Anda di halaman 1dari 27

Pengenalan

Definisi Konsep
Teori Pengurusan Kerjaya
Latar Belakang Organisasi
Amalan Pengurusan Kerjaya
Komen dan Kritikan
Kesimpulan

PENGENALAN
Organisasi sektor awam kerap dikaitkan
dengan pertubuhan-pertubuhan, badanbadan dan jabatan-jabatan milik
kerajaan pusat atau negeri
Bagi sektor swasta pula, jawapan yang
kerap diberikan oleh masyarakat ialah
organisasi-organisasi milik persendirian
yang mengenakan bayaran untuk
mendapatkan perkhidmatan atau
barangan mereka
Peranan organisasi sektor awam dan
swasta dalam pembangunan dan
kemajuan sesebuah negara adalah
sama penting

Menurut Fardiyah blogspot (2012)


senarai pekerjaan yang menawarkan
gaji tinggi di Malaysia adalah:
[1] Recruiting Manager (Human Resources)

[2]
[3]
and
[4]

Materials Engineer (Engineering)


Government Affairs Director (Government
Defence)
Regional Manager (Banking)

Pekerjaan merupakan satu kerjaya kepada


orang yang mempunyai kelayakan dan minat.

DEFINISI KONSEP
Kamus dewan edisi keempat (2005):
KERJAYA didefinisikan sebagai perjalanan
atau kemajuan seseorang dalam sesuatu
lapangan kehidupan.
Namun begitu, untuk tujuan perbincangan,
kita menggunakan definisi yang diberikan
oleh Greenhouse, iaitu suatu corak
pengalaman berkaitan pekerjaan di
sepanjang kehidupan seseorang akan
digunakan.
(DeSimone, 1998).

DEFINISI KONSEP
PENGURUSAN KERJAYA pula adalah satu proses
berterusan yang melibatkan persediaan,
perlaksanaan, dan pemantauan pelan kerjaya
yang telah dibentuk oleh seseorang individu
sama ada secara bersendiri atau pun selari
dengan sistem kerjaya organisasi.
Menurut Abdul Rahum Abdul Rashid (2006): Ia
merupakan satu usaha secara sedar dan
sistematik dalam merancang dan memantau
perjalanan kerjaya oleh individu dan organisasi
untuk mencapai matlamat organisasi.

KEPENTINGAN PENGURUSAN
KERJAYA

Menurut Sonia Blanfold (2004) terdapat beberapa kepentingan


pengurusan kerjaya iaitu:
Untuk mendorong dan merangsang pemikiran positif dan
berkeperibadian tinggi lagi mulia.
Pendedahan teknik-teknik dan skil yang boleh diguna pakai dalam
melaksanakan tugasan harian dan berhadapan dengan cabaran
semasa.
Untuk mencapai tahap dedikasi kerja yang tinggi, berkesan,
berkemampuan dan berkebolehan dalam menjalankan tanggungawab
dan tugasan.
Mempraktikkan cara meransangkan diri sendiri.
Untuk mencungkil dan mengembangkan bakat dan skil.
Mempelajari bagaimana untuk menentukan sasaran yang boleh dicapai.
Mengaktifkan cara-cara untuk menjadi lebih mementingkan
kecemerlangan.
Mengurus masa dan tekanan dengan lebih berkesan.
Mempraktikkan cara berinteraksi untuk membina kerjasama di pejabat

TEORI PENGURUSAN
KERJAYA
Terdapat 5 teori utama:
(1)Teori Tret Dan Faktor
(2) Teori Perkembangan Kerjaya Super
(3) Teori Perkembangan Krumboltz,
Mitchell dan Gelatt
(4) Teori Sosio ekonomi
(5) Teori berdasarkan CIP Model

TEORI PENGURUSAN
KERJAYA
(1)
Teori Tret Dan Faktor

Merupakan teori yang tertua tentang pemilihan


kerjaya.
Menerangkan proses pemilihan kerjaya dengan
berasaskan teori perbezaan peribadi individu.
Percaya setiap individu yang wujud di dunia ini adalah
berbeza dan unik.
Bersifat kognatif
Berasaskan jangkaan terhadap penilai bakat dan sikap
individu serta keperluan-keperluan dalam sesuatu
pekerjaan
Menegaskan bahawa tugas utama dalam proses
membuat pemilihan kerjaya adalah untuk
memadankan individu dengan sesuatu pekerjaan.

TEORI PENGURUSAN
KERJAYA
(2) Teori Perkembangan Kerjaya Super
Terdapat 5 peringkat perkembangan dalam
teori ini :
1. PERINGKAT
2. PERINGKAT
tahun
3. PERINGKAT
tahun
4. PERINGKAT
5. PERINGKAT
atas

PERKEMBANGAN : 1 -14 tahun


PENEROKAANUmur : 15 - 24
KEMANTAPANUmur : 25 - 44
PERSARAANUmur : 45 - 64 tahun
MENURUNUmur : 65 tahun ke

TEORI PENGURUSAN
KERJAYA
(3) Teori Perkembangan Krumboltz,
Mitchell dan Gelatt

Teori ini menjelaskan terdapat empat


faktor dalam proses pemilihan kerjaya
iaitu:
a. Pengaruh baka dan kebolehan individu
b. Persekitaran
c. Pengalaman belajar
d. Kemahiran menjalankan tugas.

TEORI PENGURUSAN
KERJAYA
(4) Teori Sosio ekonomi
Menurut Hotchkiss dan Borow (1996),menekankan
kepada pembolehubah-pembolehubah berstruktur
(structuralvariables) seperti status sosioekonomi,
diskriminasi, pengasinganpekerjaan (occupational
segregation) dan kedaan pasaran buruh yang
mempengaruhi kerjaya.
Boleh dibahagi kepada dua cabang teori utama iaitu
TeoriPencapaian Status (Status Attainment
Theory) dan Teori Dwi PasaranBuruh. ((Mohd Nasri
Baharom, 2010)

TEORI PENGURUSAN
KERJAYA
(5) Teori berdasarkan CIP Model
Model CIP adalah model yang cuba menjelaskan
proses kognitif atau pemikiran yang berlaku
dalam otak seseorang.
Tujuan pendekatan CIP adalah untuk membantu
individu-individu membuat suatu pilihan
kerjaya yang tepat, dan belajar meningkatkan
kemahiran menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan kerjaya yang diperlukan
untuk pilihan-pilihan di masa akan datang.

TEORI PENGURUSAN
KERJAYA

Rajah 1: Model
CIP

LATAR BELAKANG
ORGANISASI

Sejarah kepolisan di Malaysia bermula


dengan termaktubnya Piagam Keadilan di
Pulau Pinang pada 1807. Sungguhpun
demikian, peranan kepolisan telah
bermula sejak awal lagi, iaitu pada zaman
Kesultanan Melayu di mana wujudnya
undang-undang dan penguatkuasaan
undang-undang tersebut. Manakala
Sistem kepolisan yang moden dan teratur
di negara ini bermula dengan
berkuatkuasanya 'Charter of Justice' di
Pulau Pinang pada 25 Mac 1807.

LATAR BELAKANG
ORGANISASI

Menurut Polis Diraja Malaysia (2012)Polis DiRaja


Malaysia adalah salah satu perkhidmatan yang
terbesar di negara ini. Oleh kerana fungsinya
yang berbeza-beza dan unik maka sudah
semestinya ia memberi banyak peluang yang
tidak boleh didapati dalam perkhidmatan lain.
Pelbagai bahagian yang terdapat di dalamnya
boleh menawarkan peluang kerjaya yang
mencabar dan menyeronokkan. Di samping
berpeluang berkhidmat untuk negara, anda
juga dapat mencungkil dan mengasah bakat
terpendam yang mungkin ada pada diri anda.

LATAR BELAKANG
ORGANISASI
Peluang-peluang sentiasa terbuka bagi semua yang
berminat untuk berada dalam salah satu daripada unitunit yang tersebut di bawah ini mengikut Jabatanjabatan dalam merealisasikan impian anda. Polis
DiRaja Malaysia adalah salah satu perkhidmatan yang
terbesar di negara ini. Oleh kerana fungsinya yang
berbeza-beza dan unik maka sudah semestinya ia
memberi banyak peluang yang tidak boleh didapati
dalam perkhidmatan lain. Pelbagai bahagian yang
terdapat di dalamnya boleh menawarkan peluang
kerjaya yang mencabar dan menyeronokkan. Di
samping berpeluang berkhidmat untuk negara, kita
juga dapat mencungkil dan mengasah bakat
terpendam yang mungkin ada pada diri masingmasing.

LATAR BELAKANG
ORGANISASI
Kerjaya sebagai polis boleh disertau melalui 3
cara iaitu, sebagai Konstabel Sokongan,
Konstabel, Sarjan dan Inspektor. Jika anda
terpilih, anda akan menjalani kursus asas
selama 3-12 bulan di pusat-pusat latihan polis
bagi mempelajari undang-undang, sains
kepolisan, kawad, persenjataan, latihan
jasmani, termasuk seni mempertahankan diri.
Anda juga akan menjalani latihan amali di
daerah-daerah polis selama 9 bulan.Setiap ahli
pasukan mesti melalui tempoh percubaan
selama 3 tahun sebelum disahkan dalam
jawatan.

KOMEN DAN KRITIKAN


Pengurusan kerjaya yang diamalkan oleh
Jabatan Polis Diraja Malaysia
memperlihatkan bahawa amalan yang
diamalkan dalam pengurusan kerjaya
adalah berkaitan dengan teori
pengurusan kerjaya yang dinyatakan
dalam kursus ini.

KOMEN DAN KRITIKAN


Menurut teori Teori Pembelajaran Sosial oleh Krumboltz. Teori
yang berasaskan kepada prinsip-prinsippembelajaran (based
on learning principles) ini menerangkan bahawaindividu
belajar tentang diri mereka, prioriti-prioriti dalam hidup
dandunia pekerjaan melalui pengalaman-pengalaman
langsung dan tidak langsung yang dilalui. Mereka
kemudiannya akan bertindak berdasarkan maklumat dan
pengetahuan yang telah dipelajari tersebut (Patton dan
McMahon, 1999) dipetik daripada (Mohd Nasri Baharom,
2010).
Ini adalah bersesuaian dengan dasar pengurusan kerjaya
yang dilaksanakan oleh jabatan polis dengan mengambil
anggota mereka dengan mengenakan syarat pendidikan dan
juga syarat fizikal. Ini kerana individu yang memilih untuk
mengikuti program latihan polis memerlukan naluri, keinginan
dan daya ketahanan yang kuat.

KOMEN DAN KRITIKAN


Teori Sosio ekonomi juga dipraktikkan. Menurut teori
ini ekonomi terdapat sebahagian faktor iaitu faktorfaktorl uaran yang tidak dapat dikawal oleh individu
tetapi boleh mempengaruhi corak pemilihan dan
pembuatan keputusan mereka. Faktor-faktor
luaranini ialah elemen ekonomi seperti keadaan
ekonomi global, pasaran buruhserta kuasa
permintaan dan penawaran yang memberi kesan
kepadapekerja dari segi jawatan dan kadar upah.
Berdasarkan kepada tawaran gaji dan faedah yang
tinggi maka ramai orang telah menyertai sebagai
anggota polis. Pihak Jabatan Polis Diraja Malaysia
menggunakan teori ini kerana disebabkan kerjaya
sebagai polis semakin dipinggirkan oleh masyarakat.

KOMEN DAN KRITIKAN


Teori Dwi Pasaran Buruh digunakan iaitu teori ini
mengandaikan bahawaterdapat dua jenis perniagaan
atau firma dalam pasaran buruh iaitu coredan
peripheral. Core merupakan firma teras yang
memainkan peranan yangdominan dalam pasaran di
mana firma jenis ini berdaya saing,menggunakan
peralatan dan teknologi terkini serta
berupayamengembangkan kedudukan mereka dalam
pasaran. Oleh itu, individuyang bekerja dalam firma
jenis ini dikatakan mempunyai peluang yanglebih
baik untuk merancang dan membangunkan kerjaya
mereka. Ianya dibuktikan bahawa dengan keberja
sebagai polis peluang untuk mengembangkan kerjaya
dapat diteruskan sehingga ke peringkat tertinggi dan
pekerjaan terjamin.

KOMEN DAN KRITIKAN


Teori Kitar Hayat (Life-Span) Oleh Super
adalah bersesuaian dengan pengurusan
kerjaya Jabatan Polis Diraja Malaysia.
Berdasarkan saranan yang diberikan oleh
Super iaitu kerjaya berkembang dari
permulaan sehingga ke peringkat persaraan.
Manusia adalah berbeza dari segi kebolehan,
personaliti,keperluan, nilai minat, sikap dan
konsep kendiri.Berdasarkan ciri-ciri tersebut
(personaliti, nilai, kebolehan dan
sebagainya) manusia berkelayakan
menceburibeberapa jenis pekerjaan.

KOMEN DAN KRITIKAN

Teori Model Pemprosesan Maklumat Kerjaya (CipModel). Memetik Mohd


Nasri Baharom (2010)Isaacson & Brown (2000) mengklasifikasikan Model
Career InformationProcessing (CIP) ini dalam Teori Pembelajaran (Learning
Theory) mereka memberikan lapan andaian berkenaan CIP, iaitu
Pilihan kerjaya adalah berasaskan kepada apa yang kita rasa dan fikirkan.
Membuat pilihan kerjaya adalah satu aktiviti penyelesaianmasalah.
Kebolehan kita sebagai penyelesai masalah kerjaya adalah berasaskan
apa yang kita tahu dan bagaimana kita berfikir.
Keputusan kerjaya memerlukan memori yang baik.
Keputusan kerjaya memerlukan motivasi.
Pembangunan kerjaya berlaku berterusan sebagai sebahagian daripada
pertumbuhan dan pembelajaran sepanjang hidup.
Kerjaya kita sangat bergantung kepada apa dan bagaimana kita berfikir
mengenainya.
Kualiti kerjaya kita bergantung kepada sejauh mana efektifnya kita
belajar untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah
kerjaya.

KESIMPULAN
Menurut HRMIS (2012) faedah pengurusan kerjaya
kepada individu adalah seorang boleh mengetahui
dengan jelas matlamat organisasi dan aspirasi kerjaya
individu selain bertanggungjawab ke atas
perkembangan kerjaya diri sendiri.Secara umumnya
adalah sukar untuk menyatakan jenis kerjaya yang
paling baik atau paling buruk kerana ia bergantung
kepada individu, ruang masa, masyarakat dan konteks
organisasi. Dalam hal ini mungkin kerjayayang diplih
adalah sesuai dan secocok dengan kita. Justeru adalah
penting untuk seseorang individu itu memastikan
kerjaya yang dipilih menjadi teras kepada kerjaya dalam
kehidupan.

KESIMPULAN
Namun ianya bergantung kepada faktor persekitaran
dan alam sekeliling. Sebagai contoh dalam pembentukan
budaya kerja. Tujuan pembentukan budaya kerja dalam
organisasi adalah untuk membolehkan pekerjanya
memiliki perkongsian set nilai dan persefahaman
bersama. Menerusi pengamalan bersepadu terhadap
ciri-ciri tertentu nilai, norma, sikap dan perilaku, adalah
diharapkan agar satu budaya kerja positif akan dapat
dibentuk dalam organisasi. Sekiranya sesuatu organisasi
itu mengamalkan budaya yang sesuai, maka daya saing,
daya tahan dan prestasinya akan meningkat. Oleh itu
budaya kerja yang secocok akan memandu organisasi
berkenaan ke arah kejayaan. Ianya juga penting untuk
memastikan kerjaya yang diceburi akan dipertahankan
sehingga ke peringkat persaraan.

TAMAT
SEKIAN TERIMA KASIH