Anda di halaman 1dari 12

KULIAH 1

GPP 1063
PENGANTAR PENGAJIAN
PROFESIONAL

(DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN)

Pengenalan
Pelbagai takrifan dan konsep
pendidikan
dikemukakan.
Pendidikan merupakan satu usaha
terancang dan teratur bagi
mewujudkan proses P&P
Usaha ini bagi mempertingkatkan
potensi
diri-diri murid-murid dari
aspek fizikal,
rohani dan
sosial.

Definisi dan Konsep Pendidikan


Dlm BI education dikatakan berasal
daripada perkataan latin educare yang
bermakna memelihara dan mengasuh anak.
John Dewey, pendidikan satu proses
pertumbuhan dan perkembangan. Beliau
memandang pendidikan sebagai satu usaha
mengatur pengetahuan untuk menambah
pengetahuan semulajadi yg ada pd.
Seseorang individu.

Definisi dan Konsep Pendidikan


James Mill, pendidikan ialah satu proses
memberi pertolongan maksimumkepada
setiap anggota satu-satu masyarakat
supaya hidup dengan penuh keselesaan
dan kegembiraan.
John Macdonald, makna pendidikan jelas
dilihat dengan membandingkan masykt
primitif dan moden.Dlm primitif, makna
pendidikan ialah latihan vokasional.

Definisi dan Konsep Pendidikan


Kanak-kanak primitif perlu diajar
menggunakan senjata, cara menangkap
ikan dan mempertahankan diri.
Menurut Ki Hajar Dewantara,
pendidikan diertikan sebagai usaha untuk
memajukan diri sendiri dari segi budi
pekerti, fikiran dan jasmani bagi
membolehkan seseorang individu
mendapat kehidupan yang lebih
sempurna.

Definisi dan Konsep Pendidikan


Pendidikan mencakupi segala bentuk
aktiviti yang memudahkan kehidupan
masykt seterusnyang membawa
kepada perubahan hasil daripada
penyertaan seorang individu dlm
kegiatan tersebut.

Definisi dan Konsep Pendidikan


Bertepatan dengan perlaksanaan yg
dilakukan oleh pihak kerajaan melalui
Sekolah Wawasan sebagai satu micro
concern kepada dialog peradapan ,
membolehkan murid-murid dan guruguru daripada 3 aliran dan latar belakang
budaya serta agama yang sangat
berlainan
bertemu, berinteraksi dan
berkongsi untuk
kebaikan. ( Mahadzir
Mohd Khir, 2005:46)

Definisi dan Konsep Pendidikan


Secara umumnya pendidikan ialah
proses perubahan sikap dan
tingkahlaku seseorang murid atau
kelompok dalam usaha
mendewasakan mereka untuk
menjadi manusia berguna,

Pendidikan Progresif
Memberi peluang kpd murid utk belajar
secara perseorangan.
Memberi peluang kepada murid utk
belajar melalui pengalaman.
Guru memberi pendorong semangat
dan
motivasi.
Guru melibatkan murid dengan pelbagai
aktiviti.
Guru memberi bimbingan.

Matlamat Umum Pendidikan


Melahirkan individu
Mengawal persekitarannya.
Menentukan objektif-objektif tersendiri.
Menyatakan sesuatu dengan jelas.
Bertanggungjawab terhadap kebajikan
masyarakat.
Memberi sumbangan terhadap
pembentukan semula masyarakat.

Objektif Pendidikan
Dasar Pembangunan Negara melalui DEB,
maka
objekttif pendidikan dinyatakan
Mengadakan satu sistem pendidikan utk
mengintegrasikan perpaduan kaum.
Menyediakan pendidikan dan latihan.
Meninggikan mutu pelajaran berorientasikan
sains dan teknologi.
Menyediakan peluang pendidikan yang
saksama.
Memperbaiki usaha penyelidikan.

Sekian
Terima
Kasih

Anda mungkin juga menyukai