Anda di halaman 1dari 31

KEMAHIRAN

MEMBACA

Jenis-jenis Bacaan Secara Kontekstual


Teknik Membaca
Aktiviti Membaca

JENIS BACAAN SECARA


KONTEKSTUAL
Mekanis

Ekstensif

Mentalis

Intensif

JENIS BACAAN [Bacaan Mekanis ]


Bacaan bersuara dengan sebutan yang
jelas dan tepat mengikut sistem bunyi
bahasa Melayu
mementingkan sebutan huruf dan bunyi
dengan betul, membaca mengikut intonasi,
nada dan tekanan yang betul.
Bahan bacaan yang sesuai ialah bahan
bacaan yang mudah difahami dan tidak
membebankan.

JENIS BACAAN [Bacaan Mentalis ]


Dikenali juga sebagai bacaan akliah
Dilaksanakan dalam hati tanpa suara
setelah pelajar menguasai bacaan
bersuara
Tujuannya adalah untuk memahami
maklumat / idea atau buah fikiran

JENIS BACAAN [Bacaan Intensif ]


Bacaan secara mendalam
Tujannya untuk memperkembangkan
kebolehan meneliti, memahami dan
mentafsirkan perkara yang dibaca.
Memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa,
meneliti pembentukan dan penggunaan
bahasa dalam konteks dan situasi yang
berlainan.

[Bacaan Intensif ]
Konsep bacaan intensif :
Untuk memperkembang pembelajaran
bahasa murid
Memberi penjelasan tentang struktur yang
sukar dan memperkembang
perbendaharaan kata
Mengkaji ciri-ciri tatabahasa
Memperkembang usaha mengawal bahasa
lisan dan pertuturan
Kepentingan gerak laju dan kelainan masa

JENIS BACAAN [Bacaan Ekstensif ]


Bacaan meluas yang dilaksanakan di luar
bilik darjah
Minitikberatkan pengukuhan asas bacaan,
menambah kemahiran pemahaman dan
meningkatkan kepantasan membaca
Membolehkan pelajar mencari isi penting
melaui bacaan jenis ini.

[Bacaan Ekstensif ]
Konsep bacaan ekstensif ialah :
Kegiatan membaca dilakukan diluar
bilik darjah
Bahan bacaan perlu sesuai dengan
murid
Bahan yang berbeza dan murid
mendapat kepuasan, keseronak dan
terhibur

TEKNIK BACAAN

SCANNING
Bacaan
Intensif
Bacaan
SKIMMING
Ekstensif

TEKNIK BACAAN
[ Bacaan

TEKNIK BACAAN
Konsep

[ Bacaan Intensif ]

1. Kegiatan membaca yang dikaitkan


dengan usaha melanjutkan lagi
perkembangan pembelajaran bahasa
pelajar bawah pimpinan guru
2. Asas kepada pengajar memberi
penjelasan atau keterangan tentang
struktur yang sukar dan
memperkembangkan perbendaharaan
kata

[ Bacaan Intensif ]
3. Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri
tatabahasa, iaitu susunan kata dalam ayat
dan pengertian menurut kamus yang
ditemui oleh pelajar dalam bacaannya
4. Memperkembang usaha mengawal
penggunaan bahasa dalam pertuturan dan
tulisan
5. Gerak laju dan kelainan adalah penting

TEKNIK BACAAN
Tujuan

[ Bacaan Intensif ]

1. Membolehkan kanak-kanak membaca


dengan baik, betul dari segi sebutan,
intonasi, lancar dan tahu menggunakan
tanda-tanda bacaan dengan baik.
2. Mengembangkan kebolehan mentafsir apa
yang tertulis dalam bacaan dengan
mengkaji susunan kata dalam ayat dan
pengertian dalam kamus

[ Bacaan Intensif ]
3. Membaca secara senyap dengan
kepantasan yang sewajarnya
4. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh
daripada bahan-bahan yang dibaca
5. Mengesan memahami dan menikmati
unsur-unsur estetik dalam bahasa
6. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang
pelbagai
7. Membuat rumusan atau kesimpulan

TEKNIK BACAAN
[ Bacaan

TEKNIK BACAAN
[ Bacaan Ekstensif ]
Kegiatan membaca secara luas
Objektifnya meliputi sebanyak mungkin
teks dalam jangka waktu yang singkat
Untuk memahami isi-isi penting dengan
cepat dan menganjurkan aktiviti membaca
yang berkesan
Biasanya melibatkan perkara seperti
membuat tinjauan, membaca sekilas dan
membaca dangkal

Membaca
tinjauan
Dilakukan sebelum memulakan
sesuatu bacaan
Meneliti apa yang akan dibaca
terlebih dahulu
Latar belakang seseorang aan
menentukan tepat atau tidaknya,
cepat atau lambatnya tinjauan
dapat dilakukan

Membaca sekilas
Kegiatan membaca yang
melibatkan pergerakan mata yang
cepat
Tujuan
1. Memperoleh sesuatu kesan
umum isi bacaan
2. Mendapatkan hal-hal tertentu
daripada sesuatu bacaan
3. Mendapatkan bahan-bahan
bacaan daripada perpustakaan

Membaca
dangkal
Mendapat pemahaman yang
dangkal yang bersifat luaran atau
tidak mendalam daripada sesuatu
bahan yang dibaca
Tidak memerlukan pemikiran yang
mendalam seperti keadaan
membaca karya-karya ilmiah

TEKNIK BACAAN
[ Bacaan Ekstensif ]
Bacaan yang meluas yang menekankan
aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan
diluar kelas
Menekankanaspek pengukuhan asas
bacaan, menambah kemahiran memahami
dan menaakul isi bacaan, meningkatkan
kepantasan membaca, mimbina dan
mengukuhkan minat membaca dan
kebolehan memetik isi-isi penting.

TEKNIK BACAAN
[
Bacaan
Ekstensif
]
Konsep
1. Dilakukan diluar kelas secara sendiri tanpa
bimbingan guru
2. Pelajar membaca tanpa menghadapi
kesukaran dan seronok
3. Bahan bacaan adalah luas dari segi
perbendaharaan kata, sesuai dengan
minat,umur,jantina,pengalaman, sikap
dan cita-cita.
4. Bahan-bahan yang berbeza

TEKNIK BACAAN
[
Bacaan
Ekstensif
]
Tujuan
1. Membaca dengan cara tersendiri tanpa
bimbingan secara lansung daripada orang
lain
2. Membaca dengan fasih dalam bahasa
yang dipelajari
3. Mendapat pengetahuan sambil berhibur
4. Memperkaya bahasa
5. Memberi peluang murid-murid terutama
yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan

[ Bacaan Ekstensif ]
1. Menambah minat membaca
2. Membina daya berfikir dan membentuk
sikap yang baik
3. Mempertingkatkan mutu dan kepantasan
membaca
4. Memperluas dan mempertingkat tahap
penguasaan bahasa
5. Membentuk tabiat membaca, membuat
rujukan dan menggunakan perpustakaan
6. Mendedahkan murid kepada pelbagai
laras bahasa

TEKNIK BACAAN
[SKIMMING]

TEKNIK BACAAN
[ SKIMMING]
Kaedah membaca cepat dengan mengutip
secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea
penting
Penting kepada pembaca yang hendak
membaca banyak bahan dalam jangka masa
yang singkat dan hanya memerlukan
maklumat yang penting sahaja
Proses melihat sepintas lalu atas sesuatu
perenggan untuk mendapatkan idea utama

PROSEDUR

[ SKIMMING]

1. Selidik secara keseluruhan tentang


petikan
2. Tentukan sumber pilihan supaya bersedia
dengan sesuatu penulisan
3. Baca perenggan pertamawalaupun tidak
penting kerana perenggan ini menjadi
asas untuk skim
4. Semasa membaca perenggan pertama,
cuba cakupkan isu utama dan konteks

[ SKIMMING]
4. Baca ayat pertama dan akhir bagi
setiap perenggan
5. Baca perenggan akhir dengan telitidisini biasanya terdapat unsur-unsur
penyimpulan dan rumusan

TEKNIK BACAAN
[SCANNING]

TEKNIK BACAAN
[ SCANNING]
Kemahiran atau keupayaan untuk
mendapatkan maklumat secara cepat dan
untuk mencari jawapan kepada sesuatu
soalan atau mencari maklumat secara
khusus
Menentukan sejauh mana kecekapan kita
mencarai sesuatu maklumat tertentu (bukan
menghabiskan bacaan dengan cepat)
Kecekapan scanning bergantung kepada
keupayaan mental

PROSEDUR

[ SCANNING]

1. Menentukan apa yang hendak dicari


2. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan
bacaan dan tumpukan perhatian kepada
maklumat yang dicari
3. Bagi mempercepatkan proses, guna jari
dan gerakkan secara cepoat ke atas
barisan perkataan ketika membaca
4. Guna panduan-panduan yang ada
5. Jika scan daripada bahan seperti surat
khabar, fokus perhatian di tengah-tengah
kolum dan gerakan mata terus ke bawah

Sekian
..