Anda di halaman 1dari 11

PRINCIPLE OF

MANAGEMENT
(CQ605)

DEFINITION OF MOTIVATION AND


ITS OBJECTIVE.
Definisi motivasi:
-Merujuk kepada rangsangan dalaman (proses psikologi) yang mengarahkan kelakuan manusia untuk mencapai
matlamat
(- Ferrell, business: A changing world, 5 th edition.
-Dari perspektif psikologi:
a) Satu proses yang kompleks melibatkan keadaan dalaman (naluri manusia dan rangsangan) serta luaran individu

(perlakuan dan tindakan )


b) Ditakrifkan sebagai proses psikologi yang meransang dan mengarahkan tindakan manusia secara berterusan untuk

mencapai matlamat.
c) Ia melibatkan keperluan yang dirasai dalam kehidupan seseorang pada sesuatu ketika.
d) Keperluan ini mewujudkan ransangan atau desakan naluri dari dalam diri manusia.
e) Ini menyebabkan manusia bertindak ke arah matlamat atau kehendak sesuatu.
f)

Ianya juga merujuk kepada tahap kecekalan individu seseorang individu dalam menghadapi halangan.

g) Terdapat tiga elemen dalam motivasi iaitu, usaha, matlamat organisasi, keperluan.

Abraham Maslows hierarchy


of needs.
-Teori ini diperkenalkan semenjak sekitar tahun 1943, oleh ahli
psikologi Maslow.
-Beliau menyatakan bahawa manusia mempunyai banyak
motif untuk kelakuan mereka di dalam tugas mahupun diluar.
-Teorinya berdasarkan 2 perkara utama:
1) Manusia adalah makhluk yang berkeinginan yang
kehendaknya bergantung pada apa-apa yang telah dia ada
(dapat). Hanya kehendak yang belum dipuaskan sahaja yang
dapat mempengaruhi perlakuannya. Dengan kata lain,
kehendak yang telah dipenuhi bukan lagi menjadi pemotivasi.

2) Kehendak manusia disusun mengikut hierarki


keutamaan. Apabila satu kehendak dipenuhi, yang lain pula
akan menjelma dan mengkehendaki
(memerlukan)
Ke
pe
kepuasan.
rlu
an 5 tahap kehendak:
-Maslow membuat hipotesis
m
en
ca
pa
i
Keperluan
ha
penghargaan
sr
at
dir
Keperluan
i sosial

Keperluan keselamatan
Keperluan fisiologi

Elton Mayos human


relationship model.
-Hubungan manusia kerap digunakan sebagai satu istilah umum untuk
menghuraikan cara-cara pengurus bersaling tindak dengan subordinar mereka.
-Apabila hubungan manusia meransang kerja yang lebih banyak dan lebih
sempurna, maka kita mempunyai suasana hubungan manusia yang baik dalam
organisasi.
-Apabila semangat bekerja dan kecekapn merosot, maka hubungan manusia
dalam organisasi adalah buruk. Bagi mengelakkan semangat dan kecekapan
merosot, pengurus mestilah mengetahui mengapa para pekerja bertindak
sebegitu.
-Melalui ujikaji Hawthorne para penyelidik membuat kesimpulan bahawa
pekerja akan lebih kuat bekerja jika pihak pengurusan mengambil berat
tentang kebajikan mereka.
-Para penyelidik merumuskan bahawa kumpulan-kumpulan kerja tidak formal
dan persekitaran social para pekerja mempunyai pengaruh yang besar ke atas
daya pengeluaran.

Frederick Herzbergs health


factors.
-Faktor-faktor luar daripada pekerjaan itu sendiri yang sekiranya
tidak diadakan atau disediakan oleh organisasi, maka akan
menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pekerja-pekerja.
Sekiranya, faktor itu disediakan, ia tidak semestinya mendorong
pekerja-pekerja untuk bekerja dengan penuh motivasi.
-Faktor-faktor ini dinamakan faktor kesihatan termasuklah perkaraperkara berikut:
i. Persekitaran yang selesa
ii. Upah termasuk elaun dan lain-lain
iii. Status
iv. Keadaan tempat kerja
v. Dasar syarikat
vi. Perhubungan antara majikan dan pekerja
vii. Mutu penyeliaan
viii. Jaminan kerja
ix. Lain-lain faedah atau kemudahan.

Monetary
Incentives
The purpose of monetary incentives is to reward
associates for excellent job performance through MONEY.
Monetary incentives include profit SHARING, project
bonuses, STOCK OPTIONS and warrants, scheduled
bonuses (e.g., Christmas and performance-linked), and
additional paid vacation time. Traditionally, these have
helped maintain a positive motivational environment for
associates.

Problems with Monetary


Incentive
Monetary incentives encourage compliance rather than
risk-taking because most rewards are based only on
performance. As a result, associates are discouraged from
being creative in the workplace.

Another argument is that monetary incentives may be


used to circumvent problems in the workplace. For
example, incentives to boost sales can be used to
compensate for poor MANAGEMENT. Employers also may
use monetary incentives as an extrinsic rather than an
intrinsic motivator. In other words, associates are driven to
do things just for the monetary reward versus doing
something because it is the right thing to do. This can
disrupt or terminate good relationships between
associates because they are transformed from co-workers

Insentif yang diberikan dalam


bentuk barangan,
pengiktirafan dan lain-lain
Cuti
-Pengiktirafan
-Peningkatan Kemahiran
-Hadiah
-Kebebasan
Insentif Separa Kewangan
Merupakan kaedah memberi motivasi dalam bentuk kewangan yang sentiasa
berubah-ubah dan tidak tetap. Biasanya diberi dalam bentuk bukan kewangan
Cth :
-Pemberian bonus dalam pakej pelancongan
-Kemudahan pengangkutan menghadiri mesyuarat diluar kawasan pejabat
-Kemudahan buku kepada anak-anak pekerja

Kelebihan daripada pemberian


insentif kepada majikan dan
pekerja :
Meningkatkan daya saing pekerja antara satu sama lain
Menunjukkan majikan mengambil berat terhadap kebajikan

pekerja
Meningkatkan rasa tanggungjawab pekerja terhadap syarikat
Meningkatkan produktiviti syarikat Pengeluaran dapat
ditingkatkan ke tahap maksimum
Meningkatkan ekonomi pekerja
Prestasi sesebuah organisasi adalah bergantung kepada
kecekapan dan keberkesanan tenaga kerjanya dalam
melaksanakan tanggungjawab
Nilai-nilai kerja yang baik seperti berusaha bersungguh-sungguh,
berdisiplin dan bekerja dalam semangat berpasukan adalah nilai
yang perlu diterapkan ke dalam jiwa para pekerja
Langkah penerapan hanya boleh dilakukan sekiranya kaedah
motivasi & insentif yang diberi adalah sesuai

SEKIAN TERIMA
KASIH