Anda di halaman 1dari 22

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SMP PPG

HBMT 1203

TEACHING OF PRE-SCHOOL TO MATHEMATICS


JANUARY 2013

NAMA

NURULFUAD BIN YAAKUB

NO. MATRIKULASI

800914045009001

NO. KAD PENGENALAN :

800914-04-5009

NO. TELEFON

017-3297560

E-MEL

wep8871@yahoo.com.my

NAMA TUTOR

MR. FOO KEE WAH

PUSAT PEMBELAJARAN

PUSAT PEMBELAJARAN NEGERI SEMBILAN

Salam sejahtera dan salam 1 Malaysia


Syukur kepada tuhan kerana dengan limpah kurnia-Nya, dapat juga akhirnya saya
menyelesaikan tugasan yang diberikan ini. Walaupun dengan beberapa kekangan tugas dan
keupayaan yang terbatas saya selaku manusia biasa cuba menempuh cabaran dan dugaan yang
dihadapi ini, meskipun memerlukan ketabahan dan kesabaran. Sejuta penghargaan dan ucapan
terima kasih saya berikan kepada tutor saya iaitu En. Foo Kee Wah di atas segala sumbangan
ilmu, kepakaran dan juga tenaga beliau dalam memberi tunjuk ajar, bimbingan dan serta nasihat
sehingganya saya berjaya menyempurnakan tugasan ini. Hanya tuhan jua yang dapat membalas
jasa baik tuan. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ingin ucapkan kepada semua tutor
dan rakan seperjuangan di Fakulti Pendidikan Dan Bahasa Open University Malaysia PPNS
yang telah menyumbang maklumat serta ilmu yang bernilai harganya pada semester ini. Ucapan
penghargaan ini juga tidak telupa juga buat keluarga yang disayangi kerana membantu serta
memahami saya didalam memperjuangkan cabaran untuk membawa pulang kejayaan. Bahawa
sesungguhnya segala penat lelah, kesabaran itu nanti pastinya akan ada balasan dan hikmah
disebaliknya.
Sekian dan terima kasih.

Page |x

ISI KANDUNGAN
Sekapur Sirih

Pengenalan

AKTIVITI PEMBELAJARAN
a) TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10

i) Lembaran (a)

ii) Latuhan Pengukuhan Lembaran (b)

b) TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10

i) Kad Rekod

ii) Lembaran (c)

c) WANG
i) Lembaran (d)
d) WANG

8
9
10

i.

Lembaran (e)

11

ii.

Lembaran (f)

12

e) BENTUK TIGA DIMENSI (3D)


i.

Lembaran (g)

f) BENTUK TIGA DIMENSI (3D)


i.

Lembaran (h)

13
14
15
16

2) Rujukan

17

3) Lampiran

18-19

PENGENALAN
Pembelajaran awal matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun. Pengalaman matematik awal adalah penting kerana ia
merupakan asas untuk membantu murid menjalani kehidupan seharian dengan lebih sistematik
dan memudahkan murid memahami konsep matematik yang lebih tinggi. Pengalaman yang
diberikan adalah merangkumi pengetahuan tentang konsep pranombor, nombor, operasi nombor
yang mudah, nilai wang, konsep waktu, bentuk dan ruang.
Tugasan Matematik kali ini disediakan untuk memudahkan guru melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran secara tersusun bagi mencapai standard pembelajaran yang
harapkan. Tugasan ini juga membantu dalam memberi idea kepada guru mengikut keperluan
kurikulum dan keperluan kanak-kanak prasekolah yang berumur 4 hingga 6 tahun. Tugasan
pengajaran ini diorganisasikan berdasarkan standard yang terdapat dalam Kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan. Tugasan matematik ini juga menyentuh setiap standard Matematik Awal
dan kesepaduan antara standard, kemahiran, aktiviti serta kaedah yang terdapat dalamnya untuk
memastikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan.
Bahan ini bersifat fleksibel di mana guru boleh menggunakan ia sepenuhnya tanpa
sebarang ubahsuai dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah ataupun modul ini boleh
diubahsuai mengikut kesesuaian berdasarkan lokasi setempat, kemampuan dan kebolehan murid,
kreativiti guru, peruntukan waktu, perbezaan keperluan murid dan kemudahan alatan aktiviti.
Diharap bahan bantu ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan ia akan membantu guru dalam
menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta memberi motivasi kepada murid
untuk belajar.

Page |1

Tambah Dalam Lingkungan 10


Cadangan Langkah
Aktiviti

Guru mengeluarkan 2 beg kertas yang


dalamnya mengandungi benda/objek.
Konsep
Utama

Murid-murid diminta meneka apa

Memahami konsep operasi tambah

benda/objek yang terdapat didalam beg itu.


Guru kemudian mengeluarkan gula-gula yang
diletakkan didalam beg yang pertama tadi.
Murid membilang gula-gula bersama-sama.
Kemudian guru mengeluarkan gula-gula juga
dari beg kedua pula.

Objektif
Pembelajaran

Murid bersama-sama membilang bilangan

Selepas proses pengajaran dan


pembelajaran murid dapat :
Menyatakan hasil tambah
2
kumpulan objek.

gula-gula yang dikeluarkan dari beg kedua.


Guru mengumpulkan kedua-dua himpunan
gula-gula tadi.
Guru meminta murid membilang himpunan
dua kumpulan gula-gula itu.
Aktiviti diatas diulang dengan menggunakan
objek lain/sama yang mempunyai bilang yang
berbeza untuk memahirkan murid-murid

Bahan Bantu
Belajar

dalam memahami konsep operasi tambah.

Beg kertas, Gula-gula, Pencil,


lembaran kerja

Guru mengedarkan lembaran (a) kepada


murid dan murid diberi masa 10 minit untuk
menjawab soalan berkenaan.
Setelah selesai guru dan murid
membincangkan lembaran (a) itu tadi.
Latihan pengukuhan diberikan kepada murid

Page |2

dan guru edarkan pula lembaran (b)

Lembaran (a)

Nama Murid :..


TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10
A.

Bilang dan padankan dengan jumlah yang sama


Contoh :

Page |3

Lembaran (b)
Latihan Pengukuhan

Nama Murid :
TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10
A. Bilang dan tuliskan jumlahnya.
Contoh :

6
1.

2.

3.

4.

Cadangan Langkah
Aktiviti

Page |4
Tambah Dalam Lingkungan 10

Tunjuk cara guru menyatakan hasil tambah


dengan membilang terus dari suatu nombor
Guru menerangkan bilangan titik yang terdapat
pada dadu
Murid dipilih secara rawak kehadapan

Konsep
Utama
Memahami konsep operasi tambah

Murid diberi 2 buah dadu dan seterusnya murid


melambung 2 buah dadu tadi.
Murid diminta mengira bilangan titik yang
terdapat pada kedua-dua buah dadu tadi.
Libatkan operasi tambah dengan membilang terus
dari bilangan titik yang terdapat di permukaan
buah dadu berkenaan

Objektif
Pembelajaran
Selepas proses pengajaran dan
pembelajaran murid dapat :
Menyatakan hasil tambah dengan
membilang terus dari suatu
nombor sehingga nilai 10

Contohnya:

Mulakan mengira dengan nombor 4 diikuti


oleh 3 nombor berikutnya iaitu 5, 6 dan 7
(bermaksud 4 + 3 = 7)
Ulangi aktiviti diatas sehingga murid dapat
membilang dengan terus.
Dengan berpasangan (kumpulan kecil). Setiap
kumpulan diberi 2 buah dadu dan sekeping kad

Bahan Bantu
Belajar
Dadu (buatan sendiri - nilai 0
hingga 5), Kad Rekod, Lembaran
Kerja

rekod.
Seorang murid melambung kedua-dua dadu dan
dapatkan bilangan yang diperolehi
Seorang murid lagi merekod dalam kad rekod dan
kemudian jumlahkannya.
Murid

diminta

teruskan

aktiviti

berkenaan

sehingga selesai
Layari laman web
http://www.mathsisfun.com/flash.php?path=
%2Fnumbers/images/add-drag-drop-balls.swf
&w=930&h=300&col=%23FFFFFF&title=Addition

Kad Rekod

Page |5
Nama Murid :.
TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10
A.. Isikan rekod aktiviti

Lambungan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dadu
1

Dadu
2

Jumlah

Lembaran (c)

Page |6
Nama Murid : ..
TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10
A.. Bilang dan warnakan jawapan yang betul.
1.

10

2.

3.

4.

5.

Page |7

Cadangan Langkah
Aktiviti

Wang

Guru menunjukkan kepada murid tabung duit.


Guru menggoncangkan tabung duit berkenaan
dan meminta murid meneka apa isi di dalam
tabung tersebut (duit syiling). Murid dan guru

Konsep
Utama

bersoal jawab
Kemudian

Memahami nilai wang syiling

guru

memperkenalkan

wang

syiling satu demi satu kepada murid-murid.


Seterusnya

murid dibahagikan dalam

kumpulan. Bagi setiap kumpulan diberi 20


keping duit syiling yang pelbagai nilai.
Setiap kumpulan dikehendaki mengasingkan

Objektif
Pembelajaran

wang syiling tersebut mengikut nilai yang

Selepas proses pengajaran dan


pembelajaran murid dapat :
Mengecam

duit

syiling

yang

berlainan nilai dengan betul

sama.
Seterusnya

murid

bermain

permainan

Musical Chair
Sebelum

permainan

Chairdimulakan,

guru

Musical

perlu

menampal

beberapa keping cop duit syiling contoh di


bawah kerusi.
Semasa muzik diberhentikan, setiap murid

Bahan Bantu
Belajar

dikehendaki mengambil sekeping cop duit

Wang syiling sebenar 5 sen, 10


sen, 20 sen dan 50 sen, Wang
syiling contoh 5 sen, 10 sen, 20
sen dan 50 sen, Lembaran kerja

syiling contoh di bawah kerusi dan menyebut


nilai wang berkenaan.
Murid yang dapat menyebut nilai wang yang
diambilnya dengan betul perlu menampal duit
syiling

contoh

berkenaan

di

atas

kad

keputusan.
Murid yang dapat mengumpul duit syiling
Page |8

contoh

paling

banyak

dikira

pemenang.
Guru mengedarkan lembaran (d)

sebagai

Lembaran (d)

Nama Murid : .
WANG
A.. Suaikan.
1.

5 sen
2.

50 sen
3.

10 sen
4.

20 sen
Page |9
Wang
Cadangan Langkah
Aktiviti

Guru meminta murid mengeluarkan wang


Konsep
Utama
Mengenal pasti ringgit dan sen

didalam saku yang dibawa mereka dan


meletakkan di atas meja. Murid dan guru
bersoal jawab
Guru menunjukkan beberapa keping wang
negara asing dalam bentuk sebenar atau
gambar.

Objektif
Pembelajaran
Selepas proses pengajaran dan
pembelajaran murid dapat :
Mengenal pasti mata wang
Malaysia dalam bentuk syiling
dan wang kertas

Kemudian murid dibahagikan dalam beberapa


kumpulan.
Guru meminta ketua kumpulan mengambil
sampul yang mengandungi pelbagai jenis nilai
wang kertas dan duit syiling daripada pelbagai
negara. Cuba cari mata wang Malaysia.
Seterusnya guru mengedarkan lembaran kerja
(e) pelbagai jenis mata wang untuk murid

Bahan Bantu
Belajar
Wang syiling, wang kertas,
lembaran kerja

mewarnakannya

didalam

kumpulan.

Warnakan contoh wang kertas dan syiling


Malaysia.
Akhir sekali guru mengedarkan lembaran
kerja (f) untuk murid menampal wang yang
telah diwarnakan. Pilih, gunting dan tampal
wang kertas dan syiling Malaysia sahaja
Guru memberikan peneguhan kepada setiap hasil
kerja.

P a g e | 10

Lembaran (e)

Kumpulan : .
WANG

P a g e | 11

Lembaran (f)

Kumpulan : .
WANG
A.. Mengenal pasti wang Malaysia
Sila tampal gambar wang Malaysia mengikut kumpulannya

Duit Syiling

Wang Kertas

P a g e | 12
Bentuk Tiga Dimensi

Konsep
Utama
Mengenal pasti bentuk tiga dimensi
Objektif
Pembelajaran

(3D)

Selepas proses pengajaran dan


pembelajaran murid dapat :
Menamakan bentuk kuboid,
kubus, kon, piramid, silinder dan
spera.

Bahan Bantu
Belajar
Kad Imbasan, Gambar-gambar,
Kad manila, Lembaran kerja

Cadangan Langkah
Aktiviti
Murid membuat pemerhatian terhadap objek tiga dimensi yang diletakkan di atas meja oleh guru.
Pernahkah kamu lihat bentuk-bentuk ini?
Guru berbincang tentang bentuk objek dan bersoal jawab dengan murid.Murid memberi contoh-contoh
objek yang dilihat dipersekitaran mereka.
Guru mempamerkan bentuk-bentuk tiga dimensi dan mengaitkannya dengan objek dalam aktiviti (1)
Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seterusnya.
Murid dibentuk kepada beberapa kumpulan.
Edarkan 6 keping gambar bentuk 3D dan sekeping kad manila yang tercatat nama bentuk-bentuk seperti
di bawah kepada setiap kumpulan .
Paparkan kepada murid pelbagai kumpulan objek tiga dimensi seperti contoh di bawah dan lakukan
aktiviti lisan.
Edarkan lembaran kerja (g) kepada setiap murid.
Bincangkan hasil kerja murid.
Guru memberikan peneguhan kepada setiap hasil kerja.
Lembaran (g)

Nama Murid :

BENTUK TIGA DIMENSI (3D)


A.. Padankan bentuk-bentuk dibawah.

Kon
1.

Silinder
2.

Kubus
3.

Spera
4.

Kuboid
5.

Piramid
6.
Bentuk Tiga Dimensi

P a g e | 14

Konsep
Konsep
Utama
Utama

Objektif
Objektif
Pembelajaran
Pembelajaran

Mengenal
Mengenal pasti
pasti bentuk
bentuk tiga
tiga dimensi
dimensi
(3D)
(3D)

Selepas
Selepasproses
prosespengajaran
pengajarandan
dan
pembelajaran
murid
dapat
:
pembelajaran murid dapat :
Membina
Membinamodel
modelmenggunakan
menggunakan
bentuk
tiga
dimensi
bentuk tiga dimensi

Bahan
BahanBantu
Bantu
Belajar
Belajar
Set
Setbentuk
bentuk3D,
3D,Kertas
Kertasmanila
manilakad,
kad,
Gunting,
Gam,
lembaran
kerj
Gunting, Gam, lembaran kerj

Cadangan
CadanganLangkah
Langkah
Aktiviti
Aktiviti
Murid
Muriddibahagikan
dibahagikandalam
dalamkumpulan
kumpulan(4(4orang).
orang).Edarkan
Edarkanset
setbentuk
bentuk3D
3Dkepada
kepadasetiap
setiapkumpulan.
kumpulan.
Secara
rawak,
murid
dipilih
untuk
menjadi
model.
Murid
yang
lain
diminta
menghasilkan
Secara rawak, murid dipilih untuk menjadi model. Murid yang lain diminta menghasilkanmodel
model
dengan
denganmenggunakan
menggunakanbentuk
bentuk3D.
3D.
Bincangkan
Bincangkansesama
sesamamurid
muridtentang
tentangmodel
modelyang
yangtelah
telahdibina.
dibina.Contoh,
Contoh,mengapa
mengapamereka
merekamemilih
memilihsesuatu
sesuatu
bentuk
bentuk3D
3Duntuk
untukmewakili
mewakilibahagian
bahagianbadan
badantertentu.
tertentu.
Murid
Muriddiminta
dimintamembina
membinasatu
satumodel
modelyang
yanglain.
lain.
Guru
Gurumeminta
memintamurid
muridberkumpul
berkumpuldan
danakan
akanpergi
pergidari
darisatu
satukumpulan
kumpulankekesatu
satukumpulan
kumpulanyang
yanglain
lainuntuk
untuk
melihat
hasilan
model
antara
kumpulan.
melihat hasilan model antara kumpulan.
Guru
Guruedarkan
edarkanlembaran
lembarankerja
kerja(h)
(h)kepada
kepadamurid
muriduntuk
untukmelaksanakan.
melaksanakan.
Guru
memberikan
peneguhan
kepada
setiap
hasil
kerja.
Guru memberikan peneguhan kepada setiap hasil kerja.

Lembaran (h)
P a g e | 15
Nama Murid : .

BENTUK TIGA DIMENSI (3D)


A.. Gunting dan susunkan bentuk bentuk berikut supaya menjadi satu model. Kemudian,
lekatkan model itu di dalam buku latihan.

P a g e | 16
RUJUKAN

Dr Ng Soo Boon (2009) Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan :


Pembelajaran Yang Menyeronokkan dan Bermakna. Bahagian Pembangunan Kurikulum :
Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur

Dr Ng Soo Boon (2010) Dokumen Standard Kurikulum (Prasekolah). Bahagian


Pembangunan Kurikulum : Kementerian Pelajaran Malaysia. Putrajaya

Sharipah Ab .Rahman, Nor Hawan Misran,Rubaidah Ismail, Murugiah Velayuthiam


(2009) HBMT 1103 Introduction to Mathematics Education : Meteor Doc Sdn.Bhd.
Selangor

Wan Yusof Bin Wan Ngah, Fezarudin Bin Mahamudin, Mohd Marzuki Bin Maulud
(2004) Mathematics Year 1(Activity Book Part 1). Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala
Lumpur

http://www.mathsisfun.com/flash.php?path=%2Fnumbers/images/add-drag-dropballs.swf&w=930&h=300&col=%23FFFFFF&title=Addition

P a g e | 17
LAMPIRAN

Dadu

P a g e | 18

Murid Prasekolah membuat binaan dari objek 3 dimensi

P a g e | 19