Anda di halaman 1dari 3

Behavioral Term sa Filipino at Ingles

TALAAN NG MGA LAYUNING PANGKAUGALIAN


(LIST OF BEHAVIORAL OBJECTIVES)
I. COGNITIVE (PANGKABATIRAN)
At the end of the lesson, the students are expected to:
(Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

A.Knowledge objectives (Mga layuning pangkabatiran)


Recall,recognize data,concepts and generalizations related to...
(Nakagugunita,nakakikilala ng mga datos,mga kaisipan at paglalahat na nauugnay sa...)
Deduce that... (Nakahihinuha...)
Identify to recognize... (Nakakikilala...)
Tell the difference between... (Nasasabi ang pagkakaiba ng...)
B.INQUIRY AND SKILLS OBJECTIVES (Mga Layunin ukol sa poagsisiyasat at kasanayan)
Explain how... (Nakapagpapaliwanag kung paano...)
Describe and compare... (Nakapagpapakita ng paraan kung paano...)
Demonstrate how... (Nakapagpapakita ng paraan kung paano...)
Distinguish... from.... (Nakakikilala ng pagkakaiba... sa...)
Consider and use... (Naisasaalang-alang at nagagamit...)
Plan carefully and...(Maingat na nakapagbabalak at...)
Conceive varied ways of... (Nakapag-iisip ng ibat ibang paraan...)
Formulate effectively... (Nakapagbubuo nang mabisa ng...)
Give evidences or proofs of... (Nakapagbibigay ng mga katibayan o mga patunay ng...)
Weigh the validi9ty o f... (Napagtitimbang-timbang ang katumpakan ng...)
Use a variety of... (Nakagagamit ng ibat ibang...)
Locate,gather,appraise,summarize
and
report...
(Nakahahanap,nakatitipon,nakapagbibigayhalaga,nakapaglalago at nakapag-uulat...)
Read...material critically (Nababasa nang masusi ang kagamitang...)
Compare,interpret
and
abstract...
(Nakapaghahambing,nakapagbibigay
kahulugan
at
nakapagbubuod...)
Conclude from available supporting evidences that... (Nakapaghihinuha buhat sa mga nakukuhang
katibayan pantulong na....)
Express ideas effectively in... (Nakapagpapahayag ng mga kaisipan ng mabisa sa...)
Ortganize materials from several sources as... (Nakabubuo ng mga kagamitan buhat sa ilang
mapagkukunan gaya ng....)
Note sequences of events... (Nabibigyang-pansin ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari...)
Examine critically... (Nkapagsisiyasat nang masusi...)
Recall experiences pertinent to... (Nakagugunita ng mga karanasang may kinalaman sa...)
State... clearly (Nkapagpapahayag ng... nang maliwanag....)

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Consider every aspect of.... (Naisasaalang-alang ang lahat ng panig/bahagi ng.....)


Select materials relevant to... (Nakapipili ng mga kiagamitang may kaugnayan sa....)
Classify... (Nakapag-uuri nang....)
Analyze.... (Nakapagsusuri....)
Differentiate....from.... (Nakikita ang pagkakaiba ng....sa...)
Define....clearly... (Nabibigyang kahulugan ang... nang naliliwanagan...)
Infer or deduce.... (Nahihinuha o napaghuhulo....)
Correlate..... (Nakapag-uugnay....)\
Arrange... (Nakapagsasaayos o naisasaayos....)
Discuss.... intelligently.... (Natatalakay ng buong talino...)
Establish... (Nkapagpapatunay/Napananatili....)
Emphasize that.... (Nabibigyang-diin na....)
Predict that..... (Nahuhulaan na...)
Specify...... (Natutukoy/Natitiyak....)
Observe carefully.... (Nakapagmamasid nang masusi....)
Record accurately.... (Nakapagtatalang tumpak....)
Attain... (Naaabot/Natatamo...)
Examine carefully... (Nasisiyasat na mabuti....)
Disseminate.... (Nakapagpapalaganap/Napalalaganap.....)
II.AFFECTIVE (ATTITUDES, APPRECIATIONS, IDEALS AND INTERESTS)
PANDAMDAMIN (MGA SALOOBIN, PAGPAPAHALAGA, MITHIIN AT KAWILIHAN)
At the end of the lesson, the students are expected to:
(Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Assume responsibility for... (Naisasabalikat ang pananagutan para sa...)


Utilize... wisely and effectively (nakagagamit ng... nang matino at mabisa)
Observe... strictly (Mahigpit na nakapagmamasid....)
Listen critically and purposesively.... (Nakapapakinig nang masusi at may layunin....)
Participate actively in... (Nakalalahok nang masigla sa...)
Sustain interest in... (Naipagpapatuloy ang kawilihan sa...)
Share.... with... (Nakibabahagi.... sa...)
Tolerate... (Nagpapaubaya/Nagpaparaya....)
Comply with.... (Nakasusunod sa....)
Find pleasure in...(Nakatatamo ng kasiyahan sa...)
Form sound judgment.... (Nakapagpapasiya nang tumpak...)
Venerate.... (Nagbibigay-pitagan.....)
Control..... (Napipigil.....)
Equalize..... (Napagtitimbang....)
Appreciate.... (Napapahalagahan/Nakapagpapahalaga....)
Appreciate.... (Humahanga....)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Follow.... (Nasusunod/Nakasusunod.....)
Adjust to.... (Naibabagay...../ Naiaangkop.....)
Value.... (Pahalagahan...../Napahahalagahan...)
Satisfy.... (Nasisiyahan.../Nabibigyang kasiyahan....)
Maintain.... (Napapanatili....)
Visit.... (Nadadalaw....)
Conserve... (Nakapangangalaga....../Napangangalagaan...)
Show respect for.... (Nakapagpapamalas ng paggalang sa...)
Initiate worthwhile projects..... (Nakapagsisimula ng mga proyektong kapaki-pakinabang....)
Commemmorate.... (Alalahanin..../Gunitain.....)
Strengthen..... (Napalalakas..../Napatitibay.....)
Intensify.... (Napasisidhi...../Napatitindi.....)
Sharpen (Napatatalas..../Napatatalim....)
Exert more effort in.... (Nakapagsisikap nang higit sa.....)
Generate.... (Nakalilikha..../Nakapagbibigay.....)

III.PSYCHOMOTOR/ MANIPULATIVE
(PANGKASANAYAN/SAYKOMOTOR O PAGKAKAUGNAY NG KAISIPAN AT KILOS)
At the end of the lesson, the students are expected to:
(Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Construct.... (Nakayayari..../Nakabubuo....)
Build..... (Nakagagawa..../Nakapagtatayo....)
Manipulate.... (Nakakahawak....../Nakagagawa....)
Make use of.... (Nakagagamit nang....)
Perform..... (Nakagagawa..../ Nakagaganap.....)
Measure..... (Nakasusukat.....)
Handle..... (Nakahahawak....)
Execute..... ( Naisasakatuparan..../Naisasagawa.....)
Install........ (Nakapagkakabit...../Nakapaglalagay....)
Copy..... (Nakasisipi..../Nakakukopya....)
Operate.... (Nakapagpapaandar..../Nakapagpapalakad....)
Connect... (Nakapagdudugtong..../Nakapag-uugnay-ugnay....)
Experiment on.... (Nakagagawa ng pagsubok sa...../ Nakapag-eeksperimento......)