kuala Langat)

12 Jan 2015

SMK Sri Gunung (Bachok)

11 Jan 2015

SMK Bandaraya 2 (Kota Kinabalu)


SMK Limbanak (Penampang)

5 Feb 2014
5 Mei 2014

1
2

SMK Putatan (Penampang)

5 Mei 2014

SMK Datuk Pangiran Galpam

5 Mei 2014

SMK Gunsanad (Keningau)

Jun 2015

SMK Tambunan (Tambunan)

Jun 2015

2 45

Pusat Tingkatan Enam


Negeri

Johor
(14)

Kedah
(4)

Sekolah

Tarikh

Mod

SMK Seri Bandar Pontian (Pontian)

19 Mei 2014

SMK Sultan Abdul Jalil (Kluang)

Nov 2015

SMK Tinggi Kluang (Kluang)

Nov 2015

SMK Taman Kluang Barat (Kluang)

Nov 2015

SMK Seri Mersing (Mersing)

Nov 2015

SMK Ledang (Muar)

Nov 2015

SMK Dato Seri Amar Di Raja (Muar)

Nov 2015

SMK Tengku Mahmud Iskandar (Muar)

Nov 2015

SMK Sultan Alauddin Riaayat Shah (Muar)

Nov 2015

SMK Dato Jaafar (JB)

Nov 2015

Maktab Sultan Abu Bakar (JB)


SMK Permas Jaya (Pasir Gudang)
SMK Dato Penggawa Timur (Pasir Gudang)
SMK Bandar Kota Tinggi (Kota Tinggi)

Nov 2015
Nov 2015
Nov 2015
Nov 2015

2
2
2
2

SMK Taman Mahsuri (Kulim/Bandar Baharu)

13 April 2014

SMK Hutang Kampong (Kota Setar)

20 April 2014

SMK Baling (Baling/Sik)

11 Jan 2015

Kolej Sultan Abdul Hamid (Kota Setar)

11 Jan 2015

2 46

Pusat Tingkatan Enam


Negeri

Sekolah

Tarikh

Mod

Labuan
(1)

SMK Labuan (JPN WP Labuan)

Jun 2015

SMK Tungku Muhammad (Kuala Pilah)

2 Jan 2014

SMK Datuk Mansor (Jempol/Jelebu)

12 Jan 2015

SMK Batu Kikir (Jempol/Jelebu)

12 Jan 2015

SMK Seri Ampangan (Seremban)

12 Jan 2015

SMK Tunku Ampuan Durah (Seremban)

12 Jan 2015

SMK Tinggi Port Dickson (Port Dickson)

Jun 2015

SMK Bintulu (Bintulu)

12 Jan 2015

SMK St. Thomas (Kuching)

12 Jan 2015

SMK Batu Lintang(Kuching)

12 Jan 2015

SMK Green Road (Kuching)

12 Jan 2015

SMK Kubong (Limbang)


SMK Bandar Bintangor (Meradong)
SMK Three Rivers (Mukah)
SMK Methodist(Sibu)
SMK Sacred Heart (Sibu)

12 Jan 2015
12 Jan 2015
12 Jan 2015
12 Jan 2015
12 Jan 2015

2
2
2
2
2

SMK Serian (Serian)

12 Jan 2015

SMK Simanggang (Sri Aman)

12 Jan 2015

2 47

NS
(6)

Sarawak
(20)

Pusat Tingkatan Enam


Negeri

Sarawak

Terengganu
(1)

WPKL
(6)

Sekolah

Tarikh

Mod

SMK Saratok 2 (Saratok)

Jun 2015

SMK Bau (Bau)

Jun 2015

SMK Kapit No 2 (Kapit)

Jun 2015

SMK Tun Abang Haji Openg (Kuching)

Jun 2015

SMK St. Joseph (Kuching)

Jun 2015

SMK Pending (Kuching)

Jun 2015

SMK Wira Penrissen (Samarahan)

Jun 2015

SMK Muara Tuang (Samarahan)

Jun 2015

SMK Bandar Sarikei (Sarikei)

Jun 2015

SM Imtiyaz (Besut)

Nov 2015

SMK Desa Mahkota (Sentul)


SMK Tinggi Setapak (Keramat)
SMK St. John (Keramat)
SMK Victoria (Bangsar/Pudu)
SMK Puterijaya (Bangsar/Pudu)

31 Mac 2014
Jun 2015
Jun 2015
Jun 2015
Jun 2015

1
2
2
2
2

SMK Maxwell (Sentul)

Jun 2015

JUMLAH MOD 1
JUMLAH MOD 2

9
61 48

Pusat Tingkatan Enam

49

Pusat Tingkatan Enam

50

Pusat Tingkatan Enam

51

Pusat Tingkatan Enam

52

Pusat Tingkatan Enam

53

Pusat Tingkatan Enam

54

Pusat Tingkatan Enam


BERITA HARIAN - 7 MAC 2014

Suasana pembelajaran membuat saya rasa seolah-olah belajar


di kolej.. Setaraf pelajar kolej/matrikulasi.. Tiada diskriminasi..
Konsep pembelajaran menjurus pengajian di universiti.. Tidak
perlu berpakaian seragam sekolah.. Rasa lebih matang.. Kos
yuran lebih murah.

ETIKA PAKAIAN PELAJAR

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 TAHUN 2014:


ETIKA PAKAIAN MURID TINGKATAN ENAM
(KPPK KPM 5 Disember 2014)

ETIKA PAKAIAN PELAJAR

Pusat Tingkatan Enam

SMK Bandar Sri Pontian MOD 1

58

ETIKA PAKAIAN PELAJAR

SMK Tunku Abd Rahman Putra,


Sabak Bernam MOD 2
59

PENERIMAAN IPT DALAM DAN LUAR NEGARA


1. Lepasan STPM menjadi pilihan utama 19 IPTA dan
IPTS. NC dan Pensyarah perlukan lepasan STPM
ke IPTA masing-masing.
2. Pengiktirafan dan penerimaan lepasan STPM oleh
universiti luar negara seperti oleh negara-negara
komanwel dan negara bukan komanwel

60

53 NEGARA
61

SYARAT KEMASUKAN KE IPTA


BIL.

IPTA

BILANGAN
PROGRAM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

UM
UKM
UTM
UPM
UNIMAS
USIM
UUM
UMS
UITM
USM
UNIZA
UMT
UMK
UTHM
UNIMAP
UMP
UTEM
UPNM
UPSI
Jum Prgm

101
69
39
78
42
23
39
28
118
70
20
27
18
41
36
28
25
11
35
848

Kedudukan

KEPERLUAN KELULUSAN UNTUK PROGRAM


STPM

MATRIK

ASASI

DIP

99
69
39
78
42
23
39
28
93
70
20
27
18
41
36
28
25
11
35
821

98.02
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
78.81
100.00
100.0
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.82

84
69
39
78
42
19
39
28
102
68
20
27
18
41
36
28
25
11
35
809

83.17
100.00
100.00
100.00
100.00
82.61
100.00
100.00
86.44
97.14
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.40

2
69
39
78
42
19
39
28
80
68
20
27
18
41
36
28
25
11
35
705

1.98
100.00
100.00
100.00
100.00
82.61
100.00
100.00
67.80
97.14
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
83.14

83
69
3
78
42
13
39
28
117
62
20
27
18
41
36
25
25
7
35
768

82.18
100.00
7.69
100.00
100.00
56.52
100.00
100.00
99.15
88.57
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
89.29
100.00
63.64
100.00
90.57

62

ANALISIS BILANGAN LEPASAN STPM KE IPTA


Tahun
Bil.

Universiti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

UM
USM
UKM
UPM
UTM
UUM
UNIMAS
UMS
UiTM
UPSI
UTHM
UTeM
UNIMAP
UMP
UMK
UPNM
UNISZA
USIM
UMT
JUMLAH

(Bilangan Pelajar data dari Universiti)


2013
2014
883
2,896

990
3,004

590
688
186
1,396
1,983
2,594
6,745
1584

1000
860
267
1,651
1,686
2,883
6,061
1922

470
421
733
351
1,237

575
393
979
431
1,740

49
212
203
699
23,110

100
355
257
1,041
24,981

63

STATISTIK KEMASUKAN KE IPTA IKUT BIDANG OLEH BPKP


Bil.

BIDANG

Sesi 2013/2014

Sesi 2014/2015
(Sist. Baru 1st batch)

Mohon

Tawar

Mohon

Tawar

Pendidikan

9,629

1,596

9,452

1,968

Sains Sosial

8,758

4,100

10,518

5,465

Pengurusan

5,591

3,442

6,564

3,722

Ekonomi/
Perakaunan

3,967

1,837

4,666

2,073

Bahasa

3,071

478

3,626

746

Sains

2,017

1,160

1,972

1,333

Kejuruteraan

1,388

1,384

1,659

1,648

Senibina

1,684

310

2,081

477

Sains
Kesihatan
Bersekutu

714

72

827

138

698

326

979

334

10

Pendidikan
Islam

64

STATISTIK KEMASUKAN KE IPTA IKUT BIDANG OLEH BPKP


Bil.

BIDANG

Sesi 2013/2014

Sesi 2014/2015
(Sist. Baru 1st batch)

Mohon

Tawar

Mohon

Tawar

11

Komputer

608

575

659

751

12

Undangundang

536

208

747

215

13

Sains
Gunaan

480

582

580

869

14

Farmasi

167

296

27

15

Perubatan

171

253

41

16

Pergigian

112

160

10

17

Teknologi

37

337

25

540

18

Lain-lain

11

45,075

20,357

Jumlah

39,628 16,420

65

PERATUSAN KEMASUKAN KE IPTA IKUT BIDANG


Dapat Tempat (%)
Bil.

BIDANG

2013/2014

2014/2015

Peningkatan (%)
28.58
28.58
19.39

Sains Gunaan

121.25

149.83

Komputer

94.57

113.96

Perubatan

3.51

16.21

Sains

57.51

67.60

Lain-lain

9.09

Sains Kesihatan Bersekutu

10.08

16.69

Pergigian

6.25

Sains Sosial

46.81

51.96

Bahasa

15.56

20.57

10

Farmasi

4.19

9.12

11

Pendidikan

16.57

20.82

4.93
4.25
4.25
3.07

12

Senibina

18.41

21.48

3.07

13

Kejuruteraan

99.71

99.37

- 0.34

14

Ekonomi/ Perakaunan

46.31

44.43

- 1.88

15

Pengurusan

61.56

56.70

- 4.86

16

Undang-undang

38.81

28.78

- 10.03

17

Pendidikan Islam

46.70

34.12

- 12.58

19.39
12.70
12.70
10.09
10.09
9.09
9.09
6.61
6.61
6.25
6.25
5.15
5.15
5.01
5.01
4.93

66

IPTA MENERIMA LEPASAN STPM

67

IPTS MENERIMA LEPASAN STPM


4 program
54 program

12 program

40 program

14 program

8 program

4 program
7 program

15 program

13 program

BANYAK LAGI
68

UNIVERSITI LUAR NEGARA

BANYAK LAGI...

69

SURAT UNIVERSITY OF CAMBRIDGE UNTUK LEPASAN STPM

Entrance requirements
Typical offers for applicants taking GCE Advance
Levels would based on three or four A grades, or
equivalent grades in STPM (Sijil Tinggi Persekolahan
Malaysia).

70

TERKINI: UNIVERSITI TEKNIKAL TIMUR TENGAH,


TURKI MAHU PELAJAR LEPASAN STPM

EMEL DRP BAHAGIAN DASAR DAN HUBUNGAN


ANTARABANGSA, KPM (20 Mac 2015)
PENGGUNAAN STPM SEBAGAI KRITERIA KEMASUKAN KE
UNIVERSITI METU, ANKARA TURKI
Universiti Teknikal Timur Tengah/Middle East Technical Univ.
(METU) berhasrat menggunakan STPM sebagai syarat
kemasukan mengikuti program di METU.

71

PENGIKTIRAFAN STPM

KETUA EKSEKUTIF MPM

Pembentangan
Sistem Pentaksiran Baharu STPM
dalam
Seminar Antarabangsa Pembangunan Pendidikan
PraUniversiti di Cairo, Mesir : 30 Mac 2015
72

TAJAAN
KPM TAWAR PENAJAAN BURSARY SECARA AUTOMATIK
KEPADA PELAJAR CEMERLANG LEPASAN SPM TAHUN 2014
YANG MENDAPAT KEPUTUSAN CEMERLANG 9A+ DAN KE ATAS BAGI
MENGIKUTI PENGAJIAN PERSEDIAAN DI DALAM NEGARA SEBELUM
MELANJUTKAN PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA DI DALAM ATAU DI LUAR
NEGARA
Program persediaan tajaan Bursary:

STPM (1 1/2 tahun)


MATRIKULASI (1 tahun)
ASASI DI IPTA (1 tahun)
INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) (2 tahun)
A-LEVEL (18-24 bulan)

Bentuk tajaan:
YURAN PENGAJIAN, ELAUN SARA HIDUP
(RM430), DAN ELAUN PENGINAPAN
73

TAJAAN
Tempat program persediaan tajaan Bursary antaranya:
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) -STPM adalah program
pra-universiti di semua sekolah-sekolah bantuan Kerajaan. Kelayakan
STPM boleh digunakan untuk permohonan ke Institusi Pengajian Tinggi
(IPT) dalam dan luar negara bagi melanjutkan pengajian ke peringkat
Ijazah Pertama.
Matrikulasi- Matrikulasi adalah program pra-universiti anjuran
Kementerian Pendidikan Malaysia yang menawarkan kursus persediaan
jurusan Sains dan jurusan Perakaunan bagi melayakkan pelajar
melanjutkan pengajian Ijazah Pertama pelbagai bidang di IPT dalam
negara. Kelayakan ini turut diterima pakai untuk memohon kemasukan
ke IPT luar negara TERHAD kepada universiti yang menerima kemasukan
lepasan Matrikulasi
Asasi-Program persediaan Asasi di bawah Jabatan Pengajian Tinggi
adalah lebih menjurus kepada pengajian di IPT tertentu di dalam negara.
74

TAJAAN
Program Ijazah Luar Negara (PILN) mulai tahun 2014

Penajaan PILN anjuran JPA terbuka kepada pelajar


cemerlang lepasan program persediaan
(STPM, A-Level, IB) yang tidak ditaja Bursary.
Syarat
1. Telah mendapat tempat di universiti terkemuka
dunia.
2. Memohon secara atas talian (on-line) melalui
portal JPA
3. Kriteria pemilihan adalah berdasarkan 4 kategori
iaitu akademik, ko-kurikulum, latar belakang
sosioekonomi keluarga, dan temu duga.
75

TAJAAN

Program Ijazah Dalam Negara (PIDN)


Penajaan JPA kepada 10,300 pelajar lepasan manamana program persediaan (STPM, Matrikulasi) untuk
mengikuti pengajian peringkat Ijazah Pertama dalam
program yang telah diiktiraf
di IPTA dan IPTS tempatan.
oSemua IPTA [kecuali UPSI],
IPTS yang bertaraf GLC iaitu
oUniversiti Tenaga Nasional (UNITEN),
oUniversiti Teknologi Petronas (UTP),
oUniversiti Multimedia (MMU),

76

Program Ijazah Dalam Negara (PIDN)


Kampus cawangan universiti luar negara di Malaysia iaitu
oUniversity of Nottingham,
oMonash University,
oSwinburne University of Technology,
oCurtin University of Technology,
oNewcastle University Medicine (NUMed) Malaysia;
IPTS lain seperti
oAIMST University,
oUniKL-Royal College of Medicine Perak,
oUniversity College Sedaya International,
oCyberjaya University College of Medical Sciences,
oInternational Medical University dan Universiti Perdana
IPT lain yang dipersetujui oleh Kerajaan dari semasa ke
semasa.

77

SKIM BAUCAR BUKU 1MALAYSIA

78

BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI


(BKPU) TINGKATAN 6 ATAS TAHUN 2014
KPM menganugerahkan penghadiahan
Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU)
kepada pelajar sekolah menengah tingkatan 6
yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam
oakademik,
okokurikulum, dan
oSukan
Tetapi
untuk pelajar yang berlatarbelakangkan pendapatan isi
rumah kurang dari RM1,500.00 sebulan.
Kadar BKPU
RM90.00 sebulan (pelajar aliran sastera)
RM110.00 sebulan (pelajar aliran sains).
79

KELAYAKAN STPM BAGI PELANTIKAN


KE PERKHIDMATAN AWAM
1.

Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 (JPA dan Kem. Pertahanan)


Gaji: RM1,362.00 RM 5,092.00

2.

Penolong Pegawai Penguat kuasa N27 (Pelbagai Kementerian)


Gaji: RM1,362.00 RM 5,092.00

3.

Penolong Pegawai Belia dan Sukan S27 (Kem. Belia dan Sukan)
Gaji: RM1,362.00 RM 5,092.00

4.

Penolong Pegawai Makmal dan Item C27 (Kem. Penerangan)


Gaji: RM1,374.00 RM 5,116.00

5.

Penghulu NP27
Gaji: RM1,737.00 RM5,092.00

Banyak lagi jawatan dalam kerajaan dan swasta


80
gunapakai STPM

PENGIKTIRAFAN MPM
PELAJAR CEMERLANG STPM

DIANUGERAHI
SIJIL
PLAK
RM1,000
81

PELAJAR CEMERLANG STPM 2014

DIANUGERAHI
SIJIL
PLAK
RM1,000

82

RUMUSAN KELEBIHAN STPM


1. Sistem persekolahan mengikut penggal. Kurikulum
dipelajari hanya bagi penggal masing-masing.
2. Peperiksaan dilaksanakan pada setiap hujung penggal 1, 2,
dan 3.
3. Peperiksaan ulangan 1 dan 2. Baiki keputusan P1 dan P2.
4. Kerja kursus membantu keputusan keseluruhan STPM
menjadi lebih baik.
5. Keputusan peperiksaan penggal dan ulangan dikeluarkan
bagi setiap penggal.
6. Keputusan keseluruhan (terbaik P1/U1 + P2/U2 + P3 + KK).
7. Yuran peperiksaan murah. Malah pelajar sekolah kerajaan
percuma.
8. Sijil STPM setaraf A-Level dan diiktiraf Cambridge
Assessment, UK
83

RUMUSAN KELEBIHAN STPM


9. Sijil STPM diterima untuk kemasukan ke IPT di dalam dan
luar negara.
10. Sijil STPM diiktiraf JPA untuk perjawatan di sektor awam.
Juga diterima di sektor swasta.
11. Penubuhan pusat tingkatan enam Mod 1 dan Mod 2
12. Berpakaian smart casual
13. Lepasan STPM menjadi pilihan utama IPTA dan IPTS
14. Skim baucar buku
15. Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) - (yang layak).
16. Elaun kepada pelajar tingkatan 6....
17. Perubahan penjenamaan tingkatan enam PraU
18. Pelajar terbaik negara RM1,000 dan sijil oleh MPM
19. Beberapa insentif lain akan diumum nanti....
84

APA KATA MEREKA TENTANG STPM!


Whatsap daripada Nadia, pegawai MUET yang hadir kelas
Master di UKM kepada pegawai MPM.

Semalam pun semasa saya attend clas,


lecturer saya di UKM memuji pelajar dari
lepasan STPM kerana mereka perform better
in clas n mereka lebih indipendent kerana
mereka telah diajar berkenaan PBS di sekolah.
Rakan2 pensyarah beliau di UKM juga
menyatakan pandangan yang sama. Student
lepasan STPM are more outstanding @ uni.
85

APA KATA MEREKA TENTANG STPM!


Whatsap daripada Puan Zubaidah, pensyarah pengajian
Sejarah, Politik, dan Strategi UKM.

Salam just nk share. Hr ni student first yr


jumpa bncg nak buat esei..sy tanya psl PBS..
Mmg dia org sgt puas hati dn dia org rasa
confident nk menulis dn buat research. Yg best
tu siap blh apply apa yg dia bljr masa buat pbs
dgn analisa buat esei kt ukm. Setakat ni nmpk
positif. Syabas n tahniah mpm
86

APA KATA MEREKA TENTANG STPM!

Bersyukur sangat dapat masuk form 6, sy


sanggup masuk form 6 dan tolak tawaran
diploma kejururawatan d Universiti Darul
Iman, ganu....skang sudah tahun akhir di
Universiti Malaysia Terengganu, x sabar nak
graduate.... apapun, terima kasih SMK PAHI
dan SEMUA GURU SMK PAHI
TERCINTA.
(Nurul Fateeha-6 Mac 2015)
87

APA KATA MEREKA TENTANG STPM!

Pencapaian lepasan STPM di UTM jauh


lebih baik berbanding lepasan lain.
Pelajar STPM mampu memperoleh min
PNGK 3.54 (sesi 2010-2015) berbanding
dengan pelajar saluran lain.
(UTM)

88

APA KATA MEREKA TENTANG STPM!

89

APA KATA MEREKA TENTANG STPM!


Bekas Pelajar STPM

AmbilKata-kata
STPM semangatnya
2006/2007
Dapat PNGK 3.42
Never Give Up
Masuk UPM program
Take
pride as
a sixth former, you
Computer
and
will be so proud of yourself when
Communications
System
the day comes as you complete
Engineering
your STPM, and told someone
you have gone
through
the STPM
Sekarang
kerja
di Intel
Penang
Menerimaprocess.
gaji tertinggi dalam
kerjanya
90

TESTIMONI

STPM 2010
Calon Rabun

Kenapa memilih STPM?


T6 dah sebelah kaki ke Universiti
Jln pintas ambil ijazah. Kalau ambil
diploma makan masa 3 tahun. STPM 1
tahun setengah saja
Kos perbelanjaan yang rendah
berbanding diploma
Subjek T6 adalah sambungan drp T5
Tinggal berdekatan dgn keluarga.

Nama Pelajar

Sekolah

Ahmad Syakirin bin


Johari

SMK Bukit Jawa,


Pasir Puteh

Mata pelajaran yang diambil


Pengajian Am
BBahasa Malaysia
AKesusasteraan Melayu A
Sejarah
A
Geografi
A
91

TESTIMONI

Ahmad Syakirin bin Johari


Mahasiswa UKM mulai 2011
Ijazah Sarjana Muda (Sejarah)
Sedang buat Master
dalam Pendidikan Sejarah

92

APA KATA MEREKA TENTANG STPM!

LAYARI BLOG
http://www.cikguhailmi.com/2015/03/12-k
elebihan-masuk-tingkatan-6.html?m=1
BANYAK KELEBIHAN MASUK
TINGKATAN 6
93

APA KATA MEREKA TENTANG STPM!

LAYARI BLOG CIKGU ZULKARNAIN


http://farihinzul1974.blogspot.com/2015
/03/jom-katakan-ya-untuk-meneruskan.htm
l?m=1
KOS PENGAJIAN MURAH TETAPI
NILAI SIJIL STPM TINGGI
94

KEJAYAAN DAN KECEMERLANGAN STPM 2014

95

Pelajar Cemerlang STPM 2014


Pelajar Cemerlang Kategori Pelajar Orang Asli

Farah Syahera dan Najurai


bersama keputusan cemerlang
STPM
2014
masing-masing
selepas dinobatkan Calon Terbaik
Kategori Orang Asli
Nama Pelajar

Najurai a/p Agus

Farah Syahera a/p Chin

Mata Pelajaran yang Diambil

Gred

Pengajian Am
Bahasa Melayu
Sejarah
Pengajian Perniagaan
Pengajian Am
Bahasa Melayu

AABA
AA-

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

A-

Sejarah

Pelajar Cemerlang STPM 2014


Pelajar Cemerlang Kategori Pelajar Istimewa
Nama
Pelajar
Kaveinthran
a/l
Pulanthran

Nama
Pelajar

Nama
Pelajar

Farah
Raihanah
binti Atan

Kategori

Autism

Mata
Pelajaran yang
Diambil
Pengajian Am
Bahasa
Melayu
Kesusasteraan
Melayu
Komunikatif
Sejarah

Gred

Mohamad
Asri bin
Arshad

Kategori

Buta

Kategori

Rabun

BB+
A
A

Mohamad
Firdaus bin
Ngatiman

Rabun

Mata Pelajaran
yang Diambil
Pengajian Am
Bahasa Melayu
Kesusasteraan
Melayu
Komunikatif
Sejarah

Mata Pelajaran
yang Diambil

Gred
AA
A
A

Gred

Pengajian Am

Bahasa Melayu

Sejarah

Pengajian
Perniagaan

Pengajian Am

A-

Bahasa Melayu

Sejarah
Pengajian
Perniagaan

A
A

KIRAAN PNGK (CGPA) STPM

Kaedah Penyediaan Merit Untuk Calon Lepasan STPM


Bagi pemilihan ke program pengajian Ijazah Pertama
Lepasan STPM/Setaraf ke IPTA, penyediaan senarai merit
yang sama berdasarkan Purata Nilai Gred Keseluruhan
(PNGK) atau Cumulative Grade Point Average (CGPA)
digunakan untuk seragamkan kelayakan STPM dengan
Matrikulasi.
Dalam sistem ini, mata nilai gred setiap mata pelajaran
diberikan dan nilai PNGK dihitung dengan mengambil kira
purata nilai gred 4 mata pelajaran terbaik termasuk
Pengajian Am.

98

KIRAAN PNGK (CGPA) STPM


(a) Contoh 1
Bil.

Mata Pelajaran

Gred

Markah

1.

Pengajian Am

4.00

2.

Mathematics T

4.00

3.

Chemistry

4.00

4.

Biology

4.00

Jumlah

16.00

99

KIRAAN PNGK (CGPA) STPM


(b) Contoh 2
Bil.

Mata Pelajaran

Gred

Markah

1.

Pengajian Am

B+

3.33

2.

Bahasa Melayu

3.00

3.

Syariah

A-

3.67

4.

Usuludin

4.00

Jumlah

14.00

100

KIRAAN PNGK (CGPA) STPM


(c) Contoh 3
Bil.

Mata Pelajaran

Gred

Markah

1.
2.
3.
4.
5.

Pengajian Am
Perakaunan
Chemistry
Biology
Mathematics (T)

X
C
BD
B

2.00
2.67
1.00
3.00

Jumlah
Jumlah Mata Nilai
PNGK

=
=

Tidak boleh dikira


Tidak boleh dikira
101

KIRAAN PNGK (CGPA) STPM


Markah Kokurikulum
Penilaian 10% markah kokurikulum sebagai syarat
kemasukan ke IPTA diurus Bahagian Kokurikulum dan
Kesenian (BKK), KPM mulai tahun 2010.
(surat siaran KPM Bil. 30 tahun 2012 bertarikh 8 Okt
2012)
CGPA bagi Calon STPM mengambil kira markah
kokurikulum tingkatan 5, 6 bawah, dan 6 atas (3 tahun).

102

SYARAT KEMASUKAN KE T6

103

SYARAT KEMASUKAN KE T6

3MP Terbaik < 18 unit


3MP Terbaik < 12 unit
104

SYARAT KEMASUKAN KE T6

105

KALENDAR STPM 2015

106

107