Anda di halaman 1dari 31

PERANAN GURU DALAM MEREALISASIKAN PPPM

1.0 Pengenalan
Profesion keguruan merupakan profesion yang tertua di dunia dan kini
memasuki satu lagi era baharu . Peranan guru pada masa dahulu hanya
bertumpu sebagai penyampai ilmu . Berbanding sistem pendidikan kini ,
guru lebih banyak berperanan sebagai pemudah cara pengetahuan yang
seharusnya lebih bersedia dan peka dalam melahirkan dan menggunakan
situasi situasi pembelajaran secara cekap dan berkesan . Selaras dengan
perubahan peranan pendidik , guru harus lebih inovatif , kreatif dan efektif
dalam penyampaiannya serta sentiasa memikirkan pendekatan baharu
untuk mengadaptasikan amalan dengan kehendak pelajar sebagai
knowledge worker dalam era revolusi maklumat abaf ke 21 .
Guru dalam alaf baharu seharusnya professional dan profesionalismenya
ialah kunci kepada peningkatan kualiti ( Jemaah Nazir , 2001 ) . Kualiti yang
dimaksudkan merujuk kepada kualiti proses dan yang lebih penting ialah
kualiti produk (output) . Dengan ini , sumber manusia ( modal insane ) perlu
dibangunkan secara bersepadu melalui latihan latihan bagi memastikan
setiap individu dapat mengembangkan potensi ke tahap yang optimum .
Program program pembangunan professional sudah tentu dapat
mengupayakan guru demi meningkatkan kualiti pendidikan negara .
Perkataan keguruan diamabil daripada perkataan dasarnya iaitu guru .
Menurut Kamus Dewan , guru bermaksud pengajar , pendidik atau pengasuh
manakala perkataan keguruan pula berkaitan dengan guru dan peranan
( tugas dan kelayakan ) sebagai guru . Sesuatu profesion yang sebenar
adalah suatu bidang yang mempunyai ciri ciri seperti kepentingan
kemahiran intelek , latihan iktisas yang mencukupi , khidmat yang diperlukan
oleh masyarakat . Menikmati autonomi individu dan kumpulan ,
mementingkan mutu perkhidmatan , mempunyai tatasusila perkhidmatan
atau kod setia dan mempunyai organiasasi tersendiri untuk menguruskan
soal soal yang berkaitan dengan pendidikan
( Lieberman 1956 ) .

Menurut Kamus Dewan profesion adalah suatu bidang pekerjaan khasnya


yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi
dan latihan yang khas . Berdasarkan ciri ciri profesion , Mok Soon Sang
( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep professionalisme sebagai suatu
pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai
kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu , bersikap jujur , dedikasi ,

berakauntabiliti dan bermoral tinggi , mempunyai autonomi bertugas serta


mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organiasasinya .
Sistem pendidikan di negara kita amat dinamik dan akan sentiasa
bergerak maju ke hadapan . Perubahan perubahan dan transformasi dalam
kurikulum pendidikan bertujuan memenuhi kehendak negara . Merealisasikan
sebuah negara maju pada masa hadapan . Setiap perubahan dan
transformasi kurikulum pendidikan yang diperkenalkan menjadi satu bentuk
cabaran dalam profesion perguruan oleh itu , adalah mustahak bagi setiap
indidvidu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa berusaha
mempertingkatkan kecekapan , kelebihan prestasi dan keterampilan dari
semasa ke semasa agar dapat bertanding dalam era perkembangan
teknologi pesat . Jika hal ini wujud , barulah tuntutan tuntutan dalam
transformasi kurikulum itu dapat ditangani . Walaubagaimanapun , sejauh
mana kita mengiktiraf dan memartabatkan keguruan sebagai satru profesion
bergantung pada tanggapan masyarakat . Adalah peranan guru semakin
hilang kewiwabawaannya kerana masyarakat telah mengalihkan pandangan
pada kerjanya diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti
doktor , peguam dan arkitek .
Dalam konteks ini , pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah berusaha
dengan bersungguh sungguh untuk menjadikan profesion keguruan
sebagai profesion yang unggul dan disegani ramai . Hal ini termasuklah
dalam teras Pelan Pembangunan Pendidikan Malysia ( PPPM ) 2013 2025
iaitu memartabatkan profesion keguruan antara agenda utamanya selain
daripada kemenjadian murid . Para guru sebenarnya mempunyai
tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan aspek profesionalannya
dengan melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu pengetahuan dan
kemahiran selaras dengan kehendak teras PPPM .

2.0 Isu Guru dan Analisis : ( Peranan Guru Dalam Merealisasikan


PPPM ) .
Pada Oktober 2011 , Kementerian Pendidikan telah melaksanakan kajian
semula sistem pendidikan negara Malaysia secara menyeluruh dalam usaha
membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan yang baharu . Kerajaan
telah mengambil keputusan melaksanakan kajian semula system pendidikan
berdasarkan standard pendidikan anatarabangsa yang kian meningkat ,
peningkatan aspirasi negara dan harapan ibu bapa serta masyarakat
terhadap dasar pendidikan negara dalam mempersiapkan generasi muda
untuk menghadapi keperluan abad ke 21 .

Dalam tempoh 11 bulan pelaksanaan kajian , Kementerian telah


memperoleh input daripada pelbagai sumber seperti laporan penyelidikan
yang dijalankan oleh pakar pendidikan dari UNESCO , Bank Dunia , OECD ,
dan enam Institusi Pengajian Tinggi Awam . Kajian ini juga melibatkan
penyertaan pemimpin sekolah , guru , ibu bapa , orang ramai dan murid di
seluruh negara . Dokumen awal Pelan Pembangunan Pendidikan telah
dibangunkan bagi menilai prestasi semasa sistem pendidikan Malaysia
dengan mengambil kira secara objektif pencapaian lampau dan
membandingkannya dengan tanda aras anatarabangsa . Pelan ini
melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang dapat memenuhi
keperluan negara pada masa depan . Pelan ini juga mencadangkan 11
anjakan starategik dan potensi yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian
bagi mencapai visi yang dihasratkan .
Perubahan atau penambaikan sisitem pendidikan dilakukan dari semasa
ke semasa . Pihak yang berkenan berbuat demikian adalah atas alasan
bahawa perubahan tersebut penting untuk rakyat dan negara . Pelancaran
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ( PPPM ) 2013 2025 oleh Timbalan
Perdana Menteri , Tan Sri Muhiyiddin Yassin pada bulan September 2013
yang lalu adalah antara perubahan terkini dalam sistem pendidikan kita .

v
v
v
v
v
v

Antara perkara penting dalam PPPM adalah untuk melahirkan murid yang
mempunyai 6 ciri utama , seperti yang berikut , iaitu :
pengetahuan (murid yang berpengetahuan).
kemahiran berfikir (murid yang mahir berfikir) .
kemahiran memimpin (murid yang dapat menjadi pemimpin) .
kemahiran dwibahasa (murid yang menguasai sekurang kurangnya 2
bahasa) .
etika dan kerohanian (murid yang berpegang pada etika dan memiliki sifat
rohani yang tinggi) .
identiti nasional (murid yang mempunyai indentiti kebangsaan).
Dalam menzahirkan hasrat kerajaan untuk melahirkan murid yang
mempunyai 6 ciri utama seperti yang digariskan , guru merupakan tonggak
utama kearah mencapai hasrat tersebut . Gurulah yang berperanan
memastikan muridnya berpengetahuan , mempunyai kemahiran berfikir ,

berkeupayaan memimpin , menguasai dwibahasa , mempunyai etika dan


kerohanian yang kukuh , serta murid yang beridentiti nasional . Hasrat yang
disasarkan oleh pihak kerajaan itu sangat sempurna sifatnya jika generasi
yang lahir dalam era PPPM 2013 2025 dapat dibentuk dan dididik seperti
yang dirancang . Oleh hal yang demikian , guru perlulah melengkapan diri
dan bersedia melakukan perubahan agar berupaya melhirkan kesemua
hasrat tersebut . Penguasaan ilmu pengetahuan bagi setiap guru amatlah
penting dalam menjayakan hasrat untuk melahirkan pelajar yang
mempunyai Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ( KBAT ) seperti yang dituntut
oleh PPPM .
Langkah Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan alat berfikir
dan mengeluarkan banyak dana seperti i Think perlu dimanfaatkan secara
serius . Hal ini demikian kerana , untuk melahirkan murid yang mempunyai
KBAT , guru juga perlu melakukan anjakan paradigma , sebagai contoh
pelajaran secara berpusatkan guru serta pembelajaran berorentasikan
peperiksaan tidak lagi diamalkan . Sehubungan dengan itu , setiap murid
perlu menguasai pelbagai kognitif termasuk dapat menyelesaikan masalah
dan mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif . Usaha untuk
melahirkan murid yang mahir berfikir turut dilakukan di sekolah , khususnya
melalui P & P . Dalam proses tersbut , murid didedahkan pelbagai jenis
soalan , termasuklah yang memerlukan daya pemikiran yang kritis dan
kreatif .
Dalam era transformasi pendidikan , guru hendaklah menghasilkan murid
yang mampu berfikir secara kreatif dan kritis serta memperkembangkan
potensi murid dalam semua aspek JERIS bagu mencapai pendidikan bertaraf
anatarabangsa . Menurut Mok Soon Sang ( 2007 ) , Profesor Syed
Muhammad al Alatas menyatakan ilmu merupakan sesuatu yang bermakna
dan membawa penyaburan serta semangat kepada jiwa manusia . Hal ini
menunjukkan ilmu merangkum semua aspek kehidupan luaran dan dalam
jiwa manusia . Guru sebagai pengamal ilmu perlu mempraktikkan budaya
ilmu seperti membaca , berfikir , memerhati , berkarya , terlibat dalam
sumbangan , dan bertukar fikiran serta mencari pengalaman baharu (Ragbir
Kour 2007 ) . Dalam P & P , guru akan memindahkan ilmu yang baik ,
meninggikan adab murid , serta memberi tunjuk ajar ke arah kebenaran
sebagai pengamal ilmu .
Untuk melahirkan murid yang berpengetahuan , khususnya untuk
meastikan kanak kanak mengusai kemahiran literasi dan numerasi , guru
mampu memainkan peranan . Kebanyakan guru dapat menggunakan
pengalaman dan kemahiran masing masing untuk mengaplikasikan

pelbagai kaedah dan aktiviti P & P dalam membimbing murid agar


menguasai kedua dua kemahiran tersebut . Walaupun begitu , usaha untuk
menggalakkan murid menambahkan pengetahuan dalam pelbagai bidang
agak mencabar .
Hal ini dikatakan demikian sebagai keperluan harian hasrat tersebut
murid perlu menjadikan pembacaan sebagai keperluan harian mereka .
Kegagalan pihak sekolah dan ketiadaaan sokongan yang berkesan daripada
pihak lain untuk membimbing murid agar meningkatkan amalam membaca
tidak memungkinkan murid yang berpengetahuan dapat dilahirkan .
Bilangan murid yang gemar membaca , masih kurang memuaskan . Antara
puncanya budaya membaca ini tidak diamalkan oleh orang dewasa terutama
sekali ibu bapa di rumah . Bagi guru yang kurang membaca pula , mereka
kurang cenderung untuk menasihati murid agar membaca . Jika guru yang
berkenaan berbuat demikian , keberkesannya tidak seberapa kerana guru
tersebut tidak dapat menghayati kenikmatan membaca .

Oleh itu peranan guru sebagai pembentuk tingkah lakulah yang dapat
membentuk tingkah laku dari yang negatif kepada positif , iaitu dari tidak
suka membaca kepada tabiat gemar membaca . Menurut pandangan Islam ,
orang yang menajdi guru diberi Allah kelebihan berganda . Hadis Nabi
Muhammad(SAW) bermaksud Bahawa orang yang berilmu harus
mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain dan perkataan mengajar
itu amat terpuji . Menurut Al Ghazali pula dari perspektif Islam , tingkah
laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan . Tingkah laku
normal atau tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku
sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi . Sebarang pembentukan
tingkah laku murid haruslah diuruskan oleh guru supaya murid yang
dihasilkan mempunyai tingkah laku yang terpuji dan dapat diterima umum .
Menurut Lewis M . Beaker ( 2001 ) , tingkah laku adalah sebarang
perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak , secara sedar
atau separa sedar . Carl Rogers ( 1999 ) , menekankan bahawa seseorang
individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan .
Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia
berupaya berintetaksi dan bertindak dengan lebih yakin .
Pengurusan tingkah laku boleh ditakrifkan sebagai satu rancangan untuk
memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah
ditetapkan dengan teknik yang sesuai . Dr . Ragbir Kaur ( 2005 ) , setiap

guru mesti ada satu bentuk sistem pengurusan tingkah laku mengawal
kelas , pembelajaran yang sihat dan produktif .
Guru perlu berusaha membimbing tingkah laku positif dan menghentikan
tingkah laku negatif dan membebaskan murid daripada sebarang gangguan .
Kegagalaan menguruskan tingkah laku akan menyebabkan gangguan emosi
yang serius . Tingkah laku yang tidak diuruskan dengan baik akan memeberi
kesan kepada proses P & P yang akhirnya akan menyebabkan prestasi
akademik murid merosot .

Asas penting dalam pembentukkan tingkah laku murid adalah membina


hubungan yang positif anatara guru dan murid di dalam sekolah atau bilik
darjah . Hubungan yang dibina adalah berlandaskan perasaan guru murid
terutama di dalam pendidikan sekolah rendah . Untuk memupuk hubungan
kasih sayang dan tepat kepada murid murid . Dalam masa yang sama guru
juga boleh terima pujian daripada muridnya . Melalui cara ini tingkah laku
murid dapat dibentuk dengan lebih berkesan .
Jadi untuk memupuk tabiat membaca dalam kalangan murid murid ,
guru hendaklah merancang strategi dan kaedah yang dapat menarik minat
murid seperti program memberi butang berwarna mengikut bilangan buku
dibaca , atau memberikan hadiah buku kepada murid semasa hari lahir
mereka . Guru juga harus menjadi amalan membaca sebagai aktiviti yang
menyeronokkan dan murid dapat menikmati faedah membaca .
PPPM juga mempunyai matlamat untuk melahirkan pelajar yang
mempunyai keupayaan untuk memimpin. Matlamat ini tidak mudah dicapai
kerana tidak banyak program berkesan untuk melahirkan murid seperti yang
dimatlamatkan. Pelajar yang dianggap bertanggungjawab dan mempunyai
pencapaian akademik yang agak baik akan dilantik sebagai pengawas
sekolah. Segelintir yang lain akan dilantik sebagai pengawas pusat sumber ,
ketua kelas, pemimpin rakan sebaya, pemimpin persatuan atau kelab.
Perancangan khusus untuk membimbing murid agar menjadi pemimpin yang
berkualiti sehingga kini masih belum jelas. Program untuk melahirkan
pemimpin yang berkualiti tidak dipinggirkan, tetapi hanya dijadikan program
sampingan. Oleh sebab itulah ibu bapa dan murid beranggapan bahawa
program bukan akademik kurang penting,maka sokongan dan sambutan
murid terhadap program sedemikian kurang menggalakkan.
Peranan guru bukan sahaja merangkumi aktiviti P&P berdasarkan
kurikulum dan sukatan pelajaran semata-mata tetapi merangkumi
pembentukan akhlak keseluruhan seseorang murid. Seorang guru yang

berkesan akan memastikan bahawa muridnya menguasai kemahiran yang


diperlukan untuk menangani masalah atau cabaran yang mungkin dihadapi
dalam kehidupannya. Oleh itu, guru perlulah berperanan sebagai
pembimbing, bekerjasama dengan pihak sekolah dan ibu bapa untuk
membimbing murid kea rah kehidupan berkualiti dan sihat.
Guru boleh berperanan sebagai mentor di mana peranannya
merupakan kombinasi malatih, menyokong, memberikan bimbingan dan
maklum balas yang membina untuk malatih dan membentuk diri muridmurid sebagai secara langsung dan tidak langsung semasa di sekolah sama
ada semasa aktiviti P&P di dalam kelas atau semasa aktiviti ko-kurikulum
yang diadakan. Peranan guru tidak terbatas sebagai seorang pengajar
semata-mata melaksanakan tugas mereka berdasarkan skop kurikulum dan
arahan pihak pengurusan sekolah. Sebagai pendidik , guru juga pembimbing
dan mendidik pelajar menjadi insan yang sihat , positif dan dapat
memberikan sumbangan kepada masyarakat.
PPPM juga mensasarkan murid dapat menguasai lebih daripada satu
bahasa. Penguasaan lebih daripada satu bahasa memberikan kelebihan yang
banyak kepada seseorang murid. Selain dapat membaca bahan bacaan
dalam pelbagai bahasa, golongan ini lebih mudah berkomunikasi dengan
pihak lain dan seterusnya meningkatkan imej diri. Di sekolah , dua bahasa
yang seharusnya dikuasai oleh murid ialah bahasa kebangsaan, iaitu bahasa
Melayu dan bahasa Inggeris , iaitu bahasa antarabangsa. Tidak dinafikan
bahawa guru memainkan peranan untuk mendidik murid agar menguasai
kedua-dua bahasa tersebut. Namun begitu, walaupun sudah 57 tahun
Malaysia mencapai kemardekaannya, namun masih terdapat murid bukan
Melayu yang tidak dapat berbicara dalam bahasa kebangsaan dengan fasih
apabila diajukan soalan dalam bahasa Melayu.
Bagi pelajar di negeri-negeri tertentu seperti Kedah dan Kelantan,
masih tidak memisahkan diri mereka dengan dialek, masalah kemahiran
berbahasa akan timbul.Bagi sesetengah sekolah pula, dialek turut digunakan
oleh pihak sekolah ketika melaksanakan P&P dan juga semasa perhimpunan
rasmi sekolah, dengan alasan memudahkan murid-murid memahami
mesejnya. Kelemahan murid untuk menguasai bahasa Inggeris pula berkait
rapat dengan persekitaran murid yang jarang terdedah pada bahasa
antarabangsa itu. Jika masalah ini tidak diberikan perhatian, sudah pasti ciri
pelajar yang dimatlamatkan oleh PPPM tidak dapat direalisasikan.

Maka di sinilah peranan guru sebagai pengamal reflektif harus


sentiasa mempersoalkan amalan dirinya dan tidak hanya bertindak atas
tabiat atau mengikut arahan semata-mata. Refleksi membolehkan
peramalnya menilai, memahami dan belajar daripada pengalaman. Guru
hendaklah membuat refleksi terhadap sesuatu yang dikaitkan dengan
aktiviti pengajarannya. Sesuatu disini bolehlah dikaitkan demgam
kelemahan murid menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Oleh itu,
guru yang reflektif akan merancang dan bertindak dengan penuh kesedaran
berasaskan teori dan prinsip P&P. Amalan ini boleh diperkembangkan dengan
bertanyakan diri soalan-soalan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang
dilakukan sebelum, semasa dan selepas mengajar dengan tujuan
mempertingkatkan kemahiran kemahiran dalam profesion keguruan.
Mengikut Schon (1987), apabila peristiwa atau pengalaman di luar jangkaan
berlaku, individu yang berfikir secara sedar semasa menghadapi
permasalahan tersebut telah melakukan refleksi semasa tindakan. Apabila
seseorang merenung kembali tindakannya, membauat analisa tentang
peristiwa lepas dan merancang tindakan susulan, individu tersebut telah
mengamalkan refleksi ke atas tindakan.
Daripada amalan merefleksi, guru dapat membuat penyelidikan
untuk mengatasi masalah yang telah dikenal pasti semasa membuat refleksi.
Contoh , permasalahan penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris
murid-murid. Guru sebagai penyelidik boleh mengkaji secara sistematik isu
amalan bilik darjah, membuat inkuiri untuk menghasilkan teori dan
kefahaman baharu berkaitan permasalahan yang dihadapi. Dapatan kajian
bolehlah dikongsikan dengan guru-guru lain di samping membina hubungan
dengan rakan taulan dalam usaha mencari amalan terbaik P&P.
Peranan guru sebagai penyelidik membenarkannya mengkaji sesuatu
peristiwa secara saintifik, membuat analisa berdasarkan bukti empirical dan
data yang sahih seterusnya membantu guru membuat keputusan yang bijak
dan berkesan mengikut teori-teori dan prinsip P&P. Oleh itu, guru dan dengan
kerjasama rakan-rakan sekerja dan panatia, dapat membuat penyelidikan
untuk membuat kajian tindakan terhadap isu masalah penguasaan bahasa
Melayu dan bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid. Diharap dengan
adanya kajian tindakan yang dilakukan maka dapatlah sesuatu tindakan
diambil untuk mengatasi masalah ini.
PPPM turut mencatatkan bahawa system pendidikan akan
menyediakan pengalaman kepada kanak-kanak untuk berdepan dengan
cabaran apabila dewasa dengan keupayaan menyelesaikan konflik, bijak
membuat pertimbangan, berpegang pada prinsip ketika berada dalam situasi

kritikal dan berani melakukan sesuatu yang betul. Selain itu, usaha untuk
melahirkan murid yang penyayang dan dapat memberikan sumbangan
kepada kesejahteraan komuniti dan negara turut diberikan penekanan.
Bagaimanakah golongan guru dapat memainkan peranan bagi mencapai
hasrat tersebut ?
Antara usaha untuk menzahirkan pelajar seperti yang dihasratkan itu
adalah melalui penyerapan nilai murni sama ada secara langsung ataupun
secara tidak langsung. Selain dilakukan melalui P&P di bilik darjah,
penyerapan nilai murni turut dilakukan ketika melaksanakan aktiviti
persatuan atau kelab dan juga melalui aktiviti yang lain. Perkara ini bukanlah
perkara
baharu
kerana
penyerapan
kasih
saying,
keberanian,
tanggungjawab, saling membantu, patriotik dan lain-lain sudah dilakukan
sejak dahulu. Walaupun begitu, usaha yang dilakukan guru di sekolah
kadangkala kurang menampakkan kesan positifnya memandangkan masih
terdapat pelajar yang tidak memiliki ciri seperti yang dimaksudkan itu. Usaha
penyerapan nilai murni ini tidak harus dilakukan bermusim, sebagai contoh,
murid-murid dan guru-guru bersemangat patriotik bila berada di bulan
sambutan
kemerdekaan
sahaja.
Tetapi
bila
tempoh
sambutan
berakhir,seolah-olah ia hanya sekadar sambutan Hari Kemerdekaan sahaja.
Semangat patriotik bukan sahaja melalui kibaran bendera dan pemakaian
baju sahaja malah sepatutnya berterusan dan tersemadi di dalam jiwa dan
nurani setiap rakyat Malaysia.
Maka guru sebagai agen sosialisasi, guru berperanan membentuk
individu yang mampu, bersosialisasi dan memiliki kecedasan emosi yang
tinggi agar dapat menyesuaikan diri dalam dunia pekerjaan kelak. Guru yang
memahami peresaan diri dan orang lain mempunyai kawalan diri dan
motivasi diri akan mempamerkan sifat empati serta mampu membantu
pelajar membentuk emosi yang sihat. Guru juga dapat membentuk diri murid
dengan konsep kendiri positif serta membina keyakinan diri untuk mencapai
potensi mereka.

3.0 Rumusan :
Kesimpulannya, kegagalan melahirkan lebih banyak murid yang memenuhi
enam ciri seperti yang dinyatakan dalam artikel ini tidak harus
dipertanggungjawabkan kepada pihak guru semata-mata. Persekitaran
tempat tinggal murid-murid tidak kurang pentingnya dalam mempengaruhi
jati diri murid-murid. Murid yang tinggal dalam keluarga yang mementingkan
ilmu, mengamalkan nilai murni dalam aktiviti harian dan memperlihatkan

nilai patriotik secara tidak langsung mempengaruhi murid untuk mencontohi


ahli keluarga mereka. Demikian juga halnya dengan rakan sebaya dan
masyarakat setempat. Sekiranya murid sering bergaul dengan rakan-rakan
yang biasa berkomunikasi dalam dwibahasa, sudah pasti murid berkenaan
akan turut sama berbahasa dwibahasa.
Oleh yang demikian, tidak dapat dinafikan tugas dan tanggungjawab
guru adalah berat dalam usaha membentuk generasi negara masa depan
yang mampu menangani segala perubahan dan tuntutan masa. Maka
iltizam, semangat dan sikap yang positif sahaja yang mampu menonjol imej
guru yang dapat memainkan peranan yang cukup berkesan. Kepelbagaian
tugas, tanggungjawab inilah member cabaran pada guru bagi meningkatkan
segala kualiti, sifat mahupun akauntabiliti kepada bidang profesionalisme ini
agar ia terus dipandang megah oleh masyarakat dan dapat mendukung
hasrat negara menaikkan mutu pendidikan negara setaraf antarabangsa.
Tegasnya, peranan guru di sekolah amat penting dalam melahirkan murid
seperti yang dimatlamatkan oleh PPPM. Namun begitu, keberkesanannya
juga bergantung pada pihak lain.

TAJUK : PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. BINCANGKAN.


1.
Pengenalan
Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di
dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan
kaum.Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah
mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan
dan
kesejahteraan
negara.
Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. Kejayaan
dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab, kelengkapan,
keilmuan dan keluhuran peribadi. Pendidik dari kaca mata Islam merupakan
murabbi,muallim, muaddib, alim atau ulamak. Mereka berfungsi bukan
sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat
serta
tentang
hubungan,
komitmen
dan
hubungannya
dengan

Allah.Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai


murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira
bangsa
dan
agama.
Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan
betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam
menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara.Masyarakat
ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal.
Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terangterangan, kini, jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu
lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran, budaya dan jati
diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif.
Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran
Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran. Para pendidik
telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa.
Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan mengenai perkara ini iaitu
sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura (1949) terdapat
satu symposium mengenai Pendidikan Universiti dan Laporan CarrSaunders. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan
universiti dan kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh
1948). Di antara perkara pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guru-guru
sekolah menengah untuk mendapat pendidikan tinggi supaya murid-murid
yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu pendidikan yang baik.
Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik
merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada
zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini.
2.
Konsep
Profesion
dan
nilaitaranya
Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai
ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek, latihan iktisas yang
mencukupi, khidmat yang diperlui masyarakat, menikmati otonomi individu
dan kumpulan, mementingkan mutu perkhidmatan, mempunyai tatasusila
perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk
menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman
1956).
Menurut Kamus Dewan profesion ialah suatu bidang pekerjaan khasnya
yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi
dan latihan yang khas.( contohnya : perundangan, perubatan, perguruan dan
lain-lain.)
Berdasarkan ciri-ciri profesion, Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara
ringkas
konsep
profesionalisme
sebagai
:
Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai
kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi,
bertanggungjawab dan bermoral tinggi, mempunyai outonomi bertugas serta
mematuhi
kod
etika
yang
ditentukan
oleh
organisasinya.
Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation)

daripada
profesion
(
Awang
Had
Salleh
1980
).
Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan
oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya, demi
mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut .Nilaitara ini menjadi
garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap
ahlinya.
3. Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion
3.1
Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai
pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa
yang
panjang.
Sebelum seseorang itu menjadi guru, dia perlu menerima latihan dalam
perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Umpananya,
seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan
yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah
kerajaan. Walaubagaimanapun, samada seseorang guru itu menerima
latihan perguruan atau tidak, dia mesti mempunyai pengetahuan yang
mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya.Guru juga mesti
mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya
murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya.
Di samping itu, guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat
dihormati serta dicontohi oleh murid. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku
dan sikap yang elok, bersabar, bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang.
Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada
latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya
dengan berkesan. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat
kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian
pelajaran.
Selain tugas dalam bilik darjah, guru juga mempunyai peranan-peranan lain
yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya guru diharapkan menjadi
pengganti ibubapa, menjadi penasihat dan pembimbing di dalam
pembentukkan sahsiah murid, menjadi kaunselor kepada murid-murid,
menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya
menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat.
3.2
Mempertingkatkan
Profesionalisme
Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, guru hari ini perlu
menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk
mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. Oleh itu kemahiran dan
pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan
dari semasa ke semasa . Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada
perubahan-perubahan kurikulum berkenaan, guru hendaklah berusaha
melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di
dalam
bilik.
Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus-kursus

pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan , Jabatan


Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Contohnya para guru
boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan
Profesionalisme Keguruan.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting
bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi
dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini.
Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha
kerajaan, maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan
paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani
Abdul Hamid,1998)
3.3 Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah
Serta
Berfikiran
Kritis
dan
Kreatif
Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja
mengajar atau mendidik anak bangsa, malah lebih daripada itu. Individu
yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai
pentadbir, pengurus, perancang, pelaksana, penilai, penyelia, pengawal dan
sebagainya.Sebagai pentadbir ataupun pengurus, guru harus boleh
membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan
menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan.Perubahan-perubahan
dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Pendekatan ini bukan sahaja
perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam
bilik darjah,tetapi jika perlu keadah berfikir secara kritis dan kreatif boleh
diaplikasikan dalam pentadbiran,mengurus ataupun dalam perancangan
sesuatu program.
3.4
Mahir
Menggunakan
IT
Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan
mengikut tuntutan zaman, perkembangan pesat percantuman teknologiteknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak
membawa banyak cabaran kepada kita. Kita tidak dapat menyangkal betapa
cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran
melalui online. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif, proaktif dan
responsive terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah
banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa yang maju.
Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru
dapat digunakan sebagai pemankin kearah menghasilkan pendidikan yang
cemerlang dan berkualiti.Sebagai pemangkin, guru menggunakan teknologi
info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia sematamata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan
berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua
ilmu
tersebut.
Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020,
menyebabkan pembangunan negara bergerak dengan rancak. Pelbagai
usaha dijalankan oleh kerajaan untuk membangunkan teknologi maklumat

seperti koridor raya multimedia [ multimedia super corridor (MSC)] yang


menjadi pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan antarabangsa.
Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara ini,
komputer telah dijadikan sebagai satu kurikulum di sekolah. Penubuhan
sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah
satu bentuk kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu dan
menguasai teknologi maklumat. Penggunaan komputer dalam pendidikan
membawa satu reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang
pendidikan, khasnya dalam teknologi pendidikan, teori pendidikan, teori-teori
pengajaran-pembelajaran,
pengurusan
sekolah,
sistem
pentadbiran
pendidikan serta kemahiran dan latihan guru ( Mok Soon Sang, 1996).
Dalam era teknologi maklumat seperti sekarang, kita berhadapan dengan
pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian, malah kemudahan
teknologi telah menjadi satu cara hidup seperti penggunaan pengangkutan
berasaskan teknologi (LRT), perkhidmatan bank ( kad ATM), telekomunikasi
(telefon bimbit), hiburan ( Video, VCD) dan lain-lain. Jadi rakyat negara ini
harus dapat menangani kehidupan di era teknologi maklumat sehingga
teknologi itu menjadi sebahagian daripada amalan biasa tanpa disedari. Oleh
itu, profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam
perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di
sekolah.
3.5
Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak
Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu. Guru
diharapakan dapat mambawa isu-isu semasa untuk perbincangan dan
mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas. Contohnya,
di Malaysia kadar kemalangan jalan raya adalah tinggi, pendidikan memandu
kereta adalah satu perkara yang dipandang serius oleh kerajaan pada masa
ini. Keselamatn di jalan raya dan cara-cara memandu yang selamat dan
bertimbang rasa boleh dibincangkan di dalam kelas untuk menyedarkan
pelajar tentang keperluan memperbaiki situasi yang terdapat sekarang,
dengan harapan mereka tidak akan berkelakuan sedemikian apabila mereka
menjadi
pemandu
kelak.
Melaluai pembacaan guru dapat menambah ilmu pengatahuan mengenai
isu-isu semasa, sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan
komuniti, janayah : seperti peras ugut, pecah rumah, penculikan dan
seumpamanya ; ekonomi : urusan perniagaan, jual-beli saham, hartanah dan
sebagainya ; politik : hubungan negara di peringkat antarabangsa dan juga
pergolakan politik sesebuah negara. Dalam hal seperti ini, guru diharapkan
dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan
isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar.
Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar
ini, profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan
akhlak
yang
terpuji.
Dalam kurikulum pendidikan peringkat rendah dan menengah telah

ditegaskan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran. Pelaksanaan


penerapan nilai penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga
yang berguna kepada negara pada masa hadapan. Hal yang sama juga perlu
dihayati oleh guru. Enam belas nilai murni yang disarankan dalam kurikulum
pendidikan
perlu
dimiliki
oleh
guru
terlebih
dahulu.
4.
Penutup
Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan.
Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah
untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada
masa hadapan. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan
yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan.
Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini
sentiasa berusaha mempertingkatkan kecekapan, kebolehan prestasi dari
semasa ke semasa. Jika hal ini wujud, barulah tuntutan-tuntutan dalam
perubahan
kurikulum
itu
dapat
ditangani.
Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan
sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat, ini
kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas
kedua.Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat
telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional
oleh
pihak
kerajaan
seperti
doktor,
peguam
dan
arkitek?
Dalam konteks ini pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam
menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani
ramai. Menurut Dr. Muhamad Hasan Abdul Rahman iaitu Timbalan Dekan
Pelajar dan Pembangunan, Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra
Malaysia (UPM) beliau menegaskan dalam usaha untuk memartabatkan
profesion perguruan selain daripada peranan pihak Kementerian Pendidikan,
Persatuan Perguruan dan masyarakat, para guru sebenarnya mempunyai
tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan aspek keprofesionalannya
dengan melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu dan kemahiran yang
tinggi.
Rujukan
Amir Hasan Dawi, 2002. Penteorian sosiologi dan pendidikan. Tanjung
Malim :
Quantum Books.
Ee Ah Meng, 1994. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Kuala Lumpur
: Fajar Bakti.
Awang Had Salleh, 1980. Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan
kini dan arah yang dituju. KONPEN V, Johor Bharu 6-8 Disember.

Mok Soon Sang, 1996. Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur : Kumpulan


Budiman.
Sufean Hussin, 1993. Pendidikan di Malaysia : sejarah, sistem dan falsafah.
Kuala
Lumpur
:
Dewan
Bahasa
dan
Pustaka.

PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION.


1.
Pengenalan
Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di
dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan
kaum.Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah
mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan
dan
kesejahteraan
negara.
Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. Kejayaan
dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab, kelengkapan,

keilmuan dan keluhuran peribadi. Pendidik dari kaca mata Islam merupakan
murabbi,muallim, muaddib, alim atau ulamak. Mereka berfungsi bukan
sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat
serta
tentang
hubungan,
komitmen
dan
hubungannya
dengan
Allah.Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai
murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira
bangsa
dan
agama.
Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan
betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam
menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara.Masyarakat
ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal.
Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terangterangan, kini, jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu
lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran, budaya dan jati
diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif.
Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran
Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran. Para pendidik
telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa.
Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan mengenai perkara ini iaitu
sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura (1949) terdapat
satu symposium mengenai Pendidikan Universiti dan Laporan CarrSaunders. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan
universiti dan kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh
1948). Di antara perkara pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guru-guru
sekolah menengah untuk mendapat pendidikan tinggi supaya murid-murid
yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu pendidikan yang baik.
Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik
merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada
zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini.
2.
Konsep
Profesion
dan
nilaitaranya
Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai
ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek, latihan iktisas yang
mencukupi, khidmat yang diperlui masyarakat, menikmati otonomi individu
dan kumpulan, mementingkan mutu perkhidmatan, mempunyai tatasusila
perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk
menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman
1956).
Menurut Kamus Dewan profesion ialah suatu bidang pekerjaan khasnya
yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi
dan latihan yang khas.( contohnya : perundangan, perubatan, perguruan dan
lain-lain.)
Berdasarkan ciri-ciri profesion, Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara
ringkas
konsep
profesionalisme
sebagai
:
Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai
kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi,
bertanggungjawab dan bermoral tinggi, mempunyai outonomi bertugas serta

mematuhi
kod
etika
yang
ditentukan
oleh
organisasinya.
Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation)
daripada
profesion
(
Awang
Had
Salleh
1980
).
Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan
oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya, demi
mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut .Nilaitara ini menjadi
garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap
ahlinya.
3. Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion
3.1
Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai
pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa
yang
panjang.
Sebelum seseorang itu menjadi guru, dia perlu menerima latihan dalam
perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Umpananya,
seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan
yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah
kerajaan. Walaubagaimanapun, samada seseorang guru itu menerima
latihan perguruan atau tidak, dia mesti mempunyai pengetahuan yang
mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya.Guru juga mesti
mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya
murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya.
Di samping itu, guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat
dihormati serta dicontohi oleh murid. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku
dan sikap yang elok, bersabar, bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang.
Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada
latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya
dengan berkesan. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat
kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian
pelajaran.
Selain tugas dalam bilik darjah, guru juga mempunyai peranan-peranan lain
yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya guru diharapkan menjadi
pengganti ibubapa, menjadi penasihat dan pembimbing di dalam
pembentukkan sahsiah murid, menjadi kaunselor kepada murid-murid,
menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya
menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat.
3.2
Mempertingkatkan
Profesionalisme
Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, guru hari ini perlu
menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk
mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. Oleh itu kemahiran dan
pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan
dari semasa ke semasa . Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada
perubahan-perubahan kurikulum berkenaan, guru hendaklah berusaha
melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di
dalam
bilik.
Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus-kursus
pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan , Jabatan

Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Contohnya para guru


boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan
Profesionalisme Keguruan.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting
bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi
dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini.
Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha
kerajaan, maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan
paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani
Abdul Hamid,1998)
3.3 Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah
Serta
Berfikiran
Kritis
dan
Kreatif
Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja
mengajar atau mendidik anak bangsa, malah lebih daripada itu. Individu
yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai
pentadbir, pengurus, perancang, pelaksana, penilai, penyelia, pengawal dan
sebagainya.Sebagai pentadbir ataupun pengurus, guru harus boleh
membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan
menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan.Perubahan-perubahan
dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Pendekatan ini bukan sahaja
perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam
bilik darjah,tetapi jika perlu keadah berfikir secara kritis dan kreatif boleh
diaplikasikan dalam pentadbiran,mengurus ataupun dalam perancangan
sesuatu program.
3.4
Mahir
Menggunakan
IT
Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan
mengikut tuntutan zaman, perkembangan pesat percantuman teknologiteknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak
membawa banyak cabaran kepada kita. Kita tidak dapat menyangkal betapa
cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran
melalui online. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif, proaktif dan
responsive terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah
banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa yang maju.
Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru
dapat digunakan sebagai pemankin kearah menghasilkan pendidikan yang
cemerlang dan berkualiti.Sebagai pemangkin, guru menggunakan teknologi
info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia sematamata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan
berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua
ilmu
tersebut.
Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020,
menyebabkan pembangunan negara bergerak dengan rancak. Pelbagai
usaha dijalankan oleh kerajaan untuk membangunkan teknologi maklumat
seperti koridor raya multimedia [ multimedia super corridor (MSC)] yang
menjadi pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan antarabangsa.
Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara ini,

komputer telah dijadikan sebagai satu kurikulum di sekolah. Penubuhan


sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah
satu bentuk kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu dan
menguasai teknologi maklumat. Penggunaan komputer dalam pendidikan
membawa satu reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang
pendidikan, khasnya dalam teknologi pendidikan, teori pendidikan, teori-teori
pengajaran-pembelajaran,
pengurusan
sekolah,
sistem
pentadbiran
pendidikan serta kemahiran dan latihan guru ( Mok Soon Sang, 1996).
Dalam era teknologi maklumat seperti sekarang, kita berhadapan dengan
pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian, malah kemudahan
teknologi telah menjadi satu cara hidup seperti penggunaan pengangkutan
berasaskan teknologi (LRT), perkhidmatan bank ( kad ATM), telekomunikasi
(telefon bimbit), hiburan ( Video, VCD) dan lain-lain. Jadi rakyat negara ini
harus dapat menangani kehidupan di era teknologi maklumat sehingga
teknologi itu menjadi sebahagian daripada amalan biasa tanpa disedari. Oleh
itu, profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam
perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di
sekolah.
3.5
Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak
Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu. Guru
diharapakan dapat mambawa isu-isu semasa untuk perbincangan dan
mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas. Contohnya,
di Malaysia kadar kemalangan jalan raya adalah tinggi, pendidikan memandu
kereta adalah satu perkara yang dipandang serius oleh kerajaan pada masa
ini. Keselamatn di jalan raya dan cara-cara memandu yang selamat dan
bertimbang rasa boleh dibincangkan di dalam kelas untuk menyedarkan
pelajar tentang keperluan memperbaiki situasi yang terdapat sekarang,
dengan harapan mereka tidak akan berkelakuan sedemikian apabila mereka
menjadi
pemandu
kelak.
Melaluai pembacaan guru dapat menambah ilmu pengatahuan mengenai
isu-isu semasa, sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan
komuniti, janayah : seperti peras ugut, pecah rumah, penculikan dan
seumpamanya ; ekonomi : urusan perniagaan, jual-beli saham, hartanah dan
sebagainya ; politik : hubungan negara di peringkat antarabangsa dan juga
pergolakan politik sesebuah negara. Dalam hal seperti ini, guru diharapkan
dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan
isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar.
Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar
ini, profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan
akhlak
yang
terpuji.
Dalam kurikulum pendidikan peringkat rendah dan menengah telah
ditegaskan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran. Pelaksanaan
penerapan nilai penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga
yang berguna kepada negara pada masa hadapan. Hal yang sama juga perlu
dihayati oleh guru. Enam belas nilai murni yang disarankan dalam kurikulum

pendidikan

perlu

dimiliki

oleh

guru

terlebih

dahulu.

4.
Penutup
Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan.
Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah
untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada
masa hadapan. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan
yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan.
Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini
sentiasa berusaha mempertingkatkan kecekapan, kebolehan prestasi dari
semasa ke semasa. Jika hal ini wujud, barulah tuntutan-tuntutan dalam
perubahan
kurikulum
itu
dapat
ditangani.
Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan
sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat, ini
kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas
kedua.Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat
telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional
oleh
pihak
kerajaan
seperti
doktor,
peguam
dan
arkitek?
Dalam konteks ini pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam
menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani
ramai. Menurut Dr. Muhamad Hasan Abdul Rahman iaitu Timbalan Dekan
Pelajar dan Pembangunan, Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra
Malaysia (UPM) beliau menegaskan dalam usaha untuk memartabatkan
profesion perguruan selain daripada peranan pihak Kementerian Pendidikan,
Persatuan Perguruan dan masyarakat, para guru sebenarnya mempunyai
tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan aspek keprofesionalannya
dengan melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu dan kemahiran yang
tinggi.
Rujukan
Amir Hasan Dawi, 2002. Penteorian sosiologi dan pendidikan. Tanjung
Malim :
Quantum Books.
Ee Ah Meng, 1994. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Kuala Lumpur
: Fajar Bakti.
Awang Had Salleh, 1980. Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan
kini dan arah yang dituju. KONPEN V, Johor Bharu 6-8 Disember.
Mok Soon Sang, 1996. Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur : Kumpulan
Budiman.
Sufean Hussin, 1993. Pendidikan di Malaysia : sejarah, sistem dan falsafah.
Kuala
Lumpur
:
Dewan
Bahasa
dan
Pustaka.
ETIKA PROFESION PERGURUAN & ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU
PROFESION
Definisi Etika
a. Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan
(Dewan Bahasa & Pustaka, 1995).
b. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994).

c. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion


terhadap masyarakat.
d. Dari persepktif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul
berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah.
Oleh itu, Etika Perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau
tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar,
rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. Guru perlu memiliki kod
etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Kod
etika dianggap penting kerana:
a. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku
dalam profesion perguruan. Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan
oleh guru.
b. Kod
Etika
Perguruan
menyatakan
dengan
jelas
tentang
tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang
pendidikan. Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab
mereka.
c. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara
ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara
lain.
d. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di
negara ini ataupun di negara lain.
e. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula
kod ini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh
dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan
dikuatkuasakan.

ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION


Konsep Profesion dan nilaitaranya
a. Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang
mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek, latihan
iktisas yang mencukupi, khidmat yang diperlui masyarakat,
menikmati otonomi individu dan kumpulan, mementingkan mutu
perkhidmatan, mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika
dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal
yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956).
b. Menurut Kamus Dewan profesion ialah suatu bidang pekerjaan
khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta
kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.( contohnya :
perundangan, perubatan, perguruan dan lain-lain.)

c. Berdasarkan ciri-ciri profesion, Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan


secara
ringkas
konsep
profesionalisme
sebagai
:
Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang
mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu,
bersikap jujur, dedikasi, bertanggungjawab dan bermoral tinggi,
mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang
ditentukan oleh organisasinya.
d. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation)
daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ).
e. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang
ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan
mematuhinya, demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan
tersebut .Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha
memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya.
Berikut merupakan aspek-aspek keguruan yang boleh dianggap
sebagai satu profesion:
a. Pengetahuan
atau
kemahiran
yang
diperolehi
melaluai
pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa
yang panjang.
Sebelum seseorang itu menjadi guru, dia perlu menerima latihan
dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah.
Umpananya, seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau
Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum
dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. Walaubagaimanapun,
samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak,
dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata
pelajaran yang hendak diajarnya.Guru juga mesti mengetahuai
keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya muridmurid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya.
Di samping itu, guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan
dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. Sahsiah ini termasuklah
tingkah laku dan sikap yang elok, bersabar, bermurah hati dan
sentiasa bersifat tenang. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan
sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan
seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan.
Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan
sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran.
Selain tugas dalam bilik darjah, guru juga mempunyai perananperanan lain yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya guru
diharapkan menjadi pengganti ibubapa, menjadi penasihat dan
pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid, menjadi

kaunselor kepada murid-murid, menjadi pengamal dan penyebar


nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah
yang baik kepada masyarakat.
b. Mempertingkatkan Profesionalisme
Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, guru hari ini
perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu
adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini.
Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method
pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . Untuk
mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan
kurikulum berkenaan, guru hendaklah berusaha melengkapkan diri
dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam
bilik.
Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti
kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian
Pendidikan , Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan
Daerah. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam
Perkhidmatan
ataupun
Kursus
Peningkatan
Profesionalisme
Keguruan.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi
seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi
dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini.
Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usahausaha kerajaan, maka profesion keguruan diharapakan dapat
membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu
dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid,1998)
Pendahuluan
Ada beberapa istilah yang harus diterangkan dahulu maksudnya sebelum
kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai tajuk kertas ini.
Pertama sekali adalah keguruan. Maksudnya pekerjaan sebagai guru. Jadi ia
adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjayakerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman, akauntan, perubatan,
kaunseling, kejuruteraan, perniagaan dan lain-lain sebagainya. Sebagai
sebuah kerjaya keguruan, ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang
dikenakan kepada kerjaya-kerjaya yang lain seperti kod etika dan
sebagainya.
Kod etika adalah aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang
mengamalkan kerjaya tertentu seperti guaman, keguruan, pengubatan dan
sebagainya.
Ketiga, nilai-nilai yang menyertai setiap kerjaya itu seperti memberi
perkhidmatan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan dan sebagainya. Ini
semua adalah nilai.
Keempat
pengamalan,
memang
semua
kerjaya
mementingkan
amalan. Sebab
setiap
pemegang
kerjaya
itu
dipanggil

pengamal(practitioner) dalam bidang tertentu seperti keguruan, pengubatan,


kejuruteraan dan lain-lain. Tetapi sebelum sampai kepada amalan, nilai-nilai
kerjaya itu harus dihayati(intemalized) lebih dahulu, ini yang membawa kita
kepada aspek terakhir pada kertas ini, iaitu penghayatan.
Kelima penghayatan, iaitu penghayatan nilai-nilai. Kalau ilmu seperti
matematik, perubatan dan lain-lain dipelajari, maka nilai-nilai seperti
keikhlasan, kejujuran, dedikasi dan lain-lain itu dihayati.
Kalau mahu dipertegaskan lagi kertas ini sebenarnya diharapkan menjawab
persoalan bagaimana cara membimbing guru-guru pendidikan Islam agar
menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam etika keguruan itu. Oleh yang
demikian marilah kita membicarakan dahulu di bawah ini apakah dia etika
keguruan itu.
Etika Keguruan
Sebenarnya kod etika pada suatu kerjaya adalah sifat-sifat atau ciri-ciri
vokasional, ilmiah dan aqidah yang harus dimiliki oleh seorang pengamal
untuk berjaya dalam kerjayanya. Lebih ketara lagi ciri-ciri ini jelas pada
kerjaya keguruan. Dari segi pandangan Islam, maka agar seorang muslim itu
berjaya menjalankan tugas yang dipikulkan kepadanya oleh Allah S.W.T
pertama sekali dalam masyarakat Islam dan seterusnya di dalam
masyarakat antarabangsa maka haruslah guru itu memiliki sifat-sifat yang
berikut:
1.
Bahawa tujuan, tingkah laku dan pemikirannya mendapat bimbingan
Tuhan (Rabbani), seperti disebutkan oleh surah Al-imran, ayat 79,
"Tetapi jadilah kamu Rabbani (mendapat bimbingan Tuhan)".
2.
Bahawa ia mempunyai persiapan ilmiah, vokasional dan budaya
menerusi ilmu-ilmu pengkhususannya seperti geografi, ilmu-ilmu keIslaman
dan kebudayaan dunia dalam bidang pengkhususannya.
3.
Bahawa ia ikhlas dalam kerja-kerja kependidikan dan risalah Islamnya
dengan
tujuan mencari keredhaan Allah S.W.T dan mencari kebenaran serta
melaksanakannya.
4.
Memiliki kebolehan untuk mendekatkan maklumat-maklumat kepada
pemikiran murid-murid dan ia bersabar untuk menghadapi masalah yang
timbul.
5.
Bahawa ia benar dalam hal yang didakwahkannya dan tanda
kebenaran itu ialah tingkah lakunya sendiri, supaya dapat mempengaruhi
jiwa murid-muridnya dan anggota-anggota masyarakat lainnya. Seperti
makna sebuah hadith Nabi S.A.W,
"Iman itu bukanlah berharap dan berhias tetapi meyakinkan dengan hati
dan membuktikan dengan amal".
6.
Bahawa ia fleksibel dalam mempelbagaikan kaedah-kaedah
pengajaran dengan menggunakan kaedah yang sesuai bagi suasana
tertentu. Ini memerlukan bahawa guru dipersiapkan dari segi professional
dan psikologikal yang baik.

7.
Bahawa ia memiliki sahsiah yang kuat dan sanggup membimbing
murid-murid ke arah yang dikehendaki.
8.
Bahawa ia sedar akan pengaruh-pengaruh dan trend-trend global
yang dapat mempengaruhi generasi dan segi aqidah dan pemikiran mereka.
9.
Bahawa ia bersifat adil terhadap murid-muridnya,
tidak pilih kasih, ia mengutamakan yang benar. Seperti makna firman Allah
S.W.T dalam surah al Maidah ayat ke 8,
"Janganlah kamu terpengaruh oleh keadaan suatu kaum sehinga kamu
tidak adil. Berbuat adillah, sebab itulah yang lebih dekat kepada
taqwa. Bertaqwalah kepada Allah, sebab Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu buat".
Inilah sifat-sifat terpenting yang patut dipunyai oleh seorang guru Muslim di
atas mana proses penyediaan guru-guru itu harus dibina.
Buku-buku pendidikan telah juga memberikan ciri-ciri umum seorang guru,
ciri-ciri itu tidak terkeluar dan sifat-sifat dan aspek-aspek berikut:
1.
Tahap pencapaian ilmiah
2.
Pengetahuan umum dan keluasan bacaan
3.
Kecerdasan dan kecepatan berfikir
4.
Keseimbangan jiwa dan kestabilan emosi
5.
Optimisme dan entusiasme dalam pekerjaan
6.
Kekuatan sahsiah
7.
Memelihara penampilan(mazhar)
8.
Positif dan semangat optimisme
9.
Yakin bahawa ia mempunyai risalah(message)

ISU 4 : MEMARTABATKAN PROFESION PERGURUAN


oleh :

SAZLINA BINTI NOR AZMI

1.0 Pengenalan
Guru bererti mereka yang mendidik, mengajar,mengasuh, menunjuk arah dan
sebagainya. Guru mengajar murid kemahiran asas iaitu menulis, membaca, mengira
dan menaakul. Menurut Wikipedia,
Teachers may provide instruction in literacy and numeracy, craftsmanship or vocational
training, the arts, religion, civics, community roles, or life skills.
Daripada kata-kata tersebut, guru merupakan orang yang mendidik jasmani,
rohani,mental dan emosi murid dengan ilmu, kemahiran dan ketrampilan dalam
melahirkan insan yang bakal menjadi warga yang berguna kepada agama, bangsa dan
negara. Para pendidik hari ini juga memainkan peranan penting dalam usaha
merealisasikan aspirasi negara.
Para pendidik hari ini juga memainkan peranan penting dalam usaha
merealisasikan aspirasi negara, mewujudkan perpaduan kaum bagi menjamin
keamanan dan kesejahteraan. Guru merupakan agen kepada keberkesanan
pendidikan. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab
melengkapkan ilmu dan keluhuran peribadi mereka. Perpaduan kaum dapat disemai
apabila guru menerapkan nilai-nilai murni, seperti saling menghormati antara satu sama
lain tanpa mengira bangsa dan agama.
Sesuatu profesion yang sebenar adalah satu bidang yang mempunyai ciri-ciri
seperti kepentingan kemahiran intelek, latihan iktisas yang mencukupi, khidmat yang
diperlukan masyarakat, menikmati autonomi individu dan kumpulan, mementingkan
mutu perkhidmatan, mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan
mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan
pendidikan.

Menurut Kamus Dewan, profesion ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang
memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran tinggi dan latihan khas.
Contohnya, perundangan, perubatan, perguruan dan lain-lain. Berdasarkan ciri-ciri
profesion, Mok Song Sang (1996) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme
sebagai satu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai
kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi,
bertanggungjawab dan bermoral tinggi, mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi
kod etika yang ditentukan oleh organisasinya untuk dipatuhi demi mengawal kualiti dan
nilai tara perkhidmatan. Nilai tara perkhidmatan menjadi panduan dalam usaha
memastikan tingkah laku dipatuhi oleh setiap ahlinya.
Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, guru perlu menyedari bahawa
tugas dan amanah yang diberikan adalah untuk mendidik generasi yang akan datang
menerajui negara ini. Oleh itu, kemahiran dan pengetahuan mengenai kaedah-kaedah
pendidikan harus diperkemaskan dari masa ke semasa. Untuk mengharungi cabaran
dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan, guru haruslah
melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.
Sehubungan dengan kehendak tersebut, guru harus mengikuti kursus-kursus
pendidikan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran
Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah. Kursus-kursus tersebut penting bagi seseorang
guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan.
2.0 Memartabatkan Profesion Perguruan
Dalam usaha untuk meningkatkan akses, ekuiti dan kualiti pendidikan dalam
Rancangan Malaysia ke Sembilan, Kementerian Pelajaran Malaysia memberi tumpuan
kepada empat agenda utama. Pertama memperkasakan Sekolah Kebangsaan agar
menjadi pilihan utama rakyat. Kedua ialah membangunkan system pendidikan bertaraf
dunia agar generasi yang dilahirkan mampu bersaing dalam persaingan sengit era
globalisasi. Ketiga, merapatkan jurang pendidikan, yang merangkumi jurang di antara
bandar dan luar bandar, jurang di antara yang miskin dengan yang kaya, jurang digital
dan jurang di antara mereka yang normal dengan mereka yang berkeperluan khas. Ini
bertujuan agar tidak ada sebarang golongan yang tercicir dari arus perkembangan
negara. Keempat ialah memartabatkan profesion perguruan agar profesion ini dihormati
dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikulnya sebagai profesion yang
berada di barisan paling hadapan dalam pembinaan generasi masa hadapan negara.
Sepanjang tempoh RMK 9, tumpuan diberikan kepada usaha untuk melahirkan guruguru yang berkualiti tinggi, iaitu mereka yang benar-benar memahami hasrat dan
matlamat negara,mempunyai semangat tinggi sebagai pejuang yang akan menentukan
keutuhan agama, bangsa dan negara, mempunyai berbagai kemahiran dari segi
pedagogi, psikologi mahupun interpersonal serta mempunyai keperibadian mulia dan
daya kepimpinan yang cemerlang.
Dalam usaha untuk memartabatkan profesion keguruan, Kementerian Pelajaran telah
merangka empat strategi utama. Pertama, memantapkan latihan perguruan. Kedua,
menambah baik kerjaya guru. Ketiga, memperbaiki persekitaran kerja. Keempat,
memperkasa kerjaya perguruan.

2.1 Memantapkan Latihan Perguruan


Pemilihan calon-calon guru haruslah bukan sahaja dari kecemerlangan akademik
dan sahsiah, malah juga perlu memiliki cirri-ciri keguruan, bersungguh-sungguh ingin
menjadi guru, bangga dengan profesionnnya dan yakin dengan kebolehannya untuk
memikul amanah, memupuk generasi yang boleh diletakkan sebaris dengan bangsabangsa lain.
Kriteria pemilihan wajar merangkumi maklumat bakal guru berasaskan data
penilaian taksiran sahsiah, bakat kecerdasan dan pencapaian akademik dalam
peperiksaan awam. Dalam hal ini, pengenalpastian cirri dan kriteria berkenaan boleh
dilakukan dengan mengenalpasti amalan-amalan utama oleh pendidik guru serta
amalan-amalan oleh guru yang dipilih sebagai guru cemerlang atau master teacher.
Bagi memastikan calon-calon berkualiti dipilih menyertai profesion keguruan,
kerajaan telah mengetatkan lagi syarat pengambilan guru mulai tahun 2004. KPM telah
memperkenalkan M-test untuk menguji sikap dan keupayaan analitikal bakal guru bagi
pengambilan KPLI. Memperkenalkan program IJazah Sarjana Muda pendidikan untuk
melhirakn guru yang lebih berkualiti dan menubuhkan IPG. Menaiktaraf maktab
pertguruan terus dipertingkatkan bagi mempersiapkan guru dengan segala kemahiran
yang benar-benar menepati keperluan pendidikan. Memantapakan latihan perguruan
dengan membaiki system latihan perguruan dari segi kurikulum dan ko-kurikulum.
2.2 Menambah Baik Kerjaya Guru
KPM berusaha menambahbaik kerjaya guru dengan menyediakan peluang
kenaikan pangkat secara, time base. Mempercepatkan kenaikan pangkat guru-guru
serta mewujudkan jawatan guru cemerlang yang member peluang guru dinaikkan
pangkat secara fast track. Selai8nitu, KPM bercadang melaksanakan system
attachment dengan menghantar guru-guru cemerlang ke luar negara. Mengenalpasti
pengetua-pengetua terbaik untuk mengawal selia supaya mereka juga menjadi yang
terbaik dan cemerlang. Seterusnya, menyediakan peluan-peluang pelajaran kepada
guru ke peringkat sarjana dan kedoktoran. Guru yang memiliki ijazah wajar diberikan
insentif yang lebih baik bagi mengelakkan guru-guru yang berpelajaran tinggi
meninggalkan bidang keguruan untuk menceburi sector swasta atau ke institusi
pengajian tinggi kerana menawarkan peluang menaikkan pangkat yang lebih baik.
Bagi menggalakkan guru-guru melanjutkan pelajaran supaya member inspirasi
kepada pelajar-pelajar untuk mencontohi guru mereka. Ini menjadikan guru sebagai
idola dalam usaha dalam membantu pelajar melakar masa depan bersandarkan ilmu
pengetahuan. Hal ini, secara tidak langsung akan dapat mengangkat martabat guru
pada pandangan masyarakat.
2.3 Memperbaiki Persekitaran Kerja
Bagi menjamin kualiti perkhidmatan guru, KPM telah menjalankan kajian beban
tugas guru pada tahun 2004 bagi mendapatkan maklum balas dalam menangani beban
tugas guru. Dalam belanjawan RMK9, kementerian pelajaran Malaysia telah membaiki
untuk membaik pulih dalam menaik taraf sekolah yang daif dan membina bnyak rumah
guru. Ini menjamin kebajikan guru, kerajaan juga telah meluluskan dasar skim pinjaman

buku teks kepada anak-anak guru samada yang telah bersara atau yang telah
meninggal duni. Dasar init e;ah melibatkan peruntukan kira-kira RM 19 juta.
Seterusnya, usaha membaiki persekitaran tempat kerja guru dimana, bilik guru
dilengkapkan dengan kemudahan-kemudahan yang sesuai dan mempunyai ruang kerja
yang selesa. Mewujudkan hubungan yang baik di kalangan warga sekolah, guru-guru
pelajar dan pentadbir. Ini mweujudkan suasana tempat kerja yang selesa dan kondusif
bagi seorang guru untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan lebih
berkesan. Bagi menghargai dan menjamin kebajikan guru yang bertugas di kawasan
pedalaman, wajar diperuntukkan skim insuran khas untuki guru-guru yang terpaksa
mengharungi perjalanan yang jauh dan berbahaya untuk ke sekolah khususnya di
pedalaman Sabah dab Sarawak.
Dengan adanya skim tersebut, guru akan merasakan pengorbanan mereka
dihargai seterusnya menjadi pendorong untuk mereka menjalanakan tugas dengan
penuh yakin dan bersemangat tinggi.
2.4 Memperkasa Kerjaya Perguruan
Untuk mengiktiraf kemampuan guru sebagai pendidik yang berwibawa,
dicadangkan agar guru diberi kuasa (empowerment) dan kebebasan dalam membuat
keputusan untuk melakukan yang terbaik kerana guru lebih mengetahui apa yang
berlaku di bilik darjah. Penerununan kuasa ke peringkat sekolah akan melahirkan
perasaan tanggungjawab dan komitmen tinggi dalam kalangan guru. Langkah ini akan
member keselesaan kepada guru untuk bertindak di bilik darjah tanpa sebarang
tekanan.
3.0 Kesimpulan
Bidang pendidikan sentiasa bergerak maju ke hadapan. Perubahan-perubahan
yang berlaku adalah untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan hasrat
wawasan 2020. Setiap perubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan menjadi
satu cabaran kepada profesion keguruan. Oleh itu,sewajarnya guru sentiasa berusaha
mempertingkatkan kecekapan kemahiran serta menjaga etika profesion keguruan. Isu
memartabatkan profesion keguruan perlu ditangani secara serius kerana kejayaan
sesebuah masyarakat dan negara berteraskan kepada kegigihan golongan pendidik
yang berilmu dan beriltizam tinggi serta menjadi contoh pengamal ilmu yang terbaik.
Pengiktirafan masyarakat terhadap golongan guru adalah bergantung kepada guru itu
sendiri. Usaha pihak kerajaan menjadikan profesion keguruan sebagai profesion yang
unggul dan disegani ramai tidak akan berjaya sekiranya guru itu sendiri tidak berusaha
bersungguh-sungguh untuk merealisasikannya. Bidang pendidikan juga merupakan
pelaburan terpenting bagi sesbuah negara, dan gurulah pemankin utama yang menjadi
tonggak dalam memastikan segala hasrat kerajaan tercapai. Komitmen dan dedikasi
guru membawa perubahan kepada msyarakat seterusnya memacu negara menacapai
matlamat wawasan 2020 iaitu menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju.

Anda mungkin juga menyukai