Anda di halaman 1dari 2

Parahadirinyangsayahormatisekalian.

Majlisakandimulakansebentarlagi.Sukacitasekiranyaparahadirindapat
mengambiltempatmasingmasing.
Majlismemohonkerjasamadaripadatuantuandanpuanpuansertahadirinsekaliandapatmematikan
telefonbimbitatautukarkankemodsenyapsepanjangmajlisberlangsungagartidakmengganggu
majlis.
Kerjasamahadirinsekalianamatlahdihargai.Terimakasih
__________________________________________________________________________
Assalamualaikum dan salam kemerdekaan saya ucapkan kepada
Yang berbahagia Prof Datu Dr Ali bin Baba ,Pengarah Kampus Kesihatan,Universiti Sains Malaysia .
Yang Berusaha Dr Ali bin Baba,Timbalan Pengarah Pusat Islam.Universiti Sains Malaysia.
Saudara Ali bin Baba ,Pengarah Majlis Perwakilan Pelajar ,Universiti Sains Malaysia ,Kampus
Kesihatan.
Saudara Ali bin Baba,Pengarah Rakan Masjid,Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan.
Serta hadirin dan hadirat ,ahlan wa sahlan saya ucapkan.
Hadirin dan Hadirat yang dirahmati Allah sekalian
Sirih berlipat sirih pinang,
Sirih dari Pulau Mutiara,
Pemanis kata selamat datang,
Awal bismilah pembuka bicara.
Alhamdulillah, seiring kita menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran ke hadrat Rabbul Izzah,
Tuhan Yang Maha Esa kerana dengan limpah dan izin Nya jua, dapat kita dipertemukan dalam Majlis
Khatam Al-Quran , Peringkat Universiti Sains Malaysia ,Kampus Kesihatan ini.
Untuk pengetahuan Hadirin,Majlis Khatam Al-Quran pada hari ini merupakan langsungan daripada
program tadarus Al-Quran yang melibatkan semua mahasiswa mahasiswi pusat pengajian sains
perubatan,pergigian dan kesihatan.Malah,ini adalah julung kali majlis khatam Al-Quran dibuat
bersama dengan Majlis Ambang kemerdekaan.
semoga majlis seperti ini dapat menyemai rasa kecintaan yang mendalam terhadap kalam Allah dan
seterusnya mengangkat martabat Al-Quran ke tahap tertinggi dan dijadikan petunjuk utama dalam
melahirkan insan yang cemerlang di dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:
SesungguhnyaAlQuraninimemberipetunjukkejalanyangamatlurus(agamaIslam)danmemberikan
beritayangmenggembirakanorangorangyangberimanyangmengerjakanamalamalsoleh,bahawa
merekaberolehpahalayangbesar
SurahalIsra':9

Hadirin hadirat yang dirahmati Allah,


AlQuranditurunsebagaipenyuluh,
Membacadikurniapahaladanjugarahmat,
Angkatdoajarisepuluh,
Doamintabiarselamat.
Untukkeberkatandankesejahteraanmajlis,dipersilakansaudaraAli bin Babauntukmemimpin
bacaandoa.

(baca doa)
MajlismengucapkanterimakasihkepadasaudaraAli bin Baba diatasbacaandoaitutadi.
Seterusnya,majlisditeruskandenganbacaankhatamAlQuranyangakandiimamkanoleh
SaudaraAli bin Baba.
(bacaalquranbacadoakhatamAlQuran)
Hadirindanhadiratyangdimuliakan
Bungamelurbungakenanga
Cantikdisusunpenyerianjung
AlQuranbagaikanintanpermata
AlQurandijunjungumatdisanjung
Bungamawarcantikberseri
Mekardisiramisiembunpagi
MajlisKhatamAlQuranmengundurdiri
Semogatahunhadapanberjumpalagi.
Alhamdulillah.DenganBacaanKhatamAlQuransebentartadimakaberakhirlahmajliskitapada
petangini.
Sekalung budi penghargaan terima kasih pihak majlis kalungkan kepada semua jemputan dan hadirin
sekalian kerana sudi hadir ke majlis pada petang ini.
Akhirkalam,marilahkitatutupmajlisinidengansamasamamembacaSurah
AlAsr.
Sekian.
WABILLAHITAUFIQWALHIDAYAHWASSALAMUALAIKUMW.RT.

Kalau tuan pikat kenari,


Jangan patahkan batang jerami;
Kepada tuan sembah diberi,
Mohon rasmikan majlis kami.