Anda di halaman 1dari 8

JADUAL 3: RINGKASAN MAKLUMAT BAGI SETIAP KURSUS/MODUL

1. Nama Kursus/Modul

Reka Bentuk Berbantu Komputer


Computer Aided Design

2. Kod Kursus

RBT3142

3. Nama Pensyarah
Akademik

En. Abd Halim bin Said

4. Rasional
Kursus/Modul dalam
Program

Kursus ini sangat perlu kepada bakal guru Reka Bentuk Teknologi supaya mereka
dapat menguasai ilmu berkaitan Reka Bentuk Berbantu Komputer daripada segi konten
yang diaplikasi sebagai asas kepada murid-murid dalam proses pengajaran dan
pembelajaran di sekolah nanti.

5. Semester dan Tahun


ditawarkan

Semester 2, Tahun 4

6. Jumlah Jam
Pembelajaran

Bersemuka
K

60

7. Nilai Kredit

2.0

8. Prasyarat (jika ada)

Tiada

9. Objektif
Pembelajaran

Pelajar dapat:

20

80

1.

Memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam Reka


Bentuk Berbantu Komputer.

2.

Mengaplikasikan asas pengetahuan dan kemahiran Reka Bentuk Berbantu


Komputer dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

1.

Merancang dan mengaplikasikan kemahiran membina lukisan kerja projek


berbentuk unjuran ortografik dan isometri menggunakan layer, sistem
koordinat dan command dalam aplikasi 2D.
Mengenalpasti dan mengaplikasikan terminologi, sistem koordinat lukisan 3D
dan kemahiran dalam model 3D solid, 3D editing dan 3D command.
Merancang dan membina lukisan projek dalam 3D primitif.
Merancang dan membina empat lukisan projek 3D dengan menggunakan
aplikasi rendering, lighting dan camera.
Mempamerkan kemahiran insaniah melalui aktiviti amali yang dilaksanakan.

C
1
1
2
3
4
5

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)

C
2

C
4
x

C
6

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

Menghayati nilai

Menilai
A
3

Mengorganisasi

Menerima

Memberi maklum balas

DOMAIN AFEKTIF

Lakuan tulen

Sintesis
C
5
x

Penilaian

Aplikasi
C
3

Analisis

Pemahaman

Pengetahuan

CLO

Adaptasi

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN PSIKOMOTOR

DOMAIN KOGNITIF

kompleksRespons ketara

5.

Mekanisme

3.
4.

Respons berpandu

2.

Set

10. Hasil Pembelajaran


Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO)

Jumlah Jam Pembelajaran


Terbimbing dan
Pembelajaran Kendiri

Persepsi

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

Bukan Bersemuka

A
4

A
5

x
x
x

11. Kemahiran Boleh


Pindah (Transferable
Skills, TS):

Pada akhir kursus, nyatakan kemahiran boleh pindah yang boleh diperolehi oleh
pelajar. Tandakan X dalam ruangan Ya atau Tidak.
RBT3142
TS1
TS2
TS3
TS4
TS5
TS6
TS7
TS8
TS9

Ya
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tidak

Nota: Ya menunjukkan bahawa kursus ini menyumbang kepada perkembangan TS.


Tidak menunjukkan bahawa kursus ini tidak menyumbang kepada perkembangan TS.
Kod
TS1
TS2
TS3
TS4
TS5
TS6
TS7
TS8
TS9
12. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran

Kemahiran Boleh Pindah (TS)


Merancang, berkolaborasi dan melaksanakan tugas dalam kumpulan.
Berkomunikasi secara berkesan secara lisan dan bertulis dalam
konteks sosial dan akademik.
Menggunakan kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Mempamerkan komitmen ke arah kecemerlangan.
Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui kreativiti dan
inovasi.
Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT).
Mempamerkan kebolehan mengumpul, mensintesis dan
menyampaikan maklumat.
Kemahiran kepemimpinan dan yakin melaksanakan tugas.
Menampilkan keterampilan dan kualiti guru.

Strategi pengajaran-pembelajaran:
1.

Memberi syarahan, latihan amali, kuiz,pembelajaran kendiri, kerja kursus


dan melaksanakan ujian amali.

Strategi pentaksiran:
1. Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi satu (1) bentuk
pentaksiran, iaitu kerja kursus (100%). Kerja kursus terdiri daripada dua
(2) komponen, iaitu projek (30%) dan ujian amali (70%). Soalan ujian amali
digubal secara berpusat oleh IPG yang terlibat dan ditadbirkan pada akhir
semester dan secara berpusat. Soalan ujian amali terdiri daripada topik 3D.
(rujuk Buku Panduan Kerja Kursus)
13. Sinopsis

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer;
aplikasi lukisan 2D; aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid) dan mereka
bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempat alat tulis, susunatur hiasan dalaman ruang
bilik dan sangkar haiwan kesayangan; proses dan perancangan projek.
This course emphasize on product design with computer aided; 2D drawing, 3D design;
design and managing project such as chair, layout of interior design and pets house
and prosesses and planning project.

14. Mod Penyampaian


15. Kaedah dan
Pentaksiran

Kuliah dan Amali

Jenis

Peperiksaan : 0%
Kerja Kursus: 100%

Projek

Ujian Amali

UAK

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)

: 30%
: 70%
: 0%

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Program (Programme
Learning Outcomes,
PLO) dengan
Objektif Pendidikan
Program (Programme
Educational
Objectives, PEO)

PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5
PEO6

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

x
x

PLO5

PLO6

PLO7

PLO8

PLO9

x
x
x
x

Nota: PLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Program dan PEO merujuk kepada
Objektif Pendidikan Program. Perincian PLO dan PEO adalah seperti yang berikut:

PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5
PEO6

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Menggunakan ilmu dan kemahiran keguruan di sekolah, komuniti dan
persekitarannya.
Mempamerkan penghayatan pembelajaran sepanjang hayat.
Mempamerkan ciri-ciri profesionalisme guru yang unggul dan dicontohi,
berdaya saing pada peringkat lokal dan global serta menjaga amanah
ilmu.
Menjana penyelesaian yang inovatif dalam bidang Reka Bentuk dan
Teknologi menerusi kajian dan penyelesaian masalah.
Mengamalkan ciri-ciri kepemimpinan yang mampu mewujudkan kerja
berpasukan, kebolehan berkomunikasi serta bertanggungjawab dari segi
akhlak, sosial dan etika.
Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam bidang Reka
Bentuk dan Teknologi serta mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris.
Hasil Pembelajaran Program (PLO)
Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsipprinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Reka Bentuk dan
Teknologi.
Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang Reka Bentuk dan
Teknologi.
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan melaksanakan tanggungjawab
sebagai satu pasukan.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Mempunyai jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti untuk menjalani
pembelajaran berterusan.
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa.
Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang
berkesan.

17. Pemetaan Hasil


Pembelajaran Kursus
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
(Course Learning
CLO1
x
x
x
x
Outcomes, CLO)
CLO2
x
x
dengan Hasil
CLO3
x
x
x
x
Pembelajaran
CLO4
x
x
x
x
x
x
x
Program (Programme CLO5
x
x
x
Learning Outcomes,
PLO)
Nota: CLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Kursus dan PLO merujuk kepada Hasil
Pembelajaran Program. Perincian CLO dan PLO adalah seperti yang berikut:

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsipprinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Reka Bentuk dan
Teknologi.
Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang Reka Bentuk dan
Teknologi.
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan melaksanakan tanggungjawab
sebagai satu pasukan.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Mempunyai jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti untuk menjalani
pembelajaran berterusan.
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa.
Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang
berkesan.
Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1

CLO2
CLO3
CLO4
CLO5

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)

Merancang dan mengaplikasikan kemahiran membina lukisan kerja


projek berbentuk unjuran ortografik dan isometri menggunakan layer,
sistem koordinat dan command dalam aplikasi 2D
Mengenalpasti dan mengaplikasikan terminologi, sistem koordinat
lukisan 3D dan kemahiran dalam model 3D solid, 3D editing dan 3D
command
Merancang dan membina lukisan projek dalam 3D primitif
Merancang dan membina empat lukisan projek 3D dengan
menggunakan aplikasi rendering, lighting dan camera.
Mempamerkan kemahiran insaniah melalui aktiviti amali yang
dilaksanakan.

Jumlah

Lain-lain (Tugasan, Ulangkaji, dll.)

Pembelajaran Kendiri (s/s kuliah)


Bukan BersemukaInteraksi

Pentaksiran

Tutorial

Kuliah

SLT) setiap tajuk

Amali

Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,

Interaksi
Bersemuka

18. Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam

1. Aplikasi Lukisan 2D Lukisan Ortografik


2D Terminologi Paksi X, Y
Menterjemah bentuk objek kepada tiga arah
pandangan:
- Plan
- Hadapan
- Sisi/tepi
Melukis Lukisan ortografik menggunakan perisian
AUTOCAD
Latihan amali:
Melukis unjuran ortografik menggunakan aplikasi 2D

2. Aplikasi Lukisan 2D Lukisan Isometri

Mengintergrasikan tiga arah pandangan


kepada satu
bentuk lukisan objek bergambar
berdasarkan pandangan berikut:
- Plan
- Hadapan
- Sisi/tepi

Melukis Lukisan Isometri


menggunakan perisian AUTOCAD
Latihan amali:
Melukis lukisan Isometri menggunakan aplikasi 2D

3. Aplikasi Lukisan 3D
3D Terminologi Paksi X, Y dan Z
Jenis-jenis model 3D
- 3D Wire frame
- 3D Surface
- 3D Solid
User Coordinate System (UCS)
- Bekerja dalam UCS- satah X, Y dan Z
Latihan amali:
Melukis objek menggunakan aplikasi 3D wireframe
seperti gelas/botol/pasu bunga dan lain-lain

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)

4. Aplikasi Lukisan 3D Solid


Model 3D solid

Extrude objek 2D
- Revolving
3D Primitif
- Box
- Wedge
- Kon dan Selinder
- Bebenang
- sphere
Latihan amali:
Mereka bentuk model blok mudah menggunakan
gabungan box, wedge, con, cylinder, bebenang dan
sphere
5. Aplikasi Lukisan 3D Solid
3D Editing
- Union
- Subtract
- Intersect
- Chamfer
- 3D Array
3D Command
- Section
- Slice
- Interfere
Latihan amali:
Membina
Lukisan
Ortografik,
Isometri
Pandangan Tambahan dari model blok 3D
- arahan solview paper space

14

14

dan

arahan soldraw

6. Aplikasi Lukisan 3D Solid Mereka Bentuk


Lukisan Kerja Projek
Mereka bentuk lukisan kerja projek:
Lukisan kerja projek akan mengaplikasikan elemenelemen berikut:
Penterjemahan Idea (buku lakaran idea)
- Sumber menjana idea
- Lakaran: Lakaran idea, perkembangan
idea, lakaran cadangan dan lakaran
pilihan
Rendering,
Kekuatan (color depth)
Pencahayaan
Bayang-bayang (shadow)
Tekstur
Bahan-bahan untuk render
Latar belakang (background)
Latihan amali:
Mereka bentuk lukisan kerja projek dengan
mengaplikasikan elemen-elemen lukisan di atas.
Contoh projek seperti:
Kerusi
Tempat letak alat tulis

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)

7. Aplikasi Lukisan 3D Solid Mereka Bentuk


Lukisan Kerja Projek
Mereka bentuk lukisan kerja projek:
Lukisan kerja projek akan mengaplikasikan elemenelemen berikut:
Penterjemahan Idea (buku lakaran idea)
- Sumber menjana idea
- Lakaran: Lakaran idea, perkembangan
idea, lakaran cadangan dan lakaran
pilihan
Rendering,
Kekuatan (color depth)
Pencahayaan
Bayang-bayang (shadow)
Tekstur
Bahan-bahan untuk render
Latar belakang (background)

Lighting
Ambient light
Distant Light
Point Light
Spotlight
Camera
Fokus
Distance

22

22

Latihan amali:
Mereka bentuk lukisan kerja projek dengan
mengaplikasikan elemen-elemen lukisan di atas.
Contoh projek seperti:
Susunatur hiasan dalaman ruang bilik
Sangkar haiwan kesayangan
Coursework

60

20

80

60

20

80

Revision
Examination
Total
19. Rujukan Asas

Boundy. A. W. (2002). Engineering drawing. Australia:Mc Graw Hill.


Khairul Anwar Hanafiah (2006). Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer. Johor
Bharu: Penerbit UTM
Zulkifli Ahmad, Mohd Zamri Yunus & Kamarudddin Ahmad (2005). Engineering
graphics with AutoCad 2002. Kuala Lumpur: Pearson

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)

Rujukan Tambahan

Bold, C. (1999). Progression in primary design and technology. Great Britain:


David Fulton Publisher.
French, T., Vierck, C. & Forster, R. (1993). Engineering drawing and graphic
technology. Boston: Mc Graw Hill
George Omura (1999). Mastering AutoCAD 2000. SYBEX Inc. USA.
Hubel, V & Luscow Diedra D. (1995). Fokus reka bentuk. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka
Iskandar Abd Rashid & Zaitun Ismail (2002). AutoCad 2002: Langkah Demi
Langkah. Kuala Lumpur: Venton Publishing
Kain, Daniel L. (2003). Problem Based Learning For Teachers, Grade 6- 12. USA:
Peasrson Education, Inc.
Lesko, J. (1999). Industrial Design Materials And Manufacturing. New York: John
Wiley & Sons, Inc.
Mohamad Kasim Abdul Jalil (2000). Proses Dan Kaedah Reka Bentuk. Johor
Bahru: Universiti Teknologi Malaysia
Omura, G. ( 2006 ). Just enough AutoCAD 2007. Indianapolis, Indiana: Wiley
Publishing Inc.
Pugh, S. (1996). Creating inovative products using total design. Massachusetts:
Addison-Wesley Publishing Company.
Ranchaert, S. D. & Ranchaert, R. (1996). Modelling with AutoCAD designer. Boston:
Mac Graw Hill
Ritchie, R. (1995). Primary design and technology: A Process for learning. Great Britain:
David Fulton Publisher
Stensel, P., Tung, A. & Soh Beng Seng (2000). Keeping up design and
technology for upper secondary. Singapore: Pearson Education Asia Pte. Ltd
Ulrich, K.T. & Steren, D.E. (2000). Product design and development. Boston:
McGraw Hill.
Yarwood, A. (2002). An introduction to AutoCAD 2002. Essex: Prentice Hall.
Walsh, V. et. al. (1992). Winning by design: Technology, product design and
international competitiveness. Oxford: Blackwell Business.

20. Maklumat Tambahan

Tiada

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)