Anda di halaman 1dari 1

PENDIDIKAN MUZIK MU1311P

PENGHARGAAN
Alhamdulillah hirrabbilalamin, kami merafakkan sepenuh kesyukuran kehadrat
ilahi dengan limpah dan kurnianya, dapat kami menyelesaikan tugasan kerja khusus ini
dengan penuh jayanya. Kami menjulang sepenuh penghargaan kepada
Encik Nazli Abdullah,
Pensyarah Pendidikan Muzik 1 (MU1311P), di atas kesudian beliau memberi
tugasan ini kepada kami. Beliau juga banyak membantu kami sepanjang proses
pembentukan tugasan ini berlaku. Kami juga mengucapkan ribuan teima kasih kepada
rakan-rakan yang banyak membantu kami secara langsung atau tidak langsung
sepanjang proses merealisasikan tugasan ini berjalan. Pelbagai ilmu yang dapat kami
rungkai sepanjang kami menyiapkan tugasan ini. Sejajar dengan anjakan paradigm
dalam era globalisasi ini, begitulah dominannya peranan mahasiswa khususnya bakal
pendidik di negara ini untuk merungkai pelbagai ilmu pendidikan di muka bumi ini. Pada
dewasa kini, pelbagai pembangunan dari segenap sudut begitu pesat terbina, begitulah
jugaa pembangunan dalam bidang pendidikan. Justeru itu haruslah mahasiswa ini
tergolong dalam orang yang sentiasa menyaingi peradaban zaman yang begitu hebat.
Kami juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Nazli Abdullah
sanggup berkorban meluangkan masa untuk menyemak hasil kerja kursus kami ini.
Sekian, terima kasih.

TENGKUCIK12