Anda di halaman 1dari 166

.

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

htt

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

.id/

lib.u
i
g
i
://d

/dig

:/
http

http

j.ac
e
n
u
.

nej

.id/

ac.
nej.

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

nej

lib.u
i
g
i
://d

htt
d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

digi
/
/
:
p
htt

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

lib.u
i
g
i
://d

a
nej.

.u

.u

http
.id/

a
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

.u

igilib

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

/dig

.id/

ht

.id/

igilib

:/
http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
tp:

http
ac
nej.

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

BAGIAN
EPIDEMIOLOGI
DAN BIOSTATISTIKA
KEPENDUDUKAN
gilib
gilib
gilib
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT
http
http
http
UNIVERSITAS JEMBER
/
/
/
d
2012
i
c.
c.id
c.id

lib.u
i
g
i
://d

/dig

:/
http
.id/

http

.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

a
nej.

.id/

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:
http

/dig

:/
http

http

SKRIPSI

ac
nej.

http

http

.u

Oleh
/
/
/
c.id Ika Sri Wahyuni j.ac.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
NIM
082110101090
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

http

gilib
i
d
/
/
p:

/dig

:/
http

ac
nej.

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

d
ac.i
.
j
e
.un

ac
nej.

.id/

http

.
gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

lib.u
i
g
i
p://d

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

d
ac.i
.
j
e
n

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.id/

htt

/
c.id
a
.
j
ne

http

.id/

http

.u

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

PUSKESMAS DALAM UPAYA PENEMUAN PENDERITA BARU


id/
.id/
TUBERKULOSIS
.ac.PARU DI KABUPATEN
.acBANYUWANGI

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.u

http
http PROGRAM TUBERKULOSIS
http
PELAKSANAAN
URAIAN TUGAS
DI

http

gilib
i
d
/
/
:
http

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

http

.id/

http

http

j.ac
e
n
u
lib.

.u

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

ht

http
ac
nej.

.id/

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.u

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

:/
http

http

ac
nej.

digi
/
/
:
p
htt

d
ac.i
.
j
e
n

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

n
lib.u
i
g
i
://d

UNIVERSITAS
JEMBER
/
.id/
2012
j.ac

.id
j.ac

http
.id/

ac
nej.

http

.u

igilib

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

:/
http
.id/

une

.
gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

lib.u
lib.u
lib.u
i
i
i
g
g
g
i
i
i
BAGIAN
KEPENDUDUKAN
//d
://dEPIDEMIOLOGI DAN
:BIOSTATISTIKA
://d
http
http
http
FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT

http

/dig

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

id/

.u

http

ac
nej.

.u

ac.
nej.

ac
nej.

/dig

:/
http

.id/

http

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

Oleh
lib.u
i
g
i
://d
Ika
Sri
Wahyuni
http
NIM 082110101090

http

.u
igilib

.id/

ac
nej.

http

.u

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

/d

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

lib.u
i
g
i
://d

id/

:/
http

.
gilib
i
d
/
/
:
http

http

ac
nej.

ac.
nej.

id/

.id/

http

/dig

:/
http

.u

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.id/

://
http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

j.ac
e
n
u
.

httpSKRIPSI

/d

.u

htt

lib.u
i
g
i
://d

/ satu syarat
diajukan guna melengkapi
.id/ tugas akhir dan memenuhi
.idsalah
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
untuk menyelesaikan
program pendidikan
strata satu (S1) pada
.une Kesehatan Masyarakat
.une
.une
b
b
b
i
i
i
Fakultas
Universitas
Jember
l
l
l
i
i
i
ig
ig
ig

ac
nej.

lib.u
i
g
i
p://d

.id/

http

lib.u
i
g
i
://d

http

.id/

http

.id/

:/
http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

http

.id/

.id/

.u

.u

d
ac.i
.
j
e
n

/dig

:/
http

PELAKSANAAN
PROGRAM
TUBERKULOSIS
gilib URAIAN TUGAS
gilib
gilibDI
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
DALAM UPAYA
ttp:
hPUSKESMAS
http PENEMUAN PENDERITA
http BARU
TUBERKULOSIS PARU DI KABUPATEN BANYUWANGI

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:
http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

j.ac
e
n
u
lib.

/
c.id
a
.
j
ne

http
ac
nej.

http

ht

.id/

id/

.u

htt
ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

PERSEMBAHAN
ht

/dig

:/
http

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
Alhamdulillah,
.unesegala syukur atas ilisegala
.une karunia untukku Ya
.uAllah.
b
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
ig
://datas
://di tunjukkan untukku tthingga
://di skripsi ini
://di
Terimakasih
jalan yang telah tEngkau
p
p
p
p
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

terselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini kupersembahkan kepada:

ac
nej.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

.id/

.id/

http

http

http

keringat serta doa yang tak pernah berhenti mengiringi setiap langkah

lib.u
i
g
i
://d

/
c.id
a
.
j
ne

http

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

kehidupanku;

.id/

/dig

:/
http

Masyarakat Universitas
Jember, Bangsa dan
/4. Almamater Fakultas Kesehatan
/
d/
d/
i
i
.
.
c
c
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Agamaku. .une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

d
ac.i
.
j
e
n

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/
.u

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.u

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

ac
nej.

ii

/dig

:/
http

ac
nej.

http

.id/

igilib

digi
/
/
:
p
htt

.id/

http

/dig

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

:/
http

j.ac
e
n
u
lib.

ac
nej.

.id/

http
ac
nej.

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

.u

.id/

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

http

.u

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.u

.id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

http

/
.id/3. Para pahlawan tanpa
.id/ jasaku yang terhormat
.id/ TK hingga Perguruan
ctanda
csejak
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
ne bersedia berbagi ilmu,
une
Tinggi, yang
dan membimbing
.utelah
.unwaktu
.dengan
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
ig
://dkesabaran;
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
penuh
t
t
t
t
h
h
h
h

lib.u
i
g
i
p://d

http

.id/

ac
nej.

.
2. AdikkuigRatna
ilib. Kumalasari, Rohwati
ilib. dan Nuri Khofifah dyang
gIndah
gilibmenjadi
i
i
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
tp:
http
htsaudara
httpdan senang;
dan teman dikala susah

.id/

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

ac
nej.

/dig

:/
http

ac
nej.

.u

htt

.id/

.ac Faiqhatul Hikmah, nserta


j.ac Hasan Busri, dan Ibu
jalm.
j.ac
1. Orang tuaku, nBapak
e
e
e
n
u
u
u
.
.
.
gilib
gilibkasih atas segala dukungan,
gilibcurahan
i
i
i
pengganti
ibuku
kini
Alliyah.
Terimah
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

ht MOTO

/dig

:/
http

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne dengan kesanggupannya.
Allah tidak membebani
.une
.une seseorang itu melainkan
.usesuai
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
(Q.S. Al-Baqarah:
286)*
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
ac
nej.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

c
ac
Maka sesungguhnya
bersama kesulitannitu
ej.aada kemudahan.
nej.

.u

lib.u
i
g
i
(Q.S. Al-Insyirah:
5-6)*
://d
http

http

ac.
nej.

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

/
/
d/
d/
tidak hendak menyulitkan
kamu danj.ac.id
c.iAllah
c.id kamu, tetapi Dia hendak
c.imembersihkan
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
.une
.une nikmat-Nya bagimu,
.supaya
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
menyempurnakan
kamu
bersyukur.
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
(QS.hAl Maaidah : 6)*
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

htt

lib.u
i
g
i
p://d

http

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

.u

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

:/
http

digi
/
/
:
p
htt

ac
nej.

.u

lib.u
i
g
i
://d

:/
http

http

* Departemen Agama RI. 2004. Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit J-A

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

http
.id/

.u

igilib

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

igilib

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

/dig

.id/

ac
nej.

ht

iii

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

http

/dig

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

.id/

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

http
ac
nej.

/dig

:/
http
.id/

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

.u

/dig

:/
http

.id/

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

http

htt

.id/

http

gilib
i
d
/
/
p:

http

gilib
i
d
/
/
:

d
ac.i
.
j
e
.un

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.u

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

ac
nej.

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

NIM

: 082110101090

.id/

.id/

.id/

j.ac
j.acyang berjudul: Pelaksanaan
j.ac
menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa karya ilmiah
e
e
e
n
n
n
u
u
u
lib.
lib.
lib.
giProgram
giPuskesmas
giPenemuan
i
i
i
Uraian Tugas
Tuberkulosis
di
dalam
Upaya
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:

nej

http

/dig

:/
http

http

PERNYATAAN
ht

/dig

:/
http

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Saya yang b
bertanda
.une tangan dibawah ini:
.une
.une
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://diNama : Ika Sri Wahyuni
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

id/
.ac.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

http

http

http

Penderita Baru Tuberkulosis Paru di Kabupaten Banyuwangi adalah benar-benar

/dig

:/
http

/
/
.id/ karya sendiri, kecuali
.id/ dalam pengutipan substansi
chasil
cjika
c.id disebutkan sumbernya
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
.une dan belum pernah
.une pada institusi manapun
.unserta
.unSaya
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
diajukan
bukan
karya
jiplakan.
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
bertanggung
jawab atas keabsahanhdan kebenaran isinya sesuaihdengan sikap ilmiah
yang
.id/ harus dijunjung tinggi.c.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
e
Demikianilipernyataan
ini saya buat dengan
tanpa adanya
tekanan
.u
.unsebenarnya,
.une
b
b
b
i
i
l
l
i
i
g
ig
ig
/dig
://ddari
:/bersedia
://dakademik
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
dan paksaan
pihak
manapun
serta
mendapatkan
sanksi
jika
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

a
nej.

dikemudian
hari pernyataan ini tidak
/
/ benar.

d
ac.i
.
j
e
n

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/
.ac.

ej

htt

http

lib.u
i
g
i
d

/
c.id
a
.
j
ne

ej.

Ika Sri Wahyuni

.id/

.id/

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/
.u

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

iv

/dig

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

:/
http

http

.id/

igilib

ac
nej.

.u

.id/

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

.u
igilib

Jember, 16 Juli 2012

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

/
/
c.idNIM 082110101090 j.ac.id
a
.
j
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

d/
ac.i

://

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
/
c.idYang menyatakan, j.ac.id
a
.
j
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

n
lib.u
i
g
i
d

http

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

http

://

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:
http

http

n
lib.u
i
g
i
p://d

.id/

.id

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.u

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

.id/

http

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

d
ac.i
.
j
e
n

une

.
gilib
i
d
/
/
:

.id/
http

.u

.u

ac
nej.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

.id/
lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.u

:/
http

http

://d
http

.id/

/dig

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

digi
/
/
:
p
htt

.id/

/dig

:/
http

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Dosen Pembimbing
: dr.bPudjo
.une Utama
.une Wahjudi, M.S.
.une
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
ig
dig
/dig
://Pembimbing
:/M.Kes.
://di
Dosen
Anggota ttp://d
: Yunus Ariyanto, S.KM.,
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u
Pembimbing:
gilib

http
ac
nej.

/dig

:/
http

id/

ac.
nej.

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.id/

.id/

ac
nej.

/ Ika Sri Wahyuni


/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
NIM 082110101090
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

.id
j.ac

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

.u

d
ac.i
.
j
e
.un

gilib
i
d
/
/
p:

http
ac
nej.

ac
nej.

http

htt Oleh

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
p://d

id/

ac.
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

.
gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.id/

http

d
ac.i
.
j
e
n

/dig

:/
http

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
TUBERKULOSIS
BARU DI KABUPATEN
BANYUWANGI
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

http

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

http

SKRIPSI

/dig

:/
http

PUSKESMAS DALAM UPAYA PENEMUAN PENDERITA BARU

.id/

htt

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

lib.u
i
g
i
://d

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

PELAKSANAAN
URAIAN TUGAS
PROGRAM TUBERKULOSIS
DI
ttp
ttp
ttp

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

http

ht

.id/

id/

.u

htt
ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

PENGESAHAN
ht

/dig

:/
http

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Uraian Tugas b
Program
.une Skripsi berjuduliliPelaksanaan
.une
.une Tuberkulosis di Puskesmas
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
dig Tuberkulosis Parup://di
digKabupaten
://di
://di Penemuan Penderita
://Baru
://di
Dalam ttUpaya
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Banyuwangi telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat

/
/
/
.id/
cUniversitas
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Jember
pada
:
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
Hari
://di
://di: Senin
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
tanggal

lib.u
i
g
i
://d

: 16 Juli 2012

.id/
ctempat
a
.
j
ne

http

une

.u

.une
b
i
l
i
//dig

.
gilib
i
d
/
/
:

ttp: Penguji:
hTim

http
d/
.iKetua,

gilib
i
d
/
/
:
http

.id/

id Masyarakat Universitas
.id
: Fakultas jKesehatan
.ac.
j.ac Jember

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

http

.id/

j.ac
e
n
u
.

.u

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
p:

http

.u

Sekretaris,.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

htt

Irma
Prasetyowati, S.KM., M.Kes.
Yunus Ariyanto,
S.KM., M.Kes.
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
NIP 19800516 200312
NIP
.une
.une2 002
.une19790411 200501 1 002
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Anggota I,

htt

lib.u
i
g
i
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:

id/
.ac.

nej

.u

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac.
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

dr. Pudjo Wahjudi, M.S.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

:/
http

http

Sugeng Waluyo, S.Kep., Ns., S.Pd.

/dig

/
/
/
d/ 19540314 198012 1 001
NIP 19740828
.iNIP
c.id
c.id 200604 1 014
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
hMengesahkan
h
h

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
/
c.id
a
.
j
ne

lib.u
i
g
i
://d

.u
igilib

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

http

lib.u
i
g
i
://d

http

:/
http

/dig

Drs. Husni Abdul Gani, M.S.

.id/
.id/
.id/
cNIP
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
19560810 198303 n1e003
.une
.u
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
vi

.id/

ac
nej.

.id/

Dekan,

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

Anggota II,

/
c.id
a
.
j
ne

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.u

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http
/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

Implementation
Of Job Description
htt
ht In Tuberculosis Programme
httatp Public Health

Centre as a Finding Effort Of


Tuberculosis In
/The New Patients With Pulmonary
/
/
.id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une The Banyuwangi District
.uneArea
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

Ika Sri Wahyuni

.un
igilib

d/
ac.i

/
/
/
c.idBiostatistics and population,
c.idPublic Health Faculty,j.ac.id
a
a
.
.
j
j
Department of Epidemiology,
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
Jember
University
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ej.

://d

http

http
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

ABSTRACT

lib.u
i
g
i
://d

/
c.id
a
.
j
ne

d/
ac.i

id/

.id/

ac.
nej.

nej.

ac
nej.

u to eradicate infectious
.u
Disease eradication
lib.uprogram is a programigthat
lib.aims
libdisease,
i
i
i
g
g
i
i
d
/d
p://deradication programhTB
one ofhtthem
tp:// is Lung Tuberculosis.
ttp:/in Indonesia is
httThe
http
implemented by decentralization with the District Area as a point of management
/
/
/
.id/
Banyuwangi District
cprogram.
c.id Area is one of district
cin.idIndonesia with the third
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
tuberculosis
cases in EastliJava.
.une largest pulmonary
.une
.uneThere is job descriptions
.uofnethe
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
tuberculosis
defined tasks nationally
of
://di
://dprogram
://di as a reference in thettpimplementation
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
the program for tackling tuberculosis. Job description as a primer task that should be
/
by the principal team
id/ Health Centre. Thisac.id/
.id/
cperformed
c.id manager TB programj.aatc.Public
a
a
.
.
j
j
e
the job description
health
ne research aims to give
nexplanation
neof TB program at public
nej.
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li
igili to find the new pulmonary
igili
centre as an
digi
deffort
digi tuberculosis patientp:/in/dBanyuwangi.
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
t
htt
htt
htthealth centre with
This ishat descriptive study with quantitative
approach on 12 public
respondents
consist of doctors, /the program managers and the
d/
d
d/ clerks of laboratory. c.id/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
a
.a job according to thenejob
j.a
ej.a health centre have.udo
nej. The result show that
npublic
nejtheir
u
u
u
.
.
.
b
b
b
b
li
li
ili There is
description ofdiTB
giliprogram, however on some
digi
digijob description not optimal
digyet.
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
p
p
p
p
tt
tt
PublichHealth
Centre that not give hcounseling
especially for TB htottthe general public
htt
yet. The Finding suspects in most of Public Health Centre in the less category and
/
/
/
.id/ found the collecting,.acreating,
cstill
c.id
c.id in the less category.
c.id
and coloring preparations
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
une
.une Form TB. 05 thatilibis.unonelonger used in most ofilibPublic
.une Health Centre and the
.contact
b
b
i
i
l
l
i
i
g
ig
ig
/digdocumented. Base oftpthe
://di
://dstudy,
://dhave
tracing ttisp:/not
public health centre
to give
p
p
t
t
t
t
t
h
h
h
h
counseling especially for TB and create the planning of action (POA). There is
/
/
and coloring according
id/
.id/ an increasing skill.aofc.making
cneeded
c.id of the training that has
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
e been got.
e
e
e
b.un
b.un
b.un
b.un
igili

li
li
li
digi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
t
tt finding of new patient, job
Keyword:
htt Pulmonary tuberculosis,hthe
htdescription

://d
http

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http
.id/

.u

igilib

ac
nej.

.u

igilib

:/
http

/dig

/dig

:/
http

:/
http

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

/dig

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

ac
nej.

ht

vii

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

/dig

:/
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

t
hRINGKASAN

/dig

:/
http

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
Program Tuberkulosis
une
.une Pelaksanaan Uraian
.unTugas
.une Di Puskesmas Dalam
.Upaya
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
Penemuan://Penderita
Baru Tuberkulosis
Banyuwangi;
Ika
dig
://di
://di Baru Di Kabupatenttp
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
Sri Wahyuni;
082110101090; 2012;
111 halaman; Bagianh Epidemiologi dan
Biostatistika Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

ac
nej.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
.

.id/

ac.
nej.

id/

.
.
Tuberkulosis
gilib Paru merupakan penyakit
gilibyang disebabkan oleh /Mycobacterium
gilib
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
:
:
:
tuberculosis.
yaitu dapat
http
http Bakteri penyebab penyakit
http ini mempunyai sifat istimewa,
http
bertahan terhadap pencucian warna dengan asam dan alkohol, sehingga sering disebut
/
/
/
.id/ tahan asam (BTA),.aserta
cbasil
c.id tahan terhadap zat kimia
c.iddan fisik. World Health
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
e
une (global emergency)libterhadap
.une Organization (WHO)
.unmenyatakan
.dunia
.une
kedaruratan
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
//dig 1993. Sampai saatttpini,
://di
://di
:tahun
://diTuberkulosis
penyakitttpTuberkulosis
paru ini sejak
p
p
t
t
t
t
h
h
h
h
merupakan penyakit menular yang masih menjadi perhatian dunia belum ada satu
/
jumlah kasus TB c.id/
.id/ pun yang bebas TB.
.id/ TB didunia semakin.amemburuk,
cnegara
cSituasi
c.id
a
a
.
.
j
j
j
ej.a
ne meningkat dan banyak
neyang tidak berhasil disembuhkan,
ne terutama pada negara
nyang
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li TB besar (high burden
li
ili
dikelompokkan
22 negara dengan
masalah
digi
digdalam
digi
digicountries).
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
p
p
p
p
tt
tt
htt
htt WHO pada tahun 2009, hmencatat
Laporan
peringkat Indonesiah menurun ke posisi
lima
dengan jumlah penderitadTB
sebesar 429.000 orang. dIndonesia
sebagai negara d/
.id/
.i /
.i /
cterbesar
c
c
a
a
a
ac.i
.
.
.
.
j
j
j
j
kelima
di
dunia
dengan
masalah
tuberkulosis
ini
telah
menetapkan
Program
e
e
e
e
n
n
n
.un
lib.u
lib.u
lib.uuntuk mencapai tujuan
libtersebut.
i
i
i
i
Pemberantasan
Penyakit
(P2)
sebagai
upaya
g
g
g
g
i
i
i
i
://d
://d TB di Indonesia dilaksanakan
://d
p://ddesentralisasi
Penanggulangan
sesuai denganhttazas
http
http
http
dengan Kabupaten/kota sebagai titik berat manajemen. Banyuwangi merupakan salah
/
/
id/
.id/ kabupaten di Indonesia
csatu
c.id yang melaksanakan
c.program
c.id
penanggulangan
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une Tuberkulosis Paru.
.uneBanyuwangi merupakan
.unedengan kasus Tuberkulosis
.unParu
dan
kota
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
ig
ig
://di
://di di Jawa Timur. Cakupan
://dangka
://d(CDR)
terbesar
ketiga
penemuan
kasus
baru
dalam
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
tiga tahun terakhir 2009-2011 yaitu, sebesar 46 %, 51 % dan 54%. Terdapat kenaikan
/
/
/
tahunnya.
Meskipun terjadi
.id/ pencapaian CDR .tiap
cdalam
c.id
c.idpeningkatan yang positif
c.id
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
e
.une namun perkembangan
.unetersebut masih belumilidapat
.unemencapai target minimal
.unCDR
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig
yang telah
secara nasional yaitu
70%.
//dig
://di
:ditetapkan
://dsebesar
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
hTerdapat uraian tugas program
h tuberkulosis yang ditetapkan
h
secara nasional
sebagai
acuan dalam pelaksanaan
/
/ program penanggulangan
/tuberkulosis khususnya .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
kegiatan penemuan upenderita
baru. Kegiatan iniun
melibatkan
seluruh petugasunyang
n
n
u
.
.
b. pengelola program P2TB/petugas
lib. pengelola program P2TB.
gilib
gitim
giliTim
gilib
termasuk dalam
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
http
http program TB paru di Puskesmas
http
http perawat sebagai
pelaksana
yang antara lain terdiri
petugas
program, analis sebagai /petugas labolatorium, dan dokter
sebagai petugas di
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
balai
pengobatan
merupakan
ujung
tombak
dalam
penemuan,
pengobatan
dan
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
http

n
lib.u
i
g
i
://d

n
lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

http

.u

igilib

gilib
i
d
/
/
tp:

viii

.id/

ac
nej.

.u

igilib

/dig

:/
http

/dig

:/
http

:/
http

/dig

/dig

:/
http

:/
http

/dig

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

.un

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.un

/dig

:/
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http
/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

tp
evaluasi
administrasi programhtpuskesmas.
Uraian
htt penderita maupun pelaksanaan
ht

tugas tersebut merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh tim pengelola
/
/
d/
.id/
c
c.id
c.id
program
TB puskesmas. j.ac.i
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
ne
.une
.upenelitian
.une gambaran pelaksanan
.uuraian
b
b
b
b
Tujuan
dari
ini
adalah
mengetahui
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
//dig penemuan penderita
://di
://di TB di Puskemas dalam
:upaya
://di tuberkulosis
://di
p
p
p
p
p
tugas
program
baru
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
paru di Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
/
/
penelitian deskriptif
Pengambilan dataac.id/
.id/
cmetode
c.iddengan pendekatan kuantitatif.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne dilakukan dengan bwawancara
ne
neobservasi. Teknik pengambilan
nej.
u
u
u
u
dengan
kuesioner
dan
.
.
.
.
b
b
b
li
li
igili
igili
digi
ddigunakan
dsampling
digi dan PRM
/
/
/
/
sampel
yang
adalah
purposive
pada
puskesmas
PPM
/
/
/
/
:
:
:
:
p
p
p
p
htt
htt
htt
htt
sehingga diperoleh 12 puskesmas dengan 36 petugas sebagai tempat penelitian.
/
/ dengan memberikan gambaran
/
Teknik
analisis secara deskriptif
secara textual dan .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
menggunakan
tabel.
n
n
n
n
u
u
u
u
.
.
.
ilib. petugas pada puskesmas
gilib
gilib
gbahwa
gilib telah
i
i
i
i
Dari//dpenelitian
ini diperoleh hasil
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
http namun pada
http
http uraian program tuberkulosis,
http
melaksanakan
tugasnya sesuai dengan
beberapa
uraian tugas belum optimal
antara lain penyuluhan /khusus TB, penjaringan
/
d/
d/
i
i
.
.
c
c
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
suspek,
pengambilan
dan
pembuatan
sediaan
dahak,
penggunaan
form
TB.05
dan
j
j
j
j
e
ne
.une pemeriksaan contact
.unetracing. Berdasarkan
.uhasil
.un
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
analisa,
diperlukan
suatu
i
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di lain perlunya penambahan
://di frekwensi
p
p
p
p
t
t
t
t
peningkatan/alternatif
program
yaitu
antara
t
t
t
t
h
h
h
h
penyuluhan TB kepada masyarakat umum, penjaringan suspek dilakukan dengan cara
/
/
/
.id/ case finding dan peningkatan
kepekaan penemuan
cactive
c.id
c.idsuspek, dan peningkatan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
.une contact racing dengan
.uncara
.une
active selective. ilib.un
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://diyang dapat diberikanttpyaitu
://di penemuan penderita ttdengan
://di cara pasif
Saran
p
p
p
t
t
t
t
h
h
h
h
dengan promosi aktif dengan memberikan penyuluhan khusus TB kepada masyarakat
/
/
/
.id/ meningkatkan frekwensinya
cdan
c.id agar penduduk disetiap
c.id desa dapat tercakup
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
puskesmas, penemuan penderita
.une penyuluhan TB idengan
.unemencantumkan padailPOA
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
ig case finding dan active
ig
dengan cara
active
dapat menjadi alternatif
://di
://d
://dselective
://di program
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h untuk mendukung penemuan
h
yang hditerapkan dan ditingkatkan
Perlu adanya
peningkatan
keterampilan dalam
pembuatan dan pewarnaan
sesuai dengan id/
.id/
.id/
.id/
.
cprotap/pelatihan
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
yangnetelah didapat pada petugas
laboratorium dan pengaktifan
e
e
e
n
n
n
u
u
u
u
.
.
.
ilib. Dinas
kembali penggunaan
melakukan
pemeriksaan dahak.
gilib
gilib form TB.05 sebelum
gilib
gBagi
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
Kesehatan,
http
http Perlu memberikan ketentuan
http dalam pelaksanaan program
http penanggulangan
TB yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing puskesmas dengan
/
/
.id/
.id/ pengawasan.
c
cdalam
c.id
c.id
meningkatkan
peran
Wasor
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e

n
lib.u
i
g
i
://d

.un

gilib
i
d
/
/
:

http

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

n
lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u

http
.id/

.u

igilib

ac
nej.

.u

igilib

:/
http

/dig

/dig

:/
http

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

/dig

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

ac
nej.

ht

ix

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

:/
http

http

.id/

http
ac
nej.

.un

http

.id/

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

htPRAKATA

/dig

:/
http

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
ne
Puji syukur
Allah SWT atas
rahmat dan karunia-Nya
.ukehadirat
.unsegala
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
//dig yang berjudul Pelaksanaan
://di dapat menyelesaikan
:skripsi
://di
://di
sehingga
penulis
Uraian
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

Tugas Program Tuberkulosis di Puskesmas Dalam Upaya Penemuan Penderita Baru

/
/
/
.id/
cTuberkulosis
c.id Banyuwangi. Skripsi
c.iddisusun untuk memenuhi
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Paru
di
Kabupaten
ini
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g Strata Satu (S1) pada
g
g
salah satu://syarat
dig menyelesaikan pendidikan
://di
://di
://di peminatan
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Epidemiologi dan Biostatistika Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat

/
/
/
.id/
Jember.
cUniversitas
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une
.une
.uneBapak dr. Pudjo Wahjudi
.unM.S.
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Penulis
mengucapkan
terima
kasih
kepada
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h Yunus Ariyanto S.KM., M.Kes.,
h
selakuhDosen Pembimbing I, Bapak
selaku Dosen
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
Pembimbing
II, yang telah.idmemberikan
bimbingan, .motivasi,
pemikiran dan .id/
.id/
c
c id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
perhatian serta meluangkan
waktunya sehingga
ini dapat terselesaikan.
.
ilib.
ilibskripsi
ilib.

ac
nej.

g
g
ig
://di
://ddari
://diOleh karena
p
p
p
t
t
t
Penyusunan
skripsi
ini
tidak
lepas
bantuan
berbagai
pihak.
t
t
t
h
h
h

/dig

:/
http

itu,/ penulis mengucapkan terima/ kasih kepada :


/
/
.id
c
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une 1. Bapak Drs.ilibHusni
.une Abdul Gani, MS.,ilibselaku
.une Dekan Fakultas iKesehatan
.une
b
b
i
i
l
l
i
g
g
g
g
g
Masyarakat
://di
://di Universitas Jember; ttp://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
2.

Ibu Irma Prasetyowati, S.KM., M.Kes, selaku Ketua Bagian Epidemiologi dan

/
/
/
/
c.id Bisotatistika Kependudukan
c.id Fakultas Kesehatan Masyarakat
c.id
c.id
Universitas
Jember
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g ketua tim penguji atas /waktu,
g tenaga dan pikiran yang
gdiluangkan
g
dan selaku
://di
://di
: /di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h menjadi tim penguji. h
h
h
untuk

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
id/
3.
Ns., S.Pd atas waktu,
.id/ Bapak Sugeng Waluyo,
c.S.Kep.,
c.idtenaga dan pikiran yang
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
.ununtuk
.unsekaligus
.unedan
b
b
b
telah diluangkan
menjadi
tim
penguji
untuk
pengarahan
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

://di
p
t
t
motivasinya.
h

/di

:/
http

4.id/ Bapak H. Hariadji Sugito,


Dinas Kesehatan id/
/ S.KM., MM., selaku .iKepala
/
.
.
c.id
c d
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
Kabupaten Banyuwangi
yang
telah
memberikan
izin
penelitian;
serta
Bapak-Ibu
u
u
u
b.
b.
b.

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igili

igili

igili

d
/d
//d dan pengalamannya tselama
bidang
tp:// magang.
ttp:/P2P yang telah memberikan
ttp:ilmu

http

5.

.id/

ac
nej.

http

/di

:/
http

lib.u
i
g
i
://d

.u
igilib

:/
http

/dig

Teman-teman Epidemiologi08 seperjuangan Nunung yang selalu menemani

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
disaat gundah, Putri
yang memberikan semangat,
Ria Bali, Mitha Hening, Ratna,
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
x

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

.u

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http
/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

Ria
Visma, Eko, terimakasih
httLumajang, Mita Puji Bastomi,
ht
httpatas kebersamaan

yang telah diberikan, yang


/ senantiasa memberikan
/ senyuman, semangat, .id/
.id/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
ne keluh kesahku dan bberbagi
n
n
mendengarkanb.semua
dalam
suka
dan
duka
selama
u
u
u
.
.
gili
gili
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
: terbaikku;
:
://di
ini,ttterimakasih
telah menjadi teman
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

6.

id/
.ac.

nej

lib.u
i
g
i
://d

http

7.

Teman Kosku, Ica, Hesti, mbak Amin, Angel, Lia, Ika, Evi, Fia, Afis, Leni, Tiar

.id/

.id/

.id/

ac canda dan tawa serta


ac
j.teman
j.berbagi
j.ac
yang selalu menjadi
dalam suka dan nduka
e
e
e
n
n
u
u
u
.
.
.
gilib
gilib
igilib
i
i
selama:/ini;
d
d
d
/
/
/
/
/
p
p:
p:
htt

htt

Sahabatku BEM periode 2009/2010 dan 2010/2011

/dig

:/
http

htt

yang selalu memenuhi

/
/
/
/
baru, jterima
c.id aktivitas dengan pengalaman-pengalaman
c.id
c.id kasih atas bantuan dan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
une
.une
.une ini, banyak pelajaranilib
.unesaya dapatkan yang tidak
.ternilai
b
b
b
i
i
i
l
l
l
dukungannya
selama
yang
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
harganya;
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/ sampai dengan SMA serta


/
/
8.
SD
.id/ Semua guru-guruku .dari
c.id
c.id Bapak dan Ibu dosen
c.id
a
a
a
.
.
j
j
j
unememberikan ilmunya,libsemoga
une bermanfaat dan mendapatkan
une
yang telah bersedia
ilib.
i .
ilib.

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
balasan
http
http dari-Nya. Amin Ya Rabbalalamin;

:/
http

/dig

:/
http

9. / Teman-temanku angkatan 2008,


terima kasih atas semangat
dan dukungan yang
/
d
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
telah diberikan .selama
une kuliah dan dalam penyusunan
.une
.une skripsi ini;
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig yang tidak
10. Serta
semua
://di
://di pihak yang telah membantu
://di dalam penyusunan skripsi
://dini
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

htt

lib.u
i
g
i
p://d

id/
.ac.

nej

dapat penulis sebutkan satu persatu.

id/

:/
http

:/
http

bermanfaat.

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u
Jember, Juli 2012
gilib

.u

http

http

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

://di

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.id/

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht

xi

igilib

:/
http
.id/

ac
nej.

.id/

igilib

lib.u
i
g
i
://d

.u

http

/dig

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ac
nej.

.u

.id/

:/
http

.id/

j.ac
e
n
u
Penulisgilib.
://di
p
t
t
h

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

lib.u
i
g
i
://d

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u
igilib

id/

:/
http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

http

id/

.
.
.
Penulis juga menerima
j.ac segala kritik dannesaran
j.ac dari semua pihak ndemi
j.ac
e
e
n
u
u
u
ilib.
ilib.
ilib.
kesempurnaan
/digskripsi ini. Akhirnya penulis
/dig berharap, semoga skripsi
/dig ini dapat

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

.u

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

/
c.id
a
.
j
ne

ac
Halaman
nej.

lib.u

.id/

lib.u i

gi
gi
igi
HALAMAN
............................................................................................
://dJUDUL
://di
://di

http

http

http

/dig

:/
http

http
/

/dig

:/
http

gilib
i
d
/
/
:

d
ac.i
.
j
e
n

lib.u

ac.
nej.

.id/

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

ac
nej.

id/

ac
nej.

t
ISI
hDAFTAR

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

ii

HALAMAN PERSEMBAHAN .........................................................................

/dig

:/
http

/
/
.id/
iii.ac.id/
MOTTO ..........................................................................................
cHALAMAN
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
ne
ne
nej
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li
li
li
iv
HALAMAN PERNYATAAN
.............................................................................
g
digi
digi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
v
HALAMAN
BIMBINGAN .................................................................................
/
HALAMAN
PENGESAHAN
.id/
.id.............................................................................
.id/

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

http

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

ABSTRACT ...........................................................................................................
lib.u
lib.u
lib.u

vii

RINGKASAN
.......................................................................................................
http
http
http

viii

gi
://di

gi
://di

.id/

vi

gi
://di

/dig

:/
http

x
PRAKATA
...........................................................................................................
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une DAFTAR ISI .........................................................................................................
.une
.une
.unexii
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
xv
DAFTAR
//dig ................................................................................................
://di
:TABEL
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
xvi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................

/
/
/
.id/
cDAFTAR
c.id
c.id
c.id
xvii
LAMPIRAN
........................................................................................
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
xviii
DAFTAR SINGKATAN
......................................................................................
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h PENDAHULUAN ...................................................................................
h
h
h
11
BAB 1.
.id/

htt

lib.u
i
g
i
p://d

ac
nej.

/
1.1 Latar Belakangc...................................................................................
.id/
c.id

1 c.id/
a
ne4j.
u
u
u
.
.
.
1.2 Rumusan
Masalah..............................................................................
b
b
b
ili
ili
ili

a
nej.

a
nej.

g
g
ig
://d
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
1.3
Tujuan
................................................................................................
h
h
h

:/
http

/dig

1.4 Manfaat ..............................................................................................


5
/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne
..........................................................................
.une BAB 2. TINJAUAN
.uPUSTAKA
.une
.une7
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
://di
://dTuberkulosis
://di
://di
://di
8
2.1
Paru ...........................................................................
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
2.1.1 Definisi dan Penyebab Tuberkulosis.........................................

d/
ac.i

lib.u

http
/
c.id
a
.
j
ne

lib.u
i
g
i
://d

lib.u

http

.id/

lib.u 8

ac
nej.

http

2.1.4 Infeksi Tuberkulosis .................................................................

10

:/
http

/dig

/
/
/
11
2.2 Program Penanggulangan
Tuberkulosis
......................................
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
xii

.id/

.u
igilib

gi
gi
igi Cara Penularan dan Risiko
://d2.1.3
://di Penularan ......................................
://di

http

http

d/
ac.i

ac
2.1.2 Gejala
nej.......................................................................................
nej.
ne8j.

nej.

lib.u
i
g
i
://d

d/
ac.i

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
http
.id/

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.u

ac
nej.

.un
igilib

id/
.ac.

ej

://d

lib.u
i
g
i
://d

.u

ac
nej.

d
ac.i
.
j
e
n

.u

http

id/
.ac.

ej

htt

n
lib.u
i
g
i
p://d

.id/

lib.u
i
g
i
d

ac
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

j.ac
e
n
u
lib.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http
/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

Tuberkulosis
id/Paru ....................................................................
id/

11

2.3.1 Definisi Puskesmas ...................................................................

17

2.4 Uraian Tugas ...................................................................................

19

/
c.
c.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
2.2.2 b
Penemuan
.une Penderita (Case iDetection
.une Rate) .............................
.une12
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
g
dig
://Puskesmas
://di
://di
://di
14
2.3
........................................................................................
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

/
/
.id/
c.id
c.id
a
a
.
.
j.ac Tujuan dan Fungsi Puskesmas................................
j
j
2.3.2 Visi,ne
Misi,
18
.u
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
dig Puskesmas dalam program
://2.3.3
://di Penanggulangan Tuberkulosis
://di ....... 18
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

3.1 Jenis Penelitian ..................................................................................


id/
.id/

40 .id/
c
a
.
j
j.ac
e
e
n
n
u
u
u
.dan Waktu Penelitian ..........................................................
.
. 40
3.2 Lokasi
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
: 3.2.1 Lokasi Penelitian ......................................................................
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
40
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

3.2.2 Waktu Penelitian.......................................................................


/
/

.id
j.ac

40

.id
j.ac

.id/

j.ac
e
e
e
40
3.3 Populasi
dan
Sampel
........................................................................
n
n
n
u
u
u
.
.
b.
gilib Penelitian dan Definisi
giliOperasional
gilib
i
i
i
d
d
d
/
/
/
41
/
/
/
3.4
Variabel
...............................
:
:
:
http
http
http
3.5 Data dan Sumber Data ....................................................................

44

d/
3.9 Alur Penelitian
.id/
ac...................................................................................
ac.i

46 c.id/

lib.u
i
g
i
://d

nej.

/dig

:/
http

4.2 Deskripsi Pelaksanaan


id/ Uraian Tugas Program
id/ Tuberkulosis Di

/
c.
c.id
a
a
.
.
j
j
Upaya Penemuan
Penderita Baru
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
: Tuberkulosis Paru
://di
://di
://di
51
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

c.
j.adalam
e
n
Puskesmas
u
ilib.
//dig

4.2.1 Memberikan Penyuluhan Tentang TB Ke Masyarakat Umum..

lib.u
i
g
i
://d

d/
ac.i

nej.

.id/

.u
igilib

nej.

.u

http

.u

igilib

51

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

xiii

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

ht

.id/

ac
nej.

d/
ac.i

nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
ac
nej.

/dig

:/
http

/
d/
.id/
c...................................
c.id
44
ac.i
a
a
3.6 Teknik danejInstrumen
Pengumpulan Data
.
.
.
j
j
.un
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g Penyajian Data ....................................................................
g
g
g
45
3.7//Teknik
: di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h 3.8 Analisis Data .....................................................................................
h
h
h
45

/
c.id
a
.
j
ne

http

http

gilib
i
d
/
/
:

a
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
47
BAB 4. HASILgiDAN
PEMBAHASAN.
li
li
li
di
digi
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
t Karakteristik Responden
47
ht4.1
htt .
htt

:/
http

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
/
id/
2.5 Kerangka Teori
38
c.................................................................................
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.uneKonseptual ......................................................................
.une
.une39
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
2.6 Kerangka
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h METODE PENELITIANh.......................................................................
40
BAB 3.
.id/

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

http

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

ac
nej.

2.2.1 Visi, Misi, Tujuan


ht dan Kebijakan Program Penanggulangan
http

htt
.id/

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.u

ac
nej.

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

.un
igilib

id/
.ac.

ej

/
c.id
a
.
j
ne

4.2.3 Mengumpulkan
Suspek Form
/ dahak dan Mengisi Buku.idDaftar
/
/
c.id
c
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
TB.06
b.un ....
b.un
b.un 57
4.2.5 Mengirim dahak ke laboratorium dengan Form TB.05.

lib.u
i
g
i
://d

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

d
ac.i
.
j
e
n

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

lib.u
i
g
i
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:

id/
.ac.

nej

.u

/dig

:/
http

55

/dig

:/
http

61

/
d/
.id/
cdan
c.imengirim
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
4.2.6 Mewarnai
membaca
sediaan
dahak,
balik
hasil
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
ig
://di bacaan, mengisi ttbuku
://di register laboratorium
://d(TB.04),
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
menyimpan sediaan untuk di crosscheck

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

li
li
li
digiMembuat sediaan hapus
digi ....
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
4.2.4
dahak
59
p
p
p
htt
htt
htt

://d

htt

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

ac
nej.

t
htt 4.2.2 Menjaring Suspek hTB
http
.id/

http

http
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

63

/
d/
.id/
4.2.7 Menegakkan
TB sesuai protap
66
c.idiagnosis
c..
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
.une klasifikasi/tipe penderita
.un..
.une67
b
b
b
i
i
i
l
l
l
4.2.8
Membuat
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h 4.2.9 Mengisi kartu penderita
h
(Form TB.01) dan hkartu identitas
penderita (TB.02)
.id/ ...
.id/

67 .id/
c
a
.
j
j.ac
e
e
n
n
u
u
u
4.2.10iMemeriksa
kontak terutama kontak
.
. dengan penderita TB BTA
.
g lib
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
Positif
69
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

4.2.11 Memantau jumlah


/ suspek yang diperiksa dan/ memantau jumlah

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
penderita
.une TB yang ditemukanili.
.une
.une71
b
b
b
i
i
l
l
i
i
g Pelaksanaan Uraian
g
ig
/dig
4.3tpAnalisis
program TB tdi
://di
://dTugas
:/Puskemas
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
Dalam Upaya Penemuan Penderita Baru Tuberkulosis Paru

id/

id/

id/

.
terhadap Pencapaian
CDR PuskesmasejKabupaten
Banyuwangi ej.ac.
.ac.
j.ac
e
n
n
n
u
u
ib. ...........................................................................................
l2011
lib.
lib.u 72
i
i
i
g
g
g
tahun
i
i
i
/d
/d
/d

:/
http

:/
http

:/
http

4.4 Bagan Hasil Penelitian .................................................... 82

:/
http

/dig

/
/
83 c.id/
.id/ 4.5 Keterbatan Penelitian..
c.id
c.id
a
a
a
.
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
84
BAB 5. KESIMPULAN
DAN SARAN
li
li
li
g
digi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
84
5.1
h Kesimpulan ..
h
h
h

ac
nej.

85 id/
/ 5.2 Saran
/
/
.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
DAFTAR
PUSTAKA
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
LAMPIRAN
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

xiv

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.id/

.u

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

j.ac
e
n
u
lib.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http
/
c.id
a
.
j
ne

.id/

.id/

.id/

j.ac ...........................................................................
j.ac
j.ac
Kesehatan
(UPK)
22
e
e
e
n
n
n
u
u
u
.
.
lib.
giOperasional
gilib 41
igilib Penelitian dan Definisi
i
i
Tabel 3.1 ://dVariabel
................................
d
d
/
/
/
/
:
:

http

/dig

:/
http

http

ht

Uraian Tugas program TB untuk petugas di unit pelayanan

id/
.ac.

nej

http

http

Tabel 4.1

lib.u
i
g
i
://d

http

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

/ DAFTAR TABEL
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di Halaman
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

Tabel 2.1

lib.u
i
g
i
://d

id/

.u

htt
ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

/dig

:/
http

http

Distribusi Karakteristik Responden di 12 Puskesmas Kabupaten

/
c.id
a
.
j
ne

.id
Banyuwangij.a
Tahun
c.id 2011 ................................................................
j.ac

/
c.id
a
.
j
ne Tabel 4.5

Banyuwangi tahun /2011 ................................................................


/

une

une

47j.ac.id

une

.
.
.
Penyuluhan
TB pada POA 12 iPuskesmas
Kabupaten Banyuwangi
gilib
igilib
igilib

Tabel 4.2

g
://d
://d
://d
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
Tahun 2011 .....................................................................................
54
/
/
/
Banyuwangi
.id/ 4.3 Penjaringan .asuspek
cTabel
c.id di 12 Puskesmas jKabupaten
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
tahun
2011
.une
.une.....................................................................................
.une
.un56
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
//dig di 12 PuskesmasttpKabupaten
://di
://dDistribusi
:Dahak
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
Tabel4.4
Pengumpulan
t
t
t
t
h
h
h
h
h

http

http

Tabel 4.6

htt

lib.u
i
g
i
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:

58

.id
j.ac

.id/

j.ac
e
e
e
Distribusi
Pembuatan
Sedian
Dahak
di
12
Puskesmas
Kabupaten
n
n
n
u
u
u
.
.
.
gilib
gilib
gilib 62
i
i
i
d
d
d
/
/
/
Banyuwangi
Tahun
2011
................................................................
/
/
/
:
:
:
http
http
http

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id
j.ac

Distribusi Penggunaan form TB. 05 untuk mengirim dahak

id/
.ac.

id/

.u

id/

id/

c.
c.
kelaboratorium
ej.a di 12 Puskesmas Kabupaten
ej.a Banyuwangi ............

nej

b.un

b.un

/dig

:/
http

c.
61
ej.a

b.un

ili
ili
Hasil Pewarnaan Sediaan
65
igili
/dDistribusi
/dig dahak Puskesmas ..................
/dig

Tabel 4.7

:/
http

:/
http

:/
http

Tabel 4.8

Pengaruh preparasi sediaan yang jelek terhadap kesalahan baca....

Tabel
.id/ 4.9

d/
id/ kartu identitas
Pengisian Kartu
ac.i Penderita (Form TB.01)
ac.dan

ac
nej.

:/
http

65

.id/

j.ac
e
n
u
u
u
.
.
.
penderita
gilib (TB.02)............................................................................
gilib
gilib 68
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
p:
ttp: Distribusi PelaksanaanhttUraian
Tabel h4.10
Tugas Dalam Upaya
httpPencapaian

nej.

/dig

nej.

/dig

:/
http

Target CDR Puskesmas


Tahun 2011..............................................
74
/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
tuberkulosis bdi.une
.une Tabel 4.11 Distribusi
.une penilaian uraian tugas
.unprogram
b
b
b
i
i
i
l
l
l
li
i
i
i
g
ig
dig
dPuskesmas
dig
digi
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
.......................................................................................
107
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

xv

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

htt

.u

ac
nej.

://d

http

.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

/
c.id
a
.
j
ne

j.ac
e
n
Halaman
u
.
igilib

/d
Gambartt2.1
p Pembuatan Sediaan Dahak
ttp.................................................................
ttp:/

26

Gambar 2.2 Formulir TB.05....................................................................................

27

Gambar 2.5 Kartu Penderita TB (TB.01) ...............................................................

34

id/
.ac.

ej

/dig

:/
http

http
/

/dig

:/
http

.u

d
ac.i
.
j
e
n

.
gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

DAFTAR
GAMBAR
ht

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

.un
igilib

.id/

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.id/

/dig

:/
http

/
/
id/
c.Sedian
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Gambar 2.3 Hasil Pewarnaan
Dahak...........................................................
28
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
Gambar 2.4://Alur
30
dig Diagnosis TB Paru ......................................................................
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

/
/
/
.id/
2.6 Kartu pengobatan
35
cGambar
c.idPasien TB ..............................................................
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une Gambar 2.7 Kerangka
.unTeori
.une
.une38
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
..................................................................................
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h 2.8 Kerangka Konsep ................................................................................
h
h
Gambar
39
/
/
Gambar
3.1 Definisi Operasional
.id/
c.id ...........................................................................
c.id

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

41 c.id/
j.a
ne46
u
u
.
.
Gambar 3.2 AlurilPenelitian
....................................................................................
b
b
b
i
ili
ili

ac
nej.

a
nej.

//dig

j.a
.une

//dig

//dig

:
:
p: Sedian dahak .......................................................................................
Gambar
http
htt4.1
http

60

/dig

:/
http

Gambar
4.2 Sediaan dahak yang/telah diwarnai .....................................................
64
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une Gambar 4.3 FormilibTB.01
.une yang telah diisi ...............................................................
.une
.une69
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
dig Puskesmas Berdasarkan
dig
Gambartt4.4
://di
://Grafik
://diPelaksanaan Uraian Tugas
://Program
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Tuberkulosis ........................................................................................

73

/
/
/
.id/
cGambar
c.id Pelaksanaan Uraianj.aTugas
c.id Program
c.id
a
a
a
4.5
Bagan
Hasil
Penelitian
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
di Puskesmas dalam
dig
://di
://Tuberkulosis
://di Upaya Penemuan Penderita
://di Baru
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Tuberkulosis Paru ................................................................................ 82
.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.u

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u

http
ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht

xvi

igilib

:/
http
.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ac
nej.

http

.id/

igilib

digi
/
/
:
p
htt

.u

.id/

http
ac
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

http

.u

http

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

htt

.u

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

://d

igi

Lampiran B. Kuesioner ....

92

Lampiran E. Hasil Rekapitulasi

107

id/
.ac.

ej

/dig

:/
http

/
c.id
a
.
j
ne
Halaman
lib.u

.
gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

http

d
ac.i
.
j
e
n

/dig

:/
http

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

DAFTAR
ht LAMPIRAN

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

/d
Lampiran
Consent) .
91
ttpA. Lembar Persetujuan (Informed
ttp
ttp:/

.un
igilib

http

.id/

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

/dig

:/
http

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Lampiran C. Lembar Observasi
104
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
ig
Lampiran D.

106
://dDokumentasi
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

/
/
id/
.id/
F. Gambaran Case
Rate Kabupaten
Banyuwangi
Tahun
cLampiran
c.Detection
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une
.une
.une
.un109
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
2011

i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h G. Ijin Penelitian
h
h
Lampiran
111
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

htt

lib.u
i
g
i
p://d

http

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u
igilib

ac
nej.

.u

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht

xvii

igilib

:/
http
.id/

.u

http

/dig

:/
http

ac
nej.

ac
nej.

.id/

igilib

digi
/
/
:
p
htt

http

gilib
i
d
/
/
:

/dig

.id/

.u

.id/

http

:/
http

j.ac
e
n
u
lib.

ac
nej.

http

.id/

.u

.id/

.u

lib.u
i
g
i
://d

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

http

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.u

ac
nej.

/dig

:/
http
.id/

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

.u

/dig

:/
http

.id/

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

http

htt

.id/

http

gilib
i
d
/
/
p:

http

gilib
i
d
/
/
:

d
ac.i
.
j
e
.un

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.u

/
c.id
a
.
j
ne >

lib.u
i
g
i
://d

gi
://di

http

.u

.u

/
c.id
a
.
j
ne

http

.id/

.id/

lib.u
i
g
i
://d

/dig

:/
http

http

j.ac
e
n
u
.

.id/

ac.
nej.

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

d
d
= Basilj.a
Tahan
c.id Asam
ac.i
ac.i
.
.
j
j
e
e
e
n
n
n
l=ib.uCase Detection Rate igilib.u
lib.u
CDR
i
i
g
g
i
i
d
://d
://d
tp://
httpTreatment Short-course http
DOTSht
= Directly Observed
= Multi Drugs
.id/ Resistance

d
ac.i
.
j
e
n
MDG
l=ib.uMillenium DevelopmentigGoal
lib.u
i
i
g
i
/d
://d
OAT http:/
= Obat Anti Tuberkulosis
http

ac
nej.

ac
nej.

= Pengawas Menelan
Obat
d/
i
.
c
a
= .uRepublik
nej. Indonesia

.id
acRI
.
j
e
n

TB

gil=ib Tuberculosis
i
d
/
/
ttp:

lib.u
i
g
i
p://d

.un

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

ac
nej.

.u

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

.u

ac
nej.

/dig

.id/

.id/

http xviii

/dig

:/
http

ac
nej.

ac
nej.

.id/

igilib

digi
/
/
:
p
htt

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

:/
http
.id/

.u

.id/

http

.u

j.ac
e
n
u
lib.

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

/dig

:/
http

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

http

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.u

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

id/

c.
= World
ej.aHealth Organization

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

nej

ac
nej.

.id/

= Unit Pelayanan Kesehatan

.id/
.acWHO

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:
http

/dig

:/
http
ac
nej.

= Balai Pengobatan

UPK

http

/dig

:/
http

gilib
i
d
/
/
:

d
ac.i
.
j
e
n

.
gilib
i
d
/
/
:

ac
= Persen
nej.

.u

http

.u

PMO
/

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

digi
/
/
:
p
t

= Lebih Dari Sama Dengan

MDR
.id/

gilib
i
d
/
/
:

= Kurang Dari

.id/
cBTA
a
.
j
ne

http

gilib
i
d
/
/
:
http

j.ac
e
n
u
lib.

BP

lib.u
i
g
i
://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

lib.u
i
g
gilib Infection
i
i
ARTI
=
Annual
Risk
of
Tuberculosis
d
d
/
/
/
/
:
:
http
http

http

htt

.u

/
c.id
a
.
j
ne Dari
= Lebih
lib.u

id/
.ac.

nej

id/

ac.
nej.

DAFTAR ARTI LAMBANG


DAN SINGKATAN
ht
http

htt

<

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

http
.id/

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

BAB 1.
ht PENDAHULUAN

/dig

:/
http

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une 1.1 Latar Belakang
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
/dig
://di
://di
://di yang disebabkan oleh
:/Mycobacterium
://di
Tuberkulosis
Paru merupakanttp
penyakit
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
tuberculosis. Bakteri ini mempunyai sifat istimewa, yaitu dapat bertahan terhadap

/
/
/
.id/
cpencucian
c.iddan alkohol, sehingga sering
c.iddisebut basil tahan asam
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
warna
dengan
asam
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig fisik (Widoyono, 2008).
(BTA), serta
dan
://di
://ditahan terhadap zat kimia
://d
://di Orang yang
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
terserang bakteri ini akan menunjukkan gejala TB yaitu batuk terus menerus dan

/
/
/
.id/
selama 2-3 minggu
cberdahak
c.idatau lebih. Gejala lain,j.yaitu
c.iddahak bercampur darah,
c.id
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
.une batuk darah, sesak
.nafas
.une lemas, nafsu makanilimenurun,
.une
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
dan
rasa
nyeri
dada,
badan
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h malam walaupun
h
h badan (malaise), berkeringat
h
berat badan
turun, rasa kurang enak
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
tanpa
.id/ kegiatan, demam meriang
c.id lebih dari sebulan (Departemen
c.id Kesehatan RI, 2002).
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
une
une
World Health
kedaruratan dunia
lib.u
ilib. Organization (WHO) imenyatakan
ilib.(global

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/ paru ini sejak tahun 1993
:/
emergency)
http
http terhadap penyakit Tuberkulosis
http (WHO, 2007).

/dig

:/
http

Sampai
saat ini, Tuberkulosis /merupakan penyakit menular
yang masih menjadi
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
une
.une perhatian dunia ilbelum
.uneada satu negara punilibyang
.unebebas TB. Situasi TB
.didunia
b
b
b
i
i
i
l
l
i
i
g
g
g
ig berhasil
/dig
semakintpmemburuk,
jumlah kasus TB
dan banyak yang
://di
://di
:/meningkat
://dtidak
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
disembuhkan, terutama pada negara yang dikelompokkan dalam 22 negara dengan

/
/
/
.id/
cmasalah
c.id countries). Munculnyaj.apandemi
c.id
c.id
TB
besar
(high
burden
HIV/AIDS
di
dunia
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g dengan HIV akan meningkatkan
g
g
menambah permasalahan
TB. Koinfeksi /TB
risiko
://di
://di
:/ di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h TB secara signifikan. Pada
h saat yang sama, kekebalan
h ganda kuman TB
h
kejadian

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/ resistance = MDR) .semakin


/
terhadap
obat anti TB (multidrug
menjadi masalah c.id/
.id/
c.id
c id
a
a
a
.
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
akibat kasus yang
tidak
berhasil
disembuhkan.
Keadaan
tersebut
pada
akhirnya
akan
gili
gili
gili

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
menyebabkan
terjadinya epidemi TB
Kesehatan RI,
h
h yang sulit ditangani (Departemen
h

/dig

:/
http

2007).
id/

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
Laporan WHO
Indonesia menurun
.unepada tahun 2009, mencatat
.unperingkat
.uneke
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig
dig jumlah penderita pTB
://dengan
://dsebesar
://di
://di
posisi lima
429.000 orang.ttp
Indonesia
sebagai
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

negara terbesar kelima di dunia dengan masalah tuberkulosis ini telah menetapkan

.id/
.id/
.id/
.id/
cProgram
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Pemberantasan
Penyakit (P2) sebagai upaya
untuk mencapai tujuan tersebut.
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
1
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

/
c.id
a
.
j
ne

Program
kegiatan yang salah
htt tersebut meliputi beberapa
ht
http satunya adalah

/dig

:/
http

Pemberantasan
Penyakit Tuberkulosis
Paru (TB-Paru). Sejak
/
/
/ tahun 1995 program .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
pemberantasan
penyakit
tuberkulosis
paru
telah
dilaksanakan
dengan
strategi
DOTS
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
: oleh WHO.
://di
(Directly
Observed
Treatment Shortcourse)
yang direkomendasikan
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Kemudian berkembang pembentukan GERDUNAS-TB (Gerakan Terpadu Nasional

/
/
.id/
.id/
cPenanggulangan
c.id maka pemberantasan
cpenyakit
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Tuberkulosis),
tuberkulosis
paru
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
berubah menjadi
dari
://di
://di Program Penanggulangan
://di Tuberkulosis. Tujuan
://di program ini
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian TB, memutuskan rantai

/
/
id/
.id/
serta mencegah
terjadinya
multidrug resistance
sehingga TB tidak
cpenularan,
c.id
c.(MDR),
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une lagi merupakan masalah
.unekesehatan masyarakatilibIndonesia
.une (Departemen Kesehatan
.uneRI,
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
2008).h
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
Fakta menunjukkan bahwa
utama kesehatan .id/
d/
c.id TB masih merupakan
c.imasalah
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
masyarakat Indonesia.
Hasil survei prevalensi
.
. TB di Indonesia tahun
. 2004
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
: bahwa angka prevalensi
: TB BTA positif secarattpnasional
:
://di
p
p
p
t
t
t
menunjukkan
110
per
t
t
t
h
h
h
h
100.000
penduduk. Secara regional
prevalensi TB BTA/ positif di Indonesia
/
/
/

ac
nej.

d
d
d
.id
acdikelompokkan
ac.i
ac.i angka prevalensi eTB
ac.i
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
dalam
3
wilayah,
yaitu
1)
wilayah
Sumatra
n
n
n
n
lib.u
lib.u
lib.u
lib.u
i
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
i
d 100.000 penduduk; 2)p:wilayah
adalah 160
Jawa dan Bali angka
//d
://d
://per
://dprevalensi TB
http
http
htt
http

/dig

:/
http

adalah 110 per 100.000 penduduk 3) wilayah Indonesia Timur angka prevalensi TB

/
/
/
.id/ 210 per 100.000 .apenduduk.
cadalah
c.id
c.id DIY dan Bali angka
c.id
Khusus
untuk
propinsi
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
gadalah 68 per 100.000 pendduk
g (Departemen Kesehatan
g RI, 2008).
g
prevalensi TB
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h hasil Riset Kesehatan Dasar
h tahun 2007 diketahui TB
h menempati urutan
h
Menurut

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

pertama
penyakit menular cpenyebab
kematian baik di cperkotaan
dan di pedesaan. c.id/
.id/
.id/
.id/
a
a
a
.
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
Permasalahan gTB
di
Indonesia
masih
sedemikian
luasnya
sehingga
masih
li
li
li
g
di i
digi
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
membutuhkan
komitmen semua hpihak untuk mengendalikanh TB di Indonesia.
h
h

ac
nej.

(Departemen
Kesehatan RI, 2012).
id/
id/

/
/
c.
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
Penanggulangan
sesuai dengan
.une TB di Indonesiailibdilaksanakan
.une
.unazas
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
ig
://didengan Kabupaten/kota
://di titik berat manajemen
://dprogram
://di
desentralisasi
sebagai
yang
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin

.id/
.id/
.id/
.id/
cketersediaan
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
sumber ndaya
(dana, tenaga, sarana
dan prasarana) (Departemen
.une
.u e
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

Kesehatan
salah satu kabupaten
htt RI, 2008). Banyuwangi merupakan
ht
httpdi Indonesia yang

melaksanakan
program penanggulangan
Tuberkulosis idParu.
dan Banyuwangi id/
/
/
/
.
c.id
c.id
c.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
merupakan
kota
dengan
kasus
Tuberkulosis
Paru
terbesar
ketiga
di
Jawa
Timur
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: Komunikasi dan Informasi,
: 2012).
:
://di
(Kementrian
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

id/
.ac.

nej

lib.u
i
g
i
://d

http

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (2012), cakupan

.id/

.id/

.id/

.ac (CDR) dalam tiga tahun


jbaru
j.acterakhir, terdapat kenaikan
j.ac
angka penemuan kasus
e
e
e
n
n
n
u
u
u
.
.
lib.
gilibCDR tiap tahunnya yaitu
gilib tahun 2009 capaian CDR
gisebesar
i
i
i
dalam pencapaian
pada
46
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
http

http

http

%, pada tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 5 % sehingga CDR pada tahun 2010

/dig

:/
http

/
/
d/
.id/ menjadi 51 % dan .a
pada
sebesar 3 j%
cnaik
c.id tahun 2011 juga terjadi
c.ipeningkatan
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une menjadi 54%. Meskipun
.une terjadi peningkatan
.une positif namun perkembangan
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
yang
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h telah ditetapkan
h masih belum dapat mencapai
h target minimal CDR yang
h
tersebut
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
secara
id/ Sedangkan untuk tingkat
.id/ nasional yaitu sebesar
c.70%.
c.idPuskesmas, sekitar 70%
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une Banyuwangi belum mencapai
une CDR pada tahun 2011.
une
puskesmas di Kabupaten
ilib.
ilib.
ilib.

ac
nej.

g
g
dig
://di penanggulangan ttuberkulosis
://di
://di
p
p
p
t
t
t
Indikator
secara
nasional
Kabupaten
t
t
h
h
h

/dig

:/
http

Banyuwangi
tahun 2011 yaitu angka
penemuan kasus baru (CDR)
sebesar 54% dan
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Banyuwangi pada.utahun
ne 2011 sebesar 94,3%.bTerlihat
une
.une angka keberhasilan
.pengobatan
.une
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g bahkan
g
bahwa angka
://di
://di keberhasilan pengobatan
://didi Banyuwangi telahttpmencapai
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 85%. Sedangkan angka penemuan

/
/
d/
.id/ baru (CDR) masih .berada
ckasus
c.id jauh dibawah target yang
c.iditetapkan
c.id
secara
nasional
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g (Dinas Kesehatan Kabupaten
g Banyuwangi, 2012). //dig
g
yaitu sebesar/d70%
://di
:/ i
://di
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
hMenurut Departemen Kesehatan
h RI (2008), penemuan penderita
h
h
baru TB BTA

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
/
positip
.id/ (CDR) merupakan .langkah
c.id pertama dalam kegiatan
c.idprogram penanggulangan
c.id
a
a
a
.
.
j
j
j
e
unpenting
.ini
.une
.une
b
b
b
TB Paru. Penemuan
dilakukan
untuk
mencegah
penularan
semakin
meluas.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Dalam hWidoyono (2008) disebutkan
h setiap penderita TB paru h(BTA positip) dapat

/dig

:/
http

menularkan
10-15 orang lainnya.
Penderita dengan penyakit
TB paru tanpa id/
/
/
/
.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
pengobatan
setelah
5
tahun,
50
%
dari
penderita
akan
meninggal,
25%
akan
sembuh
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: daya tahan tubuh yangtttinggi
: dan 25% sebagai kasus
:
://di
sendiri dengan
kronis
yang tetap
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
menular. Penularan akan tetap terjadi sampai penderita ditemukan dan dapat diobati

.id/
.id/
.id/
.id/
coleh
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
unit pelayanan kesehatan
termasuk puskesmas. ne
.une
.une
.u
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

tt
t
Keputusan Menteri hKesehatan
RI tahun 2004, puskesmas
merupakan
hMenurut
http

institusi
/ pelayanan kesehatan .yang
/ merupakan Unit Pelaksana
/ Teknis Dinas (UPTD) .id/
c.id
c id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
yang
bertanggung
jawab
menyelenggarakan
pembangunan
kesehatan
di
suatu
wilayah
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: melaksanakan fungsinya,
:puskesmas menjalankan tprogram
:
://di
kerja. Untuk
kesehatan
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
dasar yaitu pemberantasan penyakit menular yang salah satunya penyakit tuberkulosis

/
/
/
.id/
cparu,
c.idpenderita baru. Penemuan
c.id penderita baru dalam
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
khususnya
penemuan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
penanggulangan
//dig artinya
://di
://di tuberkulosis dilaksanakan
://di dengan passive case
:finding,
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
penemuan penderita dilakukan secara pasif dan dilakukan promosi aktif oleh petugas.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.u

une

une

une

.
.
ib.
sebagai petugas
analis sebagai petugas
gilprogram,
gilib labolatorium, dan //dokter
gilib sebagai
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
:
:
:
http
httdip balai pengobatan merupakan
http ujung tombak dalam penemuan,
petugas
pengobatan

http

gilib
i
d
/
/
:
http

.id yang terdiri perawat


.id
Petugas pelaksana
TB paru di Puskesmas
c.id
j.aprogram
j.ac
j.ac

/dig

:/
http

/
dan
puskesmas. Untuk .id/
.id/ evaluasi penderita maupun
.id/
c.idpelaksanaan administrasi
cprogram
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
melaksanakan kegiatan
program khususnyailipenemuan
penderita tuberkulosis
b.
ilib.
ilib. ini

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
melibatkan
dalam tim pengelola
ttp:/
http seluruh petugas yang htermasuk
http program P2TB.
Uraian
tugas tersebut merupakan
/
/ tugas pokok yang harus
/ dilakukan oleh tim

/dig

:/
http

/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
TB.
ne
.une pengelola program
.uneApabila tugas pokok tersebut
.unetidak dilaksanakan secara
.ubenar
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
atau tidak
sama sekali, maka
ada masalah kinerja.
//dig
://di
:dilakukan
://dberarti
://di(Departemen
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Kesehatan RI, 2008). Untuk itu, maka harus diketahui terlebih dahulu uraian tugas

/
/
.id/ harus dilakukan upaya
.id/ penemuan penderita.abaru
cyang
cdalam
c.idTuberkulosis Paru. j.ac.id
a
a
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g maka peneliti ingin melakukan
g
g
Berdasarkan
beberapa uraian tersebut,
kajian
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h pelaksanan uraian tugas program
h
h upaya penemuan
h
tentang
TB di Puskesmas dalam
/
/
penderita
baru tuberkulosis paru
.id/
c.id di Kabupaten Banyuwangi.
c.id

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

a
nej.

.u

1.2 Rumusan
Masalah
http

http

gilib
i
d
/
/
:

a
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

digi
/
/
:
p
htt

/dig

:/
http

dalam penelitian id/


/ Berdasarkan latar belakang
/ tersebut, maka rumusan.idmasalah
/
.
c.id
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
ini
adalah
bagaimana
pelaksanaan
uraian
tugas
program
TB
di
Puskesmas
dalam
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
upaya penemuan
penderita baru tuberkulosis
paru di Kabupaten Banyuwangi?
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

ac
nej.

Tujuan Umum

paru di Kabupaten Banyuwangi .

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

.id/

lib.u
i
g
i
1.3.2 Tujuan
://d Khusus
http

http

j.ac
e
n
u
.

.id/

gilib
i
d
/
/
:

http

ac.
nej.

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

a. Menggambarkan karakteristik petugas TB puskesmas berdasarkan jenis kelamin,

lib.u
i
g
i
://d

/dig

:/
http

/
/
/
.id/umur, lama kerja, pelatihan
Banyuwangi tahun
c.id TB di Puskesmas Kabupaten
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
2011.
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h Puskesmas dalam
h
b. Mendeskripsikan
pelaksanaan huraian tugas program TB di

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:
http

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
Tujuan darib.penelitian
ini adalah mengetahui
une
.une gambaran pelaksanaan
.uuraian
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
/dig penemuan penderitatpbaru
://di TB di Puskesmas dalam
:/upaya
://di tuberkulosis
://di
tugas program
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.u

.id/

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

1.3 Tujuan
htt
1.3.1
id/

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

.u

/
/
Banyuwangi tahun .id/
.id/upaya penemuan penderita
c.idbaru tuberkulosis paruj.Kabupaten
c.id
a
a
.
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
2011.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
: program TB di Puskesmas
: dalam upaya
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
c. Menganalisis
pelaksanaan
uraian
tugas
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

penemuan penderita baru tuberkulosis


paru terhadap pencapaian
CDR puskesmas
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Kabupaten Banyuwangi
.une
.une tahun 2011.
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
1.4 Manfaat

/
/
.id/ Manfaat Teoritis .ac.id/
c1.4.1
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g mampu memberikan//khasanah
g
g
Secara
teoritis,
penelitian ini diharapkan
ilmu
://di
://di
://di
: di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h dan Biostatistika Kependudukan
h
h
pengetahuan
di Bidang Epidemiologi
mengenai
/
/
gambaran
pelaksanan uraianctugas
.id/
.id/ program TB di Puskesmas
c.id dalam upaya penemuan c.id

lib.u
i
g
i
d

ac
nej.

/di

:/
http

1.4.2
id/

http

:/
http

:/
http

n
lib.u
i
g
i
d

/dig

:/
http

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
Penelitian b
ini.un
diharapkan
dapat digunakan
sarana informasib.tentang
une
.unsebagai
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
//dig tugas program tuberkulosis
:uraian
://di di Puskesmas dalam
://di penemuan
://di
pelaksaan
upaya
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

ej.a

nej.

/di

:/
http

nej.

u
penderita baru g
tuberkulosis
paru di Kabupaten
.
ib.u
ilib.
gilBanyuwangi
Manfaat Praktis

penderita baru tuberkulosis paru dan sebagai bahan masukan dalam pencapaian angka

.id/
.id/
.id/
.id/
cpenemuan
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
kasus barunetuberkulosis paru bagi Dinas
Kesehatan maupun instansi
.une
.u
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

t
terkait.htSelain
itu, dapat dimanfaatkan
ht sebagai salah satu referensi
httpbagi pihak-pihak

yang
awal untuk pengembangan
penelitian yang id/
/ membutuhkan sebagai .ipedoman
/
/
.
c.id
c d
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
terkait
di
masa
yang
akan
datang.
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

ac
nej.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

htt

lib.u
i
g
i
p://d

ac
nej.

http

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

ac
nej.

.u

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

.u

http

/dig

:/
http

ac
nej.

ac
nej.

.id/

igilib

digi
/
/
:
p
htt

http

gilib
i
d
/
/
:

/dig

.id/

.u

.id/

http

:/
http

j.ac
e
n
u
lib.

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

.u

.id/

.u

lib.u
i
g
i
://d

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.id/

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

http
ac
nej.

/dig

:/
http
.id/

.u

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http
.id/

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.id/

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

.
gilib
i
d
/
/
:
http

http

.u

http

htt
ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
p:

http

.id/

d
ac.i
.
j
e
.un

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

http

lib.u
i
g
i
://d

/dig

:/
http

http
id/

ac
nej.

id/

.u

http

.id/

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

ac
nej.

http
ac
nej.

.id/

http
.id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

BAB 2. TINJAUAN
PUSTAKA
ht

/dig

:/
http

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une 2.1 TuberkulosisilibParu
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
ig
ig
://di
://ddan
://dParu
://di
://di
2.1.1 Definisi
Penyebab Tuberkulosis
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
id/
.ac.

nej

lib.u
i
g
i
://d

http

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB

.id/

.id/

.id/

j.ac Sebagian besar kuman


j.acTB menyerang paru, tetapi
j.ac
(Mycobacterium tuberkulosis).
e
e
e
n
n
n
u
u
u
.
lib.
ilib. organ tubuh yang lainnya
gilib (Departemen kesehatan
giRI,
i
i
dapat juga:/mengenai
2007).
d
d
/dig
/
/
/
/
:
:
http

http

http

Sedangkan Tuberkulosis paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan

/dig

:/
http

/
/
.id/ kuman TB (Mycobacterium
.id/
tuberkulosis), yang
terutama paru.
coleh
c.id
cmenyerang
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
une
.une Menurut Hiswaniilib(2004),
.une penyakit tuberkulosis
.paru
.unyang
b
b
b
i
i
i
l
l
l
adalah
penyakit
menular
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h tuberkulosis.
h paru-paru, penyakit ini disebabkan
h
h
menyerang
oleh Mycobacterium
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
Mycobacterium tuberkulosis
mempunyai ukuran.id0,5-4
mikron x 0,3-0,6 .id/
c.id
c
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
mikron dengan bentuk
. bengkok, bergranularilatau
ib. tidak
ilib. batang tipis, lurus atauilibagak

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
:/
mempunyai
http lapisan luar tebal yang
http selubung, tetapi mempunyai
httpterdiri dari lipoid

/dig

:/
http

(terutama
asam mikolat). Bakteri/ tuberkulosis ini mati pada pemanasan
100C selama
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
pemansan
60C selama 30 .menit,
une dan dengan alkohollib70-95
.une 5-10 menit atau ipada
.un
.une %
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
selama 15-30
//dig 1-2 jam di udara tterutama
://di
://didetik. Bakteri ini tahan
:selama
://di di tempat
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
yang lembab dan gelap (bisa berbulan-bulan), namun tidak tahan terhadap sinar atau

/
/
d/
.id/ udara. Bakteri ini mempunyai
caliran
c.id
c.idapat
c.id
sifat
istimewa,
yaitu
bertahan
pencucian
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g alkohol terhadap sehingga
g sering disebut basil tahan
g (BTA).
g
dengan asam/ddan
asam
://di
:/ i
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h fisik. Kuman Tuberkulosis
h juga tahan dalam
h
Serta htahan terhadap zat kimia dan
/
/
keadaan
kering dan dingin, bersifat
.id/
c.id dorman (Widoyono, 2008).
c.id

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
u
u
.
.
Selain itu
ilib.
gilibkuman ini bersifat aerob,
gilibdimana kuman ini lebih
gmenyenangi
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
p: tinggi kandungan oksigennya.
p:
jaringan
Jika masuk ke dalam
tekanan
httyang
http
httparu-paru,

a
nej.

a
nej.

/dig

:/
http

oksigen
pada bagian apikal paru-paru
lebih tinggi daripada
/
/
/ bagian lain, sehingga .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
bagian
apikal
ini
yang
merupakan
tempat
predileksi
penyakit
tuberkulosis
paru
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: Achmadi, 2005).
:
:
://di
(Bahar dalam
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http 7

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

2.1.2 Gejala
htt

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

/ Gejala umum yang sering


/ ada bila terserang kuman
/ ini yakni batuk terus- .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
menerus
dan
berdahak
selama
2-3
minggu
atau
lebih.
Sedangkan
untuk
gejala
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:yang sering dijumpai seperti
: dahak bercampur darah, ttbatuk
: darah, sesak
://di
tambahan
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
nafas dan nyeri dada, badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan turun, rasa

/
/
/
.id/
ckurang
c.id berkeringat malam walaupun
c.id tanpa kegiatan serta
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
enak
badan
(malaise),
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g Kesehatan RI, 2007).//dig
g
demam meriang
://di
://di lebih dari sebulan (Departemen
://di
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Dengan strategi yang baru (DOTS, directly observed treatment shortcourse)

/
/
/
.id/ utamanya adalah batuk
selama tiga minggu
cgejala
c.idberdahak dan/atau terus-menerus
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
une
.une atau lebih. Berdasarkan
.unekeluhan tersebut, seseorang
.unesudah dapat ditetapkan
.sebagai
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h harus diperiksa
h Gejala lainnya adalah gejala
h tambahan. Dahak penderita
h
tersangka.
dengan
.id/ pemeriksaan mikroskopis
.id/ (Widoyono, 2008).

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
e dijumpai pula pada.upasien
ne
Perlu diingat
.ubahwa gejala-gejala tersebut
.undapat
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://diselain TB, seperti bronkiektasis,
://di bronchitis kronis, tasma,
://dikanker paru,
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
penyakit
paru
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

ac
nej.

dan/ lain-lain. Di Negara endemis


seperti di Indonesia, setiap/ orang yang datang ke
/
d
d/
i
i
.
.
c
c
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
dengan gejala tersebut
seorang
.une sarana pelayananilibkesehatan
.une
.unediatas, harus dianggap
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g dahak secara mikroskopis
g
g
dig perlu dilakukan pemeriksaan
suspek TB
://di
://dan
://di
://di langsung
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
terlebih dahulu (Departemen Kesehatan RI, 2007).

.id/

htt

lib.u
i
g
i
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

ac
nej.

.u

b.u

id/

b.u

ili dan Risiko Penularandigili


2.1.3 Cara Penularan
/dig
/
:/
http

:/
http

.id/

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

http

Sumber penularan tuberkulosis adalah pasien TB BTA positif. Setiap satu

/
/
/
BTA
.id/ positif akan menularkan
c.idkepada 10-15 orang lainnya,
c.id sehingga kemungkinan
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
ne
une melaporkan bahwa
.unadalah
.lainnya
.u
b
b
b
tertular penyakit
TB
17%.
Hasil
studi
kontak
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

:/
http

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
terdekat
dibandingkan
h (misalnya keluarga serumah)
h akan dua kali lebih berisiko
h

/dig

/dig

:/
http

kontak
2008). Pada waktuidbatuk
atau bersin, pasien id/
/ biasa/tidak serumah (Widoyono,
/
/
.
c.id
c.id
c.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
menyebarkan
kuman
ke
udara
dalam
bentuk
percikan
dahak
(droplet
nuclei).
Sekali
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: menghasilkan sekitar 3000
:percikan dahak. Umumnya
:
://di
batuk dapat
penularan
terjadi
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
di dalam ruangan tempat terdapat percikan dahak berada dalam waktu yang lama.

.id/
.id/
.id/
.id/
cVentilasi
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
dapat mengurangi
jumlah percikan, sementara
sinar matahari langsung
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

tt
dapat hmembunuh
kuman. Percikan
jam dalam
ht dapat bertahan selama beberapa
http

keadaan
yang gelap dan lembab.
/
/ Daya penularan seorang
/pasien ditentukan oleh .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
banyaknya
kuman
yang
dikeluarkan
dari
parunya.
Makin
tinggi
derajat
kepositifan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: pasien tersebut. Faktor yang
: memungkinkan
://di
hasil pemeriksaan
dahak, makin menular
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
seseorang terpajan kuman TB ditentukan oleh konsentrasi percikan dalam udara dan

/
/
d/
.id/
clamanya
c.id (Departemen Kesehatan
c.iRI,
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
menghirup
udara
tersebut
2007).
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
Risiko
Pasien
://di
://ditertular tergantung darittptingkat
://di pajanan dengan percikan
://ddahak.
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
TB paru dengan BTA positif memberikan kemungkinan risiko penularan lebih besar

/
/
/
.id/ pasien TB paru dengan
setiap tahunnya jdi
cdari
c.idBTA negatif. Risiko j.penularan
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
j
j
e
une
.une tunjukkan dengan
.Annual
.unInfection
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Risk
of
Tuberculosis
(ARTI)
yaitu
proporsi
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h yang berisiko terinfeksi hTB selama satu tahun. ARTIh sebesar 1%, berarti
h
penduduk
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
10
.id/ (sepuluh) orang diantara
c.id1000 penduduk terinfeksi
c.idsetiap tahun. ARTI jdi
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
une
une
Indonesia bervariasi
dengan perubahan
.une
ilib. antara 1-3%. Infeksi TB
ilibdibuktikan
ilib. reaksi

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
tp:/
tuberkulin
Menteri Kesehatan,ht2009).
http
http negatif menjadi positif (Keputusan

/dig

:/
http

Hanya sekitar 10% yang /terinfeksi TB akan menjadi sakit


TB. Dengan ARTI
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
unedan
.une 1%, diperkirakanilidiantara
.une 100.000 penduduk irata-rata
.une terjadi 1000 terinfeksi
.TB
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
g sakit TB setiap tahun.
g
g
10% diantaranya
://di
://di (100 orang) akanttpmenjadi
://di
://di Sekitar 50
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
diantaranya adalah pasien TB BTA positif. Faktor yang mempengaruhi kemungkinan

/
/
d/
.id/
cseseorang
c.id adalah daya tahan tubuh
c.iyang
c.id
menjadi
pasien
TB
rendah,
diantaranya
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g dan malnutrisi (gizi //buruk).
g HIV merupakan faktor
grisiko yang
g
infeksi HIV/AIDS
://di
://di
: di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h menjadi sakit TB. Infeksi hHIV mengakibatkan
h
palinghkuat bagi yang terinfeksi TB

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
id/ tubuh seluler (cellular
kerusakan
luas sistem dayac.tahan
.id/
c.idimmunity), sehingga jika
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
une
.unemaka yang bersangkutan
.unakan
b
b
terjadi infeksi goportunistik,
seperti tuberkulosis,
i
i
l
l
ilib.
i
i
g
g

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
menjadi
h sakit parah bahkan bisah mengakibatkan kematian. hBila jumlah orang

/dig

:/
http

terinfeksi
HIV meningkat, maka
dengan demikian id/
/
/jumlah pasien TB akan meningkat,
/
.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
penularan
TB
di
masyarakat
akan
meningkat
pula
(Departemen
Kesehatan
RI,
2006).
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

2.1.4 Infeksi
htt Tuberkulosis

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

10

RI (2006), riwayat
/ Menurut Departemen.iKesehatan
/
/ terjadinya tuberkulosis .id/
c.id
c d
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
dibedakan
menjadi
dua
macam,
yaitu:
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:Primer
:
:
://di
a. Infeksi
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

id/
.ac.

nej

lib.u
i
g
i
://d

http

Infeksi primer terjadi saat seseorang terkena kuman TB untuk pertama

.id/

.id/

.id/

c
j.ainfeksi
j.ac
j.ac
kalinya. Setelah terjadi
melalui salurannepernafasan,
di dalam alveoli
e
e
n
n
u
u
u
.
b.
lib.
gilib terjadi peradangan. /Hal
giini
giliTB
i
i
i
(gelembung
paru)
disebabkan
oleh
kuman
yang
d
d
d
/
/
/
/
/
:
:
:
http

http

http

berkembang biak dengan cara pembelahan diri di paru. Waktu terjadinya infeksi

/dig

:/
http

/
/
.id/ pembentukan komplek
.id/
Kelanjutan infeksi
chingga
c.idprimer adalah sekitar 4-6
cminggu.
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne
.une primer tergantung
.unebanyaknya kuman yang
.une dan respon daya tahan
.utubuh
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
dari
masuk
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h kuman TB dengan cara menyelubungi
h
dapat hmenghentikan perkembangan
kuman
dengan
.id/ jaringan pengikat.

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

.id/

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
Ada beberapa
.u kuman yang menetapilibsebagai
.une persister atau dormant,
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
ig
://di tahan tubuh tidak dapat
://dmenghentikan
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
sehingga
daya
perkembangbiakan
kuman,
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

ac
nej.

akibatnya
yang bersangkutan akan
menjadi penderita TB dalam
beberapa bulan. Pada
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne
.une infeksi primer iniilibiasanya
.une menjadi abses (terselubung)
.une dan berlangsung tanpa
.ugejala,
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
ig nafas berbunyi. Tetapi:/pada
/dig orang-orang dengan tsistem
hanya batuk
://di
://ddan
://di imun lemah
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
dapat timbul radang paru hebat, ciri-cirinya batuk kronik dan bersifat sangat menular.

/
/
/
.id/ inkubasi sekitar 6 bulan.
cMasa
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g Primer
g
g
g
b. Infeksi Paska
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
hAdalah terjadi setelah beberapa
h bulan atau tahun setelahh infeksi primer. Ciri
h
/
/
id/
khas
paru yang luas dengan
.id/ TB paska primer adalahc.kerusakan
c.id terjadinya kavitas atau c.id

lib.u
i
g
i
d

ac
nej.

:/
http

nej.

nej.

nej.

efusi pleura. Seseorang


lib.u yang terinfeksi kuman
lib.uTB belum tentu sakitigiatau
lib.u tidak
i
i
g
g
i
i
://d
://d
://d
menularkan
ditentukan oleh berbagai
http kuman TB. Proses selanjutnya
http
http faktor risiko.

/dig

:/
http

Seseorang
yang terinfeksi kuman
tidak
menularkan kuman id/
/
/ TB belum tentu sakit atau
/
.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
TB.
Proses
selanjutnya
ditentukan
oleh
berbagai
faktor
risiko.
Kemungkinan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: pada:
:
://di
seseorang
untuk
terinfeksi TB, tergantung
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
1) Kepadatan droplet nuclei yang infeksius per volume udara

.id/
.id/
.id/
.id/
c2)
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Lamanya kontak dengan
droplet nuclei tersebut,ndan
.une
.une
.u e
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

.u

igi
p://d

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

3) Kedekatan
dengan penderita TBht
htt

/dig

:/
http

11

Risiko terinfeksi TB sebagian


/ besar adalah faktor .risiko
/ eksternal, terutama .id/
.id/
c.id
c id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
adalah faktor lingkungan
seperti
rumah
tak
sehat,
pemukiman
padat
&
kumuh.
u
u
u
.
.
.
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
: risiko menjadi sakit TB,
: sebagian besar adalah faktor
: internal dalam
://di
Sedangkan
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

id/
.ac.

nej

lib.u
i
g
i
://d

http

tubuh penderita sendiri yg disebabkan oleh terganggunya sistem kekebalan dalam

.id/

.id/

.id/

j.ac kurang gizi, infeksi nHIV/AIDS,


j.ac
j.ac
tubuh penderita seperti
pengobatan dengan
e
e
e
n
n
u
u
u
.
.
.
gilib dan lain sebagainya//(Departemen
gilib
gilib
i
i
i
immunosupresan
Kesehatan
RI,
2005).
d
d
d
/
/
/
/
:
:
:
http

http

http

/dig

:/
http

/
/
/
.id/Program Penanggulangan
c2.2
c.idTuberkulosis Paru j.ac.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
ne
.une
.une
.unParu
.uupaya
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Program
penanggulangan
Tuberkulosis
adalah
salah
satu
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
pemberantasan
penyakit menular.h Program ini merupakanh program nasional
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
pemerintah,
dilakukan secara
Penanggulangan .id/
.id/
c.id serentak di seluruhj.aIndonesia.
c.id
a
.
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
Tuberkulosis Paru
di Indonesia sudah
.
lib.
ilib(TB-Paru)
ilib.berlangsung sejak zaman ipenjajahan

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
:/
Belanda
http tertentu. Setelah perang
httpnamun terbatas pada kelompok
httpkemerdekaan, TB

/dig

:/
http

ditanggulangi
melalui Balai Pengobatan
Penyakit Paru Paru (BP-4).
Sejak tahun 1969
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne
.une penanggulangan ildilakukan
.une secara nasional melalui
.unePuskesmas. Sejak tahun
.u1995,
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g penanggulangan TB//dmulai
g melaksanakan strategi
g
g
programtpnasional
://di
://di
: i
://di DOTS dan
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
menerapkannya pada Puskesmas secara bertahap. Sampai tahun 2000, hampir seluruh

/
id/ melaksanakan strategiacDOTS
.id/
.id/ yang diintegrasikan
cPuskesmas
c.dan
c.id
telah
komitmen
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g kesehatan dasar (Departemen
g Kesehatan RI, 2008). //dig
g
dalam pelayanan
://di
://di
://di
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
2.2.1
Program Penanggulangan
.id/ Visi, Misi, Tujuan dan
.id/
cKebijakan
c.id Tuberkulosis Paruj.ac.id
a
a
.
.
j
j
e
.une penanggulangan Tuberkulosis
.une Paru adalah masyarakat
.unyang
b
b
b
Visi dari
program
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
mandiri
h dalam hidup sehat dimana htuberkulosis tidak lagi menjadi
h masalah kesehatan

/dig

:/
http

masyarakat.
Dalam mewujudkan
/
/ visi tersebut terdapat beberapa
/ misi yaitu menjamin .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
bahwa
setiap
pasien
TB
mempunyai
akses
terhadap
pelayanan
yang
bermutu,
untuk
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: angka kesakitan dan kematian
: karena TB, menurunkan
:resiko penularan
://di
menurunkan
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
TB , mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat TB (Departemen Kesehatan RI,

.id/
c2008).
a
.
j
ne

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

12

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

t
ttp kesakitan dan
tujuan dari program
htSedangkan
ht ini adalah menurunkan hangka

angka
terjadinya Multi id/
/ kematian TB, memutuskan
/ rantai penularan, serta .mencegah
/
.
c.id
c.id
c id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
Drugs
Resistance
(MDR),
sehingga
TB
tidak
lagi
merupakan
masalah
kesehatan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: Indonesia. Dan target program
:
:
://di
masyarakat
penanggulangan TB ttadalah
tercapainya
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
penemuan pasien baru TB BTA positif paling sedikit 70% dari perkiraan dan

/
/
.id/
.id/
cmenyembuhkan
csemua
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
85
%
dari
pasien
tersebut
serta
mempertahankannya.
Target
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
ini diharapkan
dan kematian akibat
://di
://di dapat menurunkan tingkat
://dprevalensi
://di TB hingga
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
separuhnya pada tahun 2010 dibanding tahun 1990, dan mencapai tujuan Millenium

/
/
.id/
.id/
Goal (MDG)
pada
RI, 2008).
cDevelopment
c.id tahun 2015 (Departemen
cKesehatan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une penanggulangan iltuberkulosis
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
Kebijakan
program
paru
dalam
Departemen
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
Kesehatan
RI (2008) adalah: h
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
a.
dilaksanakan sesuai .dengan
azas desentralisasi .id/
.id/Penanggulangan TB di.aIndonesia
c.id
c id
a
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
dengan Kabupaten/kota
sebagai titik berat
.
ilib.
ilib.manajemen program yangilibmeliputi

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
:/
perencanaan,
pelaksanaan, monitoring
http dan evaluasi serta menjamin
http
http ketersediaan

/dig

:/
http

sumber daya (dana, tenaga, sarana


dan prasarana).
/
/
d/
d/
i
i
.
.
c
c
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
strategi DOTS. .une
nedilaksanakan dengan menggunakan
.une b. Penanggulangan
.uTB
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
gkebijakan untuk meningkatkan
g komitmen daerah terhadap
gilibprogram
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
c.
Penguatan
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
penanggulangan TB.

/
/
d/
.id/Penguatan strategi DOTS
cd.
c.idan
c.id terhadap peningkatan
c.id
pengembangannya
ditujukan
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g penemuan dan pengobatan
g sehingga
g
mutu pelayanan,
kemudahan akses untuk
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h MDR-TB.
h
mampu
memutuskan rantai penularan
dan mencegah terjadinya

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
/
e.
.id/Penemuan dan pengobatan
c.iddalam rangka penanggulangan
c.id TB dilaksanakan oleh
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
ne
.une
.u
.unSakit
b
b
b
seluruh Unit
Pelayanan
Kesehatan
(UPK),
meliputi
Puskesmas,
Rumah
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Pemerintah
dan swasta, Rumah
Penyakit
h
h Sakit Paru (RSP), Balai Pengobatan
h

/dig

:/
http

lain serta Dokter Praktek


/Paru Paru (BP4), Klinik Pengobatan
/
/ Swasta (DPS).
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
nedilaksanakan melalui promosi,
.une f. Penanggulangan
.uTB
.une penggalangan kerjailisama
.unedan
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://didengan program terkait,
://di pemerintah, non pemerintah
://di dan swasta
://di
kemitraan
sektor
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

/
c.id
a
.
j
ne

http

lib.u
i
g
i
://d

dalam wujud Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan TB (Gerdunas TB).

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

13

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

ttp
g. Peningkatan
kemampuan laboratorium
diberbagai tingkat hpelayanan
ditujukan
htt
ht

dan jejaring.
/untuk peningkatan mutu pelayanan
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
(OAT) untuk penanggulangan
TB diberikanb.kepada
une
.une h. Obat Anti Tuberkulosis
.une
.une
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
//dig cuma-cuma dan dijamin
://di
:secara
://dketersediaannya.
://di
://di
pasien
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
i. Ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten dalam jumlah yang memadai

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.id/

.id/

ac.
nej.

j.acmempertahankan kinerja
j.ac
untuk meningkatkan
nedan
neprogram.

id/

lib.u
lib.u
lib.u
i
i
i
g
g
g
i
i
i
j. Penanggulangan
TB lebih diprioritaskan
://d
://d kepada kelompok miskin
://ddan kelompok
http
http
http

http

rentan terhadap TB.

/dig

:/
http

/
/
d/
.id/Penanggulangan TB harus
dengan penanggulangan
HIV.
ck.
c.iberkolaborasi
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
une
.une l. Pasien TB tidak
.dijauhkan
.une dan pekerjaannya.ilib.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
dari
keluarga,
masyarakat
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
m. Memperhatikan
komitmen internasional
yang termuat hdalam Millennium
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
.id/Development Goals (MDGs).
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
//dig
:Detection
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
2.2.2 Case
Rate
(CDR)
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

Penemuan pasien merupakan


langkah pertama dalam
kegiatan program
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
dan penyembuhan
ne
.une penanggulangan iliTB.
.unPenemuan
.une pasien TB menular,
.usecara
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
ig
bermakna
TB
//digdapat menurunkan kesakitan
://di
:akan
://di dan kematian akibatttTB,
://dpenularan
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
di masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan TB yang

/
/
.id/ efektif di masyarakat
.id/
cpaling
c(Departemen
c.id
c.id
kesehatan
RI,
2008).
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g dengan Case Detection
g (CDR).
g
Untuk mengukur
penemuan penderita/dyaitu
Rate
://di
://di
:/ i
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
Case hDetection Rate adalah persentase
jumlah pasien baruh BTA positif yang

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
/
ditemukan
dan diobati dibanding
.id/
c.id jumlah pasien baru jBTA
c.idpositif yang diperkirakan
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
e
e
.untersebut.
.unRate
.une
b
b
b
ada dalam wilayah
Case
Detection
menggambarkan
cakupan
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
penemuan
h pasien baru BTA positif
h pada wilayah tersebut. Target
h Case Detection

/dig

:/
http

Rate
70%. Rumus id/
/ Program Penanggulangan
/ Tuberkulosis Nasional.idminimal
/
.
c.id
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
perhitungan
Case
Detection
Rate
dapat
dilihat
sebagai
berikut
(Departemen
kesehatan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
RI, 2008):
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

BTA/ Positif yang dilaporkan dalam


/ TB.07
.id/ Jumlah pasien TB baru
.id/
c.id
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
X 100% ne
une
.Perkiraan
.uneBTA Positif
b
b
i
i
l
l
lib.u
jumlah
pasien
TB
baru
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
://d
://d
://d
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

2.3 Puskesmas
htt

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

14

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

2.3.1
id/ Definisi Puskesmas

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
Puskesmasbmerupakan
organisasi kesehatan
pusat
.une
.unefungsional yg merupakan
.un
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
/dig
://di kesehatan masyarakatttp
://dijuga membina peran serta
:/masyarakat
://di
pengembangan
yang
dan
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

memberikan pelayanan secara menyeluruh & terpadu kepada masyarakat di wilayah

/
/
/
.id/
ckerjanya
c.id pokok (Departemen Kesehatan
c.id RI, 1991). Menurut
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
dalam
bentuk
kegiatan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
Kepmenkes://RI
teknis
digNo. 128/Menkes/SK/II/2004,
//dig
://di
://di puskesmas adalah unit
:pelaksana
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan

/
.id/
.id/ wilayah kerja. Dalam
.id/
kesehatan jdi
tersebut terdapat
cpembangunan
csuatu
cpengertian
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
ne
.une beberapa pengertian
.uyaitu:
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h Pelaksana Teknis
h
h
a. Unit
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
Yaitu sebagai unit pelaksana
teknis Dinas Kesehatan
c.id
c.id Kabupaten atau Kota
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
une sebagian dari tugas
une
(UPTD), puskesmas
ilib. berperan menyelenggarakan
ilib.
ilib. teknis

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
:/
operasional
http atau Kota dan merupakan
http Dinas Kesehatan Kabupaten
http unit pelaksana

/dig

:/
http

tingkat
pertama serta ujung tombak
pembangunan kesehatan di
Indonesia.
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une b. PembangunanilibKesehatan
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
ig
/dig
Pembangunan
kesehatan adalah
upaya
oleh
://di
://di
://dpenyelenggaraan
:/kesehatan
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup

/
/
.id/ bagi setiap orang agar
.id/
csehat
cterwujud
c.id
c.id
derajat
kesehatan
masyarakat
yang
optimal.
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
c. Penanggungjawab
Penyelenggaraan /dig
://di
://di
:/
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
hPenanggungjawab utama hpenyelenggaraan seluruh upaya
h
h
pembangunan

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
kesehatan
diwilayah kabupaten
Kabupaten atau c.id/
.id/
.id/
c.id atau kota adalah Dinas
cKesehatan
a
a
a
.
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
Kota, sedangkan
puskesmas
bertanggungjawab
hanya
sebagian
upaya
pembangunan
gili
gili
gili

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
kesehatan
h yang dibebankan oleh hDinas Kesehatan Kabupaten
h atau Kota sesuai

/dig

:/
http

dengan
/ kemampuannya.
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une d. Wilayah Kerja
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
/dig
://di
:/nasional,
://dipuskesmas adalah satuttpkecamatan,
://di
://di
Secara
standar wilayahttkerja
tetapi
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari dari satu puskesmas, maka

.id/
.id/
.id/
.id/
ctanggungjawab
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
wilayah
kerja dibagi antar puskesmas,
dengan memperhatikan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

15

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

keutuhan
puskesmas
htt konsep wilayah (desa atauhtkelurahan atau RW). Masing-masing
http

tersebut
secara operasional bertanggungjawab
langsung ikepada
Dinas Kesehatan id/
/
/
/
.
c.id
c.id
c. d
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
Kabupaten
atau
Kota.
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
2.3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi Puskesmas

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.id/

lib.

http

.u

/
/
/
.id/Visi pembangunan kesehatan
yang diselenggarakan
c.id
c.idoleh puskesmas adalah
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
ne
.uneSehat menuju terwujudnya
.unIndonesia
.uSehat
b
b
b
i
i
i
l
l
l
tercapainya Kecamatan
Sehat.
Kecamatan
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h dicapai melalui
h
adalahh gambaran masyarakat kecamatan
masa depan yang ingin
/
/
/
pembangunan
kesehatan, yakni
.id/
c.id masyarakat yang hidup
c.id dalam lingkungan dan
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
une
berperilaku sehat,
pelayanan kesehatan
.une kemampuan untukilimenjangkau
b.un
ilibmemiliki
ilib. yang

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
bermutu
ttp:/memiliki derajat kesehatan
httpsecara adil dan merata hserta
http yang setinggitingginya.
Indikator Kecamatan /Sehat yang ingin dicapai mencakup
4 indikator utama
/
/

.id
acyakni:
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ac
nej.

http

http

ilib.

/dig
ttp:/

http

a. Visi

gilib
i
d
/
/
:
http

.id/

lib.

i
tujuan dan:fungsi
digi
//dig puskemas, yaitu antara://lain:

http

lib.u
i
g
i
://d

.id/

c
j.aMenteri
j.ac 2004, terdapat visi, nmisi,
j.ac
Dalam Keputusan
Kesehatan RI ntahun
une
u e
u e

.id

ac
nej.

lib.u
i
g
i
1) Lingkungan
://d sehat
http

.id

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:
http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

2) Perilaku sehat

/
/
/
id/ Cakupan pelayanan kesehatan
c.3)
c.id yang bermutu
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
4) Derajat/kesehatan
penduduk kecamatan
://di
:/ di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
Rumusan
visi untuk masing-masing
puskesmas harus hmengacu pada visi

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
pembangunan
kesehatan puskesmas
di atas yakni terwujudnya
Kecamatan Sehat, c.id/
.id/
c.id
c.id
a
a
a
.
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
yang harus sesuai
dengan
situasi
dan
kondisi
masyarakat
serta
wilayah
kecamatan
gili
gili
gili

ac
nej.

/di

/di

:/
setempat.
http

/di

:/
http

:/
http

/dig

:/
http

b.id/Misi

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
Misi pembangunan
oleh puskesmasb.uadalah
.une kesehatan yang diselenggarakan
.une
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
dig
//dig adalah:
://tercapainya
://dikesehatan nasional. Misi
:tersebut
://di
mendukung
misi pembangunan
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

1) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya.

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

.u

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

16

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

tp
Puskesmas
akan selalu menggerakkan
pembangunan htsektor
lain yang
htt
ht

diselenggarakan di wilayah
aspek kesehatan, id/
/ kerjanya, agar memperhatikan
/
.id/
.
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
yakni pembangunan
yang
tidak
menimbulkan
dampak
negatif
terhadap
u
u
u
.
.
.
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
: lingkungan dan perilakuttmasyarakat.
:
://di
kesehatan,
setidak-tidaknya terhadap
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

2) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah

ac
nej.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

kerjanya.

.id/

j.ac
e
n
u
.

.id/

ac.
nej.

id/

lib.u
lib
lib.u
i
i
i
g
g
g
i
i
i
Puskesmas
yang
/d setiap keluarga dantpmasyarakat
://d akan selalu berupaya
:/agar
://d
http
http
ht

http

bertempat tinggal di wilayah kerjanya makin berdaya di bidang kesehatan,

/dig

:/
http

/
/
/
.id/
pengetahuan
dan kemampuan
kemandirian untuk
c.id melalui peningkatanj.a
c.id
cmenuju
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
hidup
sehat.
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
3) Memelihara
dan meningkatkanhmutu, pemerataan dan keterjangkauan
pelayanan
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
.id/ kesehatan yang diselenggarakan.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e berupaya menyelenggarakan
e
Puskesmas iakan
pelayanan kesehatan
.unselalu
.une
.unyang
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
g
/dig
:/dengan
://di masyarakat, mengupayakan
://di pemerataan
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
sesuai
standar
dan
memuaskan
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

pelayanan kesehatan serta /meningkatkan efisiensi pengelolaan


dana sehingga
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
dapat dijangkau.uoleh
ne seluruh anggota masyarakat.
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
/digmasyarakat
4) Memelihara
://di
://di dan meningkatkan tkesehatan
://di perorangan, keluarga
:/dan
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
berserta lingkungannya.

/
/
/
d/
c.id Puskesmas akan selalu
c.id
c.imeningkatkan
c.id
berupaya
memelihara
dan
kesehatan,
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g dan menyembuhkan //penyakit,
g
g kesehatan
g
mencegah
serta memulihkan
://di
://di
: di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
perorangan,
keluarga dan masyarakat
yang berkunjung h
dan yang bertempat

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
id/ dengan menerapkanac.id/
tanpa diskriminasic.dan
.id/ tinggal di wilayah .akerjanya,
c.id
a
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
kemajuan gilmu
dan
teknologi
kesehatan
yang
sesuai.
Upaya
pemeliharaan
dan
ili
gili
gili
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
peningkatan
kesehatan yangh dilakukan puskesmas mencakup
pula aspek
h
h
h

ac
nej.

/ lingkungan dari yang bersangkutan.


/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une c. Tujuan
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
dig
://di
://pembangunan
://di diselenggarakan olehttpuskesmas
://di
://di
Tujuan
kesehatanttp
yang
adalah
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan

.id/
.id/
.id/
.id/
ckesadaran,
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
kemauan dan
kemampuan hidup sehat nbagi
setiap orang yang bertempat
.une
.une
.u e
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

17

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

t wilayah kerja puskesmashtagar terwujud derajat kesehatan


tinggalhtdi
http yang setinggi-

tingginya
dalam rangka mewujudkan
Indonesia Sehat 2010.id/
/
/
/
c.id
c.id
c.
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une d. Fungsi
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
//dig
://di
:penggerak
://di
://di
://di
1) Pusat
pembangunan berwawasan
kesehatan.
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

id/
.ac.

nej

lib.u
i
g
i
://d

http

Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan

.id/

.id/

.id/

ac
ac
.ac termasuk oleh masyarakat
pembangunan lintas
nejsektor
nej. dan dunia usaha di wilayah
nej.

lib.u
lib.u
lib.u
i
i
i
g
g
g
i
i
i
kerjanya,
://d sehingga berwawasanttserta
://d mendukung pembangunan
://dkesehatan. Di
http
h p
http
samping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari

/dig

:/
http

/
/
d/
.id/
pembangunan j.di
kerjanya. Khusus
c.id penyelenggaraan setiap
c.iprogram
cwilayah
c.id
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
.une
.une kesehatan, upayailibyang
.une dilakukan puskesmas
.uadalah
b
b
b
i
i
i
l
l
l
untuk
pembangunan
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h penyakit tanpa
h
h
mengutamakan
pemeliharaanh kesehatan dan pencegahan
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
.id/ mengabaikan penyembuhan
.id/
c.id penyakit dan pemulihan
ckesehatan.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
2) Pusat pemberdayaan
.une masyarakat.
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
/dig
://di selalu berupaya agar
:/perorangan
://di masyarakat,
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
Puskesmas
terutama
pemuka
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

keluarga dan masyarakat termasuk


dunia usaha memiliki
kesadaran, kemauan,
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
dan kemampuan
melayani diri sendiri dan
untuk hidup.usehat,
ne
.une
.une
.unmasyarakat
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
berperan
kepentingan kesehatan
://di
://di aktif dalam memperjuangkan
://di
://di termasuk
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau

/
/
.id/
.id/
c.id pelaksanaan program
ckesehatan.
cperorangan,
c.id
Pemberdayaan
keluarga
dan
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g ini diselenggarakan dengan
g memperhatikan kondisi
gdan situasi,
g
masyarakat
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
khususnya
sosial budaya masyarakat
setempat.

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
/
id/ Pusat pelayanan kesehatan
.3)
c.idstrata pertama.
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
.une
.une pelayanan kesehatan
.tingkat
b
b
b
Puskesmasgibertanggungjawab
menyelenggarakan
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
pertama
secara menyeluruh,h terpadu dan berkesinambungan.
Pelayanan
h
h
h

ac
nej.

yang
puskesmas
meliputi:
/ menjadi tanggungjawab
/
/
.id/ kesehatan tingkat pertama
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
a) Pelayanan b
kesehatan
.une perorangan
.une
.une
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
/dig (private
://di kesehatan peroranganttpadalah
://di pelayanan yang bersifat
:/pribadi
://di
Pelayanan
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan

/
/
.id/
.id/
c.id perorangan, tanpa j.mengabaikan
c.id
c
c
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

.u

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

18

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

penyakit.
Pelayanan perorangan
htt
ht tersebut adalah rawathttpjalan dan untuk

puskesmas tertentu ditambah


/ dengan rawat inap.
/
/
.id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
b) Pelayanan b
kesehatan
.une masyarakat
.une
.une
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
ig
://di kesehatan masyarakatttpadalah
://di pelayanan yang bersifat
://dpublik
://di
Pelayanan
(public
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

id/
.ac.

nej

lib.u
i
g
i
://d

http

goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

.id/

.id/

.id/

ac penyakit dan pemulihan


ac
.ac mengabaikan penyembuhan
mencegah penyakit
nejtanpa
nej.
nej.

lib.u
lib.u
lib.u
i
i
i
g
g
g
i
i
i
kesehatan.
tersebut antara://dlain promosi
/d
://d Pelayanan kesehatan
:/masyarakat
http
http
http

/dig

:/
http

kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi,

/
/
/
d/
keluarga berencana,
c.id peningkatan kesehatan
c.ikeluarga,
c.id kesehatan jiwa serta
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.unekesehatan masyarakatiliblainnya
.une (Departemen Kesehatan
.uneRI,
b
b
b
i
i
i
l
l
l
berbagai
program
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
2009).
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

.id/

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
ne
2.3.3 Puskesmasildalam
Paru
.u Program Penanggulangan
.uTuberkulosis
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
i
i
g
g
g
g
://di
://di salah satunya penanggulangan
://di penyakit
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
Pemberantasan
penyakit
menular
yang
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

ac
nej.

tuberkulosis
paru merupakan salah
satu program puskesmas
(Keputusan Menteri
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une Kesehatan RI, i2004).
.uneDalam upaya penanggulangan
.une tuberkulosis, dibentuk
.unKKP
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
/dig
(kelompok
pelaksana) yang
terdiri
://di
:/puskesmas
://di dari:
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
a.

Puskesmas Satelit (PS)

/
/
/
.id/ puskesmas tidak memiliki
c.id Puskesmas Satelit (PS)
cadalah
c.id fasilitas laboratorium
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g adalah melakukan pengambilan
g
g
g
sendiri. Fungsinya
dahak, pembuatan
sediaan
apus
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h Kemudian sediaan dahakh tersebut dikirim ke
h
dahakhsampai fiksasi sediaan dahak.

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
/
PRM
.id/ untuk dibaca hasilnya.
c.idSetelah mendapatkan jhasil,
c.idPuskesmas Satelit akan
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
ne
.upengobatan
.une paru.
.une
b
b
b
menentukan rencana
penderita
tuberkulosis
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

://di
://di
p
p
t
t
t
t
b. Puskesmas
Rujukan Mikroskopis
h
h (PRM)

/di

:/
http

/dig

:/
http

/ Merupakan puskemas yang


/sudah memiliki laboruturium
/ sendiri. Puskesmas ini .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
biasanya
dikelilingi
oleh
5
puskesmas
satelit.
Fungsi
dari
puskemas
PRM
adalah
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: pemeriksaan slide sedian
: dahak dan atau
://di
sebagaittsebagai
puskesmas rujukan tdalam
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pelaksana pemeriksaan dahak untuk tuberkulosis.

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

t
c. Puskesmas
Pelaksana Mandiri h
(PPM)
htt

/dig

:/
http

19

/ Pada geografis yang sulit,


/dibentuk Puskemas pelakasana
/ mandiri. Puskesmas .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
pelaksana
mandiri
ini
berfungsi
seperti
Puskesmas
rujukan
mikroskopis.
Hanya
saja
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: bekerja sama denganttppuskesmas
:
://di
pada puskesmas
pelaksana mandiri,ttp
tidak
satelit
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
(Departemen Kesehatan RI, 2008).

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
.

.id/

lib.u
i
ilib
g
i
2.4 Uraian:/Tugas
(Job Description) ://dig
d
/
http
http

http

ac.
nej.

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

Pada awalnya, uraian tugas didefinisikan sebagai dokumen yang menyatakan

/dig

:/
http

/
/
/
.id/
kewajiban-kewajiban
dari
ctugas-tugas,
c.id dan tanggung jawab
c.id suatu tugas. Pembagian
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
.une tugas adalah merupakan
.une suatu aktivitas dalam
.unmenentukan
.unyang
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
apa
pekerjaan
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h ini adalah sebuah
h dan siapa yang harus melakukan
h
h
dilakukan
tugas tersebut. Aktivitas
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
upaya
.id/ untuk menciptakan.akualitas
c.id dari pekerjaan dan jkualitas
c.id dari kinerja total suatu
c.id
a
a
.
.
j
j
ne
une
une
organisasi/perusahaan.
ib.u petugas/karyawannya didalamnya
ilib. Organisasi akan baik iljika
ilib.

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
telah mampu
ttp:/ spesifik, serta
httpmasing masing denganhjelas,
http melaksanakan pekerjaan

/dig

:/
http

tidak
memiliki peran ganda yang
dapat menghambat proses
pelaksanaan tugas.
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
yang relevan dan .akurat.
une memiliki uraian-uraian
une
.une Sangatlah penting
.untuk
.untugas
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g yang ringkas mengenai
g
g
Uraian ttugas
://di
://di harus memberikan pernyataan
://di
://di apa yang
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
diharapkan untuk dikerjakan oleh para petugas, bagaimana mereka mengerjakan dan

/
/
/
.id/
ckondisi
c.iddijalankan. Uraian tugas
c.idyang singkat menutup
c.id
dimana
tugas-tugas
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
gtugas saya (Mondy, 2008).
g Tidak ada
g
kemungkinan
terdengar
ucapan ini bukan
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h besar uraian harus
h
formath standar untuk menuliskan uraian
tugas. Namun sebagian

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
id/
berisi
identitas pekerjaan,
.id/ bagian-bagian yang
c.mencakup
c.id ringkasan pekerjaan,
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
.unkewajiban,
.une
.une
b
b
b
tanggung jawab
dan
otoritas
dari
pemegang
jabatan,
standar
prestasi,
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

://di
://di
p
p
t
t
t
t
kondisi
h kerja, dan spesifikasi jabatan
h (Dessler, 2004).

/di

:/
http

/dig

:/
http

tahun 2004 tugas id/


/Menurut Keputusan Menteri
/ Tenaga Kerja dan Transmigrasi
/
.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
adalah
sekumpulan
pekerjaan
dalam
suatu
organisasi.
Sedangkan
uraian
tugas
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
: suatu tugas dan
://di
(jabatan)
merupakan
ringkasan ativitas-aktivitas
yang terpenting dari
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
tanggung jawab dan tingkat pelaksanaannya. Menurut Hasibuan (2007) uraian tugas

.id/
.id/
.id/
.id/
cyaitu
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
informasi tertulis
yang menguraikan tugas
dan tanggung jawab, kondisi
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

20

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

t aspek-aspek pekerjaan hpada


ttp suatu jabatan
pekerjaan,
dan
htt hubungan pekerjaan, h

tertentu
dalam organisasi. Pophal
/
/ (2008) mendefinisikan uraian
/ tugas adalah rekaman .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
tertulis
mengenai
tanggung
jawab
dari
pekerjaan
tertentu.
Dokumen
ini
menunjukkan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: yang dibutuhkan untuk tugas
: tersebut dan menguraikan
:
://di
kualifikasi
bagaimana
tugas
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
tersebut berhubungan dengan bagian lain dalam organisasi.

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
ac
j.ac pada umumnya meliputi
Hal-hal yang perlu
nej. dicantumkan dalam uraian
netugas
nej.:

lib.u
lib.u
lib.u
i
i
i
g
g
g
i
i
i
a. Identifikasi
://d Jabatan, yang berisi informasi
://d tentang nama jabatan,ttpbagian
://d dan nomor
http
http
h

http

/dig

:/
http

kode jabatan dalam suatu perusahaan

/
d/ tersebut; yang juga c.id/
.id/lkhtisar tugas, yang berisi
cb.
c.idpenjelasan singkat tentang
c.itugas
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
ne
ne
nej.
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li definisi singkat yang iberguna
li
li
memberikanigsuatu
sebagai tambahan atas
g
digi
d i
d gi
digi informasi
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h tugas-tugas yang
h identifikasi jabatan, apabilah nama jabatan tidak cukup jelas
h
pada
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
.id/harus dilaksanakan. Bagian
c.id ini adalah merupakanj.ainti
c.id dari Uraian Tugas dan
c.id
a
a
.
.
j
j
e paling sulit untuk dituliskan
e
merupakan bagian
itu,
.unyang
.une secara tepat. Untuk
.unbisa
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
/dig
:/menyusunnya
://dimenjawab pertanyaan-pertanyaan
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
dimulai
dengan
mencoba
tentang
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

apa dan mengapa suatu / pekerjaan dilaksanakan, / dan bagaimana cara


/
d/
i
.
c
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
melaksanakannya.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
c. Pengawasan
//digyang diterima. Bagian
//dimenjelaskan
://di
://di yang harus dilakukan
:dan
:ini
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
nama-nama tugas yang ada diatas dan di bawah tugas ini, dan tingkat pengawasan

htt

lib.u
i
g
i
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:

id/
.ac. yang terlibat

nej

.u

/
c.id
a
.
j
ne

b.u

id/

ac.
nej.

b.u

.id/

ac
nej.

b.u

ili
ili
gili
d. Hubungan
dengan
tugas lain. Bagian
dan
/dig
/digini menjelaskan hubungan/divertikal
:/
http

:/
http

:/
http

:/
http

horizontal tugas ini dengan tugas-tugas lainnya dalam hubungannya dengan jalur

/dig

/
/
/
.id/promosi, aliran serta prosedur
c.id kerja
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.unebahan-bahan yang digunakan
.une
.une
b
b
b
e. Mesin, peralatan
dan
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
f. Kondisi
h kerja, yang menjelaskanh tentang kondisi fisik lingkungan
h kerja dari suatu
h

ac
nej.

berdebu, ketal, bising


/jabatan. Misalnya panas, .idingin,
/
/ dan lain-lain terutama .id/
c.id
c d
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
kondisi
kerja
yang
berbahaya
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: tambahan untuk melengkapi
: penjelasan di atas.
:
://di
g. Komentar
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

21

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

p
t
Dalam
penemuan kasus baru
baru,
htt upaya meningkatkan hangka
htttuberkulosis

http

gilib
i
d
/
/
:

http

htt

.id/

.id/

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

X
X

/dig

:/
http
.id/

ac
nej.

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http
.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

:/
http

http

/dig

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

digi
/
/
:
p
htt

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

:/
http

http

/dig

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

/dig

:/
http

.id/

igilib

ht

.id/

igilib

http

.u

ac
nej.

gXilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

http

/dig

:/
http
.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

http

Menemukan Penderita:
/
penyuluhan
.id/
.id/
c.id1. Memberikan
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
tentang TB kepadanemasyarakat
.une
.u
.une X
b
b
b
i
i
i
l
l
l
umum
X
X
i
i
i
g
g
g
://di
://di suspek (penderita ttp://di
2. Menjaring
p
p
t
t
t
t
h
h X
h
tersangka) TB
X
X
3./ Mengumpul dahak dan mengisi
/
id/
c.id buku daftar suspek
c.Form
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une X
TB.06
X
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g X
4. Membuat
X
://di
://disediaan hapus dahak ttp://di
p
p
t
t
t
t
h
h
h
5. Mengirim sediaan hapus dahak
ke laboratorium dengan Form
/
/
d/ TB.05
i
.
X
c
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
6. Mewarnai
dan
.une
.une membaca
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig mengirim balik
sediaan//d
dahak,
://di
: bacaan,
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hasil
mengisi
buku
h
h
h
register laboratorium (TB.04),
/
/
.id/
c.id dan menyimpan sediaan
cuntuk
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
di crosscheck une
.une
.diagnosis TB
.une X
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
7.
Menegakkan
g
g
/dig
://di
:/protap
://di
p
p
p
sesuai
X
X
t
t
t
t
t
t
h
h
h
8. Membuat
klasifikasi/tipe
penderita
X
X
/
/
.id/
c.id9. Mengisi kartu penderita
c(Form
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une identitas
.une
b
b
TB.01) danilibkartu
i
i
l
l
i
i
g
g
g X
penderita
://di
://di(TB.02)
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
10. Memeriksa
kontak terutama h
kontak dengan penderita TB
/
/
d/ BTA Positif.
i
.
c
c.id
c.id
X
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
11. Memantau jumlah
yang
.une
.unsuspek
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
diperiksa
://di
://didan jumlah penderita ttp://di
p
p
t
t
t
t
TB
X
h
h yang ditemukan
h X
Sumber : Departemen Kesehatan RI (2008)

ac
nej.

ac.
nej.
Petugas
Pustu

j.ac
e
n
u
.

Bidan

.id/

Perawat
poliklinik

lib.u
i
g
i
://d

j.ac
e
Uraian Tugas
n
u
.
gilib
i
d
/
/
p:

Petugas
Lab.

.id/

Dokter

ac
nej.

Petugas TB

terdapat
uraian tugas yang harus
/
/ dilaksanakan oleh petugas
/ TB UPK (termasuk .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
puskesmas).
Uraian
tugas
tersebut
disajikan
dalam
tabel
berikut:
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: Uraian Tugas program TB tuntuk
: petugas di unit pelayanantKesehatan
:
://di
Tabeltt2.1
(UPK)
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

22

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

Penjelasan
dalam uraian tugas tersebut
adalah sebagai berikut:
htt
ht
http
a.id/Memberikan penyuluhan tentang
/
id/ TB kepada masyarakatidumum

/
c.
c.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Penyuluhan tentang
penyakit TB merupakan
.une pencegahan dan penanggulangan
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
dig
://promosi
://di
://di
://di
bagian tdari
kesehatan yaituttrangkaian
kegiatan yang berlandaskan
prinsipp
p
p
p
t
t
t
t
t
h
h
h
h

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan dimana individu, kelompok, atau

/
/
.id/
.id/
cmasyarakat
c.id dapat hidup sehat
cdengan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
secara
keseluruhan
cara
memelihara,
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g karena
g
melindungi://dan
dilakukan
digmeningkatkan kesehatannya.
://di
://di Penyuluhan TB perlu
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
masalah TB banyak berkaitan dengan masalah pengetahuan dan perilaku masyarakat.

/
/
/
.id/ penyuluhan adalah.auntuk
cTujuan
c.id meningkatkan kesadaran,
c.idkemauan dan peran serta
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
.une masyarakat dalam
.une
.uneKesehatan RI, 2005). ilib.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
penanggulangan
TB
(Departemen
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h dengan menyampaikan hpesan penting secara
h
Penyuluhan
TB dapat dilaksanakan
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
langsung
ataupun menggunakan
.id/
c.id media. Penyuluhan langsung
c.id bisa dilakukan secara
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
ne
une
perorangan maupun
tidak langsung ildilakukan
ib.u
lib.u
ilib. kelompok sedangkan ipenyuluhan

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

p:/
tp:/
tp:/ poster atau
denganhtmenggunakan
media, dalam
bahan cetak sepertihtleaflet,
httbentuk

/dig

:/
http

spanduk
media massa, juga dapat
berupa media cetak seperti/koran, majalah maupun
/
d/
d/
i
i
.
.
c
c
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une media elektronikilseperti
.uneradio dan televisi. Penyuluhan
.une ini ditujukan kepadailipenderita
.une
b
b
b
b
i
i
i
l
l
i
i
g
g
g
g supaya
g
yang diperkirakan
penderita TB (suspek),
://di
://di
://di penderita dan keluarganya,
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
penderita menjalani pengobatan secara teratur sampai sembuh. Bagi anggota keluarga

/
/
.id/ sehat dapat menjaga,
.id/
cyang
cmelindungi
c.id kesehatannya, sehingga
c.id
dan
meningkatkan
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g penularan TB. Penyuluhan
g dengan menggunakan//dbahan
g
g
terhindar dari
cetak
://di
://di
://di
: i
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h untuk dapat menjangkau
h masyarakat yang lebih luas,
h untuk mengubah
h
dilakukan
/
/
persepsi
masyarakat tentangcTB
.id/
.id/- dari "suatu penyakit yang
c.idtidak dapat disembuhkan c.id

lib.u
i
g
i
d

ac
nej.

nej.

nej.

/dig

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Penyuluhan
langsung dilaksanakan
Apoteker di
h
h oleh tenaga kesehatan termasuk
h

:/
http

nej.

.u
.u
.u
dan memalukan",
menjadi
"suatu penyakit yang
gilib
gilibberbahaya, tapi dapat disembuhkan".
gilib

:/
http

Apotek,
para kader dan PMO,
dan penyuluhan id/
/
/ sedangkan penyuluhan kelompok
/
.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
dengan
media
massa
selain
dilakukan
oleh
tenaga
kesehatan,
juga
oleh
para
mitra
dari
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: massa (Departemen Kesehatan
: RI, 2005).
://di
berbagaittp
sektor,
termasuk kalangan media
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

b. Menjaring
suspek (penderita tersangka)
TB
htt
ht

/dig

:/
http

23

pasif. Menurut id/


/Menjaring suspek dapat.id/dilakukan secara aktif .imaupun
/
.
c.id
c
c d
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
Departemen
Kesehatan
RI
(2007)
penemuan
pasien
TB
dilakukan
secara
pasif
dengan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: Penjaringan tersangkattppasien
:
:
://di
promosittp
aktif.
dilakukan di unit pelayanan
kesehatan
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
didukung dengan penyuluhan secara aktif, baik oleh petugas kesehatan maupun

/
/
/
.id/
cmasyarakat,
c.id cakupan penemuan tersangka
c.id pasien TB. Penemuan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
untuk
meningkatkan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig rumah ke rumah, dianggap
secara aktif
://di
://ddari
://di tidak cost efektif.ttpUntuk
://di menjaring
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
suspek TB Paru, terlebih dahulu perlu untuk identifikasi suspek TB Paru, sebagai

lib.u
i
g
i
://d

.id/
cberikut:
a
.
j
ne

.id/

id/

.id/

ac.
nej.

ac
nej.

ac
nej.

.
.
lib.
Biasanya suspek
kesehatan dengan
igilib TB datang ke saranaigipelayanan
igilibberbagai

g
://d
://d
://d
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h dan gejala yang mungkinh akan menunjukkan bahwah yang bersangkutan
keluhan
/
/
/
suspek.
.id/
ctermasuk
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une a) Gejala utamailyaitu
.unebatuk berdahak selam i2libminggu
.une atau lebih.
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
i
i
g
g
g
ig
//dig
://di
:tambahan
://dantara
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
b)
Gejala
yang
sering
dijumpai
lain:
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

http

bercampur darah, batuk darah,


sesak nafas dan rasa
/(1) Gejala respiratorik: dahak
/
d/
d/
i
i
.
.
c
c
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
nyeri dada .une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
(2) Gejala
badan
://disistemik: badan lemah,ttpnafsu
://di makan menurun, berat
://di turun, rasa
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

d
ac.i
.
j
e
n

.u

http

htt

gilib
i
d
/
/
:

lib.u
i
g
i
p://d

id/
.ac.

nej

id/

id/

:/
http

:/
http

selain TB, seperti bronkiektasis, bronchitis kronis, asma, kanker paru, dan

ac
nej.

.id/

http

/dig

nej.

nej.

nej.

/dig

:/
http

mikroskopis langsung terlebih


dahulu (Kementrian Kesehatan
RI, 2010).
id/
id/

/
c.
c.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
ne
Untuk mengetahui
dilakukan terdapat
.unepenjaringan suspek iyang
.untelah
.uangka
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
dig
dig diperiksa
/dig adalah jumlah suspek
://suspek.
:/suspek
://yang
://di
penjaringan
Angka penjaringan
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

:/
http

lain-lain. Di Negara c
endemis
.id/ seperti di Indonesia,csetiap
.id/ orang yang datang ke c.id/

b.u
sarana g
pelayanan
kesehatan dengangigejala
lib.u
lib.u tersebut diatas, harus
lidianggap
i
i
g
i
i
i
d
d
://d
tp://
tp:// dilakukan pemeriksaan
suspek TB danhtperlu
htseorang
http dahak secara

:/
http

id/

.
.
kegiatan, demam
yang berulang lebih
ac.
j.meriang
j.acdari sebulan. Perlu diingat
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
.
.
ilib.
gilib
bahwa
gejala-gejala
tersebut dapat
pula pada pasien/dpenyakit
igilib paru
/dig
/didijumpai

:/
http
.id/

lib.u
i
g
i
d

kurang enak badan (malaise), berkeringat pada malam hari walaupun tanpa

dahaknya diantara 100.000 penduduk pada suatu wilayah tertentu dalam 1 tahun.

.id/
.id/
.id/
.id/
cAngka
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ini digunakan untuk
mengetahui akses pelayanan
dan upaya penemuan pasien
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

24

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

tt wilayah tertentu, dengan


dalamhsuatu
dari waktu
ht memperhatikan kecenderungannya
http

ke /waktu ( triwulan /tahunan).


Kesehatan RI, id/
/Rumus sebagai berikut (Departemen
/
.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
2008):
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

Jumlah
suspek yang diperiksa
/
/dahak x 100
/
/
c.idJumlah penduduk
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Di Kabupaten Banyuwangi ditetapkan target proporsi suspek yang sebesar 70%

/
/
d/
.id/ rumus sebagai berikut
Kesehatan Banyuwangi,
cdengan
c.i(Dinas
c.id 2012):
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
c.id
a
.
j
ne

x Jumlah Penduduk

107
10.000

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

.id/

d
ac.i
.
j
e
.un

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
p:

gilib
i
d
/
/
:

g
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
c. Mengumpul
dahak dan mengisihbuku daftar suspek Form TB.06
/
/
/
/
c.id Dibutuhkan tiga spesimen
c.id dahak untuk menegakkan
c.id diagnosis TB secara
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne tiga hari berturut-turut
ne
.une mikroskopis. Spesimen
.unedahak paling baik diambil
.upada
.u(pagib
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
/dig
://di
:/tetapi
://di pengumpulan dahak dilakukan
://di sewaktu://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
pagi-pagi),
untuk
kenyaman
pasien,
h
h
h
h
h
pagi-sewaktu
/

lib.u
i
g
i
/d
ttp:/

ne

dalam dua hari/ kunjungan yang berurutan/ berupa Sewaktu-Pagi-

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Sewaktu (SPS). Dahak
ne
.unesewaktu pertama, dikumpulkan
.une pada saat suspek iTB
.udatang
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
/dig kali. Pada saat pulang,
//digdahak untuk
berkunjung
:/pertama
://disuspek membawa sebuah
:pot
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.id
j.ac

mengumpulkan dahak pagi pada hari kedua. Pada pagi hari ke-2, dahak dikumpulkan

/
/
id/
.id/rumah, segera setelah .abangun
cdi
c.id tidur. Pot dibawa dan
c.diserahkan
c.id
a
a
a
sendiri
kepada
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
petugas di //UPK.
saat
//dig
://di
: di Dahak sewaktu kedua,
://didahak dikumpulkan di
:laboratorim
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
menyerahkan dahak pagi.
.id/

ac
nej.

/
.idharus
.id/ dan mendapat sinarac.id/
Pengumpulan dahak
dilakukan ditempat
acini
acterbuka

nej.
nej.
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
matahari langsung
yang baik, untuk igmengurangi
li atau diruangan denganigventilasi
li
li
digi
d i
d i
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
htt
htt
httDiusahakan untuk
kemungkinan
penularan akibat percikan
dahak yang infeksius.

lib.u
i
g
i
://d

http

http

ej.

ej.

n
lib.u
i
g
i
://d

:/
http

http
.id/

.u
igilib

/dig

tidak
d/tertutup dengan ventilasi cyang
d/ buruk, misalnya kamar c.id/
.id/ mengambil dahak diruang
ac.i
a .i
a

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

:/
http

ac
nej.

.u

igilib

n
lib.u
i
g
i
d
tp://

.id/

ac
nej.

ej.

n
lib.u
i
g
i
d

ht
.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

25

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

ttp laboratorium
kecil/toilet,
ruang pengumpulan h
sampel,
htt ruang kerja (ruang pendaftaran,
ht

dan/ sebagainya), ruang tungguiddan


Kesehatan RI, id/
/ ruang umum lainnya (Departemen
/
.
c.id
c.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
2006).
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: sediaan hapus dahak ttp:
:
://di
d. Membuat
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
`Pembuatan sedian hapus dahak merupakan tugas pengelola program (bila di

id/
.ac.

/
/
.id/
cpetugas
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
puskesmas
satelit)
dan
tugas
laboraturium
bila
di
PPM/PRM.
Dalam
membuat
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig ada beberapa hal yang
ig di sediakan antara lain
sediaan hapus
://di
://ddahak
://dharus
://di(Departemen
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Kesehatan RI, 2008):

/
/
/
.id/Identitas pasien harus .dicatat
c1)
c.id terlebih dahulu di formulir
c.idTB.04 sebelum diproses.
c.id
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
.une 2) Alat-alat yang
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
dibutuhkan
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h antara lain yaitu
h
h membuat sedian hapus dahak
h
Beberapa
alat yang dibutuhkan saat
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
/
sediaan yang baru, bersih
.idkaca
c.id dan bukan kaca sediaan
c.id yang sudah digunakan;
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne berisi pasir dan disenfektan
aplikator dariilibambu/lidi
lancip (tidak rata);
.une
.ubotol
.une
b
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
ig
://dlisol
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
misalnya
70%
untuk
membersihkan
ose;
lampu
spritus/bunsen;
wadah
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

pembuangan berisi disenfektan


(misalnya lisol 5%); wadah
pembaungan untuk
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
aplikator.
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
3) Caratp
membuat
://di
://di slide sediaan hapusttp://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
a) Kaca sedian hanya digunakan untuk satu spesimen dahak.

/
/
/
id/
c.id b) Tuliskan nomor identitas
c.id pasien pada bagian ujung
c.kaca.
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g dahak yang diambil adalah
gspesimen dahak yang purulen
g bukan air
g
c) Spesimen
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
hliur.
h
h
h

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
/
purulen
lidi/ose
.id/d) Ambil dahak yang.a
c.id dengan menggunakan
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
j
ne
une terlalu tebal dan tidaklibterlalu
.udibuat
.tidak
.une
b
b
e) Sedian dahak
dengan
pola
2x3
cm,
i
i
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
htipis.
h
h
h

ac
nej.

slide sediaan tersaji


/Untuk memperjelas, cara.ipembuatan
/
/ dalam gambar berikut .id/
c.id
c d
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
(Departemen
kesehatan
RI,
2006):
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

htt

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

.u

http

.u

http
.u

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.id/

d
ac.i
.
j
e
.un

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.u

ac
nej.

lib.u
lib.u
i
i
g
g
i
i
://d
://d
Gambar
http 2.1 Pembuatan sedian dahak
http (Sumber: Departemen Kesehatan
http RI, 2006)

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

ac
nej.

/dig

:/
http

http

htt

.id/

ac
nej.

.id/

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
p:

/dig

:/
http

http

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

.u

id/

ac
nej.

/dig

:/
http

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

j.ac
e
n
u
.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

http
d
ac.i
.
j
e
n

/dig

:/
http

26

.u

http

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

http

.id/

http

http

j.ac
e
n
u
lib.

.u

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

ht

http
ac
nej.

.id/

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

/dig

:/
http

/
d/
.id/
.id/
ce.
cdahak
c.iForm
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Mengirim
sediaan
hapus
ke
laboratorium
dengan
TB.05
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g dikirim
g
ig 05 yang telah dilakukan
Formulir
://di
://dTB.
://di pengisian identitas selanjutnya
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
kelaboraturim untuk segera dapat dilakukan pewarnaan dan pembacaan. Berikut

/
/
/
.id/ contoh formulir TB.
05:
cadalah
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.u

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u

http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

.u

igilib

/dig

:/
http

ht
ac
nej.

/dig

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

:/
http

http

.id/

igilib

ac
nej.

.u

.id/

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

htt

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

.u

http

.u

http
.u

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.id/

d
ac.i
.
j
e
.un

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.u

ac
nej.

lib.u
lib.u
i
i
g
g
i
i
://d
p://d Departemen Kesehatan
http Gambar 2.2 Formulir TB.05
htt(Sumber:
httpRI, 2007)

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

ac
nej.

/dig

:/
http

http

htt

.id/

ac
nej.

.id/

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
p:

/dig

:/
http

http

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

.u

id/

ac
nej.

/dig

:/
http

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

j.ac
e
n
u
.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

http
d
ac.i
.
j
e
n

/dig

:/
http

27

.u

http

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

http

.id/

http

http

j.ac
e
n
u
lib.

.u

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

ht

http
ac
nej.

.id/

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

/dig

:/
http

/
d/
.id/
.id/
cf..id Mewarnai dan membaca
c.isediaan
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
dahak, mengirim
balik hasil bacaan, mengisi
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
digcrosscheck.
buku register
//digmenyimpan sediaan untuk
://di
://di laboratorium (TB.04),
:dan
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Pewarnaan bertujuan untuk memudahkan dalam pembacaan slide yang telah

/
/
.id/ Pembacaan sediaan
.id/ dilakukan di laboratorium
cdibuat.
cdahak
c.id dengan menggunakan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
ne
une
.une mikroskop. Apabila
.tidak
.undalam
.uberarti
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ditemukan
BTA
minimal
100
lapang
pandang
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h dalam 100 lapang pandang
h harus dituliskan
h
BTA negatif,
bila ditemukan 1-9 BTA
/
jumlah
10-99 BTA dalam c.id/
id/ lapang pandang, bila ditemukan
.id/ BTA yang ditemukanc./100
c.id

ac
nej.

ej.a

ej.a

ej.a

n
n 1-10 BTA dalam 1b.ulapang
n
100 lapang pandang
lib.u berarti 1+, dan bilaigditemukan
lib.u
li
i
i
i
g
g
i
i
d
d
://d
tp:// berarti 2+ dan lebihhtdari
tp://10 BTA dalam
pandang,
httpperiksa minimal 50 lapanghtpandang

lib.u
i
g
i
://d

http

1 lapang
pandang, periksa minimal
/
/ 20 lapang pandang berarti
/ 3+. Pencacatan hasil

d
ac.i
.
j
e
n

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

igilib

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

/dig

.id/

ac
nej.

ht

.id/

ac
nej.

:/
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

28

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

pembacaan
htt slide dilakukan pada register
ht laboraturium (TB.04). BTA
http yang ditemukan

menegakkan
diagnosis TB danidjumlah
BTA yang ditemukan
/
/
/ menunjukkan beratnya .id/
c.id
c.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
penyakit.
Oleh
sebab
itu
pencatatan
dengan
benar
apa
yang
dilihat
sangat
penting
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:pelaporan harus dilakukanttsecepatnya
:
://di
untuk dilakukan.
kemudian pengiriman
kepada
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
dokter pengirim dan petugas harus menjaga kerahasian hasil laboratorium. Slide yang

/
/
/
.id/
ctelah
c.iduntuk dilakukan crosscheck
c.idsetiap tiga bulan sekali
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
dibaca
harus
disimpan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
(Depatemen
Kesehatan
RI, 2006).
://di
://d
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Hasil pewarnaan pada sediaan dahak disajikan pada gambar berikut:

lib.u
i
g
i
://d

/
c.id
a
.
j
ne

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

lib.u
i
g
i
p://d

http

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

/dig

:/
http
ac
nej.

.u

:/
http

http
.id/

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac.
nej.

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

http

.id/

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

id/

.u

ac
nej.

.u

.id/

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:
http

/dig

:/
http

http

htt

.id/

htt

gilib
i
d
/
/
p:

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

ac
nej.

http

d
ac.i
.
j
e
.un

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

http

lib.u
i
g
i
://d

http
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

/dig

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

digi
/
/
:
p
htt

/dig

:/
http

/
/
/
.id/ 2.3 Hasil pewarnaan.asediaan
cGambar
c.id dahak dengan teknik pembuatan
c.id yang kurang baik j.ac.id
a
a
.
.
j
j
j
une
.une
.Departemen
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
(Sumber:
Kesehatan
RI,
2006)
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

g. Menegakkan
diagnosis TB sesuai
htt
ht protap

/dig

:/
http

29

dengan memeriksa isemua


suspek TB yang id/
/Diagnosis TB Paru dilakukan
/
/
.
c.id
c.id
c. d
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
diperiksa
3
spesimen
dahaknya
dalam
waktu
2
hari,
yaitu
sewaktu-pagi-sewaktu
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: RI (2008), diagnosis tuberkulosis
:
://di
(SPS). tDalam
Departemen Kesehatan
dibagi
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
menjadi dua yaitu:

/
/
/
.id/
c1)
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Diagnosis
TB
Paru
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
ig
Diagnosis
ditegakkan dengan
://di
://di TB Paru pada orang
://ddewasa
://dditemukannya
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
kuman TB (BTA). Pada program TB nasional, penemuan BTA melalui pemeriksaan

/
/
/
.id/ mikroskopis merupakan
cdahak
c.iddiagnosis utama. Pemeriksaan
c.id lain seperti foto toraks,
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une biakan dan uji kepekaan
.une dapat digunakan sebagai
.unepenunjang diagnosis ilsepanjang
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
sesuaihdengan indikasinya. Tidak hdibenarkan mendiagnosis TBh hanya berdasarkan
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/ toraks tidak selalu memberikan


/
pemeriksaan
foto toraks saja..idFoto
gambaran yang .id/
.id/
c
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
khas pada TB iparu,
.
lib. sehingga sering terjadi
ilib.overdiagnosis. Gambaranilibkelainan

ac
nej.

/dig

/dig

:/
:/
radiologik
http aktifitas penyakit.
http Paru tidak selalu menunjukkan

/dig

:/
http

/dig

:/
http

Sedangkan diagnosis TB/ pada anak sulit sehingga sering


terjadi misdiagnosis
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
underdiagnosis. .Pada
ne
ne
une anak anak batuk
.une baik overdiagnosis
.umaupun
.ubukan
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
dig utama. Pengambilan
merupakan
pada anak biasanya
://di
://gejala
://ddahak
://di sulit, maka
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
diagnosis TB anak perlu kriteria lain dengan menggunakan sistem skor . Unit Kerja

/
/
.id/
.id/ telah membuat Pedoman
cKoordinasi
cIDAI
c.id Nasional Tuberkulosis
c.id
Respirologi
PP
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g system), yaitu pembobotan
g terhadap
g
Anak dengan
menggunakan
sistem skor (scoring
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h Pedoman tersebut secara resmi
h
h
gejalahatau tanda klinis yang dijumpai.
digunakan oleh
/
/
program
nasional penanggulangan
.id/
c.id tuberkulosis untuk diagnosis
c.id TB anak.

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

a
nej.

a
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

b.u paru.
2) Diagnosis TB
liekstra
lib.u
i
i
g
g
i
i
d
d
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
tt
Gejala
yang terkena, misalnya
htt dan keluhan tergantunghorgan
htt kaku kuduk pada

/dig

:/
http

meningitis
TB, nyeri dada pada
kelenjar limfe id/
/
/ TB pleura (pleuritis), pembesaran
/
.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
superfisialis
pada
limfadenitis
TB
dan
deformitas
tulang
belakang
(gibbus)
pada
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: TB dan lainlainnya. Diagnosis
: pasti sering sulit ditegakkan
:
://di
spondilitis
sedangkan
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
diagnosis kerja dapat ditegakkan berdasarkan gejala klinis TB yang kuat (presumtif)

.id/
.id/
.id/
.id/
cdengan
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
menyingkirkannekemungkinan penyakit lain.
Ketepatan diagnosis tergantung
.une
.u
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

30

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

ttp
pada metode
pengambilan bahan pemeriksaan
dan ketersediaanhalat-alat
diagnostik,
htt
ht
misalnya
uji mikrobiologi, patologi
id/
id/ anatomi, serologi, foto toraks
id/ dan lain-lain.

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

ac
nej.

/
c.
c.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne suspek TB Paru: b.une
Berikut disajikan
.une alur prosedur diagnostik
.uuntuk
b
b
i
i
l
l
li
i
i
g
dig
dig
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.id/

lib.u
i
g
i
://d

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

htt

lib.u
i
g
i
p://d

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

igi

id/

.id/

ac.
nej.

igi

://d
http

/dig

:/
http
ac
nej.

u
Gambar 2.4liAlur
Kesehatan RI, 2006)
b.u Diagnosis TB paru (Sumber:
lib.Departemen
lib.u

://d
http

/dig

:/
http

.id/

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

.
gilib
i
d
/
/
:
http

http

.u

http

htt
ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
p:

http

.id/

d
ac.i
.
j
e
.un

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

http

lib.u
i
g
i
://d

/dig

:/
http

http
id/

ac
nej.

id/

.u

http

.id/

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

ac
nej.

http
ac
nej.

.id/

http
.id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

igi

://d
http

:/
http

/dig

Untuk indikasi pada pemeriksaan foto toraks yaitu sebagai berikut:

.id/
.id/
.id/
.id/
ca)
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Hanya 1 dari 3 spesimen
dahak SPS hasilnya
BTA positif. Pada kasusnini,
.une
.une
.une
.u e
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
pemeriksaan
://di
://di foto toraks dada diperlukan
://di untuk mendukung tdiagnosis
://di TB paru
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
BTA positif.

/
/
id/
.id/Ketiga spesimen dahak.ahasilnya
cb)
c.id tetap negatif setelah
c.id
3c.spesimen
dahak SPS pada
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
e
.une
.une
.undan
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
pemeriksaan
sebelumnya
hasilnya
BTA
negatif
tidak
ada
perbaikan
setelah
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
pemberian
antibiotika non OATh(Obat Anti Tuberkulosis). h
/
c)
komplikasi csesak
.id/Pasien tersebut diduga
.idmengalami
.id/ nafas berat yang.ac.id/
j.ac
j.a
j

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.u

.
gilib
i
d
/
/
tp:

http

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

une

n
lib.u
i
g
i
://d

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

31

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

memerlukan
penanganan khusus
eksudativa,
htt
ht (seperti pneumotoraks, pleuritis
http

efusi perikarditis atau efusiidpleural)


dan pasien yang mengalami
hemoptisis berat id/
/
/
.id/
.
c.
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
(untuk menyingkirkan
bronkiektasis
atau
aspergiloma)
(Departemen
Kesehatan
u
u
u
.
.
.
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
://di
RI, 2008).
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

h. Membuat Klasifikasi/Tipe Penderita

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

.id/

j.ac penderita penting n


j.acdilakukan. Klasifikasi/tipe
j.ac
Penentuan klasikasi/tipe
untuk
e
e
e
n
n
u
u
u
.
ilib.
ilib.
gilib penderita. Menurut
gDepartemen
i
i
penderita :ini
d
d
/
/
//digmenentukan dalam pengobatan
/
/
:
:

lib.u
i
g
i
://d

http

http

http

http

Kesehatan RI (2008), penentuan klasifikasi penyakit dan tipe pasien tuberkulosis

/dig

:/
http

/
/
.id/
.id/ yang meliputi empat.ahal,
suatu definisi
cmemerlukan
ckasus
c.idyaitu:
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
e
ne
.une 1) Lokasi atau organ
.untubuh
.uekstra
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
yang
sakit
(paru
atau
paru).
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h dahak secara mikroskopis)h (BTA positif atau
h
2) Bakteriologi
(hasil pemeriksaan
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
.id/BTA negatif).
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
3) Tingkat keparahan
(ringan atau berat).
.unpenyakit
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig
/dig
://di prioritas pengobatan
:/TB
://dsudah
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
4) Menentukan
sebelumnya
(baru
atau
pernah
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

diobati).
/
/
/
d/
i
.
c
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Klasifikasi tuberkulosis
.une
.une berdasarkan organilitubuh
.uneyang terkena dibagi menjadi
.unedua
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
antara lain:
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
1) Tuberkulosis Paru

htt

lib.u
i
g
i
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:

/
/
id/
.id/Tuberkulosis paru adalah
c.tuberkulosis
c.idjaringan (parenkim) paru,
c.id
yang
menyerang
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g pleura (selaput paru) dan
gkelenjar pada hilus.
g
g
tidak termasuk
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
2) Tuberkulosis
ekstra paru

ac
nej.

.u

/
/
/
.id/Tuberkulosis yang menyerang
c.id organ tubuh lain j.selain
c.id paru, misalnya pleura,
c.id
a
a
a
.
.
j
j
ne
.une jantung (perikardium),
.ukelenjar
.une
b
b
b
selaput otak,
selaput
limfe,
tulang,
persendian,
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
kulit,
h usus, ginjal, saluran kencing,
h alat kelamin, dan lain-lain.h
h

ac
nej.

TB Paru dibagi id/


/Sedangkan berdasarkan hasil
/ pemeriksaan dahak mikroskopis,
/
.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
dalam
:
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
://di
1) Tuberkulosis
Paru BTA Positif ttp:
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

/
c.id
a
.
j
ne

http

lib.u
i
g
i
://d

a) Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS (sewaktu-pagi-sewaktu)

d
ac.i
.
j
hasilnya BTA positif.
e
n
lib.u
i
g
i
://d
http

.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

32

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

t
tp rontgen dada
b) htSatu
spesimen dahak SPShthasilnya BTA positif danhtfoto

tuberkulosis
aktif.
/ menunjukkan gambaran
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e Negatif
.une 2) TuberkulosisilParu
.unBTA
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
//dig
://di
:Pemeriksaan
://di SPS hasilnya BTAttpnegatif
://di dan foto
://di
3 spesimenttpdahak
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

id/
.ac.

nej

lib.u
i
g
i
://d

http

rontgen dada menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. TB Paru BTA negatif

.id/

.id/

.id/

ac
ac
ac
rontgen positif dibagi
nej. berdasarkan tingkat keparahan
nej. penyakitnya, yaitu bentuk
nej.
lib.u
i
g
i
berat dan
://dringan.
http

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

/dig

:/
http

http

Bentuk berat, bila gambaran foto rontgen dada memperlihatkan gambaran

/
/
/
d/
proses far advanced
c.id kerusakan paru yang jluas
c.i(misalnya
c.id atau millier) dan atau
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
.une
.une buruk.
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
keadaan
umum
penderita
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
Klasifikasi
berdasarkan tingkat h
keparahan penyakit yaitu: h
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
tingkat keparahan .id/
id/ toraks positif dibagi berdasarkan
.id/a) TB paru BTA negatif
c.foto
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
penyakitnya,
. yaitu bentuk berat dan ringan.
.
.
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
://di
p
p
tp: berat bila gambaran hfoto
t
t
b) htBentuk
kerusakan
ttp:toraks memperlihatkan gambaran
t
t
h
h

ac
nej.

d
ac.i
.
j
e
n

.u

http

htt

gilib
i
d
/
/
:

lib.u
i
g
i
p://d

id/
.ac.

nej

http

.u

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
pasien buruk..une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig tingkat keparahan penyakitnya,
/dig
c) TB
dibagi berdasarkan
yaitu:
:/ekstra-paru
://dpada
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
(1) TB ekstra paru ringan, misalnya TB kelenjar limfe, pleuritis eksudativa

id/

id/

id/

.
.
c.
unilateral, tulang
j.ac dan kelenjar adrenal. ej.ac
ej.a(kecuali tulang belakang),esendi,

b.un

b.un

b.un

li
gili
(2) TB
berat, misalnya/dmeningitis,
milier, perikarditis,
igili
diekstra-paru
digiperitonitis,
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
htt pleuritis eksudativa bilateral,
htt TB tulang belakang, TB
htt usus, TB saluran
.id/

gilib
i
d
/
/
:

paru yang luas (misalnya/ proses far advanced), dan atau


/ keadaan umum

ac
nej.

/
kemih dan alat kelamin.
c.id

.id/

:/
http
.id/

ac
nej.

j.ac
e
n
u
u
u
.
.
Sedangkan
ilib.
gilibuntuk tipe penderita /ditentukan
gilib berdasarkan riwayat
gpengobatan
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
:
:
p: 2008) yaitu:
sebelumnya.
http Ada beberapa tipe penderita
http (Departemen Kesehatan
httRI,

a
nej.

/dig

/dig

:/
http

1)
id/Kasus Baru

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
Penderita yangbbelum
une (Obat Anti Tuberkulosis)
.une pernah diobati dengan
.OAT
.unatau
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
//digsatu bulan (30 dosis harian).
://di menelan OAT kurang
:dari
://di
://di
sudah
pernah
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

.u

igi
p://d

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

2) Kambuh
htt (Relaps)

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

33

Penderita Tuberkulosis idyang


sebelumnya pernahid/mendapat pengobatan id/
/
.id/
.
.
c.
a
.
j
j.ackembali lagi berobat dengan
j.ac
e
e
e
n
n
n
tuberkulosis dan
telah
dinyatakan
sembuh,
kemudian
u
u
u
.
.
.
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
://di
hasilttp
pemeriksaan
dahak BTA positif.
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

3) Pindah (Transfer In)

ac
nej.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

.id/

.id/

.id/

j.ac mendapat pengobatannejdi.acsuatu kabupaten lainnedan


j.ac
Penderita yang sedang
e
n
u
u
u
.
.
ilib. Penderita pindahan dtersebut
gilib berobat ke kabupaten
gbaru.
gilib harus
i
i
i
kemudian
pindah
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
http

http

http

membawa surat rujukan atau pindah.

/dig

:/
http

/
/
/
.id/Kasus Berobat Setelah.aLalai
c4)
c.id (Pengobatan setelah default/
c.iddrop-out)
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
e
e
une
.une
.sudah
.u1nbulan
.unatau
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Penderita
yang
berobat
paling
kurang
dan
berhenti
2
bulan
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h penderita tersebut
h kemudian datang kembali
h untuk berobat. Umumnya
h
lebih,
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
dahak BTA positif. .id/
.id/kembali dengan hasil pemeriksaan
c.id
c
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
5) Lain-lain ilib.un
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
p
p
p
tp://
t
t
t
a) htGagal
t
t
t
h
h
h

ac
nej.

d
ac.i
.
j
e
n

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

Penderita BTA positif / yang masih tetap positif /atau kembali menjadi
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
positif pada.uakhir
akhir pengobatan)
ne bulan ke 5 (satu bulan
.unsebelum
.unatau

gilib

gilib

di
di
lebih.
tp:// Penderita dengan hasil
tp://BTA negatif

ht

ht

ht

BTA positif pada akhir bulan ke 2 pengobatan.

htt

lib.u
i
g
i
p://d

/
c.id b) Kronis
a
.
j
e

/
c.id
a
.
j
ne

id/

ac
nej.

b.u

b.u

li
li
li
Penderita
setelah
digi dengan hasil pemeriksaan
digi masih BTA positif
digi selesai
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
t
tt
tt
htpengobatan
ulang kategori 2h(Departemen Kesehatan RI, h
2006).

:/
http

/
i.
.id/Mengisi Kartu Penderitac(Form
.id/ TB.01) dan Kartu Identitas
c.id Penderita (TB.02)

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

/dig

.id/

j.ac
e
n
u
u
u
.
b.
Kartu penderita
harus dimiliki oleh
penderita TB yanggildiperiksa.
ib.
gilib
gilisetiap
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
Dengan
http memiliki kartu ini identitas
http dan riwayat mulai dari kapan
http penemuan dan

a
nej.

/dig

:/
http
.id/

ac.
nej.

b.u

gilibmenjadi

rontgen tppositif
://di

a
nej.

/dig

:/
http

Pengisian
identitas ini akan
/
/ memudahkan dalam .id/
.id/pengobatan akan jelas.
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
pemantauan penderita.
u
u
u
.
.
.
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
: adalah kartu penderita/ Form
: TB. 01
:
://di
Berikut
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

htt

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

.u

http

.u

http
.u

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.id/

d
ac.i
.
j
e
.un

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

u
.u penderita (TB. 01) (Sumber:
Gambar 2.5
b.u
ilibKartu
ilib. Departemen Kesehatan RI,ili2006)

:/
http

/dig

/dig

:/
http

/dig

:/
http

http

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

http

htt

.id/

ac
nej.

.id/

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
p:

/dig

:/
http

http

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

.u

id/

ac
nej.

/dig

:/
http

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

j.ac
e
n
u
.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

http
d
ac.i
.
j
e
n

/dig

:/
http

34

.u

http

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

http

.id/

http

http

j.ac
e
n
u
lib.

.u

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

ht

http
ac
nej.

.id/

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

/dig

:/
http

/dig

:/
http

j. /Memeriksa Kontak Terutama/ Kontak dengan Penderita TB/ BTA Positif

lib.u
i
g
i
/d
ttp:/

ne

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Setiap orang yang
uneharus dilakukan pemeriksaan,
.unekontak dengan pasien
.TB
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig
utamanya
pasien. Penyebaran
//dig kontak yang serumah
:untuk
://ddengan
://di tuberkulosis
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.id
j.ac

dengan melalui udara memungkinkan untuk penularan ke setiap kontak terdekatnya.

/
/
/
.id/
cPemeriksaan
c.idpasien TB, terutama mereka
c.idyang BTA positif, yang
c.id
terhadap
kontak
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g dilakukan
g
menunjukkan
gejala
sama, harus diperiksa
dahaknya.
Hasil penelitian//yang
://di
://di
://di
: di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h kontak dengan penderita hTB di dalam rumah
h
Cokerhet al. (2006) bahwa riwayat
d/ tuberkulosis. Tingkat c.id/
id/
maupun
di sekitar rumah
risiko terjangkit
.id/
ac.meningkatkan
ac.i
a

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

nej.

nej.

.u
keluarga penderita
gilib cukup tinggi,

.u
dimana
gilibseorang

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
penderita
kepada 2-3 orang dih dalam rumahnya,
h rata-rata dapat menularkan
h

http

lib.u
i
g
i
://d

une

n
lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.u

.
gilib
i
d
/
/
tp:

http

/dig

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

:/
http

sedangkan
besar risiko terjadinya
dengan penderita id/
/
.id/
.id/ penularan untuk rumah
.idtangga
.
j.ac
j.ac
j.ac

ac
nej.

http

nej.

penularan TB di
ib.u
gillingkungan

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

35

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

tt 1 orang adalah 4 kali hdibanding


t
lebih h
dari
rumah tangga dengan
http hanya 1 orang

penderita
TB. Hal tersebut terjadi
di rumah dan id/
/
/ karena adanya penderita.ituberkulosis
/
.
c.id
c.id
c d
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
sekitarnya
meningkatkan
frekuensi
dan
durasi
kontak
dengan
kuman
tuberkulosis
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
: et al., 2003).
://di
yang merupakan
faktor penting patogenesis
tuberkulosis (Guwatudde
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Pemeriksaan kontak penderita (contact racing) dicatat pada kartu pengobatan sebagai

.id/
cberikut:
a
.
j
ne

lib.u
i
g
i
://d

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

htt

lib.u
i
g
i
p://d

ac
nej.

http
.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

:/
http

.id/

http
.id/

ac
nej.

j.ac
e
n
u
u
u
.
. Depatemen Kesehatan RI,ili2006)
.
Gambar 2.6
Kartu
Pengobatan Pasien (Sumber:
gilib
gilib
g b
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
http
http
http

ne

lib.u
i
g
i
://d

http

.id

.id

Ditemukan

ac
nej.

/dig

.id/

ac
nej.

k. / Memantau Jumlah Suspek/ yang Diperiksa dan Jumlah


/ Penderita TB yang

.id
j.ac

/dig

:/
http

id/

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.id/

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

.
gilib
i
d
/
/
:
http

http

.u

http

htt
ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
p:

http

.id/

d
ac.i
.
j
e
.un

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

http

lib.u
i
g
i
://d

/dig

:/
http

http
id/

ac
nej.

id/

.u

http

.id/

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

ac
nej.

http
ac
nej.

.id/

http
.id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

lib.u
lib.u
lib.u
i
i
i
g
g
g
i
i
i
Pemantauan
://d dan evaluasi merupakan
://dsalah satu fungsi manajemen
://duntuk menilai
http
http
http

:/
http

/dig

keberhasilan pelaksanaan program. Pemantaun dilaksanakan secara berkala dan terus

/
/
/
.id/
cmenerus,
c.id mendeteksi bila adaj.amasalah
c.id
c.id
a
a
a
untuk
dapat
segera
dalam
pelaksanaan
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

36

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

kegiatan
dapat dilakukan tindakan
htt yang telah direncanakan, supaya
ht
httpperbaikan segera

(Departemen
Kesehatan RI, 2008).
/
/ Pemantauan jumlah suspek
/ dan jumlah penderita .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
TB
dapat
dilakukan
secara
berkala
dan
terus
menerus
untuk
mengetahui
berapa
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: supek yang telah ditemukan.
:
:
://di
banyak tjumlah
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

id/
.ac.

nej

lib.u
i
g
i
://d

http

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pemantauan dan

ac
nej.

evaluasi meliputi:

.id/

j.ac
e
n
u
.

.id/

lib.u
i
g
gilib
i
i
1) Jenis-jenis
kegiatan
dan
indikator,
d
d
/
/
/
/
:
:
http
http

ac.
nej.

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

2) Cara pemantauan,

/dig

:/
http

http

/
/
/
.id/Pelaksana (siapa yang.memantau),
c3)
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
.une 4) waktu dan frekuensi
.unepemantauan (bulanan/triwulan/tahunan),
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
5) Rencana
tindak lanjut hasil pemantauan
dan evaluasi.
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
Selain pemantauan jumlah
TB.
c.id suspek dan penderita
c.idPetugas juga melakukan
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
une
pemantauan kemajuan
.une dewasa dilaksanakan
ilib. hasil pengobatan pada
iliborang
ilib.dengan

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
tp:/ mikroskopis
pemeriksaan
Pemeriksaan dahak
http
http ulang dahak secara mikroskopis.
htsecara

/dig

:/
http

lebih
baik dibandingkan dengan/ pemeriksaan radiologis dalam
memantau kemajuan
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
kemajuan pengobatan
dilakukan pemeriksaan
.une pengobatan. Untuk
.unmemantau
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig pagi). Hasil pemeriksaan
spesimentp:sebanyak
dua kali (sewaktu
dan
//dig
://di
://d
://di dinyatakan
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
negatif bila ke 2 spesimen tersebut negatif. Bila salah satu spesimen positif atau

/
/
/
.id/
ckeduanya
c.id
c.id
c.id
positif,
hasil
pemeriksaan
ulang
dahak
tersebut
dinyatakan
positif
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
(Departemen/dKesehatan
RI, 2008).
://di
:/ i
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h uraian tugas yang program
h penanggulangan tuberkulosis
h
h
Selain
yang menjadi

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
tanggung
dan jawab petugas
.id/
.id/ dapat mempengaruhi
c.idTB, terdapat hal-hal lain
cyang
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
.ukasus
.unepartisipasi aktif masyarakat
.unehal
b
b
b
petugas menemukan
tuberkulosis
paru.
Selain
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
tersebut
h antara lain adalah umur, jenis
h kelamin, motivasi, supervisi,
h hasil crosscheck

/dig

:/
http

slide
pada puskesmas id/
/ dan lain sebagainya. Menurut
/ penelitian Suharjana et.al.(2008),
/
.
c.id
c.id
c id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
penemuan
TB
rendah
supervisi
monitoring,
dari
kabupaten
belum
optimal,
para
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: dokter yang belum tmendapat
:
: faktor yang
://di
medis tdan
pelatihan merupakan
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
mempengaruhi penemuan penderita. Menurut penelitian Afrimelda & Ekowati RN

.id/
.id/
.id/
.id/
c(2010),
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
faktor-faktor n
yang berhubungan dengan penemuan
kasus baru adalah njenis
.une
.u e
.une
.u e
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

37

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

kelamin,
daya dan supervisi. Dalam
htt pengetahuan, pelatihan, sumber
ht
http Gibson (1978)

faktor
tiga variabel yaitu id/
/ tersebut disebutkan secara
/ lengkap dan dikelompok.menjadi
/
.
c.id
c.id
c id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
variabel
individu,
yang
terdiri
dari
kemampuan
dan
keterampilan
mental
fisik,
latar
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:umur, asal-usul,
://di
belakang
keluarga,
tingkat sosial pengalaman
dan demografis seperti
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
jenis kelamin. Variabel organisasi yang terdiri dari sumber daya, supervisi, pelatihan,

/
id/
.id/
.id/
cimbalan,
c.variabel
cpersepsi,
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
tugas
rangkap
dan
psikologis
seperti
sikap,
kepribadian,
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
belajar, motivasi.
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

lib.u
i
g
i
p://d

http

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

.id/

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

ac
nej.

.u

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

.u

ac
nej.

/dig

.id/

.id/

http

/dig

:/
http

ac
nej.

ac
nej.

.id/

igilib

digi
/
/
:
p
htt

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

:/
http
.id/

.u

.id/

http

.u

j.ac
e
n
u
lib.

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:

http

ac
nej.

.id/

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

/dig

:/
http

http

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

http

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.u

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac.
nej.

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

http

.id/

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

id/

.u

ac
nej.

.u

.id/

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:
http

/dig

:/
http

http

htt

.id/

htt

gilib
i
d
/
/
p:

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

ac
nej.

http

d
ac.i
.
j
e
.un

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

http

lib.u
i
g
i
://d

http
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

2.5 Kerangka
Teori
htt

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

38

/ Berdasarkan latar belakang


/ dan tinjauan pustaka dapat
/ disusun suatu kerangka .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
teori
sebagai
berikut:
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Uraian tugas
/
Uraian tugas ac.id
petugas
.
j
perawat
.une puskesmas
b
i
l
i
poliklinik
pembantu
/dig

.id/ tugas
.acUraian

nej

lib.u
i
g
i
://d

bidan

:/
http

http

:/
http

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

http
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u
libUraian
i
g
i
tugas
://d

http
.id/

htt

lib.u
i
g
i
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

Petugas
Unit pelayanan
Kesehatan

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

.u

.id/

igilib

.id/

http

http

/dig

:/
http

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

.id/

.u

.id/

http

:/
http

j.ac
e
n
u
lib.

ac
nej.

Gambarttp2.7 Kerangka Teori

.id/

ac
nej.

.u

digi
/
/
:
p
htt

Tuberkulosis Paru

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

Masyarakat

.u

http

.id/

d/
ac.i

nej.

/dig

:/
http

http

gilib
i
d
/
/
:

nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

a
nej.

d/
ac.i

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

http

/dig

:/
http

ac
nej.

Pengetahuan
http
Sikap
/
.id Perilaku

http Kasus Baru


Penemuan

d/
ac.i

.u
igilib

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

/
c.id

http

lib.u
i
g
i
://d

/dig

:/
http

.
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

http

.id/

.id/

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

nej.

http

dig

/dig

:/
http

ac
nej.

Variabel ilib.u Variabel


Variabel
lib.u
i
g
g
i
i
d
psikologis
/d
Organisasi
tp:// individu
ttp:/
hPersepsi
Sumber dayaht
Kemampuan dan
Sikap
Supervisi
keterampilan
/
Kepribadian
Pelatihan
Latar belakang .id/
d
i
.
c
a
.
Belajar
j
j.ac
Imbalan
demografis
e
e
n
n
u
u
Motivasi ilib.
Tugas rangkap
ilib.

.id/

ac
nej.

.u

http

id/

ac.
nej.

://
http

http

gilib
i
d
/
/
:

:/
http

.id/

ac
nej.

http

/
/
Uraian tugasac.idUraian
Uraian tugas
tugas
c.id
a
.
.
j
j
petugas
ne
petugas TB
.une
.udokter
b
b
i
i
l
l
i
i
/diglaboratorium
/dig

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
gili
://di

.u

.id/

htt

lib.u
i
g
i
p://d

http

.u

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

.u

:/
http

/dig

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

digi
/
/
:
p
htt

.id/

/dig

:/
http

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
ac
nej.

id/

ac
nej.

/dig

:/
http

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Gambar 2.8 Kerangka
.une
.uneKonsep
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

http

a
nej.

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

.u

lib.u = bukan variabel penelitian


lib.u
i
i
g
g
i
i
://d
://d
http
http

ac
nej.

ac
nej.

.u

ac.
nej.

/
= variabel
c.id penelitian

/dig

:/
http

.id/

ib.u

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.id/

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

Penemuan
/
Penderita baruj.ac.id
tuberkulosis
.une
b
i
l
i
//digparu

ac
nej.

.u

ac
nej.

.u

:
http

Uraian tugas //digilUraian tugas


:
perawat
bidan
http
poliklinik

http

ac
nej.

http

un

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.id/

gilib
i
d
/
/
:

htt

/dig

:/
http

http

/
c.id
a
.
j
ne

id/

.u

c.id
ej.a

.
gilib
i
d
/
/
p:

Uraian tugas
lib.u
i
g
i
petugas
://d
httppuskesmas
pembantu

/dig

:/
http

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

http

.id/

.id/

http

id/

Uraian
tugas
d/ TB
i
.
Program
c
ej.a puskesmas
b.un

/dig

:/
http

lib.u
i
g
i
://d

ac.
nej.

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

.id/

http

ac
nej.

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

/dig

:/
http

39

http

j.ac
e
n
u
Uraian tugas
Uraian
tugas
ilib.
petugas TB ://dig petugas
http
laboraturium

http
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

Uraian itugas
b.u
l
i
g
i
://ddokter

d
ac.i
.
j
e
n

gilib
i
d
/
/
:

.id/

digi
/
/
:
p
t

ac.
nej.

.id/

http

http

j.ac
e
n
u
lib.

.u

http

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

ac.
nej.

Dari kerangka teori yang


id/ ada dapat disusun kerangka
id/konsep sebagai berikut:

gilib
i
d
/
/
:

lib.u
i
g
i
://d

id/

ac
nej.

ht

http
ac
nej.

.id/

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

2.6 Kerangka
Konsep
htt

.id/

http

http
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

BAB
ht 3. METODE PENELITIAN
http

htt

/dig

:/
http

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une 3.1 Jenis Penelitian
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
://di
://dPenelitian
://di deskriptif. Penelitian
://di
://di
Jenis
ini adalah penelitian
deskriptif
adalah
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuat gambaran atau deskripsi tentang

/
/
/
.id/
csuatu
c.id Metode penelitianj.adeskriptif
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
keadaan
secara
obyektif.
dilakukan
dengan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
menempuh:/langkah-langkah
pengumpulan
/dig
://di
://didata, klasifikasi, pengolahan
://diatau analisis
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
data, membuat kesimpulan dan laporan (Notoatmodjo, 2002) dengan pendekatan

/
/
/
.id/
Penelitian inij.abertujuan
untuk membuat j.gambaran
pelaksanaan uraian
ckuantitatif.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
j
j
e
ne
.une tugas program TB
.uPuskesmas
.untugas
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
di
berdasarkan
uraian
petugas
TB
yang
tercantum
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
dalamhpedoman nasional penanggulangan
tuberkulosis.
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

.id/

u
3.2 Lokasi dan Waktu
ilib. Penelitian
g
://di

3.2.1 Tempat
http Penelitian

.id/

d
ac.i
.
j
e
.un

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
p:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

htt

Dilakukan di wilayah /12 Puskesmas Rujukan Mikroskopis


(PRM) dan
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une Puskesmas Pelaksana
.uneMandiri (PPM) Kabupaten
.uneBanyuwangi yang merupakan
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
dig dan PRM yang mempunyai
puskesmas
CDR < 70% tpyaitu
://di
://PPM
://di
://di Puskesmas
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Kebondalem, Jajag, Gitik, Sobo, Sambirejo, Paspan, Tegaldlimo, Sumberberas,

/
.id/
.id/ dan Pesanggaran. .ac.id/
cBenculuk,
cKulon
c.id
Sempu,
Genteng
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
3.2.2 Waktu
Penelitian

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
id/ bulan April-Juli 2012.
.id/ Penelitian ini dilakukan
c.pada
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
3.3 Populasi
dan Sampel
h
h
h
h

ac
nej.

unit atau individu dalam


/ Populasi merupakan keseluruhan
/
/ ruang lingkup yang .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
ingin
diteliti
(Sugiarto,
2003).
Populasi
pada
penelitian
ini
adalah
seluruh
Puskesmas
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: sejumlah 21 puskesmas.
: Sampel diambil
://di
PPM dan
PRM
di Kabupaten Banyuwangi
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
dengan cara purposive sampling dengan kriteria inklusi puskesmas dengan CDR <

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
40
/
/
tp:

http
.id/

.u
igilib

.id/

ht

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

d
ac.i
.
j
e
n

/
c.id
a
.
j
ne

3.4 Variabel
ttp dan Definisi Operasional
ttp

/dig

:/
http

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

41

tp
tt
70%. hSehingga
didapatkan 12 puskesmas
(PPM dan PRM) dihtwilayah
kabupaten
ht
.

.u

.id/

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

Banyuwangi.
id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.id/

lib.u
i
g
i
://d

/dig

:/
http

http

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu

/
/
.id/
.id/
cvariabel
c.idcara memberikan arti atau
cmenspesifikasikan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
atau
konstrak
dengan
kegiatan,
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
ataupun memberikan
suatu operasional yang
atau
://di
://di
://di diperlukan untuk mngukur
://dkonstrak
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
variabel tersebut (Nazir, 2003). Definisi operasional dari variabel yang diteliti dalam

/
/
/
.id/
ini adalah:
cpenilitian
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Tabel
3.1
Definisi
Operasional
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
N Variabel
Definisi Operasional
Sumber Data Cara h
Cara penilaian
h
h
h
h
o

/
c1.idUraian
a
.
j
ne

pengumpulan
/
data
c.id
a
.
Dokumentasi
j
e

d/
ac.i

.id/

Pedoman
yang Pedoman
j.
j.ac
e
e
n
n
n
u
u
u
u
.
.
.
.
. program TB
kegiatan nasional
gilib
gilib menunjukkan
gilib
gilib
i
i
i
i
d
d
d
d
yang
harus
Penanggulang
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
tp: an
htoleh
http
http
http
dilaksanakan
pelaksana program TB Tuberkulosis
/
dalam
d
i
.id/ upaya
.id/
.id/
c.
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
menemukan
penderita
ne
.une
.utuberkulosis
.une
.une
b
b
b
b
paru
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
2 Uraian p://dTugas Kegiatan yang harus
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h oleh
h
. tersebut
terdiri dilaksanakan
dari
Dokter dalam Program
/
/
/
TB, yangcterdiri
.id/ dari:
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
a. Memberikan
Dokter, ne
- Melaksanakan
ne
.une
.uPemberian
.u TB, Kuesioner
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
penyuluhan
pengetahuan
terkait
TB
petugas
penyuluhan
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
tentang
TB ke kepada
sekelompok
://di
://d
://dipetugas
://dikhusus TB sesuai
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
masyarakat
orang yang h
belum
laboratorium
POA = 2
umum
diketahui jelas riwayat
- Melaksanakan
/
/
/
/
penyakitnya.
penyuluhan
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e tidak
khususun
TB
.une
.une
.une
.POA
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
sesuai
=1
i
i
i
i
g
dig
dig
dig
d- iTidak
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
p
p
p
p
htt
htt
htt
htt
melaksanakan = 0
b. Menjaring
Kegiatan
yang Dokter,
Kuesioner
Jumlah
suspek
/
d/ suspek TB
d/
d/
i
i
i
.
.
.
bertujuan
menemukan
petugas
TB,
yang
dijaring
c
c
c
c>=.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
70% =.u
baik
ne yang dicurigai petugas
ne= 2
.une
.uorang
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
menderita
TB.
laboratorium
Jumlah
suspek
g
dig
dig
dig
diyang
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
dijaring
< 70
p
p
p
p
htt
htt
htt
htt
= kurang = 1
Tugas

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

igilib

.u

igilib

/dig

/dig

:/
http

:/
http

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

/dig

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

:/
http

ac
nej.

ht

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

/dig

:/
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

.u

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

N Variabel
htt
o

.idc./

ac
nej.

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

.u

Cara http
pengumpulan
data
/
c.id
a
petugas
Kuesioner
.
j
ne form TB.06dan
u
.
laboratorium
b
li

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

Cara penilaian

/
c.id
a
.
j
ne dahak

Kegiatan
yang
j.ac
e
n
u
.
dilakukan
untuk
b
gili memperoleh sputum. //digi
://di
:

Mengumpul
dahak

/dig

:/
http

42

gilib
i
d
/
/
:

Sumber Data

.id/

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

Definisi Operasional
ht

ac.
nej.

Jumlah.u
gilib
g
purulen
yang
i
d
/
/
: dikumpulkan
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
X100%
h
h
h
h
Jumlah
suspek
yang ditemukan
/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
Bila
>66,6
=
baik=
j
j
j
j
ne
.une
.une
.une
3 ilib.u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://d- iBila <33,3-66,6 =
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
cukup = 2
- Bila
<33,3
=
/
/
/
kurang = 1
.id/
c.idd. Mengisi buku Melakukan
c.idpencatatan Petugas TB,j.aObservasi
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
- Mengisi nedengan
ne
.une
.utersangka
.une
b
b
b
daftar suspek
TB pada petugas
lengkap=
i
i
i
l
l
l
lib.u 2
i
i
i
i
g
g
g
g
g
i
i
i
i
/d
Form
form yang sesuai
tidak
://d
:/TB.06
://dlaboratorium
://d- Mengisi
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
lengkap 1
Tidak mengisi =0
/
/
/
/
Membuatc.idpola
dan Petugas
Lembar
- Memenuhi
5-6
c.ide. Membuat
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
sediaan hapus fiksasi
kriteria = n
e
ne dari preparat laboratorium
.une
.usputum
.une observasi
.u baik
b
b
b
b
i
i
i
i
dahak
yang
telah
Memenuhi
3-4
l
l
l
l
i
i
i
i
g
ig
dig
dig dikumpulkan.
dig
dkriteria=
/
/
/
/
/
/
/
/
sedang
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
- Memenuhi
1-2
kriteria= kurang
/
/
/
/
Slide/dahak
Petugas TB
Observasi
- Rutin = 3
c.idf. Mengirim
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
dahak
ke u
- Kadang-kadang
ne
.une
. diantarakan
.une
.u1ne = 2
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
laboratorium
kelaboratorium
dengan
Jarang
=
g
g
ig
ig
dig
://di
://dForm
://d-Tidak
://di
dengan
form yang sesuai. ttp://
pernah = 0
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
TB.05.
g. Mewarnai dan Memberikan zat
warna Petugas
observasi
- Memenuhi
>8 /
d/ membaca
d/
d/
d
i
i
i
.
.
.
dan
laboratorium
kriteria
=
baik=
3
c
c
c
c
a
a
a
a .i
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
n
n
n 4- 8
sediaan dahak, .u
menginterpretasikan
- Memenuhi
lib.u
lib slide.
lib.u
lib.ucukup= 2
i
i
i
i
kriteria=
g
g
g
g
g
i
i
i
i
://d
://d
://d
://d- Memenuhi < 4
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
kriteria= kurang =1
Mengembalikan
hasil Petugas
Kuesioner
- Mengirim
hasil /
dh./ Mengirim
d/ kepada
d/
d
i
i
i
.
.
.
c
c
c
balik
hasil
pemeriksaan
laboratorium
bacaan
=
1
a
a
a
ac.i
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
n
n
bacaan,
pengirim.
- Tidak .un
lib.u
lib.u
lib.u
i
i
i
g
g
g
gilib
g
mengirimkan
hasil
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
: bacaan hari itu
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
juga =0

gilib
i
d
/
/
:
http

.idi./

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

id/

.u
igilib

id/
:/
http

http

:/
http

n
lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

id/

.
c.
Mengisi buku melakukan
- Mengisi
ac.
j.ac pencatatan Petugas nej.aobservasi
j.buku
e
e
n
n
u
u
u
register
pada
TB.04.
laboratorium
dengan
lengkap
=
lib.
lib.
lib.
i
i
i
g
g
g
i
i
i
laboratorium
2
://d
://d
://d
(TB.04),
tetapi
http
http
http - Mengisi
tidak lengkap = 1
- Tidak melakukanid/
/
/
.
c.id
c.id
a
a
pengisisan e
=j.0ac
.
.
j
j
e
e
.un

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

http

ht

.id/

igilib

.un

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

/dig

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

.idj./

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

N Variabel
htt
o

ac
nej.

.id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

.u

Cara http
pengumpulan
data
/
c.id
a
Petugas
Observasi
.
j
ne
laboratorium
lib.u

/
c.id
a
.
j
ne

.id/

http

lib.u
i
g
i
://d

l.

.id/

Menyimpan
slide
j.ac dikumpulkan
e
n
u
. untuk di lakukan
sediaan untuk
gilib crosscheck.
gi
i
di crosscheck
d
/
/
:
://di

://
http

keparahan
penyakit
/
d
i
dan
ac. priorias
.
j
e
pengobatan
un

:/
http

lib.
digi

m. Mengisi kartu
penderita
d/ (Form TB.01)
i
.
c
j.a
dan (TB.02)
.une

d/
ac.i

nej.
u
.
b
li
digi

/d

:/
http

c.i

:/
http

ilib

/dig
ttp:/

/dig

:/
http

/dig

:/
http

ilib

/dig
ttp:/

ilib

/dig
ttp:/

.u

igilib

.u

igilib

/dig

/dig

:/
http

:/
http

/dig

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

:/
http

j.a
.une

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

c.i

j.a
.une

.id/

.u
igilib

c.i

j.a
.une

h
ac
nej.

Pengelola
program

c.i

ilib

/dig
ttp:/

Melakukan pencatatan
identitas dan riwayat
/ mulai
pasien ac.id
.
j
ne
.uditemukan

klasifikasi/tipe
penderita saja= c
1.id/
a
.
j
- Tidak une
=0
ilib.
igmelaksanakan

Kuesioner,
- Pengisian
Form TB 01
dilakukan dengan
/
/
dTB.02
i
.
dan
lengkap = 2 ac.id
c
a
.
.
j
j
- Pengisian
.une
.une tidak
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
lengkap
=1
g
dig
dig
dig
diTidak
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
dilakukan
p
p
p
p
htt
htt
htt
htt
pengisian = 0
Melakukan pelacakan
Kuesioner
dan - Melakukan dengan /
dn./ Memeriksa
d/ yang Pengelola
d/
d
i
i
i
.
.
.
kontak
terhadap
orang
program
TB.01
dokumentasi .=
c
c
c
a
a
a
ac2 .i
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
n
n
n tanpa
terutama
mempunyai
hubungan
- Melakukan
lib.u
lib.udekat dengan pasien igilib.u
lib.u = 1
i
i
i
g
g
g
kontak
dengan
dokumentasi
i
i
i
://d
://d TB TB
://d
://d
penderita
http
http
http
http - Tidak melakukan
BTA Positif
=0
o.
Memantau
Mengetahui /
Dokter, dan Kuesioner
dan - Memantau dengan /
/
/
d
d
id
c.id
dokumentasij.=a2c.
ac.i jumlah suspek perkembangan
ac.i jumlah Pengelola ej.aobservasi
.
.
j
j
e
e
e
n
n
n
yangdiperiksa b.u
program
- Memantau
b.un tanpa
lib.u
li suspek diperiksa
lib.u
lidokumentasi
i
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
i
dan
jumlah
ada
=
://d
://d TB
://d
://d 1
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
penderita
h
h
h
h
yang
Tidak melakukan =
ditemukan.
0
/
/
/
d
d
d
d/

j.a
.une

/dig

:/
http

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Membuat
hasil Dokter, ndan
- Membuatne
ne
.uMenentukan
.u e Kuesioner
b
b
i
i
klasifikasi/tip
diagnosis
berdasarkan
Pengelola
klasifikasi
dan
l
l
lib.u
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
d
dprogram
d tipe penderita = 2
/
/
/
/
/
/
e penderita
lokasi/organ,
:
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
bakteriologi,
tingkat
- Membuat

/
c.id
a
.
j
ne

lib.u
i
g
i
d

/dig

:/
http

Cara penilaian

- Menyimpan
.ac
jdalam
e
n
u
u
.
. sediaan =
kotak
gilib
gilib= 2
i
i
baik
d
d
/
/
/
/
:
:
http
http
http
http - Menyimpan tidak
dalam
kotak
/
/
/
/
sediaan=
kurang
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
baik=
1
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une =
Tidak
menyimpan
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://d0i
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
k. hMenegakkan
Menentukan kepastian
Dokter, dan Kuesioner
- Sesuai protap bila
diagnosis TB penyakit
TB sesuai
Pengelola
semua
kriteria
/
/
/
sesuai
protap
ketentuan
masional
program
terpenuhi=
2
d
d
d
i
i
i
.id/
c.
c.
c.
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
- Tidak ne sesuai
.une
.une
.une
b
b
b
protap
bila
i
i
i
l
l
l
lib.u
i
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
terdapat
1
kriteria
/
/
/
/
:
:
:
:
http yang
http
http
http
tidak
terpenuhi =1

ac
nej.

/dig

:/
http

43

gilib
i
d
/
/
:

Sumber Data

.id/

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

Definisi Operasional
ht

ac.
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

.u

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

3.5
/
/
/
.id/Data dan Sumber Data
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
ne
Data yang dikumpulkan
ada 2 yaitu data primer
b.un
b.un dan data sekunder. Data
b.uprimer

ac
nej.

igili

igili

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

44

igili

/d
://d
://d
merupakan
ttp:/ pertama yaitu individu
http data yang didapat dari hsumber
httpatau perseorangan
(Nazir, 2003). Data primer diperoleh melalui wawancara/pengisian kuesioner oleh

/dig

:/
http

/
/
/
.id/
cresponden.
c.id penelitian ini adalahj.petugas
c.id TB puskesmas yang
c.id
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Responden
dalam
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
terdiri dari:dokter,
//dig petugas pengelolatprogram
://di
://di dan petugas laboraturium.
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Data yang dikumpulkan melalui pihak kedua biasanya diperoleh dari instansi

/
/
/
.id/ yang ada hubungannya
cterkait
c.iddengan proses pengumpulan
c.id data baik oleh instansi
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne
ne
.une pemerintah maupun
.uswasta
.une 2002). Data sekunder
.udalam
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
(Sedarmayanti
dan
Hidayat,
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h ini adalah cakupan angka
h penemuan penderita baru hBTA positip (CDR)
h
penelitian
/
dan
Banyuwangi tahun
d/
.id/ angka penjaringan suspek.iKabupaten
.id2011.

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac
e
n
u
.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
p:

gilib
i
d
/
/
:

3.6 Teknik
Data
htt
http dan Instrumen Pengumpulan

/dig

:/
http

http

Teknik pengumpulan data/ melalui teknik wawancara/ dengan kuesioner dan


/
d/
i
.
c
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
adalah proses memperoleh
keterangan untuk.utujuan
ne
ne
.une observasi dokumen.
.uWawancara
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
penelitian
dengan
://di
://di cara tanya jawab, sambil
://dibertatap muka antara sittpenanya
://di dengan si
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
penjawab atau responden (Nazir, 2003).

.id/

htt

lib.u
i
g
i
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:

id/

.u

id/

id/

.
.
Instrumen yangejdigunakan
untuk pengambilan
.ac.
j.acdata adalah kuisionernedan
j.ac
e
n
n
u
u
u
ilib.
ilib. diartikan sebagai daftar
ilib.
observasi. Menurut
/dig Notoatmojo (2005), kuisioner
/dig
/digpertanyaan

ac
nej.

:/
http

:/
http

:/
http

yang tersusun baik, sudah matang, dimana responden dan interviewer tinggal

/
/
memberikan
jawaban atau cdengan
.id/
.id/ memberikan tanda-tanda
c.id tertentu. Kuisioner ini
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une berdasarkan uraian
.uneprogram TB UPK berdasarkan
.une
b
b
b
merupakan pengembangan
tugas
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

:/
http

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
pedoman
Sedangkan observasi
h nasional penanggulngan tuberkulosis.
h
h dilakukan untuk

/dig

/dig

:/
http

mencari
data (dokumen) yang
/
/ berkaitan dengan penelitian
/ dalam hal ini adalah .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
form/dokumen
yang
digunakan
dalam
pelaksanaan
penemuan
penderita
seperti
form
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: 02, TB.05, TB.06 dan sebagainya.
:
:
://di
TB.01, tTB.
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

3.7 Teknik
htt Penyajian Data

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

45

Data yang diperoleh dari


/
/ wawancara dan observasi
/disajikan dalam bentuk .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
tabel
frekuensi
dan
textual.
Penyajian
dalam
bentuk
tabel
banyak
digunakan
pada
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:laporan penelitian denganttpmaksud
:
: memperoleh
://di
penulisan
agar orang lebih mudah
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
gambaran rinci tentang hasil penelitian yang dilakukan (Budiarto, 2003). Selain data

/
d/
id/
.id/
cdisajikan
c.ijuga
c.Penyajian
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
dalam
bentuk
tabel
dalam
bentuk
kalimat.
datanya
disusun
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
dalam bentuk
data secara :tertulis
//dig (Subaris
://di
://di kalimat-kalimat untukttpmengungkapkan
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
dkk, 2004).

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.u

.u

id/

.id/

ac.
nej.

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

3.8 Teknik Analisis


igilib Data

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

://d
http data ke dalam
http data adalah proses mengorganisasikan
http
Analisis
dan mengurutkan

http

gilib
i
d
/
/
:
http

.id/

ac
nej.

/
pola,
tema dan dapat .id/
.id/ kategori dan satuan.auraian
.id/
c.id dasar, sehingga dapat
cditemukan
a
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
dirumuskan hipotesis
ilib. kerja seperti yang disarankan
ilib. oleh data (Moleong, 2009).
ilib. Data

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
http

/dig

:/
yang h
diperoleh
dari penelitian ini hakan
ttp:/
ttp:/ dianalisis menggunakan
httpanalisis deskriptif
yaitu
/ dengan membuat frekuensi,/ presentase dan tabulasi silang.
/ Kemudian dilakukan

/dig

:/
http

/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
telah dilaksanakan .udengan
cakupan CDR puskesmas
ne
.une analisis uraian itugas
.unyang
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
g
g
g
ig skoring dari setiap pelaksanaan
/dig
berdasarkan
uraian tugas yang
://di
://dhasil
://di
:/dikelompokkan
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
dalam kategori berikut (Sudjana, 2005):

/
/
.id/Puskesmas dengan pelaksanaan
.id/ > 29
c1.
c.id uraian tugas baik, jika
cnilai
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
gdengan pelaksanaan uraian
g cukup, jika nilai 20-29//dig
g
2. Puskesmas
tugas
://di
://di
://di
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
3. Puskesmas
dengan pelaksanaanhuraian tugas kurang, jika nilaih < 20
.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.u

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u

http
ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ac
nej.

http

.id/

igilib

digi
/
/
:
p
htt

.u

.id/

http
ac
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

http

.u

http

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

3.9 Alur
htt Penelitian

.u

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

ac
nej.

.id/

u
u
u
Masalah pelaksanaan
ilib. uraian tugas program tuberkulosis
ilib. di puskesmas dalam upaya
ilib.penemuan
/dig

/dig

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

lib.u
i
g
i
://d

d
ac.i
.
j
e
n

http

/dig

/dig

:/
http

/
/
.id/
cMerumuskan
c.id
c.id
Masalah danj.Tujuan
a
a
a
.
.
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://populasi
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
Menentukan
dan
sampel
h
h
h
h
Puskesmas PPM dan PRM yang
/ mempunyai target CDR < 70%
/ antara lain Puskesmas

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Kebondalem, Jajag, nGitik,
Sobo, Sambirejo, Paspan,nTegaldlimo,
Sumberberas, Benculuk,
.u e
.u e
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
ig dan Pesanggaran
Sempu, Genteng
://di
://dKulon
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.id/

.u

/dig

:/
http

http

Memilih masalah

/dig

:/
http

46

.id/

ht
/
c.id
a
.
j
ne

id/

ac
nej.

:/
tp:/ positip dikabupaten Banyuwangi
ttp:/ baru tuberkulosis paruhtBTA
hpenderita
http tahun 2011

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

.id/

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

/
id/ kuesioner
Menentukanadan
c.idmenyusun instrument berupa
ac.lembar

ac
nej.

nej.

j.
.une

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
p:

http

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

Mengumpulkan
data
htt

Pengisian kuesioner/wawancara petugas TB puskesmas yaitu dokter, pengelola program TB,

/
c.id
a
.
j
ne

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

/
/
.id/ dan petugas Laboraturium
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
dig
://dan
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Mengolah
Analisis
Data
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

Mengolah
data dengan mngelompokkan
hasil wawancara yang sesuai,
penyajian data berupa
/
/
/

lib.u
i
g
i
/d
ttp:/

ne

.id
j.ac

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
kalimat
dan penggunaan tabel untuk mempermudah
penyajian
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
Kesimpulan dan Saran

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

://d
http

.id/

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.u

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u

http
ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

ac
nej.

.id/

igilib

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ac
nej.

.u

.id/

http
ac
nej.

digi
/
/
:
p
htt

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

ac
nej.

b.u
Gambar 3.2 Alur
igiliPenelitian

http

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.u

ac
nej.

id/
.ac.

lib.u
i
g
i
://d

http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

lib.u
i
g
i
://d

Karakteristik responden merupakan ciri yang dimiliki oleh responden sebagai

.id/

.id/

ac
bagian dari identitasnya.
responden nyang
ini
j.Karakteristik
j.acdilihat dalam penelitian
j.ac
e
e
e
n
n
u
u
u
.
.
.
gilib umur, lama kerja,//dpelatihan
gilib TB, dan pendidikan
gilibmasingi
i
i
meliputi jenis
kelamin,
dari
d
d
/
/
/
/
:
:
:
http

http

/dig

:/
http

http

.id/

/dig

:/
http

d
ac.i
.
j
e
n

/dig

:/
http

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

4.1 Karakteristik
Responden
ttp

nej

.id/

ac
nej.

BAB 4. HASIL
ht DAN PEMBAHASAN http

htt
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

http

masing responden. Dalam penelitian ini reponden berjumlah 36 orang. Di bawah ini

/dig

:/
http

/
id/
id/
.id/ dijelaskan karakteristik
berdasarkan jenis
umur, lama kerja,
cakan
c.responden
c.kelamin,
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une pelatihan TB, danilibpendidikan.
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h Responden di 12 Puskesmas
Tabel h 4.1 Distribusi Karakteristik
Kabupaten
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

Banyuwangi Tahun
.id/ 2011

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
Dokter
Pengelola
Petugas
Total
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
Laboraturium://dig
://diProgram
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
n
n
%
n
N
%
h
h%
h%

ac
nej.

Karakteristik
ib.u
l
i
g
i
Responden
://d

http

Jenis kelamin

/
c.idLaki-laki
a
.
j
Perempuan
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c9.id
a
.
j
ne 3

.u

Umur
gilib
i
d
/
/
21-30
1
tp:
http
httahun
31-40 tahun
7
41-50
tahun
3 /
/
c.id 51 tahun
c1.id
a
a
.
.
j
j
ne
.une
b
Lama kerja ilib.u
i
l
i
g
g
0-5 tahun
2
://di
://di
p
p
t
t
t
t
h
h
6-10 tahun
6
11-20 tahun
2
/ tahun
/
d>20
i
.
2.id
c
c
a
a
.
.
j
j
Pelatihan TB
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
Ya
10
://di
://di
p
p
t
t
t
t
Tidak
2
h
h
Pendidikan Terakhir
/
/
d
i
c. Non Kesehatan (SMA) j.ac.id
a
.
j
Kesehatan
.une
.une
b
b
i
i
l
l
SPK/sederajat
i
i
g
g
://di
://di
Diploma
(S0)
p
p
t
t
t
t
h
h
Sarjana (S1)
12
Sumber:
data primer (2012)
d/
d/

.i

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

7
5

58,33 c6.id/
j.a
41,67
.une 6

5
6
0

8,33
3
41,67
3
50,00
4 /
c2.id
a
.
0
j
e

3
2

3
4
8,33
3
/
16,67 .ac2.id

gilib
i
d
/
/
:
8,30
http 1

58,33
25,00
8,33

n
lib.u
i
g
i
d
16,67
33,33
tp:// 4
t
h
41,67
3
25,00
16,67
16,67

nej
u
.
b
igili 83,33
d10

83,33 //
:
16,67
http 2

16,67

4.id/

.u

2igilib16,67
d
/
/
:
http 64 50,00
100
33,33

.u

1
7

50,00
50,00

:/
http

n
lib.u
i
g
i
/d
25,00
25
ttp:/ 139 36,11
h25,00

:/
http

16,67
33,33
16,67

25,00
16,67

15 41,67
13 36,11
/
c.id
a
.
3 8,33
j
e

nej
u
.
b
ili 83,33
83,33//dig30
:
p
tt
6 16,67
h16,67
25,00

.id/

25,00

ac
nej.

.u

:/
http

.u

/dig

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

/dig

:/
http

.id/

igilib

/dig

ht
ac
nej.

/dig

:/
http

8,33 igi3lib 8,33


/d
ttp:/ 13 36,11
h58,33
16 44,44

.u

http 47

/dig

8 22,22
/
6 16,67 .ac.id

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

22 61,11 c.id/
j.a
14 .38,89
une

gilib
i
d
/
/
5 13,89
ttp:
h25,00

ac
nej.

.id/

igilib

10
2

ac
nej.

.i

http
ac
nej.

75,00
25,00

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

48

/
/
/
.id/ Karakteristik Responden
c4.1.1
c.idBerdasarkan Jenis Kelamin
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une
.une dalam penelitianilibini
.unterdapat
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
Dari
36
responden
22
responden
berjenis
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h laki-laki dan 14 respondenhberjenis kelamin perempuan.h Secara keseluruhan
kelamin
/
/
/
persentase
laki-laki (61,11%).idlebih
dominan dari persentase
.id/
c
c.id perempuan (38,89%).
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
ne
Hal ini dapat dilihat
.une
lib.u dari persentase antara jenis
lib.u kelamin dari dokter dan
libpetugas

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

digi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
pengelola
antara
tt
htt program sedangkan untuk
htt petugas laboratorium hperbandingan

http

/dig

:/
http

jumlah
laki-laki dan perempuan
mempunyai perbandingan/ yang sama. Menurut
/
d/
d/
i
i
.
.
c
c
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e dikatakan bahwa tidak
.une Suparyanto dkk i(2005),
.unedalam berbagai penelitian
.undapat
.uneada
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
/dig signifikan yang membedakan
perbedaanp:/yang
laki-laki dan perempuan
dalam
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
produktivitas kerja dan potensi yang sama dalam memeriksa sediaan TB.

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

d
ac.i
.
j
e
.un

ac
nej.

.u

ilib
4.1.2 Karakteristik
gilib
/dig Responden Berdasarkan
/diUmur
:/
http

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
sebanyak
14 orang berada cpada
.id/
.id/ usia 31-40 tahun. Bila
.id/ dari masing-masing
cdilihat
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
une
une
petugas maka sebagian
ilib. besar dokter berada pada
ilib.usia antara 31-40 tahun. Sedangkan
ilib.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://di

://di

/dig

:/
http

http

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yakni

.u

http

.id/

ac
nej.

://di

pada petugas
httppetugas laboratorium rentang
http usia terbanyak
http pengelola program dan

/dig

:/
http

yaitu
sudah dianggap d/
/ pada usia 41-50 tahun..id/Pada kelompok usia ini responden
/
c.id
c
c.id
a
a
a
ac.i
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
n
n
n
dewasa dan sudah .dianggap
mampu dalam menjalankan
tugasnya sebagai petugas
lib.u
lib u
lib.u
lib.u
i
i
i
i
g
g
g
g
g
i
i
i
i
/d lebih tua
://d
://d (1993) menyebutkan tbahwa
://d seseorang dengan usia
:/yang
://di
TB. Hurlock
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
mempunyai pengalaman yang lebih banyak sehingga memungkinkan untuk

/
/
/
.id/
cmengetahui
c.id banyak pula, namunj.ausia
c.id yang lebih muda juga
c.id
a
a
a
.
.
.
hal-hal
yang
lebih
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
memiliki keunggulan
dan kemampuan :dalam
/dig lebih baik
//dig menangkap informasi
://di
://di
:/yang
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
daripada responden yang berusia lebih tua. Menurut Sastrohadiwiryo (2003), faktor

/
/
.id/ perlu dipertimbangkan
.id/
rendahnya
cumur
c.id seperlunya, hal inij.acmenghindarkan
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
.une produktivitas yang
.dihasilkan
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
petugas
yang
bersangkutan.
Namun
hasil
penelitian
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
Syafeih dan Kusnanta (2005) menyebutkan
bahwa tidak ada hhubungan bermakna
antara
.id/ umur dengan semua variabel
.id/ kinerja petugas P2TB puskesmas.
.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
ac
nej.

ac
nej.

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

49

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

ht

4.1.3
Lama Kerja
/
id/ Karakteristik RespondenidBerdasarkan

/
/
c.
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Sebagian besar
une
.uneresponden berada padailiblama
.unekerja antara 6-10 tahun
.dengan
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
/dig %. Namun sedikit berbeda
:/36,11
://di bila dilihat pada prosentase
://di lama kerja
://di
prosentase
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

petugas pengelola program. Karena sebagian besar lama kerja pengelola program

/
/
.id/
.id/
cberada
c0-5
c.iddalam Mila (2006) lama
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
pada
rentang
antara
tahun.
Menurut
Tulus
MA
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
kerja pada://rentang
antara 0-5 tahun termasuk
dalam masa kerja :/baru
dig
/dig yaitu jika
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
bekerja < 6 tahun.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

d
d
Bila dilihat dari lama
c.id TB, maka sebagian
ac.i kerja petugas pengelola
aprogram
ac.i
.
.
.
j
j
j
e
e
e
un
.un baru. Dalam masa ikerja
.un
besar petugas igpengelola
program masih tergolong
ilib.
igilib
ig lib baru

ac
nej.

g
://d
://d
://d
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h masih belajar dan menyesuaikan
petugas
dengan tugas dan tanggung
jawab yang
/
padanya. Maryoto
bekerja belum .id/
d/
.id/
cdiberikan
c.id(2000) berpendapat apabila
c.iseseorang
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
u
u
u
u
cukup lama sedikit
.
.banyaknya akan mengakibatkan
. halhal yang kurang baik
. antara
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: menghayati pekerjaan yang
: menjadi tanggung jawabnya.
: Siagian (2000)
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
lain
belum
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

http

menyimpulkan
bahwa makin / lama kerja seseorang maka/ akan semakin terampil
/
d/
i
.
c
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
masalah dalam pekerjaannya.
Lama kerja seorang
.une dan pengalaman ilimenghadapi
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
petugas tpengelola
//dig resmi
://di
://di program pada puskesmas
://di yaitu dihitung dari mulai
:perawat
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
ditunjuk oleh kepala puskesmas sebagai sebagai pengelola program TB pada

/
/
/
.id/
cpuskesmas
c.id
c.id
c.id
tersebut.
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
4.1.4 Karakteristik
Responden Berdasarkan
Pelatihan Yang Telahh Didapat
.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
id/
Bila dilihat dari pernah
maka mayoritas c.id/
c.id tidaknya mendapatkan
c.pelatihan
a
a
a
.
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
responden telahgilmendapat
pelatihan
TB
di
tingkat
propinsi.
Jumlah
pelatihan
yang
i
gili
gili

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
telah didapat
bervariasi antara 1-3hkali pelatihan, dengan sebagian
h
h besar responden

/dig

:/
http

mendapatkan
pelatihan sebanyak
id/
id/ satu kali.

/
/
c.
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
Menurut Departemen
pelatihan
.une Kesehatan RI (2008),
.une merupakan salah isatu
.uupaya
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
g
/dig rangka
://dipengetahuan, sikap ttpdan
://di keterampilan petugas
:/dalam
://di
peningkatan
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

meningkatkan mutu dan kinerja petugas. Pelatihan termasuk komponen karakter

.id/
.id/
.id/
.id/
cindividu,
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
yang sangat n
penting dalam peningkatan kinerja.
Berkaitan dengan pelatihan,
.une
.u e
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

50

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

/
c.id
a
.
j
ne

Havelock
htt dalam Info Diklat (2000)
ht menyebutkan sistem pelatihan
http adalah suatu

/dig

:/
http

sistem
balik antar sesama id/
/ sosial dimana secara terus
/ menerus terjadi hubungan.idtimbal
/
.
c.id
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
peserta,
antara
peserta
dan
pelatih.
Melalui
interaksi
ini
diharapkan
terjadinya
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: di bidang pengetahuan,
: ketrampilan dan perilaku,
: yang akan
://di
perubahan
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
mempengaruhi sistem dimana individu itu bekerja. Dari pengetahuan yang baik dari

/
/
id/
.id/
cpetugas
c.id pengetahuan yang baik
c.pula
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
maka
akan
terjadi
transfer
terhadap
pengetahuan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g merupakan bagian dari
g
g
masyarakat://melalui
dig penyuluhan aktif.pPelatihan
://di
://di
://disuatu proses
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan

/
/
/
.id/
seseorang atau sekelompok
orang. Pelatihanj.a
juga
ckhusus
c.id
c.iddapat merupakan cara
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
.une untuk membekali
.une kerja yang tidak mempunyai
.une
.usesuai
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
tenaga
pendidikan
formal
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
denganh tugasnya, sehingga meningkatkan
kualitas pekerjaanya,h dalam pelatihan ini
diharapkan
agar seseorang lebih
.id/
.id/mudah melaksanakan tugasnya.
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
c
c.id
a
a
.
.
j
j
e
e
Bila dilihat idari
yang terlatih ildan
.uperbandingan antara jumlah
.unpetugas
.untidak
b
b
b
i
i
i
l
l
i
g
ig
ig
//dig yang telah mendapat
:petugas
://dpelatihan
://di
p://d
p
p
p
t
t
t
terlatihhttseharusnya
dengan mayoritas
bisa
t
t
t
h
h
h

ac
nej.

ac
nej.

membantu
untuk meningkatkan/ CDR. Tetapi pada tahun 2011
puskesmas belum
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e faktor lain diluar pendidikan
.une dapat mencapai itarget
.uneCDR. Hal ini dikarenakan
.unada
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
yang mempengaruhi
capain CDR puskesmas.
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

htt

lib.u
i
g
i
p://d

/
/
/
4.1.5
.id/ Karakteristik Responden
c.idBerdasarkan Pendidikanj.ac.id
c.id
a
a
.
.
j
j
e
.une
.une pendidikan adalah usaha
.un
Menurut Undang-Undang
Pendidikan tahun
2003,
sadar
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di untuk mewujudkan tsuasana
://di belajar dan proses tpembelajaran
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
dan terencana
agar
h
h
h
h

ac
nej.

peserta
potensi dirinyaduntuk
memiliki kekuatan d/
/ didik secara aktif mengembangkan
/
/
c.id
c.id
c.i
a
a
a
ac.i
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
n
n kecerdasan, akhlak mulia,
nserta
spiritual keagamaan,.upengendalian
diri, kepribadian,
lib.u
lib
lib.u
lib.u
i
i
i
i
g
g
g
g
g
i
i
i
i
://d
://dyang diperlukan dirinya,ttpmasyarakat,
://d
://d
://di
keterampilan
bangsa dan negara.
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

d/
ac.i

Bila dilihat dari dari pendidikan masing-masing petugas, tingkat pendidikan

/
/
/
c.idjenjang S1. Pada pengelola
c.idprogram terdapat variasi
c.id
a
a
a
.
.
.
.
dokter
seluruhnya
adalah
pada
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
yaitu pada://tingkat
dig pendidikan menengah
://di
://diatas dalam hal ini petugas
://di berasal dari
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
tingkat pendidikan sekolah keperawatan (SPK) sebanyak dua orang, tingkat diploma

/
/ dapat disimpulkan .id/
.id/
6 orang dan .sarjana
Sehingga
csebanyak
c.id sejumlah 4 orang. j.a
c.id
a
a
.
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

51

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

tp
sebagian
pada tingkat pendidikan
(S0). Pada
htt besar pengelola program berada
ht
htdiploma

petugas
laboratorium terdapatid/dua variasi pendidikan yaitu
/
/ diploma dan tingkat .id/
c.id
c.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
sekolah
menengah
atas.
Pada
tingkat
diploma
seluruh
responden
berasal
dari
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: kesehatan sedangkan pada
: tingkat menengah atas ttsebanyak
:
://di
pendidikan
orang 4
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
berasal dari non kesehatan dan 1 orang berasal dari kesehatan. Namun sebagian besar

/
d/
.id/
.id/
cpetugas
c.idari
cdengan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
laboraturium
berasal
pendidikan
kesehatan
tingkat
pendidikan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
yaitu S0. ://dig
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Fajarudin Rahmat (2009) menyebutkan bahwa semakin tinggi pendidikan

/
/
/
.id/
maka akan bertambah
wawasan dan
cseseorang
c.id pengalaman yang j.mempengaruhi
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
.une pengetahuan. Pendidikan
.une merupakan faktorilibyang
.une perlu diperhatikan oleh
.un
b
b
b
i
i
i
l
l
l
suatu
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h gambaran tentang
h
h pendidikan, dapat diperoleh
h atau perusahaan. Dengan
organisasi
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
pengetahuan
dan ketrampilan
.id/
c.idyang dimiliki tenaga jkerja,
c.id walaupun tidak mutlak
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
une
une
une
demikian .
ilib.
ilib.
ilib.

ac
nej.

/dig

dig

/dig

://
http

:/
http

:/
http

/dig

:/
http

4.2/ Deskripsi Pelaksanaan Uraian


Tugas Program Tuberkulosis
Puskesmas
/
d
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
dalam Upaya.Penemuan
Penderita Baru .Tuberkulosis
Paru
une
une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g Masyarakat Umum //dig
g
4.2.1 Memberikan
//diKe
://di
://di Penyuluhan Tentang
:TB
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Penyuluhan kesehatan yang merupakan bagian dari promosi kesehatan

/
/
/
.id/
cmerupakan
c.id yang berlandaskanj.aprinsip-prinsip
c.id
c.id
rangkaian
kegiatan
belajar
untuk
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g keadaan dimana individu,
g kelompok, atau masyarakat
g
g
mencapai suatu
secara
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h melindungi dan
h
keseluruhan
dapat hidup sehath dengan cara memelihara,
meningkatkan
kesehatannyac(Effendy,
2003).
.id/
.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

j.ac
e
n
u
u
u
Dalam gDepartemen
Kesehatan RI g(2002)
ilib.
ilib. disebutkan bahwadigpenyuluhan
ilib.
i
i
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
p:
kesehatan
dan kemampuanhttseseorang
melalui
http adalah penambahan pengetahuan
http

a
nej.

/dig

:/
http

tekhnik
praktek belajar atau instruksi
dengan tujuan mengubah
/
/
/ atau mempengaruhi .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
perilaku
manusia
secara
individu,
kelompok
maupun
masyarakat
untuk
dapat
lebih
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: mencapai tujuan hidupttpsehat.
:
: dapat diartikan
://di
mandirittdalam
Sehingga penyuluhanttTB
p
p
p
p
t
t
t
t
h
h
h
h
h
sebagai upaya penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengenali

.id/
.id/
.id/
.id/
cpenyakit
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
TB dengan ninstruksi
yang diberikan oleh
petugas dengan tujuan untuk
.une
.u e
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

52

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

mempengaruhi
perilaku masyarakat
htt
ht untuk hidup sehat bebas
httpdari tuberkulosis.

Penyuluhan
TB ini perlu dilakukan
karena masalah TB ibanyak
berkaitan dengan id/
/
/
/
.
c.id
c.id
c. d
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
masalah
pengetahuan
dan
perilaku
masyarakat.
Tujuan
penyuluhan
adalah
untuk
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: dan peran serta masyarakat
:
://di
meningkatkan
kesadaran, kemauan
dalam
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
penanggulangan TB (Departemen Kesehatan RI, 2000).

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.id/

ib.u
l
i
g
i
yang dilakukan
://d petugas yaitu:
http

http

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

/
/
.id/Penyuluhan langsung.acperorangan
.id/
dilakukan jpada
c.idpenderita tuberkulosis.
c.id
a
a
.
.
j
j
ne
ne
.une
libumumnya
lib.u pengelola program.igPenyuluhan
lib.u
Penyuluhanigini
diberikan olehigpetugas
i
i
i
g
://d
://d
://d
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h tentang penyakit
h
diberikan
untuk memberikan hpengetahuan dan pengertian

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:
http

/dig

:/
http

http

a. Penyuluhan langsung perorangan

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
ac
ac
Terdapat 3 macam
nej. penyuluhan dalam program
nej. penanggulangan tuberkulosis
nej.

.u

/
/
/
.id/tuberkulosis dan dibutuhkan
c.id waktu yang lama jdalam
c.id pengobatan. Pemberian
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
ne
une ditemukan dapat melakukan
penyuluhan iini
agar penderita
.ubertujuan
.yang
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
g
g
://di secara teratur sampaitbenar-benar
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
pengobatan
sembuh.
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

b. /Penyuluhan kepada keluarga/PMO


/
/
/
.id
c
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Penyuluhan ini.udiberikan
kepada penderita
ne
.une
.unedengan menyertakanilibkeluarga
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
penderita.
://di
://diPenyuluhan ini dapat tdilakukan
://di di puskesmas atauttdirumah
://di penderita.
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Penyuluhan diberikan agar keluarga memiliki pengetahuan tentang tuberkulosis

/
/
/
id/
c.id dan dapat ikut memantau
c.perkembangan
c.idkeluarga yang menderita
c.id
dan
pengobatan
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
gterhadap kemungkinan tertular
g penyakit
g
dan dapat
melakukan
upaya pencegahan
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
tuberkulosis.
c.
.id/Penyuluhan masyarakat cumum
.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

j.ac
e
n
u
u
u
.
Penyuluhangiini
lib. merupakan penyuluhan
ilib.
gilibyang diberikan kepada
gmasyarakat
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
tp: yang belum
umum.
http Yang dimaksud masyarakat
http umum disini adalahhtorang

a
nej.

/dig

:/
http

penyakitnya.
Penyuluhan ini diberikan
karena penyakit id/
/
/
.id/diketahui jelas riwayat
.
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
menular termasuk
TB
bukan
hanya
merupakan
masalah
bagi
penderita,
tetapi
juga
u
u
u
.
.
.
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
: bagi masyarakat, oleh karena
: itu keberhasilan penanggulangan
:
://di
masalah
TB sangat
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

/
c.id
a
.
j
ne

http

lib.u
i
g
i
://d

tergantung tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan pemberian

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

.u

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

53

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

pengetahuan
tentang TB kepada
htt
ht masyarakat umum (promosi
httpaktif), diharapkan

dapat meningkatkan cakupan


/ penemuan tersangka pasien
/TB.
/
.id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
Dalam melaksanakan
masyarakat
umum, dilakukan
.une penyuluhan kepada
.une
.unoleh
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
/dig
//dipenyakit
:/pengelola
://di pemberian berupa apa
:itu
://di
dokter dan
program dengan
materi
TB
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

gejala, cara penularan, pencegahan, pengobatan dan ajakan kepada masyarakat untuk

/
/
id/
.id/
cmenanggulangi
c.memberikan
c.id tentang TB sekaligus
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
TB.
Dokter
pengetahuan
umum
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
membuka :/acara
akan
dig
/dig penyuluhan kemudian
://di
://didilanjutkan pembahasan
://program
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
diberikan oleh pengelola program. Dalam uraian tugas program tuberkulosis di

/
/
/
.id/
petugas laboratorium
cpuskesmas
c.id juga bertugas memberikan
c.id penyuluhan kepada
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
ne
.une masyarakat umum.
.u
.une laboraturium pukesmas
.unyang
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Namun
hanya
terdapat
1
petugas
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h dalam memberikan penyuluhan.
ikut serta
Materi yang diberikan
oleh petugas
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
laboraturium
ini yaitu cara pengambilan
dahak, pentingnya.imengambil
dahak purulen .id/
.id/
c.id
c d
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
dan segala sesuatu
lib. Alasan yang dapat menjelaskan
ilib. tentang laboraturium iTB.
ilib.

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/ tidak ikut serta dalam
:/
ketidakikutsertaan
petugas laboratorium
http
http memberikan
http
penyuluhan
kepada masyarakat
/
/ umum yaitu umumnya /pemberian penyuluhan

/dig

:/
http

/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
kerja,
pada petugas laboraturium
.une diberikan saat jam
.une sehingga memberi keterbatasan
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
dig
yang hanya
sendirian, selaintpitu
petugas laboraturim
://di
://bertugas
://dbeberapa
://diyang berasal
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
dari sekolah non kesehatan mengaku kurang mumpungi apabila harus memberikan

/
/
/
.id/
cpenyuluhan
c.id umum. Sehingga petugas
c.id laboratorium sesekali
c.id
kepada
masyarakat
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
memberikan/dpenyuluhan
kepada suspek/penderita
saja.
://di
:/ i
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h dari dapat diketahuih puskesmas yang
h
Berdasarkan
hasil rekapitulasi

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
d/
mencantumkan
pemberian penyuluhan
kepada masyarakat
pada POA sebagai c.id/
.id/
c.id
c.iumum
a
a
a
.
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
berikut:
ili
ili
ili
/dig
/dig
/dig

ac
nej.

:/
http

:/
http

.id/

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

ac
nej.

.id/

igilib

lib.u
i
g
i
://d

http

gilib
i
d
/
/
:

http
ac
nej.

ac
nej.

.u

.id/

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

:/
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

.u

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

.u

/dig

:/
http

54

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

ac
nej.

2011

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
nn

lib.u
lib.u
i
i
g
g
i
i
d pada POA Puskesmas p://d
Penyuluhan
7
://TB
http
htt
Kategori

Tidak terdapat penyuluhan TB pada POA

d/
ac.ipuskesmas

nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

Jumlah

lib.u
i
g
i
://d

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
c.id
a
.
j
ne

p primer (2012)
httdata
Sumber:
.id/

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

.u

ac
nej.

% .u
gilib
i
d
/
/
: 58,33

/dig

:/
http

41,67

/
c.id

j.a
.une

gilib
i
d
/
/
:

.id/

http

/dig

:/
http

ac.
nej.

id/

12

.
100
igilib

/dig

/d

:/
http

http
/

:/
http

.id
.id
.id
Dari tabel diatas dapat
j.ac diketahui bahwa penyuluhan
j.ac kepada masyarakat umum
j.ac
.une

.une

.une

lib
lib
lib
telah diberikan
digi sebagian besar puskesmas.
digi Penyuluhan ini dilaksanakan
digi dengan
tp://
t
h
mengundang

http

gilib
i
d
/
/
:
http

id/

ac.
nej.

tt Penyuluhan TB pada POA


ttp
Tabel h4.2
Tahun
ht 12 Puskesmas KabupatenhBanyuwangi
.id/

.u

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

tp://
t
h
umum, tokoh

masyarakat

masyarakat

tp://
t
h
dan tokoh

/dig

:/
http

agama

/
/
/
dilingkungannya.
Adanya tokoh
.id/
c.id masyarakat, dan tokoh
c.idagama diharapkan dapat
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une masyarakat sekitar.ilibDan
.unejuga selanjutnya dapatilibberperan
.une
memberi panutan
ilibkepada

ac
nej.

//dig

//dig

//dig

:
ttp:
ttp: telah didapat. Penyuluhan
aktif hmenyebarluaskan
informasi hyang
http ini diadakan

/dig

:/
http

puskesmas
1-2 kali dalam setahun.
d/
d/ Selain penyuluhan yang
d/dilaksanakan pada POA c.id/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
a
j.a juga dibantu oleh bidannepuskesmas
j.a
ej.a
saat posyandu.
nej. pemberian penyuluhan
neTB
nPada
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li
li
ili
g
digi
digi tidak mencantumkanppenyuluhan
digi
digpenyuluhan
/
/
/
/
/
/
/
/
puskesmas
yang
pada
POA,
umumnya
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
sesekali disisipkan saat ada perkumpulan kader, UKS atau pertemuan dikecamatan

/
/
d/
.id/ tidak terjadwal. Hal
cnamun
c.iini
c.idpenghematan biaya dan
c.id
a
a
a
a
dilakukan
dengan
alasan
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
sulitnya mengumpulkan
masyarakat.
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
hTidak ada ketentuan jelas tentang
h
h
h
jumlah penyuluhan yang harus diberikan
lib.u
i
g
i
d

d/
d/
d/
.id/ tahunnya. Penyuluhan
setiap
ac.i tersebut disesuaikan dengan
ac.i anggaran di puskesmas.ac.i

ac
nej.

nej.
nej.
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
Pemberian penyuluhan
dianggap boros dalam
li
li segi biaya namun bila dilihat
li dalam
digi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
tt
htt penyuluhan merupakanhkegiatan
segi waktu
yang paling efektifh.ttStrategi penemuan

:/
http

TB
memberi
keterbatasan pada petugas
/
/ karena petugas hanya .id/
.id/ yaitu pasif case finding
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
menunggu pasienibdatang
ke
puskesmas,
untuk
itu
perlu
adanya
upaya
promosi
aktif
u
u
u
.
ib.
ib.

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

digi

digi

digi

/
/
p://
denganhttmengadakan
penyuluhan hkepada
ttp:/ masyarakat untuk hdapat
ttp:/ meningkatkan
cakupan penemuan penderita. Untuk itu, petugas TB khususnya pengelola program

http

.id/

ac
nej.

http

/dig

:/
http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

igilib

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

/dig

.id/

ac
nej.

ht

.id/

ac
nej.

:/
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

55

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

tt
perlu hmenyupayakan
agar penyuluhan
dalam POA
ht tentang TB tersebut tercantum
http

sehingga
penyuluhan kepada imasyarakat
umum dapat diberikan
secara berkala dan id/
/
/
/
.
c.id
c. d
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
terus
menerus
tiap
tahunnya
sehingga
cakupan
CDR
puskesmas
dapat
tercapai.
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
4.2.2 Menjaring Suspek TB

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
j.tuberkulosis
j.ac
j.ac
Penemuan suspek
pada seluruhnpuskesmas
penelitian melakukan
une
u e
une
lib.

lib.

lib.

gi
gi di puskesmas, dan//djuga
gi melalui
secara pasif
://didi tempat pelayanan kesehatan
://di
: i

http

http

http

http

puskesmas pembantu bagi puskesmas yang memiliki. Penjaringan suspek dilakukan

/dig

:/
http

/
/
/
.id/ dokter, petugas pengelola
coleh
c.idprogram dan pada beberapa
c.idpuskesmas juga dibantu
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne
.une oleh perawat BP.ilibPasien
.une yang datang berkunjung
.uke
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
puskesmas
dengan
tanda-tanda
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
batuk h lebih dari 2-3 minggu dianggap
sebagai suspek dan dilakukan
pemeriksaan
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
dahak.
.id/ Bila pasien datang.adengan
c.id batuk kurang dari 2j.aminggu
c.id maka akan diberikan
c.id
a
.
j
j
une
une
une
obat pereda batuk
ilib. terlebih dahulu, dan apabila
ilib. tidak ada perbaikan maka
ilib. akan

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
:/
disarankan
httpSelain itu ketentuan tersebut
httpyaitu batuk > 2-3
http untuk pemeriksaan dahak.

/dig

:/
http

minggu,
apabila pasien datang dengan
gejala batuk 1 minggu
namun disertai gejala
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
badan lemas, nafsu.u
makan
ne
.une klinis yang mendukung
.uneseperti batuk darah, isesak
.unnafas,
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
g
g
g
dig
menurun,
malam hari tanpa
fisik.
//dig badan menurun, danttpberkeringat
://di
:berat
://di
://kegiatan
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Maka pasien tersebut akan dijaring sebagai suspek dan dilakukan pemeriksaan dahak.

/
d/
id/
.id/ ini dilakukan mengingat
cHal
c.iumumnya
c.menganggap
c.id
masyarakat
baru
dirinya
sakit
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g diderita sudah parah. /Sehingga
g
g
g
apabila batuk
yang
masa sakit yang di mengerti
pasien
://di
://di
: /di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h pasien TB paru
h
adalahhdimulai saat batuk tersebut hsudah parah. Gejala klinis utama

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
d/
yang
atau lebih. Batuk c.id/
.id/ dianggap suspek adalah
c.idbatuk berdahak selamaj.2-3
c.iminggu
a
a
a
.
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
dapat diikuti dengan
gejala
tambahan
yaitu
dahak
bercampur
darah,
batuk
darah,
gili
gili
gili

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
sesak hnafas, badan lemas, nafsu makan
menurun, berat badanh menurun, malaise,
h

/dig

:/
http

berkeringat
malam hari tanpa kegiatan
fisik, demam meriang
/
/
/lebih dari satu bulan hal .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
ini
sesuai
dengan
Departemen
Kesehatan
RI
(2008).
Penjaringan
suspek
ini
dilakukan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: dan petugas pengelola ttprogram
:
: maupun secara
://di
oleh dokter
secara bersama-sama
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
bergantian dan dibantu paramedis yang bertugas di BP, apabila dokter atau petugas

.id/
.id/
.id/
.id/
cpengelola
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
program tidak
berada ditempat.
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

Tabel
tahun 2011
id/ 4.3 Penjaringan suspek di
id/12 Puskesmas Kabupaten Banyuwangi
id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

Kategori
Baik

ac.
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

d/
ac.iJumlah

lib.u
i
g
i
://d

.
gilib
i
d
/
/
: 1

://d
http

/dig

:/
http

91,67

j.a
.une

.
Sumber: data sekunder
(2012)
ilib
igilib terolah Dinas KesehatanigBanyuwangi
/d

.id/

lib.u
i
g
i
/d
tp:/8,33
%

/
c.id

12

ac
nej.

ht

11

/
c.id
a
.
j
ne

:/
http

http

http

Kurang

nej.

ac.
nej.

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

56

ac.
nej.

100,00

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

/ Dari tabel diatas dapat


/dilihat bahwa sebagian besar
/ puskesmas menjaring .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
suspek
dalam
kategori
kurang.
Angka
penjaringan
suspek
merupakan
jumlah
suspek
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:wilayah tertentu
://di
yang diperiksa
dahaknya diantara 100.000
penduduk pada suatu
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
dalam 1 tahun. Angka ini digunakan untuk mengetahui akses pelayanan dan upaya

/
/
/
.id/
cpenemuan
c.idsuatu wilayah tertentu,
c.iddengan memperhatikan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
pasien
dalam
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g dari waktu ke waktu (//triwulan
g
g
g
kecenderungannya
/tahunan ) (Departemen
://di
://di
: di
://di Kesehatan
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
RI, 2002). Semakin banyak suspek yang dijaring, maka diharapkan semakin banyak

/
/
/
.id/ BTA positip yang ditemukan
cpula
c.id dengan perbandingan
c10.idsuspek : 1 BTA positip.
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
ne
.une Keterbatasan penjaringan
.une suspek diakui ioleh
.unpetugas
.uhanya
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
karena
petugas
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h pasien datang ke puskesmas.
menunggu
Selain itu kebanyakanhpasien menganggap

htt

lib.u
i
g
i
p://d

bahwa
d/ biasa disebut penyakit
d/ oleh masyarakat ini c.id/
.id/ penyakit tuberkulosis
c.iatau
c.iparu
a
a
.
.
j
j
e hanya dapat sembuh.uapabila
ej.a
ndan
ne dibawa kerumah sakit
natau
u
u
adalah penyakit iparah
.
.
b
b
b
li
ili
ili

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
dokterhpraktek
ttp:/ swasta. Hal ini menjadi
httpPR tersendiri oleh puskesmas
http untuk mendapat

:/
http

/dig

kepercayaan
dari masyarakat /bahwa penyakit tuberkulosis
ini kini bukan lagi
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une penyakit yang menakutkan
.une dan sulit disembuhkan
.une tetapi menjadi penyakit
.unyang
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig dapat disembuhkan. Kesembuhan
dig
menakutkan
ini akan didapat
pasien
://di
://ddan
://di
://apabila
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
datang (dijaring oleh puskesmas) sebagai suspek dan dilakukan pengobatan selama 6

/
/
/
.id/ secara gratis di puskesmas.
cbulan
c.id Penyuluhan TB yangj.adiberikan
c.id
c.id
secara
berkala
oleh
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g menjadi informasi yang
g
g kini TB
g
Puskesmas /dapat
berguna
bagi masyarakat /bahwa
://di
: /di
://di
: /di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h ke Pukesmas.
h
dapat h
disembuhkan di Puskesmas sehingga
suspek datang berkunjung
.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

57

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

t
4.2.3 htMengumpulkan
dahak dan Mengisi
Buku Daftar Suspek Form
ht
http TB.06

oleh petugas id/


/ Pengumpulan dahak .ipada
/ seluruh puskesmas dilaksanakan
/
.
c.id
c d
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
laboratorium.
Penderita
yang
dianggap
menderita
TB
(tersangka)
diambil
dahaknya.
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
Sebelum
dilakukan
pengambilan dahak,
pasien sebelumnya tdiberi
penyuluhan
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
tentang cara pengambilan dahak oleh dokter/pengelola program sesuai jadwal

/
/
/
.id/
cbertugas.
c.iduntuk memperoleh dahak
c.id yang berkualitas baik
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Hal
ini
bertujuan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
(mukopurulen).
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Dahak diambil dengan cara SPS, yaitu saat suspek datang pertama kali

/
id/ pengambilan dahakac.id/
.id/
saat pulang suspek
ckemudian
c.iddibawakan dua pot dahak
c.untuk
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
ne
ne
nej.
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li
li
pagi saat bangun
Pengambilan dahak
g
igili
digi
digi tidur dan saat akan pergi
dkepuskesmas.
digi sewaktu
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h terbuka dibelakang puskesmas
h
dipuskesmas
dilakukan pada ruangan
atau ditempat
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
terbuka
yang terkena sinar matahari
dan jauh dari kerumunan
orang. Selain cara .id/
.id/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
pengambilan tersebut,
metode yang berbeda
ilib. beberapa puskesmas menerapkan
ilib.
ilib. yaitu

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
dahakhsewaktu
tidak diambil di puskesmas.
Suspek dibawakan
ttp:/
http
htt3p pot dahak yang
sebelumnya
suspek diberi pengetahuan
tentang cara untuk pengambilan
dahak. Cara
/
/
/

/dig

:/
http

/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
suspek yang malu/merasa
tidak nyaman saat.uharus
ne
une
.une ini bertujuan untuk
.menghindari
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
batuk ditp:puskesmas.
Dengan dibawakan
dapat
//dig
://di
://di pot dirumah diharapkan
://dsuspek
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
mengeluarkan dahaknya dengan bebas tanpa harus malu kepada pasien lain di

/
/
/
.id/
cpuskesmas
c.idbukan air liur yang diserahkan
c.id pada petugas.
c.id
sehingga
dahak
dan
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g mempunyai kelemahan
gyaitu petugas tidak dapat
gmelakukan
g
Cara/dini
://di
:/ i
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h pengambilan dahak. Dalam
h
h
pendampingan
kepada pasien saat
Departemen

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/ petugas melakukan .id/
Kesehatan
RI (2000), pada pengambilan
dahak sewaktu pertama,
.id/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
.
.
pendampingan gpada
ilib. pasien dengan cara berdiri
gilibdibelakang pasien. Sehingga
gilib apabila

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
pasienh mengalami kendala dalam hpengambilan dahak, petugash dapat memberikan

/dig

:/
http

petunjuk
dalam pengambilan idahak.
Berikut disajikan tabel
/
/
/ pengumpulan dahak di .id/
c.id
c. d
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
Puskesmas.
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

Tabel
id/ 4.4 Distribusi Pengumpulan
id/ Dahak di 12 Puskesmasid/Kabupaten Banyuwangi

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

.
j.ac
e
n
tahun 2011
u
.
gilib
i
d
/
/
:
Kategori
http
Baik

id/
.ac. Cukup

nej

lib.u
i
g
i
://d

Kurang

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

lib.u
i
g
i
://d

http

.u
2ilib
g
i
://d

.u

33,33

.id/

50,00

ac.
nej.

/dig

:/
http

100

id/

.id/

ac.
nej.

ac
nej.

id/

.u

16,67
igilib

/d

:/
http

12

/dig

:/
http

/
c.id
a
.
j
ne

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

n
4

http

Sumber:
data primer (2012)
id/

ac
nej.

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

http
Jumlah

ac.
nej.

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

58

ac
nej.

.u

.u

ilibdiatas dapat diketahui dbahwa


ilib sebagian besar dari djumlah
ilib dahak
Dari d
tabel
// ig
// ig
// ig

g
:
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h dalam kategori cukup. hDahak mukopurulen
h yang dapat diambil adalah
purulen
/
/
dahak yang kental
.id/
.id/ untuk mendapatkan
cmerupakan
c.iddan berwarna kehijauan.
cPenting
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une dahak yang benar,
.une ludah ataupun sekret
.une sehingga dapat diketemukan
.une
bukan
hidung
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
/dig
://di
:/asam
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
basil
tahan
yang
positif.
h
h
h
h
h

http

banyak dari penderita


yang tidak dapat
/
/
d/ Diakui oleh petugas
dbahwa
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
liurnya
.une mengeluarkan dahaknya
.une dan memberikan airilib
.une untuk dilakukan pemeriksaan
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
ig
/dig
BTA. Sehingga
sediaan dahak
yang
://di
://di petugas terpaksa tetap
://dmembuat
:/walaupun
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
diberikan adalah air liur. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Pranowo (2009)

/
/
/
.id/
cmenyebutkan
c.id sputum yang didapatkan
c.id merupakan dari hasil
c.id
a
a
a
a
bahwa
dimana
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
ig diperoleh dari pasien://dengan
konvensional
dig cara mengeluarkanp:dahak
//dig semampu
://di
://dyang
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pasien, sehingga sputum yang didapatkan kadang-kadang berupa air ludah. Petugas

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
.id/ kadang-kadang-kadang
.id/
pun
saja memeriksa atanpa
clangsung
c.id melihat apakah bahan
c.id
a
a
.
.
.
j
j
j
.uneatau sputum, sehingga
.une kasus TB Paru diketemukan
.une
b
b
b
i
i
i
yang dikirim itu
ludah
banyak
l
l
l
i
i
i
ig
ig
ig

ac
nej.

/d
/d
://d
ttp:/ Padahal kemungkinan
ttp:/ benar akan
httpbesar jika spesimen yanghdikirim
BTA h
negatif.
diketemukan
BTA positif.
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

Pasien yang itelah


l b.u diambil dahaknya iakan
lib.udicatat pada Form TB.06.
lib.uUntuk
i
i
i
g
g
g
i
i
d
://d
://d
pengisian
tp:// daftar suspek
httpbuku daftar suspek seluruh
httppuskesmas telah mengisihtbuku

http

.id/

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

igilib

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

:/
http
.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

/dig

:/
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

petugas
untuk memantau jumlah
id/
id/ penemuan suspek tiap bulan/3
id/ bulan.

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
c.id
a
.
j
ne

ac.
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

t
denganhttlengkap. Pengisian buku hdaftar
suspek dengan lengkap
httpdapat digunakan
ac
nej.

/dig

:/
http

59

ac
nej.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

/dig

:/
http

4.2.4 tMembuat
sediaan hapus dahak
h tp
http
http
Pembuatan sedian dahak di puskesmas PPM dan PRM dilakukan oleh petugas

/
/
/
.id/
claboratorium.
c.id
c.id dalam buku panduan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Menurut
Departemen
Kesehatan
RI
(2006)
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
pemeriksaan
terdapat beberapa
dalam
://di
://dmikroskopis
://di hal yang harus diperhatikan
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pembuatan sedian dahak yaitu: (1) satu kaca sediaan digunakan untuk untuk 1

/
/
d/
.id/
dahak (2) terdapat
identitas pasien jpada
cspesimen
c.inomor
c.idujung kaca (3) spesimen
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
ne
ne
.une dahak yang diambil
.uadalah
.u(4)
.une(5)
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
bagian
yang
purulen
berbentuk
spiral-spiral
kecil
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h cm (6) pola tidak terlaluh tebal/tipis. Berikut adalah hcontoh sedian dahak
pola 2x3
yang
.id/ dibuat puskesmas:

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
p://d

http

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u
igilib

ac
nej.

.u

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

.u

http

/dig

:/
http

ac
nej.

ac
nej.

.id/

igilib

digi
/
/
:
p
htt

http

gilib
i
d
/
/
:

/dig

.id/

.u

.id/

http

:/
http

j.ac
e
n
u
lib.

ac
nej.

http

.id/

.u

.id/

.u

lib.u
i
g
i
://d

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

http

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.u

ac
nej.

/dig

:/
http
.id/

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

.u

/dig

:/
http

.id/

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

http

htt
.id/

ac
nej.

.u

htt

gilib
i
d
/
/
p:

http

gilib
i
d
/
/
:

d
ac.i
.
j
e
.un

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

http

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

htt

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

http

.
gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

Gambaril4.
ib.u

g
://di

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ig
://dSedian
p
t
Gambar
4.1
dahak
t
h

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

http

Gambar i5.
lib.u

http

Gambar 3.

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

http

htt

.id/

ac
nej.

.id/
j.ac

gilib
i
d
/
/
p:

http

id/

.u

d
ac.i
.
j
e
.un

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.une
b
i
l
i
//dig

ac
nej.

/dig

:/
http

http

Gambar 2.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

:
http

.id/

ac
nej.

.id/

http

j.ac
e
n
u
.

nej.

http

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

/
c.id
a
.
j
ne

http
d
ac.i
.
j
e
n

/dig

:/
http

60

.u

http

Gambar 1.

.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

http

.id/

http

http

j.ac
e
n
u
lib.

.u

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

ht

http
ac
nej.

.id/

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.id/

ac
nej.

u
Gambar 6.
ilib.
/dig

:/
http

/dig

:/
http

.id/
.id/
.id/
.id/
cDari
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
gambar tersebut
diatas dapat dilihat terdapat
beberapa protap belum
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
dilaksanakan
://di
://dyaitu:
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
1. Satu kaca sediaan telah digunakan untuk satu sediaan dahak (gambar 1,2,3,4,5,6).

/
id/ (gambar 1,4 dan 5).ac.id/
.id/Masih ditemukan slide.ayang
c2.
c.id belum diberi nomor urut
c.sedian
a
a
.
.
j
j
j
ne
ne
ne
nej.
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li
li
li
Nomor urut
g
digi
digi sediaan dahak.kodep:identitas
digi pada slide merupakan
digisalah satu
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h untuk menghindari slidehtertukar.
h
prosedur
kerja yang harus dilakukan
/
3.
kecil (gambar c.id/
d/ diratakan dengan spiral-spiral
.id/Pola berbentuk apusan,
c.itidak
c.id
a
a
a
.
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
1,2,3,6).
b
b
b
gili
gili
gili

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

/di

:/
http

http

:/
http

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

/di

:/
http

.id/

.id/

.u

http

.u

igilib

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

:/
http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
ac
nej.

/di

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

.u

igi
p://d

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

4. Pola
2,3,6). Pembuatan pola
htt tidak berukuran 2x3 cm (gambar
ht
httpdengan prosedur

demikian bertujuan untukid/mempermudah dalam proses


/ pembacaan slide TB .id/
.id/
c.
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
sehingga bakteri
akan
lebih
mudah
terlihat
pada
100
lapang
pandang.
u
u
u
.
.
.
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
://di
5. Polattterlalu
tebal/tipis (gambar 1,2,3,4,6)
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

id/
.ac.

nej

lib.u
i
g
i
://d

http

Berikut disajikan tabel kategori pembuatan slide di puskesma yaitu:

ac
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
.

.id/

ac.
nej.

id/

ib.u
ib
ib.u
l
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
Tabel 4.5://Distribusi
Pembuatan Sedian
d
://d Dahak di 12 Puskesmas
://d Kabupaten
http
http
http

lib.u
i
g
i
://d

d/
c.iKategori
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

Baik

http

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d
1

Cukup
http

http

Kurang
d/
i
.
c
a
.
j
Jumlah
ne

id/

ac.
nej.

.id
j.ac

.une
b
i
l
i
Sumber: :data
//digprimer (2012)
p
t
t
h

://d
http50,00

41,67

12

c.id
ej.a

:
http

/dig

:/
http
.id/

100,00

un

ilib.
//dig

.id/

ac
nej.

%
8,30 igilib.u

/dig

:/
http

Banyuwangi Tahun 2011

http

/dig

:/
http

61

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

d/Beberapa kekurangan dalam


d/ hasil pembuatan slidec.yang
d/ tidak sesuai dengan c.id/
i
i
i
.
.
c
c
a
a
.a akan dapat mengakibat
ej.a yang telah disebutkan
nej. petunjuk pembuatan
nseperti
nejdiatas
nej.
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li
gili
g
igili dihasilkan. Sehingga
digi
digikualitas sedian dahak
dyang
dipada
/
/
/
/
/
/
/
/
mempengaruhi
proses
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pembacaan dimungkinkan akan terjadi kesalahan pembacaan. Kesalahan tersebut

/
/
d/
.id/ menyebabkan kesalahan
cakan
c.ipembacaan
c.id seperti yang disebutkan
c.id
a
a
a
a
yaitu
negatif
palsu
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
dalam preparasi
/dig Fujiki (tanpa tahun).
//dig itu dalam
://di
://di sediaan yang baik oleh
:/Akiko
:Selain
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
penelitian Basri (2008), didapatkan hasil bahwa masih banyak petugas laboraturium

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
.id/ puskesmas dengan.acerror
.id/ rate tinggi melakukan
pada
c.id kesalahan mulai dari
c.id
a
a
.
.
j
j
j
e
ne
.udahak
.unedibawah mikroskop. iMaka
.undari
b
b
b
i
i
i
pengambilan sampel
sampai
pembacaan
hasil
l
l
l
i
i
ig
ig
ig

ac
nej.

://d
://d
://d
http peningkatan pembuatan
httpsediaan dahak yang baik
httpperlu dilakukan
itu untuk
penyegaran
dalam pelatihan, supervisi,
dan bimbingan intensif
.id/
.id/
.id/ pada petugas.

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.id/

.u

http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

.u

.id/

igilib

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

ac
nej.

http

.id/

http
ac
nej.

.u

http

.id/

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

/dig

:/
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

digi
/
/
:
p
t

t
4.2.5 htMengirim
dahak ke laboratorium
ht dengan Form TB.05

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

62

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

tuberkulosis (2008),
pengiriman sedian id/
/Dalam buku pedoman penanggulangan
/
/
.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
dahak
ke
Laboratorium
menggunakan
form
TB.
05
merupakan
tugas
pengelola
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: pasien, nomor identitas tsedian,
: dan alasan
://di
program.
Form
tersebut berisi identitas
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pemeriksaan yang harus diisi oleh petugas pengelola program. Penggunaan form TB.

/
/
/
.id/
c05
c.id
c.id berikut:
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
untuk
mengirim
dahak
kelaboratorium
disajikan
pada
tabel
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g penggunaan form TB.
g
g
ig untuk mengirim dahak:/ke
Tabel 4.6 Distribusi
/dilaboratorium
://di
://di
://d05
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
di 12 Puskesmas Kabupaten Banyuwangi

lib.u
i
g
i
://d

d/
c.iKategori
a
.
j
ne

.id/

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

Baik

ac
nej.

id/

ac.
nej.

n
3 igilib.u

://d
http 2

Cukup
http

.id/

ac
nej.

%
25,00igilib.u

://d
http16,67

/dig

:/
http

Kurang
3
25,00
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Tidak menggunakan une
4
33,33
.une
.
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
Jumlah ://dig
100
dig
://di
://12
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Sumber: data primer, 2012

.id/

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
Dari tabel tersebut
besar puskesmasun
.unedapat dinyatakan bahwa
.unsebagian
. tidak
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g Suspek
g
menggunakan
dahak ke laboraturium.
://di Form TB.05 untuk tmengirimkan
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

diantarkan langsung ke Laboratorium atau dengan membawa kartu rawat jalan/kartu

/
/
/
.id/
ckunjungan
c.id formulir TB. 05 ini jpada
c.idprogram penanggulangan
c.id
dari
BP.
Penggunaan
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
tuberkulosis/dmempunyai
tujuan agar ada
g
g
ginformasi yang sama antara
g pengirim
g
://di
:/ i
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h program/dokter) dan petugas
h
h
(pengelola
laboratorium sehinggahmemudahkan dalam

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
pemeriksaan
dan pencatatanc.sesuai
id/ dengan kolom yangacsudah
.id/
.id/ tersedia. Dalam form
c.id
a
a
.
.
.
j
j
j
une
une
.une yang harus diisi oleh
tersebut terdapatilib
kolom
ilib.petugas laboraturium yaitu
ilib.tampak

ac
nej.

://di

g
://di

://di

tp puskesmas yang menggunakan


ttp yang diperiksa. Namunhtpada
visualhdahak
form TB.05
http

/dig

:/
http

secara
diisi. Sehingga tidak ddapat
diketahui tampak d/
/ rutin, kolom tersebut.idtidak
/
/
c.id
c
c.i
a
a
a
ac.i
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
nsuspek yang diperiksa. bApabila
n kolom tersebut diisib.dengan
n
visualisasi dahak dari
lib.u
lib.u
li .u
li u
i
i
i
i
g
g
g
g
g
i
i
i
i
://d
://dakan dapat dilakukan evaluasi
://d hasil dahak yang diperoleh
://d dari pasien.
://di
benar maka
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Apabila perbandingan dahak yang didapat pasien lebih banyak air liur daripada dahak

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ac.
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

d
ac.i
.
j
e
n

/
c.id
a
.
j
ne

.id/

.id/

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.id/

c
j.aidentifikasi
j.ac morfologi atau bentuk
j.ac
Dalam penentuan
bakteri untuk
melihat
e
e
e
n
n
n
u
u
u
.
ib.
ilib. telah
gilib suatu pewarnaan dengan
gilmenggunakan
gyang
i
i
i
bakteri diperlukan
zat-zat
warna
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:

lib.u
i
g
i
://d

http

http

http

http

ditentukan sesuai dengan metode masing-masing pewarnaan.

/dig

:/
http

4.2.6 tMewarnai
dan membaca sediaan
h tp
http dahak, mengirim balik hasil
http bacaan, mengisi
buku register laboratorium (TB.04), menyimpan sediaan untuk di crosscheck

ac
nej.

/dig

:/
http

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

63

ttp diberikan oleh


mukopurulen
maka berarti petunjuk
htt
htdalam pengumpulan dahakhyang
.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

digi
/
/
:
p
t

petugas
belum dapat dimengerti
id/
id/pasien.

gilib
i
d
/
/
:
http

id/

ac
nej.

Hasil penelitian

/dig

:/
http

/
/
/
.id/
bahwa seluruh
cmenunjukkan
c.idpuskesmas menggunakan
c.idpewarnaan ziehl-neelsen
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne
.une untuk mewarnaiilibsediaan
.une dahak. Berikut hasil
.upewarnaan
.udine12
b
b
b
i
i
i
l
l
l
sediaan
dahak
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
puskesmas
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

ac
nej.

j.ac
e
n
u
.

Kategori
lib.u

gi
://di

http
/
c.id
a
.
j
ne

.u

http

/
Tabel 4.7 Distribusi Hasil
.id/ Pewarnaan Sediaan dahak.idPuskesmas

gilib
i
d
/
/
:

Baik
Cukup
Kurang
/
c.id
a
Jumlah
.
j
une
Sumber: data
ilib.primer (2012)

g
://di

http

n
gilib
i
d
/
/
p:
4

htt

7
1
12

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:
http

.id/

ac
nej.

http

33,33
58,33
8,34
100

/dig

:/
http
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

Dari tabel tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa hasil pewarnaan sediaan

/dig

:/
http

/
/
d/
.id/ sebagian besar puskesmas
Ziehl Neelsen
cdahak
c.id dalam kategori cukup.
c.iPewarnaan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une atau pewarnaan iltahan
.uneasam memilahkan kelompok
.une Mycobacterium daniliNocandia
.une
b
b
b
b
i
i
i
l
l
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h asam karena dapat
h
denganh bakteri lainnya. Kelompok bakteri
ini disebut bakteri tahan

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
/
mempertahankan
zat warna pertama
(carbol fuchsin) sewaktu
.id/
c.id
c.id dicuci dengan larutan
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
ne
pemucat (alkohollibasam).
.une Larutan asam terlihat
lib.uberwarna merah, sebaliknya
lib.u pada

ac
nej.

digi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
bakterihttyang tidak tahan asam hkarena
larutan pemucat (alkohol
asam) akan
tt
htt

/dig

:/
http

melakukan
reaksi dengan carbol
sel bakteri tidak
/
/ fuchsin dengan cepat, sehingga
/

ne

lib.u
i
g
i
://d

http

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
berwarna (Lay, 1994).
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g bakteri tahan asam.//Yaitu
g bakteri
g
Mycobacterium
tuberculosis tmerupakan
://di
://di
: di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.id
j.ac

yang mempertahankan zat warna carbol fuchsin meskipun dicuci dengan asam

/
/
/
.id/ dalam alkohol. Sediaan
cklorida
c.iddahak (bakteri) pada preparat
c.id di siram dengan cairan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

64

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

tt
ttp zat warna dicuci
carbolhfuchsin
kemudian dipanaskan
ht sampai keluar uap. Setelahhitu,

dengan
/ asam alkohol dan diberi
/ warna kontras (biru atau .hijau).
/ Dalam memberikan .id/
c.id
c.id
c id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
pemanasan
tidak
boleh
terlalu
lama
karena
akan
meninggalkan
kristal
fuchsin
yang
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: dalam pembacaan slidet(Departemen
:
:
://di
mengganggu
Kesehatan RI, 2006).
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

id/
.ac.

nej

lib.u
i
g
i
://d

Berikut disajikan gambar sediaan dahak yang telah diwarnai dari beberapa

pukesmas:

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

.id/

une

.
gilib
i
d
/
/
:

.
gilib
i
d
/
/
:

htt

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

d/
ac.i

nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

:/
http

http
.id/

.u

ac
nej.

httpGambar 5
.id/

digi 6
/
/
:
Gambar
p
htt

lib.u

.id/

ac
nej.

lib.u

/dig

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

Gambar 4.2 Sediaan dahak yang telah diwarnai

ac
nej.

/dig

:/
http

id/

gilib
i
d
/
/
:

http Gambar 4

.id/

ac
nej.

.u

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

Gambar 3

http

.id/

ac
nej.

.u

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

une

.u

http

.id/

.id
j.ac

ilib.
//dig

/dig

:/
http

http

Gambar 2

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

.u

:
http

http
.id/

lib.u
i
g
i
p://d

.id
j.ac

ac
nej.

http

htt

Gambar 1

d
ac.i
.
j
e
n

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
p:

http

.id/

d
ac.i
.
j
e
.un

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

/dig

:/
http

http
id/

ac
nej.

id/

.u

http

.id/

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

ac
nej.

http
ac
nej.

.id/

http
.id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

lib.u

igi
Bila://ddilihat
dari hasil pewarnaan
dapat
digi pada sediaan dahakp://tersebut
digi
/
/
:
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
diidentifikasi sebagai berikut:

:/
http

/dig

/
/
/
.id/1. Pewarnaan tidak merata
c.iddan terlihat terkelupas j(gambar
c.id 1,dan 6)
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

.u

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

t
2. htPewarnaan
terlalu tebal/telalu
ht tipis (gambar 2, 3, 5,6)

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

65

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

3. Terdapat sisa-sisa zatid/warna fuchsin serta kristal


/ yang dihasilkan dari .id/
.id/
c.
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
pemanasanbberlebih
saat
pewarnaan
(gambar
3,5
dan
6)
u
u
u
.
.
.
gili
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
: dekolorisasi (gambar t2,
: dan 5)
:
://di
4. tKurang
4b
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

.id/

ac mengindikasikan bahwa
j.dapat
j.ac dalam pewarnaan nyang
j.ac
Dari hasil tersebut
e
e
e
n
n
u
u
u
.
ilib.
ilib.
gilib yaitu misalnya pada
gpemanasan
i
i
dilakukan :/belum
protap
d
d
/dig semua langkah sesuai
/
/
/
/
:
:

lib.u
i
g
i
://d

http

http

http

http

ditemui dua macam kesalahan yaitu pemanasan sediaan yang terlalu cepat sehingga

/dig

:/
http

/
/
/
.id/ tidak terdekolorisasi.adengan
cwarna
c.id baik dan pemanasanj.asediaan
c.id terlalu lama sehingga
c.id
a
a
.
.
j
j
j
.une terbentuk kristal ifuchsin
.unepada sediaan.
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h dilihat pada tabel
h
h
h
Menurut
Fujiki (tanpa tahun), pengaruh
sedian yang jelek dapat
berikut:
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

.id/

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
e
Tabel 4.8 Pengaruh
kesalahan baca
.u preparasi sediaan yangilijelek
.unterhadap
.une
b
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
g
://di
://di Positif palsu (PP) tNegatif
://di Palsu (NP)
://di
p
p
p
p
Jenis
penilaian
penyebab
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

ac
nej.
-

Ukuran sediaan

/
c.id
a
.
j
ne

.u

Terlalu besar
Telalu
.id/ kecil

ac
nej.

nej.

.
Kerataan sediaan
igilib

d/
ac.i

.
- Tidak rata
gilib
i
d
d
/
/
/
/
:
- Terkelupasttp:
h
http
http
Ketebalan sediaan
terlalu tebal
- Terlalu
/
/ tipis
/
c.idKebersihan sediaan - j.aEndapan
c.id Kristal
c.id
a
a
*
.
.
j
j
.une
.un-e Terlalu tipis
.u*ne
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
Kualitas
Air liur
//dig
://di
:dahak
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
Pewarnaan
*
- Pemanasan
berlebihan
/
/
/
* j.ac.id
c.id
c.id pemanasan
- j.Waktu
a
a
.
j
e
e
e
b.un
b.un- Dekolorisasi
b.u*n

gilib
i
d
/
/
:

http

gili
://di

gili
://di

http

http

gili
://di

*
*

.id/

ac
nej.

* igilib.
/
: */d
http *
*

gilib
i
d
/
*
/
:

/dig

:/
http
.id/

ac
nej.

.u

:/
http

http

/dig

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

digi
/
/
:
p
htt

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pewarnaan dapat

/dig

:/
http

/
.id/
.id/
.id/ Dalam Departemen
cmengakibatkan
cpembacaan
cpalsu.
c.id
kesalahan
berupa positif
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une Kesehatan RI (2006),
.unejenis kesalahan positif
.une merupakan bentuk ilkesalahan
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
palsu
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h dapat menjadikan kesalahan
h dalam pemberian
h
besar.hKesalahan positif palsu ini akan
.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

66

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

/
c.id
a
.
j
ne

ttp diobati sebagai


pengobatan.
htt Dimana orang yang tidak
ht terkena TB didiagnosishdan

/dig

:/
http

penderita
TB. Tentu saja ini sangat
petugas.
id/
id/ merugikan bagi pasien maupun
id/

/
c.
c.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e dilakukan pembacaan
e dicatat pada buku .register
Sediaan yang
une
.untelah
.unakan
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://diHasil penelitian menunjukkan
://di bahwa seluruh petugas
://dilaboraturium
://di
laboratorium.
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

telah melakukan pencatatan pada buku register laboraturium (TB.04). Hasil yang

/
/
/
.id/
ctelah
c.idkepada pengirim. Pengiriman
c.id hasil bacaan dilakukan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
dibaca
akan
dikirimkan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
oleh petugas
kepada pengelola
://di
://dlaboratorium
://di program, kemudian apabila
://di terdapat hal
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
yang kurang jelas petugas pengelola program akan berdiskusi dengan dokter dari

/
/
/
.id/ pemeriksaan yang .a
telah
chasil
c.id dilakukan. Sedangkanj.asedian
c.id slide disimpan oleh
c.id
a
a
.
.
j
j
j
ne
ne
.une petugas laboraturium
.uuntuk
.usetiap
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
dilakukan
crosscheck
tiga
bulan
sekali.
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
4.2.7
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/ sesuai protap
Menegakkan diagnosis.idTB

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
e
ne
Untuk menegakkan
laboratorium
.u diagnosis TB diperlukan
.unpemeriksaan
.uuntuk
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
/dig
://dibakteri BTA positif.
:/Pemeriksaan
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
menemukan
tersebut
dilakukan
dengan
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

ac
nej.

pemeriksaan
dahak. Pemeriksaan
lain yang digunakan untuk/ menegakkan diagnosis
/
d/
d/
i
i
.
.
c
c
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
kultur. Namun .u
pemeriksaan
tersebut terlalu.umahal
ne
ne
une
.une TB yaitu misalnya
.pemeriksaan
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
dig
dan memerlukan
pemeriksaan BTA
dahak
://di
://di waktu yang lama.ttpSedangkan
://di
://melalui
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
relatif lebih murah dan cepat dan menghasilkan keakuratan yang relatif sama dengan

/
/
/
.id/
cpemeriksaan
c.id Kesehatan RI, 2008).j.ac.id
c.id
kultur
(Departemen
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g penelitian ditemukan /bahwa
g mayoritas puskesmas
g
g
Hasil dari
menegakkan
://di
://di
: /di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h tuberkulosis protap dengan
h pemeriksaan dahak. Apabila
h
h
diagnosis
ditemukan di

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
/
temukan
BTA positif minimal
.id/
c.id pada 2 sedian dahak jmaka
c.idakan ditetapkan sebagai
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
e
.unedan dilakukan pengobatan.
.uneApabila hanya ditemukan
.unsatu
b
b
b
penderita tuberkulosis
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
sediaan
foto rontgen atauhpemeriksaan dahak
h yang positif maka akan dilakukan
h

/dig

:/
http

ulang.
/ Tetapi bila tidak ditemukan
/ BTA positif pada ketiga
/ sediaan akan diberikan .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
obat
non-OAT.
Diagnosis
TB
Paru
pada
orang
dewasa
ditegakkan
dengan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: kuman TB (BTA). Pada
:
: BTA melalui
://di
ditemukannya
program
TB nasional, penemuan
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pemeriksaan dahak mikroskopis merupakan diagnosis utama. Pemeriksaan lain

.id/
.id/
.id/
.id/
cseperti
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
foto toraks, biakan
dan uji kepekaan dapat
digunakan sebagai penunjang
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

67

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

diagnosis
RI, 2008).
htt sepanjang sesuai denganhtindikasinya (Departemen Kesehatan
http

Penegakkan
diagnosis TB dengan
cara yang efektif. id/
/
/ pemeriksaan dahak merupakan
/
.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
Penegakkan
diagnosis
ini
dilakukan
oleh
pengelola
program
dengan
persetujuan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: melakukan diagnosis tdiakui
: oleh dokter
://di
dokter di
puskesmas.
Keterbatasan tdalam
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
yang juga merangkap sebagai kepala puskesmas. Sehingga penegakkan diagnosis

/
/
d/
.id/
cdilakukan
c.id
c.idokter
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
oleh
pengelola
program.
Hal
ini
dikarenakan
maupun
pengelola
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
ig ada asumsi yang sama
ig pengelola program :dan
program TB
//digdokter yang
://di
://dtelah
://dantara
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
telah mendapatkan pelatihan untuk penegakkan diagnosis TB secara akurat.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.u

id/

.id/

ac.
nej.

ac
nej.

.
b.
Membuat
penderita igilib.
giliklasifikasi/tipe
gilib
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
ttp:
http penderita yang
http klasifikasi penderita hdiartikan
Membuat
sebagai menggolongkan

4.2.8

http

gilib
i
d
/
/
:
http

.id/

ac
nej.

/
/
/
didapatkan
berdasarkan organ
.id/
c.id yang terkena dan berdasarkan
c.id riwayat pengobatan
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
une
une
sebelumnya. Hasil
ilib. penelitian menunjukkan
ilib.bahwa seluruh puskesmas
ilib. telah

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
http

/dig

:/
:/ Klasifikasi dan tipe penderita
:/
menentukan
ini dibuat
http
http
http klasifikasi dan tipe penderita.
untuk
/ menentukan pengobatan/ yang sesuai. Klasifikasi /dan tipe penderita ini

/dig

:/
http

/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
program setelah
.une ditentukan oleh ildokter/pengelola
.une
.unepemeriksaan dahak. iPenentuan
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
g
ig
/dig
klasifikasi
paru ditentukan
hasil pemeriksaan
://di
:/paru/ekstra
://dberdasarkan
://di dan foto
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
rontgen. Foto rontgen di puskesmas umumnya dilakukan dengan melakukan rujukan

/
/
.id/ puskesmas yang mempunyai
.id/ rumah sakit terdekat.
cpada
c.id fasilitas rontgen atau
cpada
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g tipe penderita, petugas
g
g penderita
g
Untuk penentuan
melakukan
wawancara kepada
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h riwayat pengobatan sebelumnya.
h
h
h
mengenai
Apabila belum mendapatkan
pengobatan

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
akan
baru. Kendala ditemui
.id/ digolongkan sebagai
.id/
cpenderita
c.id apabila pasien sudah
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
une mengetahui riwayatlipengobatan
.tidak
.une
.unyang
b
b
b
berusia lanjut g
dan
sebelumnya.
Usaha
i
i
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
dilakukan
keluarga terdekat hpasien. Menentukan
h petugas yaitu dengan memanggil
h
h

ac
nej.

klasifikasi
dan tipe penderitaidmempunyai
manfaat dan tujuan.
/
/
/ Manfaat dan tujuan .id/
c.id
c.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
tersebut
dalam
Departemen
Kesehatan
RI
(2008)
adalah
menentukan
paduan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: yang sesuai, registrasittp:kasus secara benar, menentukan
:
://di
pengobatan
prioritas
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pengobatan TB BTA positif, analisis kohort hasil pengobatan.

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

68

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

t
ttp
4.2.9 htMengisi
kartu penderita (Form
(TB.02)
ht TB.01) dan kartu identitashpenderita

saat penderita id/


/Pengisian kartu penderita.idan
/ kartu identitas penderita.iddilakukan
/
.
c.id
c d
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
telah
didiagnosis
sebagai
penderita
tuberkulosis.
Kartu
penderita
berisi
nama
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:alamat rumah, dan nomor ttelpon
: yang bisa dihubungi dan
:lain sebagainya.
://di
penderita,
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Pengisian kartu penderita dengan lengkap bertujuan agar diperoleh informasi secara

/
/
/
.id/
cjelas
c.id
c.id melakukan kunjungan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
tentang
identitas
penderita,
dan
petugas
dapat
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
rumah/pelacakan
://di
://di saat penderita mangkir.
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Tabel 4.9 Pengisian kartu kenderita (Form TB.01) dan kartu identitas penderita

.id/

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

Kategori

http

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

.id/

(TB.02)

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

.id/

ac.
nej.

.u

gn ilib
i
d
/
/
:

httpdengan lengkap
Mengisi

http

ac
nej.

.
%
igilib

/d

:/
http

12

/dig

:/
http

100

Mengisi tidak lengkap


0
0
/
/
/
.id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Tidak melakukan pengisian
0
0
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig
Jumlah p://dig
://di12
://d100
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

Sumber: data primer (2012)

.id/

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
Dari tabel tersebut
.une dapat diketahui bahwa
.unepengisian kartu penderita
.untelah
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
dilakukan
secara
puskesmas.
pencatatan yang
kurang
://di lengkap pada seluruh
://di
://di umumnya
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

ditemukan pada kolom rujukan, riwayat pengobatan sebelumnya, klasifikasi penderita

/
/
/
.id/ nomor telepon. Selain.aitu
cdan
c.idmasih ditemukan puskesmas
c.idyang menggunakan kartu
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g format lama sehingga
g
g
ig ditemukan adanya pencatatan
pengobatan//dengan
nomor
://di
: di
://dtidak
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
HP pasien. Pengisian yang lengkap memudahkan petugas dalam memonitoring
lib.u
i
g
i
d

d/
d/
.id/
.id/
penderita.
Apabila terjadiacpenderita
mangkir/DO petugas
ac.i dapat melacak pasienac.i

ac
nej.

nej.
nej.
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
kerumahnya atau
yang terdapat pada Form
lidapat menghubungi nomorigtelepon
li
li TB.01,
digi
d i
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
htt kelanjutan pengobatan pasien
htt tetap berlangsung berikut
htt adalah beberapa
sehingga

:/
http

contoh
/
.id/ pengisian TB.01 antara.idlain:

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.u

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u

http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

.u

igilib

/dig

:/
http

ht
ac
nej.

/dig

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

:/
http

http

.id/

igilib

ac
nej.

.u

.id/

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

htt

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

.u

http

.u

http

http

htt

http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

lib.u

http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

nej.

Sumber penularan
lib.u adalah penderita igdengan
lib.u TB BTA positif, igyang
lib.udapat
i
i
i
g
i
://d
://d
://d
http TB kepada orang disekelilingnya,
http
httperat. Pada waktu
menularkan
terutama kontak

batuk
menyebarkan
kuman ke udara
/
/ dalam bentuk droplet .id/
.id/ atau bersin, penderita
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
nuclei (percikan idahak).
Sekali
batuk
dapat
dikeluarkan
3000
droplet.
Umumnya
u
u
u
b.
ib.
ib.

ac
nej.

digi

l
digi

digi

/dig

:/
http

d/ kontak dengan penderita


d/
.id/ Memeriksa kontak terutama
4.2.10
ac.i
ac.i TB BTA Positif
nej.

/dig

:/
http

http

http

ac
nej.

.u

.id/

gi
Gambar 4.3 Form
://di TB.01 yang telah diisi

http

lib.u
i
g
i
p://d

gilib
i
d
/
/
:

.u

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

d
ac.i
.
j
e
.un

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

http

htt

.id/

ac
nej.

.id/

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
p:

/dig

:/
http

http

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

.u

id/

ac
nej.

/dig

:/
http

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

j.ac
e
n
u
.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

http
d
ac.i
.
j
e
n

/dig

:/
http

69

.u

http

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

http

.id/

http

http

j.ac
e
n
u
lib.

.u

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

ht

http
ac
nej.

.id/

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

://
://
penularan
tp:// waktu yang
http terjadi dalam ruangan dimana
http percikan dahak beradahtdalam
lama. Resiko tertular tergantung dari tingkat pajanan dengan percikan dahak. Pasien

:/
http

/dig

/dig

:/
http

.id/
.id/
.id/
.id/
cTB
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
paru dengan BTAnpositif
memberikan kemungkinan
resiko penularan lebih besar
.une
.u e
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
dari pasien
/digparu dengan BTA negatif.
://di
:/TB
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Dalam SPC (2010) menyebutkan bahwa TB menular melalui udara dari

/
/
/
.id/ menular kepada orang-orang
cpasien
c.id
c.id kontak). Setelah kontak
c.id
dalam jarak dekatj.(yaitu
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

70

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

ttp sepertiga akan


denganhttkasus menular, 1-2% kontak
ht akan mengembangkan hTB,

terinfeksi
TB (tetapi tidak akan
akan tetap tidak id/
/
/ mengalami TB) dan dua.idpertiga
/
.
c.id
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
terinfeksi.
Dari
ketiga
orang
yang
terinfeksi,
5-10%
akan
mengembangkan
penyakit
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:mereka dan beberapa orang
: lebih mungkin
://di
TB pada
tahap
tertentu selama hidup
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
mengembangkan TB daripada yang lain.

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.id/

.id/

.id/

c
ac
j.ac
Pemeriksaaan kontak
TB BTA positif n
biasa
ej.a
nej. terutama kontak dengan
nependerita

ib.u
ib.u
ib.u
l
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
disebut petugas
tracing atau pelacakan
/d
://d sebagai contact tracing.
:/contact
://dkontak adalah
http
http
http

http

komponen penting dari penanggulangan tuberkulosis.Contact racing dilaksanakan

/dig

:/
http

/
/
/
.id/
petugas mendatangi
observasi sumber
cdengan
c.idrumah pasien untuk jmelakukan
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
e
e
.une penularan dari pasien
.unatau
.unekontak erat dengan pasien
.unyang
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
keluarga
yang
mempunyai
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h terutama kontak denganh penderita TB BTA
h tertular. Pemeriksaan kontak
mungkin
/
positif
dua macam cara yaitu:
.id/ yang dilakukan petugas.idterdapat
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
c
c.id
a
a
.
.
j
j
ne
1. Petugas mendata
menanyakan apakah
.unama-nama keluarga pasien,
.ukemudian
.uneada
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
/dig
://di
:/mempunyai
://di apabila ada
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
dari
nama-nama
tersebut
ada
yang
gejala
yang
sama,
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

ac
nej.

maka keluarga dianjurkan/ untuk datang ke puskesmas


untuk dilakukan
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
pemeriksaan. .une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
dig
/dig dilakukan observasi
2. Petugas
rumah pasien
//digwawancara
://di
://mendatangi
:/untuk
:dan
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
terhadap keluarga pasien. Kemudian apabila ditemukan gejala petugas akan

/
/
id/
.id/
c.id meminta untuk datangj.akec.puskesmas
cpemeriksaan.
c.id
untuk
dilakukan
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g beberapa
g
Tidak ada
format
khusus dalam pelaksanaan
contact tracing, sehingga
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h menggunakan menggunakan
h dokumen askep sebagaih bukti bahwa telah
h
petugas

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

id/ melaporkan kepadaac.id/


melakukan
contact racing catau
.id/
.id/ dengan format sendiri
c.untuk
a
a
.
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
kepala puskesmas.
Apabila
ada
keluarga
pasien
yang
melakukan
pemeriksaan
maka
gili
gili
gili

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hasil pemeriksaan
dicatat pada formhTB.01 kolom pemeriksaan kontak
serumah. Dari
h
h

/dig

:/
http

hasil
/ contact tracing umumnya
/ tidak semua keluarga yang
/ tinggal dengan pasien .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
mempunyai
gejala
yang
sama
atau
mempunyai
BTA
positif.
Hal
ini
sesuai
dengan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: Andhika Kesuma Putrattp
:
:
://di
penelitian
(2010)
yang menyebutkanttpbahwa
walaupun
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
anggota keluarga tinggal serumah dengan penderita TB paru BTA positif, tetapi

.id/
.id/
.id/
.id/
cuntuk
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
menjadi sakit tidaklah
mudah. Terutama pada
orang dewasa yang dilakukan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

71

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

t
pemeriksaan
pewarnaan langsung h
sputum
BTA, sebanyak 78 orang
htt
http yang diperiksa

tidak
3 dari 4 anak yang id/
/ dijumpai BTA. Namun .pada
/ anak bawah lima tahun .didapati
/
.
c.id
c id
c id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
menunjukkan
hasil
baca
tes
tuberkulin
dengan
diameter
lebih
dari
10
mm.
utnuk
itu
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: perlu memberikan perhatian
: khusus apabila
://di
dalam melakukan
contact tracing petugas
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pada rumah pasien terdapat anak-anak.

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
.

.id/

ac.
nej.

id/

ib.u
ib
ib.u
l
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
4.2.11 Memantau
diperiksa
dan memantau jumlah
://d jumlah suspek yang
://d
://dpenderita TB
http
http
http

http

/dig

:/
http

yang ditemukan

.id/

lib.u
i
g
i
://d

d
d
d
Hasil penelitian jbahwa
memantau jumlah
ac.i seluruh puskesmasejmelakukan
ac.i
ac.i
.
.
.
j
e
e
un
un
.un
suspek yang ig
diperiksa
dan memantau jumlah
ilib.
ilib.
igilib penderita TB yangigditemukan.

ac
nej.

g
://d
://d
://d
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
Pemantauan
diartikan sebagai mengetahui
perkembangan jumlah
suspek yang
/
/
dan memantau jumlah
penderita TB yang.idditemukan.
Pemantauan .id/
.id/
cdiperiksa
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
u
u
u
u
dilaksanakan oleh
petugas
pengelola programildengan
melihat catatan tentang
.
.
.
.jumlah
gilib
gilib
g ib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: TB. 06) dan jumlah penderita
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
suspek
(form
TB
yang
telah
ditemukan
dan
diobati
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

http

(form
TB.01). Dengan dilakukan/ pencatatan secara lengkap pada
form tersebut akan
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
pemantauan. Hasil
yang dilakukan
ne
.une memudahkan dalam
.umelakukan
.unpemantauan
.unakan
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
/dig rapat bulanan dipuskesmas
dilaporkan
://di
:/dalam
://di dan setiap 3 bulanttpsekali
://di dilaporkan
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pada kabupaten.

.id/

htt

lib.u
i
g
i
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

id/

id/

id/

c.
c.
Dalam Departemen
hal-hal yang perlu
ac.
ej.a Kesehatan RI (2008),ej.terdapat
ej.a
b.un

b.un

b.un

li
li
diperhatikan/ddalam
dan evaluasi meliputi
igili menyusun rencana :pemantauan
digi
digijenis-jenis
/
/
/
/
/
:
:
p
p
p
htt dan indikator, cara pemantauan,
htt
httmemantau), waktu
kegiatan
pelaksana (siapa yang

:/
http

/dig

dan
tindak lanjut hasil c.id/
.id/ frekuensi pemantauan
.id/
.id/
c(bulanan/triwulan/tahunan),
crencana
a
a
a
.
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
pemantauan dan
evaluasi.
li
li
li
g
digi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
hDalam mematau jumlah hsuspek yang diperiksa danh memantau jumlah
h

ac
nej.

penderita
TB yang ditemukan
yaitu angka id/
/
/ terdapat indikator yang .idiperhatikan
/
.
c.id
c.id
c d
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
penjaringan
suspek
dan
angka
penemuan
kasus.
Angka
ini
merupakan
indikator
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
nasionalttpdalam
program penanggulangan
tuberkulosis. Hasil ttpemantauan
pada
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
masing-masing indikator tersebut akan dirundingkan pada rapat bulanan untuk

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ac.
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

d
ac.i
.
j
e
n

/
c.id
a
.
j
ne

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

/dig

:/
http

4.3 Analisis
Pelaksanaan UraianttpTugas program TB di tPuskemas
Dalam
http
h
h tp
Upaya Penemuan Penderita Baru Tuberkulosis Paru Terhadap

ac
nej.

/dig

:/
http

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

72

t akan diambil oleh puskesmas


menentukan
htt rencana tindak lanjut hyang
http dalam upaya
.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

digi
/
/
:
p
t

penemuan
penderita baru tuberkulosis
paru.
id/
id/

gilib
i
d
/
/
:
http

id/

ac
nej.

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Pencapaian CDR
Puskesmas Kabupaten Banyuwangi
tahun 2011
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig
Dari :hasil
TB yang terdiri dari
//digpelaksanaan uraian tugas
://dprogram
://dimemberikan
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

penyuluhan tentang TB kepada masyarakat umum, menjaring suspek (penderita

/
id/ dan mengisi bukuacdaftar
.id/
.id/ suspek Form TB.06,
TB, mengumpul
ctersangka)
c.dahak
c.id
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une membuat sediaan
.une dahak, mengirim isediaan
.une hapus dahak ke laboratorium
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
hapus
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h membaca sediaan dahak, mengirim
denganh Form TB.05, mewarnai dan
balik hasil
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
bacaan,
mengisi buku register
sediaan untuk di .id/
.id/
c.idlaboratorium (TB.04), j.amenyimpan
c.id
a
.
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
crosscheck, menegakkan
diagnosis TB sesuai
ilib.
ilib. protap, membuat klasifikasi/type
ilib.

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
tp:/
penderita,
(Form
TB.01) dan kartuhtidentitas
penderita
http
http mengisi kartu penderita

/dig

:/
http

(TB.02),
memeriksa kontak terutama
kontak dengan penderita
TB BTA Positif, serta
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
suspek
.une memantau jumlah
.une yang diperiksa danilijumlah
.une penderita TB yang iditemukan
.une
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
g
g
dilakukan
//dig Hasil skoring digunakan
://di
:skoring.
://di untuk menentukanttphasil
://di pelaksanaan
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
uraian tugas puskesmas. Dari hasil skoring tabel 4.11 ditemukan 7 puskesmas dengan

/
/
.id/
.id/5 puskesmas dengan pelaksanaan
cpelaksaan
cdan
c.id
c.id
uraian
tugas
baik
uraian
tugas
cukup
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
gpada diagram berikut: //dig
g
g
yang disajikan
://di
://di
:
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.u

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u

http
ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ac
nej.

http

.id/

igilib

digi
/
/
:
p
htt

.u

.id/

http
ac
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

http

.u

http

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

htt

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

.u

http

http

lib.u
i
g
i
://d

j.ac
e
n
u
.

.id/ :
cSumber
a
.
j
ne

.id/

gilib
i
d
/
/
:

http

ac
nej.

.u

/d

.id/

d
ac.i
.
j
e
.un

://
http

Tuberkulosis.

/dig

:/
http

http

ac
nej.

.u

Gambar 4.4 iGrafik


gilib Puskesmas Berdasarkan
igilibPelaksanaan Uraian Tugas
igilibProgram

:/
http

/dig

:/
http

http
id/

id/

id/

.u

ac.
nej.

.
data primer (2012)
j.ac

/dig

:/
http

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

lib.u
i
g
i
://d

.une

lib.u
i
g
i
://d

.id/

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

http
d
ac.i
.
j
e
n

/dig

:/
http

73

.u

http

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.id/

http

.id/

http

http

j.ac
e
n
u
lib.

.u

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

ht

http
ac
nej.

.id/

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

/d

:/
http

/dig

:/
http

.id/

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne sesuai dengan pedoman
Dari pelaksanaan
.une uraian tugas yang
.utelah
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di tuberkulosis dalamttupaya
://di menemukan penderita
://di seharusnya
://di
penanggulangan
baru,
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

.u

http

gilib
i
d
/
/
:

puskesmas sudah dapat mencapai target CDR namun tidak terjadi demikian.

/
/
.id/
.id/
cBeberapa
cdiindikasikan
c.id atau modifikasi untuk
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
hal
yang
dapat
perlu
peningkatan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
tercapainya://target
uraian
dig CDR puskesmas pada
://di
://d7i puskesmas dengan tpelaksanaan
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
tugas baik yang tersaji dalam tabel berikut:

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.u

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u

http
ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ac
nej.

http

.id/

igilib

digi
/
/
:
p
htt

.u

.id/

http
ac
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

http

.u

http

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

Inisial
Puskesmas

http

khusus

.id/
j.ac Puskesmas 1

.une
b
i
l
i
g
://di

/
c.id
a
.
j
ne

54.945

lib.u
i
45.231
g
i
://d

/
c.id
a
2
kali
.
j
ne

http5
Puskesmas

Puskesmas
6
d/
i
.
c
a
nej. Puskesmas 8

1 kali

28.262

0 kali

30.539

1 kali

http

.id/
cYa
a
.
j
.une

Baik

Cukup

lib
giBaik
i
d
/
/
:

Kurang

c.id
45.916 nej.2akali
u
ilib.
Puskesmas 9 /dig28.903
2 kali
:/
p
t
t
h 10
Puskesmas
20.770
2 kali

http
Kurang

Baik

Kurang

Baik

Ya
Ya
Ya

.id/
j.acYa

Cukup ne
lib.u
i
Kurang /dig Cukup
:/
http
Kurang
Cukup
Kurang

Ya
Ya

Longgar

ac.
nej.

://d
http Longgar

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

Ketat

.id/

Longgar

lib.u

i
Ketat
/dig

:/
http Longgar

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http
.id/

ac
nej.

lib
lib.u
i
i
g
g
i
i
://d bahwa mayoritasttppuskesmas
://d
telah
tp tabel tersebut diatashttpterlihat
h
htDari

(2012)

/dig

:/
http

ac
nej.

j.ac
e
n
u
.

.u

id/

b.u

Longgar
igili

Sumber:
data primer (2012) dan
.id/
.id/data sekunder Dinas Kesehatan
.id/ Kabupaten Banyuwangi

ac
nej.

/dig

:/
http

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
Penjaringan Pengambilan
CDR
.une Pemeriksaan Proporsi
.une
b
b
i
i
l
l
terhadap
i
i
g
suspek /dig sedian dahak contact
/dig
:/
:/suspek
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
purulen
tracing h

TB

Puskesmas 3

http

lib.u
i
g
i
://d

/
c.id
a
.
j
Jumlahune Penyulu
ilib.
//digpenduduk han

/dig

:/
http

74

tt Distribusi pelaksanaan huraian


t
Tabel h4.10
tugas dalam upaya pencapaian
target CDR
http
puskesmas
Tahun 2011
id/

lib.u
i
g
i
://d

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

memberikan penyuluhan khusus TB. Bila dilihat dari dari jumlah pemberian

.id/
.id/
.id/
.id/
cpenyuluhan
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
pada masing-masing
puskemas terdapat
puskemas 1, 8, 9, 10 yang ntelah
.une
.une
.une
.u e
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
dig dengan
memberikan
khusus TB sebanyak
://di
://dpenyuluhan
://di 2 kali dalam setahun
://namun
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
hasil penjaringan suspek yang berbeda padahal pada pengambilan dahak dan

/
/
.id/
.id/ dilakukan.
cpemeriksaan
ctelah
c.id
c.id
contact racing
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne
.une
.udengan
.une sebanyak 2 kali dalam
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
Puskesmas
1
memberikan
penyuluhan
setahun
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
sepertih puskesmas 8,9,10 namun h
dapat melakukan penjaringanh dengan baik. Dari
/
/ didapat bahwa pada .id/
hasil
.id/ wawancara yang dilakukan
c.id pada petugas pengelola program
c.id
c

lib.u
i
g
i
d

ac
nej.

:/
http

ej.a

ej.a

ej.a

un penyuluhan TB dilakukan
un
un
Puskesmas 1, pelaksanaan
ilib.
ilib. 2 kali di aula kecamatan
ilib.dengan
//dig

//dig

//dig

:
mengundang
Sedikit berbeda h
dengan
ttp:
ttp: puskesmas 8,
http masyarakat dan tokohhmasyarakat.

/dig

:/
http

9 dan
di aula puskesmas./ Pemberian penyuluhan
/ 10 yang mengadakan penyuluhan
/

ne

lib.u
i
g
i
://d

http

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e masyarakat terutama.utokoh
yang berada di kecamatan
ne
.une ini memudahkan ipara
.untokoh
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
dig berada di kecamatan
/dig hadir pada kegiatantp:penyuluhan
//dig
masyarakat
TB,
://yang
:/untuk
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.id
j.ac

mengingat umumnya para tokoh masyarakat ini mempunyai banyak kegiatan dan

/
/
.id/
.id/
cterkadang
cdidalam
c.id
c.id
a
a
a
a
sulit
untuk
hadir
suatu
pertemuan.
Pemberian
informasi
tentang
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

75

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

/
c.id
a
.
j
ne

ttp mempengaruhi
TB dari
dapat
htttokoh masyarakat atau tokoh
ht agama dilingkungannya h

/dig

:/
http

perilaku
masyarakat lebih cepat
/
/ karena tokoh masyarakat
/ atau tokoh agama ini .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
dianggap
lebih
memahami
karakteristik
masyarakat
sekitar
dan
merupakan
tokoh
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: (2007) menyebutkan bahwa
: terdapat tiga
://di
panutanttp
dilingkungannya.
Notoadmodjo
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
faktor utama yang mempengaruhi perubahan perilaku yaitu faktor predisposisi,

/
/
.id/
.id/
cfaktor
cpenguat.
c.id dalam faktor penguat
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
pemungkin
dan
faktor
Tokoh
panutan
termasuk
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
dalam perubahan
/dig dalam hal ini peningkatan
://di
://di perilaku masyarakat
:/yaitu
://di kesadaran
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
masyarakat untuk memeriksakan diri dan memilih puskesmas sebagai tempat pertama

/
/
id/ Lawrence Green dalam
.id/ berobat saat sakit
cuntuk
c.TB.
c.id Notoadmodjo (2007)
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
ne
.une menyatakan bahwa
.ufaktor
.une perilaku meliputi faktor
.un
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
penguat
dalam
perubahan
sikap
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h sikap dan perilaku
h
h
h
dan perilaku
tokoh masyarakat (TOMA),
tokoh agama (TOGA),
/
para
.id/ petugas termasuk petugas.idkesehatan.

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
e
ne
Pemberian
penyuluhan
merupakan bentuk
informasi yang
.u
.unpemberian
.udapat
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
//dig jumlah
://di pengetahuan, sikap,ttpdan
://di perilaku masyarakat.ttp:Dengan
://di
p
p
t
t
meningkatkan
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

ac
nej.

penduduk
pada masing-masing/ Puskesmas yang lebih dari
20.000 seperti yang
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne
une diatas. Pemberian penyuluhan
.une terlihat pada tabel
.4.10
.une yang hanya 1-2 kali
.udalam
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
setahun tbelum
pada masing-masing
://di
://di dapat menjangkau seluruh
://dmasyarakat
://di desa pada
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
puskesmas. Selain pada aula kecamatan, pada puskesmas 1 pemberian penyuluhan

/
/
id/ bidan-bidan saat posyandu.
.id/
ckhusus
c.oleh
c.id
c.id
TB
juga
diberikan
Profesi
pengelola
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g seorang bidan memudahkan
g petugas untuk berkerjasama
g dengan
g
program sebagai
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
bidan hdesa untuk memberikan penyuluhan.
Pemberian penyuluhan
TB pada saat

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
posyandu
ini yaitu dijadwalkan
.id/
.id/ pertama dan kedua.
c.id setiap awal bulan pada
cminggu
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une kesehatan adalah penambahan
.une
b
b
b
Muninjaya (2004)
mengungkapkan
bahwa
penyuluhan
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
pengetahuan
dan kemampuan seseorang
melalui teknik praktik h
belajar atau instruksi
h
h

/dig

:/
http

dengan
perilaku manusia
/ tujuan mengubah atau.idmempengaruhi
/
/ baik secara individu, .id/
c.id
c
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
kelompok
maupun
masyarakat
untuk
meningkatkan
kesadaran
akan
nilai
kesehatan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:dengan sadar mau mengubah
:
:perilaku sehat.
://di
sehingga
perilakunya menjadi
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Pemberian informasi secara berkala dan terus menerus akan membentuk kesadaran

.id/
.id/
.id/
.id/
cdari
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
masyarakat untuknedatang ke puskesmas. Sehingga
pemberian penyuluhanneTB
.une
.u
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
lib.u
i
i
i
i
g
g
g
g
g
i
i
i
i
://d
://d
://d
://d
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

76

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

yang diberikan
secara merata padahtmasing-masing desa ini secara
htt
http tidak langsung

dapat
/ menjadi sumber informasi
/ yang mendorong masyarakat
/ untuk memeriksakan .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
diri
saat
sakit.
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
: ditambahkan
://di
Berdasarkan
hal tersebut kegiatan
penyuluhan TB harus
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
frekwensinya sehingga informasi tentang TB dapat tersebar pada merata pada

/
id/
.id/
.id/
cmasing-masing
cmelakukan
c.diupayakan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
desa.
Dalam
penyuluhan
perlu
agar
penduduk
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
dari masing-masing
desa dapat tercakup.
jumlah tokoh :masyarakat
juga
//dig
://di
://di
://dPenambahan
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
perlu dalam kegiatan penyuluhan. Penambahan dalam jumlah tokoh agama dan tokoh

/
/
/
.id/
akan meningkatkan
cmasyarakat
c.idkesadaran masyarakat jdalam
c.id melakukan pemeriksaan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
ne
.une TB karena semakin
.ubanyak
.uneyang diberikan penyuluhan
.uneTB
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
jumlah
tokoh
panutan
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h tentang TB. Peran
h
maka hakan semakin mempermudahh dalam penyebaran informasi
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
tokoh
.id/ panutan terhadap perilaku
c.id masyarakat sesuai dengan
c.id teori ahli WHO dalam
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
une itu berperilaku karena
une
Setiyorini (2009)ilibahwa
b.un yang menyebabkan seseorang
ilib.
ilib.adanya

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

tp:/perasaan (thoughts and hfeeling),


empathalasan
ttp:/ pokok yaitu pemikiranhtdan
ttp:/ orang-orang

/dig

:/
http

penting
sebagai referensi (guru,/ alim ulama, kepala adat (suku),
kepala desa dan
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne (resources) dan kebudayaan.
.une sebagainya), sumber
.udaya
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g tentang TB ke masyarakat
g
g
ig menjadi
Penyuluhan
dapat
://di
://di
://di umum secara berkala
://d
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
sumber informasi masyarakat untuk menjadikan tempat untuk melakukan

/
/
id/
.id/
cpemeriksaan
c.id yang mengarah pada
c.tuberkulosis.
c.id
dengan
gejala-gejala
Pasien
yang
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
gdapat ditetapkan sebagai//dsuspek.
g
g
datang ke puskesmas
dengan gejala TB
Hasil
://di
://di
://di
: i
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h didapatkan penjaringan suspek
h
h
h
penelitian
dilakukan seluruh puskesmas
dengan cara

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
d/
pasif
datang ke puskesmas.
.id/ yaitu dengan menunggu
c.ipasien
c.idKriteria penjaringan yang
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
ne
.une2-3 minggu. Penjaringan
.unsuspek
.ukarena
b
b
b
ditetapkan yaitu
batuk
belum
maksimal,
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hanyahmengandalkan penemuan secara
h pasif tanpa dibantu dengan
h promosi yang aktif

/dig

:/
http

pada
/ merata beberapa puskesmas.
/ Penjaringan suspek yang
/ dilakukan secara pasif .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
memberikan
keterbatasan
pada
petugas
untuk
menemukan
suspek
karena
hanya
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:keinginan masyarakat untuk
:memeriksakan sakitnya kettppuskemas.
:
://di
menunggu
Hal ini
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
terlihat pada tabel 4.10 hanya ditemui satu puskesmas yang dapat menjaring suspek

.id/
cdengan
a
.
j
baik.
ne

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

77

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

p
t
Departemen Kesehatan
RI (2008) disebutkanhttbahwa
penemuan
htDalam
ht

penderita
dalam program penanggulangan
tuberkulosis dengan
/
/
/ passive case finding. .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
Penemuan
dengan
cara
pasif
ini
bertujuan
agar
pasien
datang
ke
puskesmas
dengan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:sendiri untuk menghindari
: drop out pada pasien yang
: telah mendapat
://di
kesadaran
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pengobatan dan angka kesembuhanpun tercapai. Seperti yang disebutkan dalam data

/
/
/
.id/
cDinas
c.idBanyuwangi (2012), angka
c.idkesembuhan dalam tiga
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Kesehatan
Kabupaten
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig dan pada
tahun terakhir
/dig ditentukan yaitu sebesar
://di
://diini selalu mencapai target
:/yang
://d85%
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
tahun 2011 angka kesembuhan penderita tuberkulosis paru BTA positif telah

/
/
.id/
.id/
angka 89%. j.aSehingga
diperlukan suatu
program untuk
cmencapai
c.id
calternatif
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une mendukung penjaringan
.unedalam upaya penemuan
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
penderita
tuberkulosis
paru.
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
hAlternatif program penanggulangan
TB yaitu penemuanh penderita TB paru
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
secara
.id/ aktif di masyarakat.asangat
c.id diperlukan. Alternatifj.aprogram
c.id penanggulangan TB
c.id
a
.
j
j
une
une
une
paru adalah DOTS
ilib. dengan active case finding
ilib. dengan melibatkan peran
ilib. serta

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
p:/
masyarakat.
TB Paru
http adalah cara menjaringhttpenderita
http Program active case finding
dengan
yaitu kader Posyandu.
Kader Posyandu di
/ melibatkan peran kader masyarakat
/
/

/dig

:/
http

/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
kesehatan
mengenai TB paru
.une masing-masing iwilayah
.une diberikan pendidikan
.une
.unyang
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
g
g dan melakukan supervisi
g
g
dig aktif mencari, memotivasi
selanjutnya
://di
://secara
://di
://di terhadap
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pengawas menelan obat/PMO. Dengan pengetahuan yang telah didapat kader

/
d/
id/
.id/
cPosyandu
c.mengenali
c.idini
c.id
diharapkan
dapat
tanda
dan
gejala
dari
TB
paru
untuk
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
gdi unit pelayanan kesehatan
g (UPK) terdekat. Kerjasama
g yang baik
g
segera diobati
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
antarahpetugas kesehatan dan kaderhPosyandu tersebut dapat menunjang
keberhasilan
program
active case finding c(Efendi
.id/
.id/ dan Cahyadi, 2005). c.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

.id/

j.ac
e
n
u
u
u
.
.
b. dan
Kelebihan
adalah
gilibdari active case finding
gilib dapat menemukan secara
gilitepat
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
ttp:
cepat h
penderita
TB paru di masyarakat
http yang enggan berobat. Mereka
http dapat terjaring

a
nej.

a
nej.

/dig

:/
http

oleh
di follow up isupaya
mereka bersedia id/
/ kader posyandu yang.idkemudian
/
/
.
c.id
c
c. d
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
memeriksakan
diri
ke
UPK.
Pemanfaatan
strategi
DOTS
secara
active
case
finding
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: meningkatkan cakupan
:DOTS sehingga
://di
berbasisttpmasyarakat
ini diharapkanttdapat
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
lebih banyak penderita yang ditangani, mencegah terjadinya penularan dan dampak

.id/
.id/
.id/
.id/
clebih
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
lanjut akibat TB n(Efendi
dan Cahyadi, 2005). ne
.une
.u e
.u
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

78

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

t
tp
yang telah ditemukan
dahak
htSuspek
ht kemudian akan dilakukanhtpengambilan

untuk
/ pemeriksaan BTA. Seperti
/ yang tercantum pada tabel.id4.10,
/ pengambilan dahak .id/
c.id
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
pada
puskesmas
yang
telah
memberikan
penyuluhan
TB
sebanyak
2
kali
adalah
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: puskesmas 3, 5, 6 ttyang
: memberikan
://di
dalam tkategori
cukup sedangkan ttpada
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
penyuluhan kurang dari 2 kali selama setahun dalam kategori baik. Pengambilan

/
/
/
.id/
cdahak
c.id artinya jumlah perbandingan
c.id dahak purulen yang
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
dilakukan
dengan
cukup
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig sebesar antara 60-55%
didapat dari
://di
://dpasien
://didan masih ditemukan tdahak
://diyang berupa
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
air liur yang dibuat untuk sediaan dahak. Dan petugas tetap membuat sediaan sediaan

/
/
.id/ yang berupa air liur..ac.id/
cdahak
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une penelitian Kalma i(2010)
.unemenyebutkan bahwailibterdapat
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
Hasil
penelitian
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h dengan spesimen
h
h yang bermakna antara h
perbedaan
pemeriksaan mikroskopis BTA
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
dahak
dan spesimen air .liur
paru dengan .id/
.id/
.id/
c id (saliva). Diagnosisj.actuberkulosis
a
.
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
menggunakan spesimen
dahak lebih teliti idibandingkan
dengan saliva.iliSehingga
b.
lib.
ilib.

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
tp:/
pengumpulan
salah satu
ttp:/ seluruhnya baik dapathtmenjadi
http dahak yang belum hdapat
penyebab
penemuan BTA positif
/
/ yang belum mencapai target.
/ Pengambilan dahak

/dig

:/
http

/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne kualitas batuk yang dilakukan
.une yang baik ditentukan
.udari
.une (Pranowo, 2009).ilPenelitian
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
tersebut tmenyebutkan
bahwa ada perbedaan
suspek
://di
://di
://di yang bermakna setelah
://di diberikan
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pelatihan tentang bagaimanan cara batuk yang efektif. Sehingga untuk mendapatkan

/
/
/
.id/ yang purulen petugas
cdahak
c.idperlu memberikan pelatihan
c.idtentang cara bagaimana
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g tidak hanya memberikan
g pengetahuan tentang cara
gpengeluaran
g
batuk yang /efektif
://di
:/ di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h agar dahak yang
h
dahakhtetapi juga menunjukkan bagaimanan
cara batuk yang efektif
/ baru tuberkulososis .id/
dikeluarkan
dapat maksimalcdan
.id/
.id/ mendukung penemuan penderita
c.id
c

lib.u
i
g
i
d

ac
nej.

nej.

nej.

/dig

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
memperhatikan
protap dalam pembuatan
sediaan dahak. hDalam Departemen
h
h

:/
http

nej.

.u
.u
.u
paru BTA positif.
gilib Selanjutnya dalam membuat
gilib sediaan dahakpun petugas
gilib perlu

:/
http

Kesehatan
RI (2006), dahak iyang
/
/ diambil dalam pembuatan
/ sediaan dahak adalah .id/
c.id
c. d
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
bagian
dahak
yang
purulen.
Dari
hasil
observasi
penelitian
masih
ditemui
petugas
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: mengambil bagian dahakttyang
: purulen dari dahak. Sehingga
: dengan kata
://di
yang tidak
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
lain pembuatan sediaan yang baik dapat menentukan ada tidaknya maupun

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

79

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

/
c.id
a
.
j
ne

banyaknya
dengan
htt jumlah bakteri yang akan
ht dibaca. Jenis pemeriksaan/diagnostik
http

/dig

:/
http

kesahihan
pembacaan hasilsangat
/
/ tergantung pada kondisi .dahak
/ yang diperiksa,
/
c.id
c.id
c id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
slide BTA (Riskesdas, 2010).
.une teknik pembuatanilibslide
.uneBTA dan teknik pembacaan
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
dig
://di
://didengan pemberian penyuluhan
://di TB, upaya penemuan
://penderita
://di
Selain
juga
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
dapat dilakukan dengan cara memeriksa kontak terutama kontak dengan BTA positif.

/
/
/
.id/
cPemeriksaan
c.id kontak dengan penderita
c.idBTA positif ini disebut
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
kontak
terutama
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
sebagai contact
cara mendatangi rumah
://di
://di tracing. Yaitu dilakukan
://ddengan
://di pasien dan
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
melakukan penelusuran terhadap sumber penularan dan penularannya terhadap orang-

/
/
/
.id/ terdekat. Cara ini merupakan
dengan
corang
c.id penemuan penderita
c.id cara aktif selektif j.ac.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
une
.une
.une terutama kontak BTA
.upositif
.seluruh
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Memeriksa
kontak
telah
dilakukan
oleh
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
puskesmas.
Namun ternyata pemeriksaan
kontak (contact tracing)
ini dilakukan
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
dengan
1, 3, 6, dan 8 telah melaksanakan
pemeriksaan .id/
.id/ cara yang berbeda..aPuskesmas
c.id
c.id
a
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
kontak dengan ilcara
ib. mendatangi rumah pasien
ilib. dengan disertai dokumen
ilib. saat

ac
nej.

ilib

/dig
ttp:/

/dig

/dig

/dig

/dig

:/
:/
:/
:/
melakukan
http
http tracing dengan
http kunjungan. Dalam hal hinittppuskesmas melakukan contact
menggunakan
dokumen askep dan
atau bersama dengan petugas
PSN mengunjungi
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne wawancara kepada keluarga
.une rumah penderita dan
.unemelakukan penelusuran .udan
.une
gilib

gilib

gilib

penderita.
//di teori konseptual sehat-sakit,
:Pada
://di keluarga merupakan torang
://diterdekat dari
p
p
p
t
t
t
t
t
h
h
h
seseorang yang menderita penyakit TB atau dalam keadaan sakit. keluarga

/dig

:/
http

/
/
.id/
.id/
cmerupakan
c.id dalam masyarakat baik
cmasyarakat
c.id
salah
satu
indikator
sehat
atau
sakit
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g Penularan TB terjadi karena
g lama paparan kontak //dengan
g pasien.
g
(Effendi, 1998).
://di
://di
://di
: di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h TB harus memastikan bahwa
h
h
Semuah petugas yang melayani pasien
individu yang

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
/
punya
.id/ kontak dengan pasien
c.idTB harus dievaluasi (terutama
c.id anak usia dibawah j.5ac.id
a
a
.
.
j
j
e
.unHIV)
.une balita yang tinggal
.une
b
b
b
tahun dan penyandang
Pada
semua
anak,
terutama
serumah
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
atau kontak
erat dengan penderita
h
h TB dengan BTA positif,
h perlu dilakukan

/dig

:/
http

pemeriksaan
menggunakan sistem
/
/ skoring. Bila hasil evaluasi
/ dengan skoring sistem .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
didapat
skor
<
5,
kepada
anak
tersebut
diberikan
isoniazid
(INH)
dengan
dosis
5

10
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: tersebut belum pernah mendapat
:
://di
mg/kg BB/hari
selama 6 bulan. Bila tanak
imunisasi
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
BCG, imunisasi BCG dilakukan setelah pengobatan pencegahan selesai (Departemen

.id/
.id/
.id/
.id/
cKesehatan
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
RI, 2007).
Dengan melakukan npenelusuran
tersebut petugas
.une
.une
.u e
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

80

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

/
c.id
a
.
j
ne

p
t menyebabkan TB dapat
mengidentifikasi
hal-hal apa saja hyang
sekaligus
htt
httmenular

/dig

:/
http

menelusuri
penularannya. Untuk
pemeriksaan id/
/
/ puskesmas yang belum.idmelakukan
/
.
c.id
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
kontak
dengan
dokumentasi,
puskesmas
dapat
melakukan
kolaborasi
dengan
petugas
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: puskesmas yang telah melaksanakan
:
:inspeksi sanitasi
://di
PSN seperti
untuk melakukan
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
ke rumah penderita dan lingkungan rumah penderita tuberkulosis BTA positif. Dan di

/
/
.id/
.id/
cupayakan
c.idtracing dapat dilakukan
cpada
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
pemeriksaan
contact
seluruh
pasien
dengan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
ig ini merupakan suatu:/cara
BTA positif.
/diguntuk memantau faktor
/dig terhadap
://di
://dCara
:/resiko
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
penyakit tuberkulosis. Untuk mencegah dan mengurangi penularan penyakit

/
/
/
.id/
maka faktorj.resiko
ctuberkulosis,
c.id yang terdapat di masyarakat
c.idharus diminimalkan). j.ac.id
a
a
a
.
.
j
j
ne
ne
.une
.une penemuan penderita
.ubaru
.u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Dari
hasil
proporsi
BTA
positip
diantara
suspek
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
pada masing-masing
puskesmas sebagian
besar adalah longgar.hProporsi pasien TB
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
BTA
persentase pasien BTA
id/
.id/ positif diantara suspek
c.adalah
c.id positif yang ditemukan
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
ne
une
diantara seluruhilsuspek
ib.u yang diperiksa dahaknya.
lib.u Bila
ilib. Angka ini sekitar 5 - i15%.

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
:/
angkahini
kecil ( < 5 % ) berarti
ttpterlalu
httppenjaringan terlalu longgar
httpdan bila angka ini

/dig

:/
http

terlalu
besar ( > 15 % ) berarti /penjaringan terlalu ketat (Departemen
Kesehatan RI,
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e memberikan penyuluhan
une setiap puskesmas yang
.une 2007). Dari hasil
.pada
.untelah
.une ,
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g contact racing namun
g
ig
/dig
melakukan
suspek, dan pemeriksaan
pada
://di
:/penjaringan
://di
://dternyata
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
proporsi angka penemuan penderita baru BTA positip diantara suspek baik pada

/
/
/
.id/
cpuskesmas
c.idsuspek baik/kurang, pengambilan
c.id
c.id
dengan
penjaringan
dahak
baik/kurang,
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
gpenemuan penderita baru//dBTA
g positip
g
melakukan /contact
racing namun angka
://di
:/ di
://di
: i
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h suspek masih terlalu longgar
h (5 Puskesmas) dan Terlaluhketat (2 Puskesmas).
h
diantara

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
id/ dari proses penemuan
Angka
sampai
diagnosis pasien, c.id/
.id/ ini menggambarkan
c.mutu
c.id
a
a
a
.
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
serta kepekaan gmenetapkan
kriteria
suspek
(Departemen
Kesehatan
RI,
2008).
Belum
ili
gili
gili

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
tercapainya
angka ini menunjukkan
h
h belum baiknya mutu dari
h proses penemuan

/dig

:/
http

sampai
menetapkan kriteriaidsuspek.
/
d/
id/ diagnosis pasien, sertaikepekaan

/
c.
c.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
Selain hal btersebut
.une diatas, ditemukanilibahwa
.une jumlah semua kasusiliTB
.unyang
b
b
i
l
i
g
g
ig
dig dengan rontgen positif
://dtersebut
://negatif
://di(Departemen
://di
besar. Kasus
adalah kasus BTA
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

Kesehatan RI, 2007). Hal ini berarti pasien yang datang ke Puskesmas adalah pasien

.id/
.id/
.id/
.id/
cyang
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
telah terpapar pengobatan
sebelum ditemukannoleh
puskesmas (Antoni S., ndkk.,
.une
.une
.u e
.u e
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

81

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

tt
2009) hsehingga
BTA positif tidak lagi
ht ditemukan dalam pemeriksaan
http BTA sehingga
tidak
/
id/ tercakup dalam pelaporanidCDR.

/
/
c.
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne wawancara petugasbmenyatakan
ne
Berdasarkan
kebanyakan dari
.uhasil
.une
.upasien
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
ig
://d
://di pengobatan sebelumnya.
://di Pasien lebih
://di
yang datang
adalah pasien yang telahttdilakukan
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

memilih untuk datang ke Rumah Sakit swasta atau dokter swasta karena dianggap

/
/
/
.id/
cpenyakit
c.id yang parah dan pelayanan
c.id dari rumah sakit swasta
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
paru
merupakan
penyakit
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
dan dokter:/praktik
ini
/dig swasta yang lebih tnyaman
://di
://di dan lebih cepat. Hal
://dmenunjukkan
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
belum terciptanya kemitraan yang baik antara puskesmas dengan pelayanan

/
d/ dan luasnya masalahcTB,
.id/
.id/ maka penanggulangan
swasta. Mengingat
ckesehatan
c.ibesar
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
ne
.une TB harus dilakukan
.unmelalui
.uberbagai
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
kemitraan
dengan
sektor
baik
pemerintah,
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h Hal ini sangat pentingh untuk mendukung
swastah maupun lembaga masyarakat.
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
keberhasilan
program dalam
kesinambungannya .id/
.id/
c.id melakukan ekspansij.amaupun
c.id
a
.
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
(Departemen Kesehatan
ilib. RI, 2006).
ilib.
ilib.

ac
nej.

ig
//dig
://d
:penelitian
p
p
t
t
Hal
ini
juga
sesuai
dengan
t
t
h
h

/dig

tp:/ (2009), yang


Antoni S.,htdkk

/dig

:/
http

menyebutkan
bahwa berdasarkan
hasil penelitian diketahui bahwa
kemitraan antara
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
praktisi
une praktik swasta, bidan
une
.une puskesmas dengan
.une swasta dalam hal iini
.dokter
.praktik
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
/dig program
swasta, tperawat
profesi kesehatan
://di
://di praktik swasta danttporganisasi
://di
:/dalam
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
penanggulangan tuberkulosis belum berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari tidak

/
/
/
.id/ nota kesepakatan .antara
cadanya
c.id puskesmas dengan praktisi
c.idswasta sehingga masingc.id
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
gbelum memiliki peran yang
gjelas. Kemitraan baru dilakukan
g
g
masing pihak
secara
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h tertulis. Mengingat beban
h masalah penyakit
h
lisan tanpa
adanya kesepakatan secara
/
/
d/
tuberkulosis
yang tinggi serta
sektor pemerintah
.id/
c.iketerbatasan
c.id maka kemitraan dengan c.id

lib.u
i
g
i
d

ac
nej.

:/
http

nej.

nej.

nej.

praktisi swastagsangat
lib.u diperlukan agar program
lib.upenanggulangan tuberkulosis
lib.u terus
i
i
i
g
g
i
i
i
://d
://d
://d
berlanjut.
http Kemitraan dengan praktisi
http swasta dalam program
http penanggulangan

/dig

:/
http

tuberkulosis
jika terlaksana idengan
baik akan mampu id
meningkatkan
penemuan id/
/
/
/
.
c.id
c. d
c.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
penderita
tuberkulosis
serta
dapat
melaksanakan
pengobatan
berdasarkan
strategi
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:kebijakan yang bersifat ttbottom
:
://di
DOTS. ttPerlunya
di terapkan suatu
up dalam
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
penemuan suspek tuberkulosis di puskesmas yang sesuai dengan kondisi masing-

.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

melakukan
pengawasan terhadap
tuberkulosis.
id/
id/ pelaksanaan program penanggulangan
id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac.
nej.

lib.u
i
g
i
d Penelitian
4.4 Bagan
://Hasil
http

ac.
nej.

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

http

/dig

:/
http

masing
peran Wasor TB
kabupaten dalam
httpuskesmas dengan meningkatkan
ht
http

ac
nej.

/dig

:/
http

82

.id/

lib.u
i
g
i
://d

/dig

:/
http

http

Dalam bagan berikut disajikan ringkasan hasil penelitian untuk memudahkan

/
/
/
.id/
cpembaca
c.idhasil penelitian:
c.id
c.id
a
a
a
a
dalam
memahami
isi
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
://di
://dpenyuluhan
://di Mengisi buku registerttlaboratorium
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
Memberikan
tentang
TB
kepada
t
t
t
t
h
h
h
h
h
masyarakat umum

(TB.04),

/
.id/
.id/
.id/
c.idMenjaring suspek (penderita
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
tersangka) TB
Menyimpan
.une
.une
.une sediaan untuk di ilib.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g crosscheck
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Mengumpul
dahak
Menegakkan diagnosis TB sesuai protap

/
/
/
.id/
c.idMengisi buku daftar suspek
cForm
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Membuat
.une
.une
.une klasifikasi/type penderitailib.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
TB.06
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h (Form TB.01)
h
Mengisi kartu penderita
Membuat sediaan hapus dahak

dan kartu identitas


/ penderita (TB.02)

Mengirim sediaanibhapus
.unedahak ke
l
i
g
laboratorium
://didengan Form TB.05

kontak terutama kontak


ib.u
lMemeriksa
lib.u
i
i
g
g
i
i
d
://d dengan penderita TB tBTA
://Positif.
http
h tp

d
ac.i
.
j
e
n

http

htt

.
gilib
i
d
/
/
:

lib.u
i
g
i
p://d

.id
j.ac

http

.id/

.id

ac
nej.

ac
nej.

Mewarnai dan membaca sediaan


Memantau jumlah
suspek yang
/ dahak,
/
id/
.id/
c.id
c.jumlah
c.id
a
a
a
.
.
.
diperiksa
dan
penderita
TB
yang
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
ditemukan
i
i
i
Mengirim balik
g hasil bacaan,
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

Gambar 4.5 Bagan hasil penelitian pelaksanaan uraian tugas program tuberkulosis di

.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

id/

gilib
i
d
/
/
:

.un

.un

http

http

Keterangan:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.u

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/
.u

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.u

http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

.u

igilib

/dig

:/
http

ht
ac
nej.

/dig

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

:/
http

http

.id/

igilib

ac
nej.

.u

.id

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

= Pelaksanaan
/ Kurang Baik

http
ac
nej.

digi
/
/
:
p
htt

= Pelaksanaan
Baik
p
httCukup

d
ac.i
.
j
e
n

.id/

j.ac
e
n
u
lib.

.id/

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
n=ePelaksanaan Baik

gilib
i
d
/
/
:

http

.u
igilib

id/

c.
puskesmas dalam
.ac.tuberkulosis paru
ej.a upaya penemuan penderitaejbaru

ac
nej.

ac
nej.

http

/dig

:/
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

83

4.5
id/Keterbatan Penelitian

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Dari hasil penelitian
.une ini yang telah ildilakukan
.une tidak lepas dariilibbeberapa
.une
b
b
i
i
l
i
g
g
g
ig
://danatara
://di
://di
://di
keterbatasan
lain:
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

a. Deskripsi yang dibuat oleh peneliti didasarkan pada jawaban responden sehingga

ac
nej.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

lib.

lib.

.id/ada.

.u

lib.

.id/

ac
nej.

id/

.id/

ac.
nej.

ac
nej.

/dig

:/
http

ac
nej.

.
.
b. Instrumentigyang
ilib. dibuat kemungkinan dbelum
gilib mendetail karena instrument
gilib dibuat
i
i
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
http penanggulangan
http dengan buku pedoman
http oleh peneliti disesuaikan
sendiri

http

gilib
i
d
/
/
:
http

.id/

gi
telah dilakukan
mengcrosscheckkan
dari
digi untuk mengurangipketerbatasan
digi
dijawaban
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
htt
htt
htt
masing-masing petugas pada satu puskesmas tersebut dan mencari bukti fisik bila

http

lib.u
i
g
i
://d

.id/

j.ac antara jawaban masing-masing


j.ac responden. Usaha nyang
j.ac
tergantung dari kesesuian
une
une
u e

/dig

:/
http

/
.id/tuberkulosis tahun 2008
.id/buku-buku terkait. .ac.id/
cdan
c.id
a
a
.
.
j
j
j
e
une
c. Peneliti belum
dapat
dan terperinci
.une menjelaskan secara ilebih
.unmendalam
.tentang
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
ig
ig
/dig
://dcakupan
:/yang
://dtelah
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
penyebab
CDR
puskesmas
belum
tercapai
meskipun
terdapat
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

perbedaan pada pelaksanaan/ beberapa uraian tugas. Hal /ini dikarenakan peneliti
/
d/
i
.
c
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
membatasi penelitian
.une
.une hanya pada studi deskriptif,
.unesehingga kurang mendalam
.unedan
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig menjelaskan penyebab
terperinci
://di
://ddalam
://diyang terjadi.
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

.id/

htt

lib.u
i
g
i
p://d

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.u

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ac
nej.

ac
nej.

.id/

igilib

digi
/
/
:
p
htt

http

http

/dig

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

:/
http

j.ac
e
n
u
lib.

ac
nej.

.id/

http
ac
nej.

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

.u

.id/

.u

lib.u
i
g
i
://d

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.u

http

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.u

ac
nej.

id/
.ac.

lib.u
i
g
i
://d

http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

lib.u
i
g
i
://d

Karakteristik responden merupakan ciri yang dimiliki oleh responden sebagai

.id/

.id/

ac
bagian dari identitasnya.
responden nyang
ini
j.Karakteristik
j.acdilihat dalam penelitian
j.ac
e
e
e
n
n
u
u
u
.
.
.
gilib umur, lama kerja,//dpelatihan
gilib TB, dan pendidikan
gilibmasingi
i
i
meliputi jenis
kelamin,
dari
d
d
/
/
/
/
:
:
:
http

http

/dig

:/
http

http

.id/

/dig

:/
http

d
ac.i
.
j
e
n

/dig

:/
http

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

4.1 Karakteristik
Responden
ttp

nej

.id/

ac
nej.

BAB 4. HASIL
ht DAN PEMBAHASAN http

htt
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

http

masing responden. Dalam penelitian ini reponden berjumlah 36 orang. Di bawah ini

/dig

:/
http

/
id/
id/
.id/ dijelaskan karakteristik
berdasarkan jenis
umur, lama kerja,
cakan
c.responden
c.kelamin,
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une pelatihan TB, danilibpendidikan.
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h Responden di 12 Puskesmas
Tabel h 4.1 Distribusi Karakteristik
Kabupaten
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

Banyuwangi Tahun
.id/ 2011

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
Dokter
Pengelola
Petugas
Total
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
Laboraturium://dig
://diProgram
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
n
n
%
n
N
%
h
h%
h%

ac
nej.

Karakteristik
ib.u
l
i
g
i
Responden
://d

http

Jenis kelamin

/
c.idLaki-laki
a
.
j
Perempuan
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c9.id
a
.
j
ne 3

.u

Umur
gilib
i
d
/
/
21-30
1
tp:
http
httahun
31-40 tahun
7
41-50
tahun
3 /
/
c.id 51 tahun
c1.id
a
a
.
.
j
j
ne
.une
b
Lama kerja ilib.u
i
l
i
g
g
0-5 tahun
2
://di
://di
p
p
t
t
t
t
h
h
6-10 tahun
6
11-20 tahun
2
/ tahun
/
d>20
i
.
2.id
c
c
a
a
.
.
j
j
Pelatihan TB
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
Ya
10
://di
://di
p
p
t
t
t
t
Tidak
2
h
h
Pendidikan Terakhir
/
/
d
i
c. Non Kesehatan (SMA) j.ac.id
a
.
j
Kesehatan
.une
.une
b
b
i
i
l
l
SPK/sederajat
i
i
g
g
://di
://di
Diploma
(S0)
p
p
t
t
t
t
h
h
Sarjana (S1)
12
Sumber:
data primer (2012)
d/
d/

.i

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

7
5

58,33 c6.id/
j.a
41,67
.une 6

5
6
0

8,33
3
41,67
3
50,00
4 /
c2.id
a
.
0
j
e

3
2

3
4
8,33
3
/
16,67 .ac2.id

gilib
i
d
/
/
:
8,30
http 1

58,33
25,00
8,33

n
lib.u
i
g
i
d
16,67
33,33
tp:// 4
t
h
41,67
3
25,00
16,67
16,67

nej
u
.
b
igili 83,33
d10

83,33 //
:
16,67
http 2

16,67

4.id/

.u

2igilib16,67
d
/
/
:
http 64 50,00
100
33,33

.u

1
7

50,00
50,00

:/
http

n
lib.u
i
g
i
/d
25,00
25
ttp:/ 139 36,11
h25,00

:/
http

16,67
33,33
16,67

25,00
16,67

15 41,67
13 36,11
/
c.id
a
.
3 8,33
j
e

nej
u
.
b
ili 83,33
83,33//dig30
:
p
tt
6 16,67
h16,67
25,00

.id/

25,00

ac
nej.

.u

:/
http

.u

/dig

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

/dig

:/
http

.id/

igilib

/dig

ht
ac
nej.

/dig

:/
http

8,33 igi3lib 8,33


/d
ttp:/ 13 36,11
h58,33
16 44,44

.u

http 47

/dig

8 22,22
/
6 16,67 .ac.id

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

22 61,11 c.id/
j.a
14 .38,89
une

gilib
i
d
/
/
5 13,89
ttp:
h25,00

ac
nej.

.id/

igilib

10
2

ac
nej.

.i

http
ac
nej.

75,00
25,00

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

48

/
/
/
.id/ Karakteristik Responden
c4.1.1
c.idBerdasarkan Jenis Kelamin
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une
.une dalam penelitianilibini
.unterdapat
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
Dari
36
responden
22
responden
berjenis
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h laki-laki dan 14 respondenhberjenis kelamin perempuan.h Secara keseluruhan
kelamin
/
/
/
persentase
laki-laki (61,11%).idlebih
dominan dari persentase
.id/
c
c.id perempuan (38,89%).
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
ne
Hal ini dapat dilihat
.une
lib.u dari persentase antara jenis
lib.u kelamin dari dokter dan
libpetugas

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

digi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
pengelola
antara
tt
htt program sedangkan untuk
htt petugas laboratorium hperbandingan

http

/dig

:/
http

jumlah
laki-laki dan perempuan
mempunyai perbandingan/ yang sama. Menurut
/
d/
d/
i
i
.
.
c
c
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e dikatakan bahwa tidak
.une Suparyanto dkk i(2005),
.unedalam berbagai penelitian
.undapat
.uneada
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
/dig signifikan yang membedakan
perbedaanp:/yang
laki-laki dan perempuan
dalam
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
produktivitas kerja dan potensi yang sama dalam memeriksa sediaan TB.

.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

d
ac.i
.
j
e
.un

ac
nej.

.u

ilib
4.1.2 Karakteristik
gilib
/dig Responden Berdasarkan
/diUmur
:/
http

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
sebanyak
14 orang berada cpada
.id/
.id/ usia 31-40 tahun. Bila
.id/ dari masing-masing
cdilihat
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
une
une
petugas maka sebagian
ilib. besar dokter berada pada
ilib.usia antara 31-40 tahun. Sedangkan
ilib.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://di

://di

/dig

:/
http

http

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yakni

.u

http

.id/

ac
nej.

://di

pada petugas
httppetugas laboratorium rentang
http usia terbanyak
http pengelola program dan

/dig

:/
http

yaitu
sudah dianggap d/
/ pada usia 41-50 tahun..id/Pada kelompok usia ini responden
/
c.id
c
c.id
a
a
a
ac.i
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
n
n
n
dewasa dan sudah .dianggap
mampu dalam menjalankan
tugasnya sebagai petugas
lib.u
lib u
lib.u
lib.u
i
i
i
i
g
g
g
g
g
i
i
i
i
/d lebih tua
://d
://d (1993) menyebutkan tbahwa
://d seseorang dengan usia
:/yang
://di
TB. Hurlock
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
mempunyai pengalaman yang lebih banyak sehingga memungkinkan untuk

/
/
/
.id/
cmengetahui
c.id banyak pula, namunj.ausia
c.id yang lebih muda juga
c.id
a
a
a
.
.
.
hal-hal
yang
lebih
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
memiliki keunggulan
dan kemampuan :dalam
/dig lebih baik
//dig menangkap informasi
://di
://di
:/yang
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
daripada responden yang berusia lebih tua. Menurut Sastrohadiwiryo (2003), faktor

/
/
.id/ perlu dipertimbangkan
.id/
rendahnya
cumur
c.id seperlunya, hal inij.acmenghindarkan
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
.une produktivitas yang
.dihasilkan
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
petugas
yang
bersangkutan.
Namun
hasil
penelitian
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
Syafeih dan Kusnanta (2005) menyebutkan
bahwa tidak ada hhubungan bermakna
antara
.id/ umur dengan semua variabel
.id/ kinerja petugas P2TB puskesmas.
.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
ac
nej.

ac
nej.

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

49

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

http

ht

4.1.3
Lama Kerja
/
id/ Karakteristik RespondenidBerdasarkan

/
/
c.
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Sebagian besar
une
.uneresponden berada padailiblama
.unekerja antara 6-10 tahun
.dengan
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
/dig %. Namun sedikit berbeda
:/36,11
://di bila dilihat pada prosentase
://di lama kerja
://di
prosentase
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

petugas pengelola program. Karena sebagian besar lama kerja pengelola program

/
/
.id/
.id/
cberada
c0-5
c.iddalam Mila (2006) lama
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
pada
rentang
antara
tahun.
Menurut
Tulus
MA
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
kerja pada://rentang
antara 0-5 tahun termasuk
dalam masa kerja :/baru
dig
/dig yaitu jika
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
bekerja < 6 tahun.

.id/

lib.u
i
g
i
://d

d
d
Bila dilihat dari lama
c.id TB, maka sebagian
ac.i kerja petugas pengelola
aprogram
ac.i
.
.
.
j
j
j
e
e
e
un
.un baru. Dalam masa ikerja
.un
besar petugas igpengelola
program masih tergolong
ilib.
igilib
ig lib baru

ac
nej.

g
://d
://d
://d
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h masih belajar dan menyesuaikan
petugas
dengan tugas dan tanggung
jawab yang
/
padanya. Maryoto
bekerja belum .id/
d/
.id/
cdiberikan
c.id(2000) berpendapat apabila
c.iseseorang
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
u
u
u
u
cukup lama sedikit
.
.banyaknya akan mengakibatkan
. halhal yang kurang baik
. antara
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: menghayati pekerjaan yang
: menjadi tanggung jawabnya.
: Siagian (2000)
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
lain
belum
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

http

menyimpulkan
bahwa makin / lama kerja seseorang maka/ akan semakin terampil
/
d/
i
.
c
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
masalah dalam pekerjaannya.
Lama kerja seorang
.une dan pengalaman ilimenghadapi
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
petugas tpengelola
//dig resmi
://di
://di program pada puskesmas
://di yaitu dihitung dari mulai
:perawat
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
ditunjuk oleh kepala puskesmas sebagai sebagai pengelola program TB pada

/
/
/
.id/
cpuskesmas
c.id
c.id
c.id
tersebut.
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
4.1.4 Karakteristik
Responden Berdasarkan
Pelatihan Yang Telahh Didapat
.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
id/
Bila dilihat dari pernah
maka mayoritas c.id/
c.id tidaknya mendapatkan
c.pelatihan
a
a
a
.
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
responden telahgilmendapat
pelatihan
TB
di
tingkat
propinsi.
Jumlah
pelatihan
yang
i
gili
gili

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
telah didapat
bervariasi antara 1-3hkali pelatihan, dengan sebagian
h
h besar responden

/dig

:/
http

mendapatkan
pelatihan sebanyak
id/
id/ satu kali.

/
/
c.
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
Menurut Departemen
pelatihan
.une Kesehatan RI (2008),
.une merupakan salah isatu
.uupaya
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
g
/dig rangka
://dipengetahuan, sikap ttpdan
://di keterampilan petugas
:/dalam
://di
peningkatan
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

meningkatkan mutu dan kinerja petugas. Pelatihan termasuk komponen karakter

.id/
.id/
.id/
.id/
cindividu,
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
yang sangat n
penting dalam peningkatan kinerja.
Berkaitan dengan pelatihan,
.une
.u e
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

50

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

/
c.id
a
.
j
ne

Havelock
htt dalam Info Diklat (2000)
ht menyebutkan sistem pelatihan
http adalah suatu

/dig

:/
http

sistem
balik antar sesama id/
/ sosial dimana secara terus
/ menerus terjadi hubungan.idtimbal
/
.
c.id
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
peserta,
antara
peserta
dan
pelatih.
Melalui
interaksi
ini
diharapkan
terjadinya
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: di bidang pengetahuan,
: ketrampilan dan perilaku,
: yang akan
://di
perubahan
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
mempengaruhi sistem dimana individu itu bekerja. Dari pengetahuan yang baik dari

/
/
id/
.id/
cpetugas
c.id pengetahuan yang baik
c.pula
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
maka
akan
terjadi
transfer
terhadap
pengetahuan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g merupakan bagian dari
g
g
masyarakat://melalui
dig penyuluhan aktif.pPelatihan
://di
://di
://disuatu proses
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan

/
/
/
.id/
seseorang atau sekelompok
orang. Pelatihanj.a
juga
ckhusus
c.id
c.iddapat merupakan cara
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
.une untuk membekali
.une kerja yang tidak mempunyai
.une
.usesuai
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
tenaga
pendidikan
formal
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
denganh tugasnya, sehingga meningkatkan
kualitas pekerjaanya,h dalam pelatihan ini
diharapkan
agar seseorang lebih
.id/
.id/mudah melaksanakan tugasnya.
.id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
c
c.id
a
a
.
.
j
j
e
e
Bila dilihat idari
yang terlatih ildan
.uperbandingan antara jumlah
.unpetugas
.untidak
b
b
b
i
i
i
l
l
i
g
ig
ig
//dig yang telah mendapat
:petugas
://dpelatihan
://di
p://d
p
p
p
t
t
t
terlatihhttseharusnya
dengan mayoritas
bisa
t
t
t
h
h
h

ac
nej.

ac
nej.

membantu
untuk meningkatkan/ CDR. Tetapi pada tahun 2011
puskesmas belum
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e faktor lain diluar pendidikan
.une dapat mencapai itarget
.uneCDR. Hal ini dikarenakan
.unada
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
yang mempengaruhi
capain CDR puskesmas.
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

htt

lib.u
i
g
i
p://d

/
/
/
4.1.5
.id/ Karakteristik Responden
c.idBerdasarkan Pendidikanj.ac.id
c.id
a
a
.
.
j
j
e
.une
.une pendidikan adalah usaha
.un
Menurut Undang-Undang
Pendidikan tahun
2003,
sadar
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di untuk mewujudkan tsuasana
://di belajar dan proses tpembelajaran
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
dan terencana
agar
h
h
h
h

ac
nej.

peserta
potensi dirinyaduntuk
memiliki kekuatan d/
/ didik secara aktif mengembangkan
/
/
c.id
c.id
c.i
a
a
a
ac.i
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
n
n kecerdasan, akhlak mulia,
nserta
spiritual keagamaan,.upengendalian
diri, kepribadian,
lib.u
lib
lib.u
lib.u
i
i
i
i
g
g
g
g
g
i
i
i
i
://d
://dyang diperlukan dirinya,ttpmasyarakat,
://d
://d
://di
keterampilan
bangsa dan negara.
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

d/
ac.i

Bila dilihat dari dari pendidikan masing-masing petugas, tingkat pendidikan

/
/
/
c.idjenjang S1. Pada pengelola
c.idprogram terdapat variasi
c.id
a
a
a
.
.
.
.
dokter
seluruhnya
adalah
pada
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
yaitu pada://tingkat
dig pendidikan menengah
://di
://diatas dalam hal ini petugas
://di berasal dari
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
tingkat pendidikan sekolah keperawatan (SPK) sebanyak dua orang, tingkat diploma

/
/ dapat disimpulkan .id/
.id/
6 orang dan .sarjana
Sehingga
csebanyak
c.id sejumlah 4 orang. j.a
c.id
a
a
.
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

51

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

tp
sebagian
pada tingkat pendidikan
(S0). Pada
htt besar pengelola program berada
ht
htdiploma

petugas
laboratorium terdapatid/dua variasi pendidikan yaitu
/
/ diploma dan tingkat .id/
c.id
c.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
sekolah
menengah
atas.
Pada
tingkat
diploma
seluruh
responden
berasal
dari
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: kesehatan sedangkan pada
: tingkat menengah atas ttsebanyak
:
://di
pendidikan
orang 4
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
berasal dari non kesehatan dan 1 orang berasal dari kesehatan. Namun sebagian besar

/
d/
.id/
.id/
cpetugas
c.idari
cdengan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
laboraturium
berasal
pendidikan
kesehatan
tingkat
pendidikan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
yaitu S0. ://dig
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Fajarudin Rahmat (2009) menyebutkan bahwa semakin tinggi pendidikan

/
/
/
.id/
maka akan bertambah
wawasan dan
cseseorang
c.id pengalaman yang j.mempengaruhi
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
.une pengetahuan. Pendidikan
.une merupakan faktorilibyang
.une perlu diperhatikan oleh
.un
b
b
b
i
i
i
l
l
l
suatu
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h gambaran tentang
h
h pendidikan, dapat diperoleh
h atau perusahaan. Dengan
organisasi
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
pengetahuan
dan ketrampilan
.id/
c.idyang dimiliki tenaga jkerja,
c.id walaupun tidak mutlak
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
une
une
une
demikian .
ilib.
ilib.
ilib.

ac
nej.

/dig

dig

/dig

://
http

:/
http

:/
http

/dig

:/
http

4.2/ Deskripsi Pelaksanaan Uraian


Tugas Program Tuberkulosis
Puskesmas
/
d
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
dalam Upaya.Penemuan
Penderita Baru .Tuberkulosis
Paru
une
une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g Masyarakat Umum //dig
g
4.2.1 Memberikan
//diKe
://di
://di Penyuluhan Tentang
:TB
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Penyuluhan kesehatan yang merupakan bagian dari promosi kesehatan

/
/
/
.id/
cmerupakan
c.id yang berlandaskanj.aprinsip-prinsip
c.id
c.id
rangkaian
kegiatan
belajar
untuk
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g keadaan dimana individu,
g kelompok, atau masyarakat
g
g
mencapai suatu
secara
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h melindungi dan
h
keseluruhan
dapat hidup sehath dengan cara memelihara,
meningkatkan
kesehatannyac(Effendy,
2003).
.id/
.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

j.ac
e
n
u
u
u
Dalam gDepartemen
Kesehatan RI g(2002)
ilib.
ilib. disebutkan bahwadigpenyuluhan
ilib.
i
i
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
p:
kesehatan
dan kemampuanhttseseorang
melalui
http adalah penambahan pengetahuan
http

a
nej.

/dig

:/
http

tekhnik
praktek belajar atau instruksi
dengan tujuan mengubah
/
/
/ atau mempengaruhi .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
perilaku
manusia
secara
individu,
kelompok
maupun
masyarakat
untuk
dapat
lebih
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: mencapai tujuan hidupttpsehat.
:
: dapat diartikan
://di
mandirittdalam
Sehingga penyuluhanttTB
p
p
p
p
t
t
t
t
h
h
h
h
h
sebagai upaya penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengenali

.id/
.id/
.id/
.id/
cpenyakit
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
TB dengan ninstruksi
yang diberikan oleh
petugas dengan tujuan untuk
.une
.u e
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

52

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

mempengaruhi
perilaku masyarakat
htt
ht untuk hidup sehat bebas
httpdari tuberkulosis.

Penyuluhan
TB ini perlu dilakukan
karena masalah TB ibanyak
berkaitan dengan id/
/
/
/
.
c.id
c.id
c. d
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
masalah
pengetahuan
dan
perilaku
masyarakat.
Tujuan
penyuluhan
adalah
untuk
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
: dan peran serta masyarakat
:
://di
meningkatkan
kesadaran, kemauan
dalam
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
penanggulangan TB (Departemen Kesehatan RI, 2000).

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.id/

ib.u
l
i
g
i
yang dilakukan
://d petugas yaitu:
http

http

.id/

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

/
/
.id/Penyuluhan langsung.acperorangan
.id/
dilakukan jpada
c.idpenderita tuberkulosis.
c.id
a
a
.
.
j
j
ne
ne
.une
libumumnya
lib.u pengelola program.igPenyuluhan
lib.u
Penyuluhanigini
diberikan olehigpetugas
i
i
i
g
://d
://d
://d
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h tentang penyakit
h
diberikan
untuk memberikan hpengetahuan dan pengertian

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:
http

/dig

:/
http

http

a. Penyuluhan langsung perorangan

lib.u
i
g
i
://d

.id/

ac
ac
ac
Terdapat 3 macam
nej. penyuluhan dalam program
nej. penanggulangan tuberkulosis
nej.

.u

/
/
/
.id/tuberkulosis dan dibutuhkan
c.id waktu yang lama jdalam
c.id pengobatan. Pemberian
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
ne
une ditemukan dapat melakukan
penyuluhan iini
agar penderita
.ubertujuan
.yang
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
g
g
://di secara teratur sampaitbenar-benar
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
pengobatan
sembuh.
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

b. /Penyuluhan kepada keluarga/PMO


/
/
/
.id
c
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Penyuluhan ini.udiberikan
kepada penderita
ne
.une
.unedengan menyertakanilibkeluarga
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
penderita.
://di
://diPenyuluhan ini dapat tdilakukan
://di di puskesmas atauttdirumah
://di penderita.
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Penyuluhan diberikan agar keluarga memiliki pengetahuan tentang tuberkulosis

/
/
/
id/
c.id dan dapat ikut memantau
c.perkembangan
c.idkeluarga yang menderita
c.id
dan
pengobatan
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
gterhadap kemungkinan tertular
g penyakit
g
dan dapat
melakukan
upaya pencegahan
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
tuberkulosis.
c.
.id/Penyuluhan masyarakat cumum
.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

j.ac
e
n
u
u
u
.
Penyuluhangiini
lib. merupakan penyuluhan
ilib.
gilibyang diberikan kepada
gmasyarakat
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
tp: yang belum
umum.
http Yang dimaksud masyarakat
http umum disini adalahhtorang

a
nej.

/dig

:/
http

penyakitnya.
Penyuluhan ini diberikan
karena penyakit id/
/
/
.id/diketahui jelas riwayat
.
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
menular termasuk
TB
bukan
hanya
merupakan
masalah
bagi
penderita,
tetapi
juga
u
u
u
.
.
.
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
: bagi masyarakat, oleh karena
: itu keberhasilan penanggulangan
:
://di
masalah
TB sangat
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

/
c.id
a
.
j
ne

http

lib.u
i
g
i
://d

tergantung tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan pemberian

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

.u

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

53

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

pengetahuan
tentang TB kepada
htt
ht masyarakat umum (promosi
httpaktif), diharapkan

dapat meningkatkan cakupan


/ penemuan tersangka pasien
/TB.
/
.id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
Dalam melaksanakan
masyarakat
umum, dilakukan
.une penyuluhan kepada
.une
.unoleh
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
/dig
//dipenyakit
:/pengelola
://di pemberian berupa apa
:itu
://di
dokter dan
program dengan
materi
TB
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

gejala, cara penularan, pencegahan, pengobatan dan ajakan kepada masyarakat untuk

/
/
id/
.id/
cmenanggulangi
c.memberikan
c.id tentang TB sekaligus
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
TB.
Dokter
pengetahuan
umum
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
membuka :/acara
akan
dig
/dig penyuluhan kemudian
://di
://didilanjutkan pembahasan
://program
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
diberikan oleh pengelola program. Dalam uraian tugas program tuberkulosis di

/
/
/
.id/
petugas laboratorium
cpuskesmas
c.id juga bertugas memberikan
c.id penyuluhan kepada
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
ne
.une masyarakat umum.
.u
.une laboraturium pukesmas
.unyang
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Namun
hanya
terdapat
1
petugas
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h dalam memberikan penyuluhan.
ikut serta
Materi yang diberikan
oleh petugas
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
laboraturium
ini yaitu cara pengambilan
dahak, pentingnya.imengambil
dahak purulen .id/
.id/
c.id
c d
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
dan segala sesuatu
lib. Alasan yang dapat menjelaskan
ilib. tentang laboraturium iTB.
ilib.

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/ tidak ikut serta dalam
:/
ketidakikutsertaan
petugas laboratorium
http
http memberikan
http
penyuluhan
kepada masyarakat
/
/ umum yaitu umumnya /pemberian penyuluhan

/dig

:/
http

/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
kerja,
pada petugas laboraturium
.une diberikan saat jam
.une sehingga memberi keterbatasan
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
dig
yang hanya
sendirian, selaintpitu
petugas laboraturim
://di
://bertugas
://dbeberapa
://diyang berasal
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
dari sekolah non kesehatan mengaku kurang mumpungi apabila harus memberikan

/
/
/
.id/
cpenyuluhan
c.id umum. Sehingga petugas
c.id laboratorium sesekali
c.id
kepada
masyarakat
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
memberikan/dpenyuluhan
kepada suspek/penderita
saja.
://di
:/ i
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h dari dapat diketahuih puskesmas yang
h
Berdasarkan
hasil rekapitulasi

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
d/
mencantumkan
pemberian penyuluhan
kepada masyarakat
pada POA sebagai c.id/
.id/
c.id
c.iumum
a
a
a
.
.
j
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
berikut:
ili
ili
ili
/dig
/dig
/dig

ac
nej.

:/
http

:/
http

.id/

.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

.id/

.u
igilib

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

ac
nej.

/dig

/dig

:/
http

ht
.id/

igilib

:/
http
.id/

ac
nej.

.id/

igilib

lib.u
i
g
i
://d

http

gilib
i
d
/
/
:

http
ac
nej.

ac
nej.

.u

.id/

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

:/
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

.u

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

.u

/dig

:/
http

54

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

ac
nej.

2011

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
nn

lib.u
lib.u
i
i
g
g
i
i
d pada POA Puskesmas p://d
Penyuluhan
7
://TB
http
htt
Kategori

Tidak terdapat penyuluhan TB pada POA

d/
ac.ipuskesmas

nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

Jumlah

lib.u
i
g
i
://d

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
c.id
a
.
j
ne

p primer (2012)
httdata
Sumber:
.id/

ac
nej.

/
c.id
a
.
j
ne

.u

ac
nej.

% .u
gilib
i
d
/
/
: 58,33

/dig

:/
http

41,67

/
c.id

j.a
.une

gilib
i
d
/
/
:

.id/

http

/dig

:/
http

ac.
nej.

id/

12

.
100
igilib

/dig

/d

:/
http

http
/

:/
http

.id
.id
.id
Dari tabel diatas dapat
j.ac diketahui bahwa penyuluhan
j.ac kepada masyarakat umum
j.ac
.une

.une

.une

lib
lib
lib
telah diberikan
digi sebagian besar puskesmas.
digi Penyuluhan ini dilaksanakan
digi dengan
tp://
t
h
mengundang

http

gilib
i
d
/
/
:
http

id/

ac.
nej.

tt Penyuluhan TB pada POA


ttp
Tabel h4.2
Tahun
ht 12 Puskesmas KabupatenhBanyuwangi
.id/

.u

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

http
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
n

tp://
t
h
umum, tokoh

masyarakat

masyarakat

tp://
t
h
dan tokoh

/dig

:/
http

agama

/
/
/
dilingkungannya.
Adanya tokoh
.id/
c.id masyarakat, dan tokoh
c.idagama diharapkan dapat
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une masyarakat sekitar.ilibDan
.unejuga selanjutnya dapatilibberperan
.une
memberi panutan
ilibkepada

ac
nej.

//dig

//dig

//dig

:
ttp:
ttp: telah didapat. Penyuluhan
aktif hmenyebarluaskan
informasi hyang
http ini diadakan

/dig

:/
http

puskesmas
1-2 kali dalam setahun.
d/
d/ Selain penyuluhan yang
d/dilaksanakan pada POA c.id/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
a
j.a juga dibantu oleh bidannepuskesmas
j.a
ej.a
saat posyandu.
nej. pemberian penyuluhan
neTB
nPada
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li
li
ili
g
digi
digi tidak mencantumkanppenyuluhan
digi
digpenyuluhan
/
/
/
/
/
/
/
/
puskesmas
yang
pada
POA,
umumnya
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
sesekali disisipkan saat ada perkumpulan kader, UKS atau pertemuan dikecamatan

/
/
d/
.id/ tidak terjadwal. Hal
cnamun
c.iini
c.idpenghematan biaya dan
c.id
a
a
a
a
dilakukan
dengan
alasan
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
sulitnya mengumpulkan
masyarakat.
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
hTidak ada ketentuan jelas tentang
h
h
h
jumlah penyuluhan yang harus diberikan
lib.u
i
g
i
d

d/
d/
d/
.id/ tahunnya. Penyuluhan
setiap
ac.i tersebut disesuaikan dengan
ac.i anggaran di puskesmas.ac.i

ac
nej.

nej.
nej.
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
Pemberian penyuluhan
dianggap boros dalam
li
li segi biaya namun bila dilihat
li dalam
digi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
tt
htt penyuluhan merupakanhkegiatan
segi waktu
yang paling efektifh.ttStrategi penemuan

:/
http

TB
memberi
keterbatasan pada petugas
/
/ karena petugas hanya .id/
.id/ yaitu pasif case finding
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
j.ac
e
e
e
n
n
n
menunggu pasienibdatang
ke
puskesmas,
untuk
itu
perlu
adanya
upaya
promosi
aktif
u
u
u
.
ib.
ib.

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

digi

digi

digi

/
/
p://
denganhttmengadakan
penyuluhan hkepada
ttp:/ masyarakat untuk hdapat
ttp:/ meningkatkan
cakupan penemuan penderita. Untuk itu, petugas TB khususnya pengelola program

http

.id/

ac
nej.

http

/dig

:/
http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

http

.u

igilib

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.u

igilib

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

/dig

.id/

ac
nej.

ht

.id/

ac
nej.

:/
http

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
http

55

/
c.id
a
.
j
ne

/dig

:/
http

tt
perlu hmenyupayakan
agar penyuluhan
dalam POA
ht tentang TB tersebut tercantum
http

sehingga
penyuluhan kepada imasyarakat
umum dapat diberikan
secara berkala dan id/
/
/
/
.
c.id
c. d
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
terus
menerus
tiap
tahunnya
sehingga
cakupan
CDR
puskesmas
dapat
tercapai.
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
4.2.2 Menjaring Suspek TB

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
j.tuberkulosis
j.ac
j.ac
Penemuan suspek
pada seluruhnpuskesmas
penelitian melakukan
une
u e
une
lib.

lib.

lib.

gi
gi di puskesmas, dan//djuga
gi melalui
secara pasif
://didi tempat pelayanan kesehatan
://di
: i

http

http

http

http

puskesmas pembantu bagi puskesmas yang memiliki. Penjaringan suspek dilakukan

/dig

:/
http

/
/
/
.id/ dokter, petugas pengelola
coleh
c.idprogram dan pada beberapa
c.idpuskesmas juga dibantu
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne
.une oleh perawat BP.ilibPasien
.une yang datang berkunjung
.uke
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
puskesmas
dengan
tanda-tanda
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
batuk h lebih dari 2-3 minggu dianggap
sebagai suspek dan dilakukan
pemeriksaan
gilib
i
d
/
/
:
http

.u

/
/
/
dahak.
.id/ Bila pasien datang.adengan
c.id batuk kurang dari 2j.aminggu
c.id maka akan diberikan
c.id
a
.
j
j
une
une
une
obat pereda batuk
ilib. terlebih dahulu, dan apabila
ilib. tidak ada perbaikan maka
ilib. akan

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
:/
disarankan
httpSelain itu ketentuan tersebut
httpyaitu batuk > 2-3
http untuk pemeriksaan dahak.

/dig

:/
http

minggu,
apabila pasien datang dengan
gejala batuk 1 minggu
namun disertai gejala
/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
badan lemas, nafsu.u
makan
ne
.une klinis yang mendukung
.uneseperti batuk darah, isesak
.unnafas,
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
g
g
g
dig
menurun,
malam hari tanpa
fisik.
//dig badan menurun, danttpberkeringat
://di
:berat
://di
://kegiatan
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Maka pasien tersebut akan dijaring sebagai suspek dan dilakukan pemeriksaan dahak.

/
d/
id/
.id/ ini dilakukan mengingat
cHal
c.iumumnya
c.menganggap
c.id
masyarakat
baru
dirinya
sakit
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g diderita sudah parah. /Sehingga
g
g
g
apabila batuk
yang
masa sakit yang di mengerti
pasien
://di
://di
: /di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h pasien TB paru
h
adalahhdimulai saat batuk tersebut hsudah parah. Gejala klinis utama

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
d/
yang
atau lebih. Batuk c.id/
.id/ dianggap suspek adalah
c.idbatuk berdahak selamaj.2-3
c.iminggu
a
a
a
.
j
ne
ne
nej.
u
u
u
.
.
.
b
b
b
dapat diikuti dengan
gejala
tambahan
yaitu
dahak
bercampur
darah,
batuk
darah,
gili
gili
gili

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
sesak hnafas, badan lemas, nafsu makan
menurun, berat badanh menurun, malaise,
h

/dig

:/
http

berkeringat
malam hari tanpa kegiatan
fisik, demam meriang
/
/
/lebih dari satu bulan hal .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
ini
sesuai
dengan
Departemen
Kesehatan
RI
(2008).
Penjaringan
suspek
ini
dilakukan
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
: dan petugas pengelola ttprogram
:
: maupun secara
://di
oleh dokter
secara bersama-sama
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
bergantian dan dibantu paramedis yang bertugas di BP, apabila dokter atau petugas

.id/
.id/
.id/
.id/
cpengelola
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
program tidak
berada ditempat.
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

.u
igilib

ac
nej.

.id/

.u

igilib

ac
nej.

.id/

igilib

.u

ac
nej.

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

igi
p://d

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

htt

id/

ac
nej.

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/

digi
/
/
:
p
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
c.id
a
.
j
ne

Tabel
tahun 2011
id/ 4.3 Penjaringan suspek di
id/12 Puskesmas Kabupaten Banyuwangi
id/

gilib
i
d
/
/
:
http

.u

ac
nej.

Kategori
Baik

ac.
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

d/
ac.iJumlah

lib.u
i
g
i
://d

.
gilib
i
d
/
/
: 1

://d
http

/dig

:/
http

91,67

j.a
.une

.
Sumber: data sekunder
(2012)
ilib
igilib terolah Dinas KesehatanigBanyuwangi
/d

.id/

lib.u
i
g
i
/d
tp:/8,33
%

/
c.id

12

ac
nej.

ht

11

/
c.id
a
.
j
ne

:/
http

http

http

Kurang

nej.

ac.
nej.

/dig

:/
http

http

ht

/dig

:/
http

56

ac.
nej.

100,00

id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

/ Dari tabel diatas dapat


/dilihat bahwa sebagian besar
/ puskesmas menjaring .id/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j.ac
e
e
e
e
n
n
n
n
suspek
dalam
kategori
kurang.
Angka
penjaringan
suspek
merupakan
jumlah
suspek
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib
gilib
gilib
gilib
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:wilayah tertentu
://di
yang diperiksa
dahaknya diantara 100.000
penduduk pada suatu
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
dalam 1 tahun. Angka ini digunakan untuk mengetahui akses pelayanan dan upaya

/
/
/
.id/
cpenemuan
c.idsuatu wilayah tertentu,
c.iddengan memperhatikan
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
pasien
dalam
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g dari waktu ke waktu (//triwulan
g
g
g
kecenderungannya
/tahunan ) (Departemen
://di
://di
: di
://di Kesehatan
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
RI, 2002). Semakin banyak suspek yang dijaring, maka diharapkan semakin banyak

/
/
/
.id/ BTA positip yang ditemukan
cpula
c.id dengan perbandingan
c10.idsuspek : 1 BTA positip.
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
ne
.une Keterbatasan penjaringan
.une suspek diakui ioleh
.unpetugas
.uhanya
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
karena
petugas
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h pasien datang ke puskesmas.
menunggu
Selain itu kebanyakanhpasien menganggap

htt

lib.u
i
g
i
p://d

bahwa
d/ biasa disebut penyakit
d/ oleh masyarakat ini c.id/
.id/ penyakit tuberkulosis
c.iatau
c.iparu
a
a
.
.
j
j
e hanya dapat sembuh.uapabila
ej.a
ndan
ne dibawa kerumah sakit
natau
u
u
adalah penyakit iparah
.
.
b
b
b
li
ili
ili

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
dokterhpraktek
ttp:/ swasta. Hal ini menjadi
httpPR tersendiri oleh puskesmas
http untuk mendapat

:/
http

/dig

kepercayaan
dari masyarakat /bahwa penyakit tuberkulosis
ini kini bukan lagi
/
d/
d
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une penyakit yang menakutkan
.une dan sulit disembuhkan
.une tetapi menjadi penyakit
.unyang
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig dapat disembuhkan. Kesembuhan
dig
menakutkan
ini akan didapat
pasien
://di
://ddan
://di
://apabila
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
datang (dijaring oleh puskesmas) sebagai suspek dan dilakukan pengobatan selama 6

/
/
/
.id/ secara gratis di puskesmas.
cbulan
c.id Penyuluhan TB yangj.adiberikan
c.id
c.id
secara
berkala
oleh
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g menjadi informasi yang
g
g kini TB
g
Puskesmas /dapat
berguna
bagi masyarakat /bahwa
://di
: /di
://di
: /di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h ke Pukesmas.
h
dapat h
disembuhkan di Puskesmas sehingga
suspek datang berkunjung
.id/

ac
nej.

http

lib.u
i
g
i
://d

lib.u
i
g
i
://d

ac
nej.

ac
nej.

.id/

.u

http

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
tp:

.id/

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

ht

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u
igilib

.id/

.u
igilib

/
c.id
a
.
j
ne

ig

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

/
c.id
a
.
j
ne

d
ac.i
.
j
e
n

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

ac
nej.

lib.u
i
g
i
://d

http

igi
p://d

/
c.id
a
.
j
ne
lib.u

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:
http

http

j.ac
e
n
u
lib.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.id/
.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
/
/
:
p
t

/dig

:/
ht