Anda di halaman 1dari 3

TAJUK BUKU: ACTION RESEARCH IN EDUCATION

NAMA PENGARANG: ERNIE STRINGER


TAHUN: 2004
TEMPAT: NEW JERSEY COLUMBUS, OHIO
PENERBIT: PEARSON EDUCATION
Penyelidikan adalah satu bentuk transformasi pengajian yang meningkatkan "saham
pengetahuan" yang menyediakan manusia dengan tujuan supaya kehidupan mereka lebih
berkesan dan bermakna. Penyelidikan tindakan adalah satu proses penyiasatan yang
sistematik. Tujuan penyelidikan tindakan adalah bagi menyediakan guru-guru dengan ilmu
baru dan pemahaman yang membolehkan mereka untuk meningkatkan amalan pendidikan
atau menyelesaikan masalah dengan berkesan dalam bilik darjah dan sekolah. Penyelidikan
tindakan berpunca daripada satu tradisi kajian yang menitikberatkan kitaran, dinamik, dan
pendekatan-pendekatan kolaboratif untuk siasatan.
Kurt Lewin melihat kajian tindakan adalah sebagai satu kitaran , dinamik, dan proses
kerjasama di mana manusia dipengaruhi oleh isu-isu sosial dalam kehidupan mereka. Satu
bentuk kajian tindakan biasanya digunakan untuk mengemukakan masalah-masalah asimilasi,
pengasingan dan diskriminasi, membantu manusia untuk menyelesaikan isu-isu, perubahan
permulaan, dan mengkaji kesan perubahan-perubahan tersebut. Kemmis dan McTaggart
(1988) mengatakan bahawa kajian tindakan adalah "satu bentuk kolektif, refleksi diri yang
dijalankan oleh para peserta dalam situasi-situasi sosial dengan tujuan meningkatkan
kerasionalan dalam diri.
Satu proses siasatan biasanya melibatkan reka bentuk kajian, pengumpulan data, analisis data,
berhubung hasil-hasil kajian dan mengambil tindakan. Penyelidikan tindakan mungkin
digunakan sebagai satu proses pembangunan yang secara sistematik meningkatkan skop
sesuatu siasatan yang dijalankan.
Buku ini juga menjelaskan tentang perbezaan antara dua paradigma kajian iaitu kajian
kuantitatif dan kajian kualitatif atau dikenali juga sebagai naturalistic inquiry. Objektif utama
kajian kuantitatif adalah menumpukan kepada alam semesta supaya boleh diperhatikan dan
diterangkan dengan tepat. Melalui kaedah eksperimental, ia boleh mencari secara umum
maklumat dengan tahap kepercayaan yang tinggi bahawa malumat tersebut boleh digunakan
untuk pelbagai seting. Manakala kajian kualitatif memfokuskan kepada pemahaman sistemsistem makna dan tafsiran semulajadi dalam kehidupan sosial seharian manusia. Kaedah
kualitatif digunakan untuk manusia memahami bagaimana pengalaman dan mencari makna
dalam setiap peristiwa yang terjadi.
Kajian tindakan memerlukan satu bentuk perhubungan yang berbeza berbanding dengan
bentuk yang selalu digunakan oleh pakar professional. Kajian tindakan juga dapat
mewujudkan prinsip-prinsip sosial iaitu demokratik dan beretika terutama kajian yang
melibatkan proses-proses siasatan yang bersifat demokratik, penyertaan, member kuasa dan
peningkatan kualiti kehidupan. Ini adalah dilaksanakan dalam syarat-syarat segera melalui
terbentuknya pengajian komuniti dalam bilik-bilik darjah, sekolah-sekolah dan semua
komuniti yang berkaitan dengannya.
Terdapat beberapa cara untuk memulakan sesuatu kajian. Antaranya ialah
1) Mencipta satu persekitaran penyelidikan yang produktif.
2) Mereka kajian (merumuskan satu pelan tindakan untuk memproses kajian).

3) Fokus kepada kajian dan menyatakan ia dalam syarat-syarat kajian.


4) Merangkakan skop siasatan.
5) Melibatkan diri dalam satu kajian semula risalah awal.
6) Mengenalpasti sumber-sumber data.
7) Mengambarkan kaedah-kaedah analisis data.
8) Mengambil akaun pertimbangan-pertimbangan beretika.
9) Wujud kesahan kajian.
Kesahan sesuatu kajian tindakan adalah disahkan melalui prosedur-prosedur wujudnya
credibility (boleh dipercayai), transferability (boleh dipindah milik), dependability
(ketergantungan), confirmability (boleh disahkan), degrees of participation (tahap-tahap
penyertaan) dan utility (kemudahan).
MENGUMPUL DATA
Melalui kajian kitar Look-think-act langkah pertama adalah menyediakan maklumat awal
daripada para peserta yang tertakrif dalam masalah dan soalan kajian serta menyediakan satu
rancangan untuk menggubal siasatan. Pada kitaran seterusnya, para peserta mula untuk
membina satu gambar masalah yang sedang mereka siasat. Akhirnya maklumat ini akan
digunakan untuk membangunkan maklumat-maklumat dengan terperinci yang akan
menjelaskan dan melanjutkan pemahaman mereka terhadap akta-akta , aktiviti-aktiviti,
peristiwa-peristiwa, tujuan-tujuan, dan emosi-emosi yang dialami dalam kehidupan seharian
manusia.
Matlamat utama bahagian ini dalam proses kajian adalah bagi mengumpul maklumat
daripada pelbagai punca. Pengalaman-pengalaman stakeholder dan perspektifnya dilengkapi
dengan pemerhatian-pemerhatian dan ulasan artifak serta kesusasteraan. Proses ini
memerlukan fasilitator-fasilitator kajian dan peserta-peserta lain bagi membangunkan
kepercayaan hubungan-hubungan yang membolehkan pertukaran maklumat dengan mudah.
Temubual adalah cara utama pengumpulan data yang mana ianya boleh menyediakan
peluang-peluang lanjutan untuk stakeholders untuk merefleksikan pengalaman mereka. Ciriciri utama proses temubual termasuk:
1) Memulakan temubual.
2) Soalan-soalan grand-tour bagi mendapatkan jawapan peserta ( temubual berlaku pada satu
tempat dan masa yang member kemudahan dan keselesaan untuk orang yang ditemu duga.
3) Soalan-soalan mini-tour dan segera untuk memperluaskan jawapan para peserta.
4) Teknik-teknik khas untuk bekerja dengan kanak-kanak.
5) Menggunakan kumpulan tumpuan untuk kerja usaha sama.
Maklumat juga diperolehi melalui melihat seting dan peristiwa-peristiwa. Satu kajian semula
artifak juga boleh menyediakan pertambahan sumber maklumat. Ini mungkin termasuk
rakaman, dokumen-dokumen, contoh-contoh kerja pelajar, bahan-bahan, peralatan dan
kemudahan-kemudahan.
GAMBARAN: BERHUBUNG PROSES KAJIAN DAN HASIL-HASIL
Terdapat 3 format utama untuk membentangkan hasil-hasil bagi penyelidikan iaitu
1) Laporan bertulis.

2) Penyampaian.
3) Persembahan.
Dengan menyediakan laporan-laporan yang berbangkit membolehkan penyelidik memahami
secara empetatik terhadap pengalaman-pengalaman peserta. Mereka harus menggambarkan
pengalaman dan perspektif peserta dengan jelas dan tepat. Ia dibina bagi memenuhi
keperluan para penonton dan mempunyai tujuan-tujuan yang khusus.
1) LAPORAN BERTULIS
Laporan bertulis adalah terbitan daripada produk-produk bagi analisis data. Ciri-ciri utama
dan unsur-unsur dikenal pasti dalam proses-proses ini menyediakan dasar untuk akaun
merefleksi perspektif, persepsi dan pengalaman individu-individu dan kumpulan-kumpulan
yang menyertai dalam proses analisis.
Ia boleh dibuat dalam bentuk akaun-akaun, cerita-cerita, biografi-biografi atau etnografi
bertulis sebagai akaun individu, bersama atau akaun secara bersama. Laporan ini juga boleh
dalam bentuk laporan ringkasan tidak rasmi untuk projek peserta-peserta, laporan rasmi untuk
penonton yang professional dan pentadbiran atau laporan akademik untuk jurnal-jurnal
penyelidikan.
2) PENYAMPAIAN
Penyampaian boleh dibentangkan dengan menyepadukan pelbagai sumber media termasuk
laporan-laporan lisan, carta-carta, carta-carta aliran, peta-peta, peta-peta konsep, seni, angkaangka, overhed-overhed, audio rakaman, video dan penyampaian elektronik.
3) PERSEMBAHAN
Persembahan boleh dibentangkan dengan sumber termasuklah drama, seni, puisi, muzik, atau
format-format lain. Ia mungkin boleh disimpan, dipamerkan, dan disampaikan dalam satu
kepelbagaian visual, aural, dan elektronik.
Antara prosedur-prosedur untuk membina laporan bertulis atau skrip untuk penyampaian dan
persembahan adalah seperti:
1) mengenalpasti para penonton dan tujuan laporan.
2) memilih perspektif-perspektif peserta.
3) menyemak data.
4) memilih ciri-ciri utama dan elemen pengalaman daripada data yang dianalisis.
5) membina satu rangka kerja atau garis kasar menggunakan ciri-ciri tadi.
6) menulis laporan atau skrip.
7) menyemak dan menyunting laporan atau skrip.
8) memeriksa ahli untuk ketepatan dan kesesuaian.
Posted by Radiah Zakaria at 8:35 AM