Anda di halaman 1dari 8

ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN
PENDAHULUAN. 1
KAJIAN KES

Transkrip

Perbualan...

3
LATAR BELAKANG MURID. 12
FAKTOR-FAKTOR MASALAH MURID... 14
TEORI, TAHAP DAN KEMAHIRAN DALAM PROSES KAUNSELING.16

Konsep Asas Teori Pemusatan Perorangan (PCC)..

...

16
Kemahiran yang digunakan dalam kajian kes
berdasarkan
Teori
Pemusatan

Perorangan

(PCC).......................................
17
Tahap-tahap
Proses
Kaunseling
Kes...........................

PENYELESAIAN

MASALAH

Berdasarkan

Kajian

21
MURID..

26
PENUTUP 28
RUJUKAN 30
REFLEKSI 31
LAMPIRAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM
08000 SUNGAI PETANI
KEDAH DARUL AMAN

BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK


(KAJIAN KES PERMASALAHAN MURID)

NAMA

: SOLIHIN BIN AHMAD BAKARY

NO. KAD PENGENALAN

: 910119 08 6175

KUMPULAN/UNIT

: PISMP P7J AMBILAN JANUARI 2011

MATA PELAJARAN

: BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK

KOD M.PELAJARAN

: EDU 3107

NAMA PENSYARAH

: EN SYUKARMI BIN ZAKARIA

TARIKH SERAHAN

: 23 FEBRUARI 2014

PENGHARGAAN
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji-pujian bagi Allah
s.w.t Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi
Muhammad s.a.w. bersyukur kerana telah berjaya menghasilkan Tugasan
Projek bagi mata pelajaran EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanakkanak.
Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada pensyarah
mata pelajaran EDU 3107, En. Syukarmi B. Zakaria kerana telah memberikan
sokongan dan dorongan kepada kami untuk menghasilkan kerja kursus ini.
Ucapan terima kasih juga dihulurkan kepada rakan-rakan seperjuangan
terutama dari PISMP P7J kerana telah memberikan tunjuk ajar dan bantuan
kepada kami tatkala berada dalam kesusahan. Terima kasih juga kepada
sesiapa yang terlibat secara langsung atau tidak langsung.
Bagi kami tiada apa yang dapat dibalaskan melainkan balasan dari
Pencipta. Semoga jasa dan pengorbanan kalian diberkati dan diredhai Allah
s.w.t.

LAMPIRA
N

GAMBAR : LOKASI SESI KAUNSELING DIJALANKAN


(WAKAF MEMBACA)

GAMBAR : KELAS KLIEN (MURID) 1 AZAM

GAMBAR : LOKASI SESI KAUNSELING DIJALANKAN

(KANTIN SEKOLAH)