BTP/NJ/SR

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP JAUHARI
SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI
ooo
HINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER
….
NAMA SEKOLAH

KOD SEKOLAH

KATEGORI

TAHAP

Tahun

Enrolmen

Bil. Murid
yg terlibat
dalam
Program

[1]

%

Purata
Bilangan
bilangan
buku yang
buku yang
dibaca
dibaca

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Satu
#DIV/0!
Dua
#DIV/0!
#DIV/0!
Tiga
JAUHARI
#DIV/0!
Empat
#DIV/0!
Lima
Enam
#DIV/0!
Jumlah
0
0
#DIV/0!
0
Purata Bilangan Buku Yang Dibaca Oleh Murid
Perbezaan Dengan Sasaran PIPP 2007 (5 Buah Buku)
Ganjaran Tahap Jauhari
Pengiktirafan
Buku dibaca
Gangsa
90 - 179
Perak
180-269
Emas
270-359
Nilam
360 ke atas

[7]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

TARAF PENGIKTIRAFAN
GANGSA
Bilangan
%
murid
[8]
[9]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!

PERAK
Bilangan
%
murid
[10]
[11]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!

EMAS
Bilangan
%
murid
[12]
[13]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!

NILAM
Bilangan
%
murid
[14]
[15]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!

Jumlah
murid
mendapat
pengiktiraf
an
[16]
0
0
0
0
0
0
0

%
[17]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Untuk murid Tahun 2,3,4, 5 dan
6, jumlah buku yang dibaca
hendaklah dikira dari Tahun
SATU

Tuan/puan hanya perlu mengisi ruang yang berwarna HIJAU sahaja
Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

Tandatangan dan Cop Pengetua

Tarikh

BTP/NJ/SM

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP JAUHARI
SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI
HINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER
NAMA SEKOLAH
KATEGORI

TAHAP

Tahun

KOD SEKOLAH

Enrolmen

Bil. Murid
yg terlibat
dalam
Program

[1]

%

Purata
Bilangan
bilangan
buku yang
buku yang
dibaca
dibaca

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Satu
#DIV/0!
Dua
#DIV/0!
#DIV/0!
JAUHARI Tiga
#DIV/0!
Empat
Lima
#DIV/0!
Jumlah
0
0
#DIV/0!
0
Purata Bilangan Buku Yang Dibaca Oleh Murid
Perbezaan Dengan Sasaran PIPP 2007 (4 Buah Buku)

Ganjaran Tahap Jauhari
Pengiktirafan
Buku dibaca
Gangsa
72-143
Perak
144-215
Emas
216-287
Nilam
288 ke atas

[7]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

TARAF PENGIKTIRAFAN
GANGSA
Bilangan
%
murid
[8]
[9]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!

PERAK
Bilangan
%
murid
[10]
[11]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!

EMAS
Bilangan
%
murid
[12]
[13]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!

NILAM
Bilangan
%
murid
[14]
[15]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!

Jumlah
murid
mendapat
pengiktiraf
an
[16]
0
0
0
0
0
0

%
[17]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Untuk murid Tingkatan 2,3,4
dan 5, jumlah buku yang
dibaca hendaklah dikira dari
Tingkatan SATU

Tuan/puan hanya perlu mengisi ruang yang berwarna HIJAU sahaja
Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

Tandatangan dan Cop Pengetua

Tarikh

BTP/NRP/SR

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP RAKAN PEMBACA
SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI
ooo
HINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER
….
NAMA SEKOLAH
KATEGORI

TAHAP
[1]

Tahun

[2]
Satu
Dua
RAKAN
Tiga
PEMBACA
Empat
(RP)
Lima
Enam
Jumlah

0
0

Enrolmen
murid
[3]
0
0
0
0
0
0
0

Bil. murid
yg terlibat
dalam
Program
[4]

0

%
[5]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

KOD SEKOLAH

GANGSA
Bilangan
%
murid
[6]
[7]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!

0

TARAF PENGIKTIRAFAN
PERAK
EMAS
Bilangan
Bilangan
%
%
murid
murid
[8]
[9]
[10]
[11]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!

NILAM
Bilangan
%
murid
[12]
[13]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!

Jumlah murid
mendapat
pengiktirafan

%

[14]
0
0
0
0
0
0
0

[15]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Ganjaran Tahap RP
Pengiktirafan
Markah
Gangsa
100 - 199
Perak
200 - 299
Emas
300 - 399
Nilam
400 ke atas

Tuan/puan hanya perlu mengisi ruang yang berwarna HIJAU sahaja
Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

Tandatangan dan Cop Pengetua

Tarikh

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP JAUHARI
SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI

JAUHARI - SR

TERENGGANU

DARI 1 JANUARI 2009 HINGGA 30 APRIL 2009

2009

NAMA SEKOLAH

KOD SEKOLAH

KATEGORI

TAHAP

* LUAR BANDAR / BANDAR

Tahun

Bil. Murid
yg terlibat
Enrolmen
dalam
Program

%

Bilangan
buku
yang
dibaca

Purata
bilangan
buku yang
dibaca

GANGSA
Bilangan
%

murid
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

TARAF PENGIKTIRAFAN
PERAK
EMAS
Bilangan
%
Bilangan
%

murid
[9]

[10]

murid
[11]

[12]

NILAM
Bilangan
%

[13]

[14]

[15]

Dua
Tiga
Empat
Lima
Enam
Jumlah
Purata Bilangan Buku Yang Dibaca Oleh Murid
Perbezaan Dengan Sasaran PIPP 2007 (5 Buah Buku)
Ganjaran Tahap Jauhari
Pengiktirafan

Buku dibaca

Gangsa
Perak

90 - 179
180-269

Emas

270-359

Nilam

360 ke atas

Untuk murid Tahun 2,3,4, 5 dan
6, jumlah buku yang dibaca
hendaklah dikira dari Tahun
SATU

Disediakan oleh:

Disahkan oleh

GURU PENYELARAS NILAM

GURU BESAR

* Sila potong mana yang tidak berkenaan.
Borang ini boleh dimuat turun dari laman web BTP di alamat
Borang ini hendaklah dihantar ke PKG berkenaan.

www.moe.edu.my

%

murid

Satu

JAUHARI

Jumlah
murid
mendapat
pengiktirafa
n

Tarikh :

[16]

[17]

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP RAKAN PEMBACA

RAKAN PEMBACA - SR

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI
DARI 1 JANUARI 2008 HINGGA 15 APRIL 2008
NAMA SEKOLAH

KOD SEKOLAH

KATEGORI

TAHAP

* LUAR BANDAR / BANDAR

Tahun

Bil. Murid
yg terlibat
Enrolmen
dalam
Program

%

GANGSA
Bilangan
%

murid
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

TARAF PENGIKTIRAFAN
PERAK
EMAS
Bilangan
%
Bilangan
%

murid
[7]

[8]

murid
[9]

[10]

NILAM
Bilangan
%

[11]

[12]

[13]

Dua
Tiga
Empat
Lima
Enam
Jumlah
Ganjaran Tahap Jauhari
Pengiktirafan

Markah

Gangsa
Perak

100 - 199
200 - 299

Emas

300 - 399

Nilam

400 ke atas

Disediakan oleh:

Disahkan oleh

GURU PENYELARAS NILAM

GURU BESAR

* Sila potong mana yang tidak berkenaan.
Borang ini boleh dimuat turun dari laman web BTP di alamat
Borang ini hendaklah dihantar ke PKG berkenaan.

www.moe.edu.my

%

murid

Satu

JAUHARI

Jumlah
murid
mendapat
pengiktirafa
n

Tarikh :

[14]

[15]

BTP/NRP/SM

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP RAKAN PEMBACA
SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI
0
HINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER
0
NAMA SEKOLAH
KATEGORI

TAHAP
[1]

Tahun

[2]
Satu
Dua
RAKAN
PEMBACA
Tiga
(RP)
Empat
Lima
Jumlah

0
0

Enrolmen
murid
[3]
0
0
0
0
0
0

Bil. murid
yg terlibat
dalam
Program
[4]

0

%
[5]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

KOD SEKOLAH

GANGSA
Bilangan
%
murid
[6]
[7]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!

0

TARAF PENGIKTIRAFAN
PERAK
EMAS
Bilangan
Bilangan
%
%
murid
murid
[8]
[9]
[10]
[11]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!

NILAM
Bilangan
%
murid
[12]
[13]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!

Jumlah murid
mendapat
pengiktirafan

%

[14]
0
0
0
0
0
0

[15]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Ganjaran Tahap RP
Pengiktirafan
Markah
Gangsa
100 - 199
Perak
200 - 299
Emas
300 - 399
Nilam
400 ke atas

Tuan/puan hanya perlu mengisi ruang yang berwarna HIJAU sahaja
Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

Tandatangan dan cop Pengetua

Tarikh